UỶ ban nhân dân tỉnh hà nam số: 1008/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 489.81 Kb.
trang1/5
Chuyển đổi dữ liệu23.07.2016
Kích489.81 Kb.
  1   2   3   4   5

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH HÀ NAM

Số: 1008/QĐ-UBNDCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phủ Lý, ngày 19 tháng 8 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố Bộ thủ tục hành chính

thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và đào tạoỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 10 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007-2010;

Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-TTg ngày 04 tháng 01 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007-2010;

Thực hiện công văn số 1071/TTg-TCCV ngày 30 tháng 6 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh;

Xét đề nghị của Tổ Trưởng Tổ công tác thực hiện Đề án 30 tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo,QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và đào tạo.

1. Trường hợp thủ tục hành chính nêu tại Quyết định này được cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ sau ngày Quyết định này có hiệu lực và các thủ tục hành chính mới được ban hành thì áp dụng đúng quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và phải cập nhật để công bố.

2. Trường hợp thủ tục hành chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành nhưng chưa được công bố tại Quyết định này hoặc có sự khác biệt giữa nội dung thủ tục hành chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này thì được áp dụng theo đúng quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và phải cập nhật để công bố.Điều 2. Sở Giáo dục và đào tạo có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của tỉnh thường xuyên cập nhật để trình Ủy ban nhân dân tỉnh công bố những thủ tục hành chính nêu tại khoản 1 Điều 1 Quyết định này. Thời hạn cập nhật hoặc loại bỏ thủ tục hành chính này chậm nhất không quá 10 ngày kể từ ngày văn bản quy định thủ tục hành chính có hiệu lực thi hành.

Đối với các thủ tục hành chính nêu tại khoản 2 Điều 1 Quyết định này, Sở Giáo dục và đào tạo có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Tổ công tác thực hiện Đề án 30 trình Ủy ban nhân dân tỉnh công bố trong thời hạn không quá 10 ngày kể từ ngày phát hiện có sự khác biệt giữa nội dung thủ tục hành chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này hoặc thủ tục hành chính chưa được công bố.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và đào tạo ban hành kèm theo Quyết định 581/QĐ-UBND ngày 23 tháng 5 năm 2007.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, Ngành cấp tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố và đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- VPCP và Tổ CTCT của TTg (để b/c);

- TT Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh (để b/c);

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh

- Như Điều 4;

- Cổng TTĐT tỉnh (Sở TTTT);

- LĐVP, các CV:NC(Sơn), VX(đ/c Bình);

- Công báo tỉnh;- Lưu: VT.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

CHỦ TỊCH

Trần Xuân Lộc

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT

CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH HÀ NAM

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1008/QĐ-UBND

ngày 19 tháng 8 năm 2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam)
Phần I: DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT

CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH HÀ NAM


Stt

Tên thủ tục hành chính

I. Quy chế thi và tuyển sinh

1

Chuyển trường và tiếp nhận học sinh chuyển trường Trung học phổ thông.

2

Chuyển trường và tiếp nhận học sinh chuyển trường Bổ túc Trung học phổ thông.

3

Học sinh xin học lại khối Trung học phổ thông.

4

Học sinh xin học lại khối Bổ túc Trung học phổ thông.

5

Tiếp nhận học sinh Việt Nam về nước.

6

Tiếp nhận học sinh người nước ngoài cấp Trung học phổ thông.

7

Đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông (đối với giáo dục trung học phổ thông)

8

Đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông đối với thí sinh tự do

9

Đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông đối với giáo dục thường xuyên

10

Phúc khảo bài thi tốt nghiệp trung học phổ thông

11

Đặc cách tốt nghiệp trung học phổ thông đối với thí sinh bị ốm không thể dự thi

12

Đặc cách tốt nghiệp trung học phổ thông đối với thí sinh bị ốm không dự thi hết các môn

II. Hệ thống văn bằng chứng chỉ

1

Cấp lại, đính chính bảo sao văn bằng chứng chỉ tốt nghiệp Trung học cơ sở, Trung học phổ thông từ sổ gốc.

2

Cấp lại, đính chính bảo sao văn bằng chứng chỉ tốt nghiệp Bổ túc Trung học cơ sở, Trung học phổ thông từ sổ gốc.

3

Công nhận văn bằng tốt nghiệp các cấp học phổ thông do cơ sở nước ngoài cấp

III. Giáo dục và đào tạo

1

Giáo viên xin chuyển công tác từ tỉnh ngoài về.

2

Giáo viên xin chuyển đi tỉnh ngoài, ngành khác, chuyển về Thành phố Phủ Lý.

3

Giáo viên xin chuyển công tác giữa các huyện trong tỉnh.

4

Tuyển dụng viên chức ngạch giáo viên trung học cơ sở

5

Tuyển dụng viên chức ngạch giáo viên trung học phổ thông

6

Thành lập trường trung học phổ thông

7

Sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông

8

Đình chỉ hoạt động trường trung học phổ thông

9

Giải thể hoạt động trường trung học phổ thông

10

Thành lập trường trung cấp chuyên nghiệp

11

Sáp nhập, chia tách trường trung cấp chuyên nghiệp

12

Đình chỉ hoạt động trường trung cấp chuyên nghiệp

13

Giải thể hoạt động trường trung cấp chuyên nghiệp

14

Thành lập trung tâm giáo dục thường xuyên

15

Sáp nhập, chia tách trung tâm giáo dục thường xuyên

16

Đình chỉ hoạt động trung tâm giáo dục thường xuyên

17

Giải thể hoạt động trung tâm giáo dục thường xuyên

18

Xếp hạng trung tâm giáo dục thường xuyên

19

Đăng ký, cấp phép tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học và các chuyên đề bồi dưỡng, cập nhật kiến thức khác... theo chương trình giáo dục thường xuyên

20

Thành lập trung tâm ngoại ngữ - tin học

21

Thành lập trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp

22

Sáp nhập, chia tách trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp

23

Đình chỉ hoạt động trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp

24

Giải thể hoạt động trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp

25

Thẩm định đề án thành lập trung tâm GDTX, trung tâm KTTH-HN, trung tâm tin học - ngoại ngữ ngoài công lập

26

Liên kết đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp

27

Đăng ký mở ngành đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp

28

Thành lập trường chuyên thuộc cơ sở giáo dục đại học

29

Thành lập trường chuyên thuộc tỉnh

30

Chuyển học sinh chuyên sang trường khác

31

Công nhận trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia

32

Công nhận trường tiểu học đạt chuẩn Quốc gia

33

Công nhận trường trung học cơ sở đạt chuẩn Quốc gia

34

Công nhận trường trung học phổ thông đạt chuẩn Quốc gia

35

Cấp giấy chứng nhận và công bố kết quả kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục phổ thông

36

Quy trình tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ đăng ký kiểm định chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông - Đối với Sở Giáo dục và Đào tạo

37

Thu hồi giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục


Phần II: NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾTCỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

I. Lĩnh vực Quy chế thi và tuyển sinh.

1. Chuyển trường và tiếp nhận học sinh chuyển trường Trung học phổ thông.

- Trình tự thực hiện:

Bước 1. Công dân nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa.

Bước 2. Bộ phận một cửa chuyển hồ sơ đến phòng Trung học phổ thông.

Bước 3. Phòng chức năng Sở trả kết quả lại Bộ phận một cửa.

Bước 4. Công dân nhận kết quả tại Bộ phận một cửa.

- Cách thức thực hiện:

Giải quyết trực tiếp tại bộ phận một cửa.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần: 1. Đơn xin chuyển trường do cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ ký.

 2. Học bạ (bản chính). Trường hợp chuyển trường giữa năm học (hết học kỳ I) phải có thêm bảng kết quả học kỳ I.

 3. Bằng tốt nghiệp cấp học dưới (bản sao).

 4. Bản sao giấy khai sinh.

 5. Giấy chứng nhận trúng tuyển vào lớp đầu cấp trung học phổ thông quy định cụ thể loại hình trường được tuyển (công lập hoặc ngoài công lập).

 6. Giấy giới thiệu chuyển trường do Hiệu trưởng nhà trường nơi đi cấp.

 7. Giấy giới thiệu chuyển trường do Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo nơi đi cấp (trường hợp xin chuyển đến từ tỉnh, thành phố khác).

 8. Các giấy tờ hợp lệ để được hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích trong học tập, thi tuyển sinh, thi tốt nghiệp (nếu có).

 9. Hộ khẩu hoặc Giấy chứng nhận tạm trú dài hạn hoặc quyết định điều động công tác của cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ tại nơi sẽ chuyển đến với những học sinh chuyển nơi cư trú đến từ tỉnh, thành phố khác.

 10. Giấy xác nhận của chính quyền địa phương nơi học sinh cư trú với những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về gia đình (nếu có).

* Số lượng: 01 bộ

- Thời hạn giải quyết:

- Mỗi năm học giải quyết chuyển trường trong 2 đợt:

+ Đợt 1: Đầu năm học: Từ 10/8 đến 05/9

+ Đợt 2: Giữa năm học: Từ 15/01 đến 30/01

- Nhận hồ sơ vào các ngày thứ 4, 5, 6 trong tuần trong thời gian quy định.

- Trả kết quả ngay trong ngày nếu đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giáo dục và Đào tạo

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy giới thiệu chuyển trường.

- Lệ phí: Không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:Quyết định số 51/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 25/12/2002 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định chuyển trường và tiếp nhận học sinh học tại các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông, có hiệu lực từ ngày 10/01/2003

2. Chuyển trường và tiếp nhận học sinh chuyển trường Bổ túc Trung học phổ thông.

- Trình tự thực hiện:

Bước 1. Công dân nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa.

Bước 2. Bộ phận một cửa chuyển hồ sơ đến phòng Giáo dục thường xuyên - Chuyên nghiệp.

Bước 3. Phòng chức năng Sở trả kết quả lại Bộ phận một cửa.

Bước 4. Công dân nhận kết quả tại Bộ phận một cửa.

- Cách thức thực hiện:

Giải quyết trực tiếp tại bộ phận một cửa.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần: 1. Đơn do cha mẹ hoặc người giám hộ ký (có xác nhận của chính quyền địa phương). Có ký nhận của nơi học sinh chuyển đi, nơi học sinh chuyển đến.

 2. Học bạ chính. Trường hợp chuyển trường giữa năm học (hết học kỳ I) phải có thêm bảng kết quả học kỳ I.

 3. Bằng tốt nghiệp cấp học dưới.

 4. Bản sao giấy khai sinh.

 5. Giấy chứng nhận trúng tuyển vào lớp đầu cấp bổ túc trung học phổ thông (Quy định của Sở GD-ĐT).

 6. Giấy giới thiệu chuyển trường do Giám đốc trung tâm GDTX nơi đi cấp.

 7. Giấy giới thiệu chuyển trường do Giám đốc Sở GD-ĐT nơi đi cấp (nếu chuyển từ tỉnh khác về). Sở GD-ĐT nơi đến sẽ cấp giấy giới thiệu về trung tâm.

* Số lượng: 01 bộ

- Thời hạn giải quyết:

- Mỗi năm học giải quyết chuyển trường trong 2 đợt:

+ Đợt 1: Đầu năm học: Từ 10/8 đến 05/9

+ Đợt 2: Giữa năm học: Từ 15/01 đến 30/01

- Nhận hồ sơ vào các ngày thứ 4, 5, 6 trong tuần trong thời gian quy định.

- Trả kết quả ngay trong ngày nếu đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giáo dục và Đào tạo

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy giới thiệu chuyển trường.

- Lệ phí: Không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:Quyết định số 51/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 25/12/2002 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định chuyển trường và tiếp nhận học sinh học tại các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông, có hiệu lực từ ngày 10/01/2003.

3. Học sinh xin học lại khối Trung học phổ thông.

- Trình tự thực hiện:

Bước 1. Công dân nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa.

Bước 2. Bộ phận một cửa chuyển hồ sơ đến phòng Trung học phổ thông Sở.

Bước 3. Phòng chức năng Sở trả kết quả lại Bộ phận một cửa.

Bước 4. Công dân nhận kết quả tại Bộ phận một cửa.

- Cách thức thực hiện:

Giải quyết trực tiếp tại bộ phận một cửa.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần: 1. Đơn xin học lại do học sinh ký.

 2. Học bạ của lớp hoặc cấp đã học (bản chính).

 3. Bằng tốt nghiệp của cấp học dưới ( bản công chứng).

 4. Giấy chứng nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú về việc chấp hành chính sách và pháp luật của Nhà nước.

* Số lượng: 01 bộ

- Thời hạn giải quyết:

- Mỗi năm học giải quyết chuyển trường trong 2 đợt:

+ Đợt 1: Đầu năm học: Từ 10/8 đến 05/9

+ Đợt 2: Giữa năm học: Từ 15/01 đến 30/01

- Nhận hồ sơ vào các ngày thứ 2, 4, 6 trong tuần trong thời gian quy định.

- Trả kết quả ngay trong ngày nếu đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giáo dục và Đào tạo

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy giới thiệu cho phép học lại.

- Lệ phí: Không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:Quyết định số 51/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 25/12/2002 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định chuyển trường và tiếp nhận học sinh học tại các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông, có hiệu lực từ ngày 10/01/2003.

4. Học sinh xin học lại khối Bổ túc Trung học phổ thông.

- Trình tự thực hiện:

Bước 1. Công dân nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa.

Bước 2. Bộ phận một cửa chuyển hồ sơ đến phòng Giáo dục thường xuyên - Chuyên nghiệp.

Bước 3. Phòng chức năng Sở trả kết quả lại Bộ phận một cửa.

Bước 4. Công dân nhận kết quả tại Bộ phận một cửa.

- Cách thức thực hiện:

Giải quyết trực tiếp tại bộ phận một cửa.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần: 1. Đơn xin học lại do học sinh ký.

 2. Học bạ của lớp hoặc cấp đã học (bản chính).

 3. Bằng tốt nghiệp của cấp học dưới ( bản công chứng).

 4. Giấy chứng nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú về việc chấp hành chính sách và pháp luật của Nhà nước.

* Số lượng: 01 bộ

- Thời hạn giải quyết:

+ Nhận hồ sơ vào các ngày thứ 2, 4, 6 trong tuần đầu hàng tháng.

+ Trả kết quả ngay trong ngày nếu đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giáo dục và Đào tạo

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy giới thiệu cho phép học lại.

- Lệ phí: Không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Quyết định số 51/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 25/12/2002 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định chuyển trường và tiếp nhận học sinh học tại các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông, có hiệu lực từ ngày 10/01/2003.

5. Tiếp nhận học sinh Việt Nam về nước

- Trình tự thực hiện:

Bước 1. Công dân nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa.

Bước 2. Bộ phận một cửa chuyển hồ sơ đến phòng Trung học phổ thông Sở.

Bước 3. Phòng chức năng Sở trả kết quả lại Bộ phận một cửa.

Bước 4. Công dân nhận kết quả tại Bộ phận một cửa.

- Cách thức thực hiện:

Giải quyết trực tiếp tại bộ phận một cửa.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần: 1. Đơn xin học do cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ ký.

 2. Hồ sơ học tập gồm:

 1. Học bạ (bản gốc và bản dịch sang tiếng Việt).

 2. Giấy chứng nhận của lớp hoặc bậc học dưới tại nước ngoài (bản gốc và bản dịch sang tiếng Việt).

 3. Bằng tốt nghiệp bậc học dưới tại Việt Nam trước khi ra nước ngoài (nếu có).

 4. Bản sao giấy khai sinh, kể cả học sinh được sinh ra ở nước ngoài.

 5. Hộ khẩu hoặc giấy chứng nhận tạm trú dài hạn của cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ.

* Số lượng: 01 bộ

- Thời hạn giải quyết:

+ Nhận hồ sơ vào các ngày thứ 2, 4, 6 trong tuần.

+ Trả kết quả sau 05 ngày nếu đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giáo dục và Đào tạo

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy giới thiệu nhập học.

- Lệ phí: Không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Quyết định số 51/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 25/12/2002 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định chuyển trường và tiếp nhận học sinh học tại các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông, có hiệu lực từ ngày 10/01/2003.

6. Tiếp nhận học sinh người nước ngoài cấp Trung học phổ thông

- Trình tự thực hiện:

Bước 1. Công dân nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa.

Bước 2. Bộ phận một cửa chuyển hồ sơ đến phòng Trung học phổ thông Sở.

Bước 3. Phòng chức năng Sở trả kết quả lại Bộ phận một cửa.

Bước 4. Công dân nhận kết quả tại Bộ phận một cửa.

- Cách thức thực hiện:

Giải quyết trực tiếp tại bộ phận một cửa.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần: 1. Đơn xin học do cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ ký (bằng tiếng Việt).

 2. Bản tóm tắt lý lịch (bằng tiếng Việt).

 3. Bản sao và bản dịch ra tiếng Việt các giấy chứng nhận cần thiết theo quy định tại Điều 13 của quyết định số 51/2002/QĐ-BGD&ĐT (có công chứng hoặc xác nhận của cơ quan có thảm quyền của nước gửi đào tạo).

 4. Học bạ (có bản dịch tiếng Việt).

 5. Giấy chứng nhận sức khoẻ (do cơ quan y tế có thẩm quyền của nước gửi đào tạo cấp trước khi đến Việt Nam không quá 6 tháng).

 6. Ảnh cở 4 x 6 cm (chụp không quá 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ).

* Số lượng: 01 bộ

- Thời hạn giải quyết:

+ Nhận hồ sơ vào các ngày thứ 2, 4, 6 trong tuần.

+ Trả kết quả sau 05 ngày nếu đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giáo dục và Đào tạo

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy giới thiệu nhập học.

- Lệ phí: Không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Quyết định số 51/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 25/12/2002 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định chuyển trường và tiếp nhận học sinh học tại các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông, có hiệu lực từ ngày 10/01/2003.


: vbpq hanam.nsf -> a437c14e5abbacb647256f960028ed43
vbpq hanam.nsf -> QuyếT ĐỊnh ban hành thiết kế mẫu trụ sở Trung tâm y tế huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Hà Nam chủ TỊch uỷ ban nhân dân tỉnh hà nam
vbpq hanam.nsf -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
a437c14e5abbacb647256f960028ed43 -> Phủ Lý, ngày 01 tháng 11 năm 2010
a437c14e5abbacb647256f960028ed43 -> Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân đã được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003
a437c14e5abbacb647256f960028ed43 -> Điều Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của thành viên Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh thực hiện theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự. Điều 3
a437c14e5abbacb647256f960028ed43 -> QuyếT ĐỊnh về việc thay đổi, bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
a437c14e5abbacb647256f960028ed43 -> Phủ Lý, ngày 23 tháng 12 năm 2010
a437c14e5abbacb647256f960028ed43 -> Phủ Lý, ngày 30 tháng 11 năm 2009
a437c14e5abbacb647256f960028ed43 -> QuyếT ĐỊnh phê duyệt phương án hỗ trợ thóc quy ra tiền cho người có đất nông nghiệp thu hồi từ ngày 01/01/1997 đến ngày 26/02/2006 trên địa bàn phường Lê Hồng Phong và Châu Sơn, thành phố Phủ Lý


  1   2   3   4   5


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương