Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Namtải về 82.77 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.07.2016
Kích82.77 Kb.

Uû ban nh©n d©n

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam

TØnh Hµ Nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phócSè: 1016/Q§-UBND

Phñ Lý, ngµy 24 th¸ng 8 n¨m 2007


QuyÕt ®Þnh

VÒ viÖc ban hµnh “§iÒu lÖ qu¶n lý thùc hiÖn - Dù ¸n 1

khu th­¬ng m¹i, dÞch vô bê §«ng s«ng §¸y - thÞ x· Phñ Lý”

(§o¹n tõ cÇu Hång Phó ®Õn ®o¹n thu nhá cña khu ®Êt)


Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n tØnh Hµ nam

C¨n cø LuËt Tæ chøc Héi ®ång nh©n d©n vµ Uû ban nh©n d©n vµ LuËt X©y dùng ®· ®­îc Quèc héi th«ng qua ngµy 26 th¸ng 11 n¨m 2003;

C¨n cø c¸c NghÞ ®Þnh cña ChÝnh phñ: NghÞ ®Þnh sè 08/2005/N§-CP ngµy 24 th¸ng 01 n¨m 2005 vÒ quy ho¹ch x©y dùng; NghÞ ®Þnh sè 16/2005/N§-CP ngµy 07 th¸ng 02 n¨m 2005 vÒ qu¶n lý dù ¸n ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh; NghÞ ®Þnh sè 112/2006/N§-CP ngµy 29 th¸ng 9 n¨m 2006 vÒ söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña NghÞ ®Þnh sè 16/2005/N§-CP;

Theo c¸c QuyÕt ®Þnh cña Uû ban nh©n d©n tØnh: QuyÕt ®Þnh sè 1047/Q§-UBND ngµy 17 th¸ng 10 n¨m 2006 phª duyÖt ®iÒu chØnh quy ho¹ch chi tiÕt 1/500 hµnh lang däc Quèc lé 1A tõ cÇu Hång Phó ®Õn cÇu §ä X¸; QuyÕt ®Þnh sè 344/Q§-UBND ngµy 26 th¸ng 3 n¨m 2007 ban hµnh “Quy ®Þnh ®Çu t­ x©y dùng khu th­¬ng m¹i, dÞch vô bê §«ng s«ng §¸y ®o¹n tõ cÇu Hång Phó ®Õn cÇu Phñ Lý; QuyÕt ®Þnh sè 1015/Q§-UBND ngµy 24 th¸ng 8 n¨m 2007 phª duyÖt mÆt b»ng quy ho¹ch vµ thiÕt kÕ ®« thÞ - Dù ¸n 1 khu th­¬ng m¹i, dÞch vô bê §«ng s«ng §¸y - thÞ x· Phñ Lý;

XÐt ®Ò nghÞ cña Uû ban nh©n d©n thÞ x· Phñ Lý (t¹i Tê tr×nh sè 224/TTr-UBND ngµy 17 th¸ng 8 n¨m 2007) vµ ®Ò nghÞ cña Së X©y dùng (t¹i Tê tr×nh sè 410/TTr-SXD ngµy 21 th¸ng 8 n¨m 2007) vÒ viÖc ban hµnh §iÒu lÖ qu¶n lý ®Çu t­ x©y dùng khu th­¬ng m¹i, dÞch vô - Dù ¸n 1 khu bê §«ng s«ng §¸y - thÞ x· Phñ Lý - tØnh Hµ Nam,
QuyÕt ®Þnh:
§iÒu 1. Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh nµy “§iÒu lÖ qu¶n lý thùc hiÖn- Dù ¸n 1 khu th­¬ng m¹i, dÞch vô bê §«ng s«ng §¸y- thÞ x· Phñ Lý”.

§iÒu 2. QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc tõ ngµy ký.

Ch¸nh V¨n phßng Uû ban nh©n d©n tØnh; Gi¸m ®èc c¸c Së, ngµnh: X©y dùng, Tµi nguyªn vµ M«i tr­êng, Tµi chÝnh, Giao th«ng VËn t¶i; Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n thÞ x· Phñ Lý vµ Thñ tr­ëng c¸c ®¬n vÞ cã liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy./.
Chñ tÞch
TrÇn Xu©n Léc

Uû ban nh©n d©n

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam

TØnh Hµ Nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
§iÒu lÖ

Qu¶n lý thùc hiÖn - Dù ¸n 1 khu th­¬ng m¹i, dÞch vô

bê §«ng s«ng §¸y - thÞ x· Phñ Lý - tØnh Hµ Nam

(§o¹n tõ cÇu Hång Phó ®Õn ®o¹n thu nhá cña khu ®Êt)

(Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 1016/Q§-UBND

ngµy 24 th¸ng 8 n¨m 2007 cña Uû ban nh©n d©n tØnh Hµ Nam)Ch­¬ng I

Quy ®Þnh chung
§iÒu 1. §iÒu lÖ nµy h­íng dÉn viÖc qu¶n lý thùc hiÖn c¸c c«ng tr×nh t¹i khu th­¬ng m¹i, dÞch vô bê §«ng s«ng §¸y- thÞ x· Phñ Lý theo ®å ¸n ®iÒu chØnh quy ho¹ch chi tiÕt tØ lÖ 1/500 däc QL 1A tõ cÇu Hång Phó ®Õn cÇu Phñ Lý vµ theo thiÕt kÕ tæng mÆt b»ng, thiÕt kÕ ®« thÞ - Dù ¸n 1 khu th­¬ng m¹i, dÞch vô bê §«ng s«ng §¸y tû lÖ 1/500 ®· ®­îc Uû ban nh©n d©n tØnh phª duyÖt.

§iÒu 2. Ngoµi nh÷ng quy ®Þnh trong §iÒu lÖ nµy, viÖc qu¶n lý thùc hiÖn c¸c c«ng tr×nh trong dù ¸n 1 khu th­¬ng m¹i, dÞch vô bê §«ng s«ng §¸y cßn ph¶i tu©n thñ c¸c quy ®Þnh cña Nhµ n­íc cã liªn quan.

§iÒu 3. C¸c tæ chøc, c¸ nh©n trong vµ ngoµi n­íc cã liªn quan ®Õn ®iÒu 1 ®Òu ph¶i thùc hiÖn theo ®óng §iÒu lÖ nµy.

§iÒu 4. Së X©y dùng: ThÈm ®Þnh quy ho¹ch mÆt b»ng vµ thiÕt kÕ kiÕn tróc c«ng tr×nh; theo dâi, qu¶n lý vµ gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn quy ho¹ch vµ thiÕt kÕ kiÕn tróc trong khu vùc ®Çu t­, thùc hiÖn vai trß qu¶n lý Nhµ n­íc trong ®Çu t­ x©y dùng (theo môc 4 §iÒu 8 QuyÕt ®Þnh sè 344/Q§-UBND ngµy 26 th¸ng 3 n¨m 2007 cña Uû ban nh©n d©n tØnh).

§iÒu 5. ViÖc bæ sung, ®iÒu chØnh hoÆc thay ®æi nh÷ng quy ®Þnh cña §iÒu lÖ nµy ph¶i ®­îc Uû ban nh©n d©n tØnh cho phÐp.
Ch­¬ng II

Quy ®Þnh cô thÓ
§iÒu 6. VÞ trÝ, ranh giíi cña dù ¸n

1. VÞ trÝ: Ph­êng Hai Bµ Tr­ng - thÞ x· Phñ Lý - tØnh Hµ Nam.

2. Ranh giíi: Khu th­¬ng m¹i, dÞch vô - Dù ¸n 1 bê §«ng s«ng §¸y, ®o¹n tõ cÇu Hång Phó ®Õn ®o¹n thu nhá cña khu ®Êt cã ranh giíi nh­ sau:

- PhÝa B¾c: Gi¸p cÇu Hång Phó.

- PhÝa T©y: Gi¸p kÌ bê §«ng s«ng §¸y.

- PhÝa §«ng: Gi¸p chØ giíi ®­êng ®á phÝa T©y ®­êng QL 1A.

- PhÝa Nam: Gi¸p khu ®Êt Dù ¸n 2 khu th­¬ng m¹i- dÞch vô bê §«ng s«ng §¸y.

§iÒu 7. C¬ cÊu vµ quy m« sö dông ®Êt

Khu th­¬ng m¹i, dÞch vô- Dù ¸n 1 bê §«ng s«ng §¸y, ®o¹n tõ cÇu Hång Phó ®Õn ®o¹n thu nhá cña khu ®Êt cã diÖn tÝch 3,28 ha (kh«ng tÝnh diÖn tÝch ®­êng QL 1A) cã c¬ cÊu sö dông ®Êt nh­ sau:B¶ng 1. C¬ cÊu sö dông ®Êt

STT

Lo¹i ®Êt

DiÖn tÝch (m2)

TØ lÖ (%)

1

§Êt x©y dùng c«ng tr×nh th­¬ng m¹i - dÞch vô

11.606

35,2

2

§Êt c©y xanh

9.915

30,1

3

§Êt s©n, ®­êng néi bé,vØa hÌ…

11.369

34,7
Tæng

32.890

100,0
  1. Quy m«, chøc n¨ng sö dông:

Toµn bé khu vùc ®­îc x©y dùng thµnh 04 côm c«ng tr×nh:

- Côm c«ng tr×nh TM1: DiÖn tÝch ®Êt 4.098 m2; lµ 01 khèi c«ng tr×nh th­¬ng m¹i, dÞch vô hçn hîp; ­u tiªn bè trÝ cho 01 nhµ ®Çu t­ cã ®ñ n¨ng lùc.

- Côm c«ng tr×nh TM2: DiÖn tÝch ®Êt 3.303 m2; lµ 01 khèi c«ng tr×nh th­¬ng m¹i, dÞch vô gåm 02 ®¬n nguyªn (TM2a, TM2b) hîp khèi; bè trÝ cho 02 nhµ ®Çu t­.

- Côm c«ng tr×nh TM3: DiÖn tÝch ®Êt 2.607 m2; lµ 01 khèi c«ng tr×nh th­¬ng m¹i, dÞch vô gåm 02 ®¬n nguyªn (TM3a, TM3b) hîp khèi; bè trÝ cho 02 nhµ ®Çu t­.

- Côm c«ng tr×nh TM4: DiÖn tÝch ®Êt 1.598 m2; lµ 01 khèi c«ng tr×nh th­¬ng m¹i, dÞch vô gåm 02 ®¬n nguyªn (TM4a, TM4b) hîp khèi; bè trÝ cho 02 nhµ ®Çu t­.

B¶ng 2: C¸c chØ tiªu chÝnh

STT

KÝ hiÖu

Chøc n¨ng sö dông

MËt ®é

x©y dùng %

DiÖn tÝch

®Êt (m2)

TÇng cao x©y dùng

1

TM1

Th­¬ng m¹i, dÞch vô, kh¸ch s¹n, v¨n phßng

 60

4.098

Tõ 10 tÇng trë lªn

2

TM2

(2a+2b)


Th­¬ng m¹i, dÞch vô

 65

3.303

Tõ 09 tÇng trë lªn

3

TM3

( 3a+3b)


Th­¬ng m¹i, dÞch vô

 75

2.607

Tõ 06 ®Õn 08 tÇng

4

TM4

(4a+4b)


Th­¬ng m¹i, dÞch vô

 80

1.598

Tõ 05 tÇng trë lªn
Tæng11.606
2. Yªu cÇu x©y dùng:- Côm TM1: Tæ hîp thµnh khèi c«ng tr×nh cao 10 tÇng trë lªn.

- Côm TM2: Gåm TM 2a vµ TM 2b ®­îc tæ hîp thµnh 01 khèi c«ng tr×nh cao 09 tÇng trë lªn.

- Côm TM3: Gåm TM 3a vµ TM 3b ®­îc tæ hîp thµnh 01 khèi c«ng tr×nh cao 06 tÇng trë lªn.

- Côm TM4: Gåm TM 4a vµ TM 4b ®­îc tæ hîp thµnh 01 khèi c«ng tr×nh cao 05 tÇng trë lªn.

§iÒu 8. C¸c yªu cÇu vÒ kiÕn tróc - quy ho¹ch

1. ChØ giíi x©y dùng (vÞ trÝ c«ng tr×nh kiÕn tróc so víi chØ giíi ®­êng ®á):

- Lïi vµo: 10m so víi chØ giíi ®­êng ®á QL 1A.

- Lïi vµo: ≥ 4,0 m so víi ranh giíi ®Êt ®­îc giao hoÆc chØ giíi ®­êng ®á c¸c tuyÕn ®­êng néi bé.

2. Cao ®é nÒn, tÇng cao c«ng tr×nh:

- Cao ®é nÒn (cos  0.00 ): §èi víi c¸c c«ng tr×nh th­¬ng m¹i, dÞch vô cao h¬n mÆt hÌ QL 1A lµ 1,2 m; ®èi víi c¸c c«ng tr×nh kiÕn tróc kh¸c lµ 0,45m.

- TÇng cao c«ng tr×nh kiÕn tróc: C¸c c«ng tr×nh th­¬ng m¹i, dÞch vô ®­îc thiÕt kÕ gåm 02 phÇn:

+ PhÇn khèi ®Õ c«ng tr×nh: Cao t­¬ng ®­¬ng 02 tÇng, mçi tÇng cao 4,5 m.

+ PhÇn th©n c«ng tr×nh: TÇng cao trung b×nh 3,3m, ®­îc thiÕt kÕ lïi vµo so víi chØ giíi x©y dùng ≥ 3m (phÝa ®­êng QL 1A).

- ChiÒu cao c«ng tr×nh tÝnh tõ cos  0.00 ®Õn ®Ønh m¸i kh«ng kÓ tÇng kü thuËt (tum cÇu thang, bÓ n­íc…), kh«ng kÓ chiÒu cao nÒn tõ cos  0.00 ®Õn vØa hÌ:

+ Côm c«ng tr×nh TM1 gåm 02 ®¬n nguyªn chung khèi ®Õ: §¬n nguyªn 1 gÇn cÇu Hång Phó cao ≥ 35,4m (t­¬ng ®­¬ng 10 tÇng); ®¬n nguyªn 2 kÕ tiÕp cao ≥ 51,9m (t­¬ng ®­¬ng 15 tÇng).

+ Côm c«ng tr×nh TM2 gåm 02 ®¬n nguyªn (TM2a vµ TM2b) chung khèi ®Õ. ChiÒu cao c«ng tr×nh ≥ 32,1m (t­¬ng ®­¬ng 09 tÇng).

+ Côm c«ng tr×nh TM3 gåm 02 ®¬n nguyªn (TM3a vµ TM3b) chung khèi ®Õ. ChiÒu cao c«ng tr×nh TM3a ≥ 28,8m (t­¬ng ®­¬ng 08 tÇng); chiÒu cao c«ng tr×nh TM3b ≥ 22,2m (t­¬ng ®­¬ng 06 tÇng).

+ Côm c«ng tr×nh TM4 gåm 02 ®¬n nguyªn (TM4a vµ TM4b) chung khèi ®Õ. ChiÒu cao c«ng tr×nh ≥ 18,9m (t­¬ng ®­¬ng 05 tÇng).

- TÇng kü thuËt - tÇng ¸p m¸i: Bè trÝ tum thang bé, thang m¸y, bÓ n­íc… lïi vµo so víi chØ giíi x©y dùng ≥ 5m (phÝa ®­êng QL 1A).

3. C¸c yªu cÇu vÒ kiÕn tróc:

a) H×nh thøc kiÕn tróc:

- Sö dông h×nh thøc kiÕn tróc hiÖn ®¹i hoÆc kiÕn tróc sinh th¸i.

- Bèn mÆt ®øng c«ng tr×nh ph¶i ®­îc thiÕt kÕ hµi hoµ víi c¶nh quan khu vùc. H×nh khèi ®¬n gi¶n ®éc ®¸o, nhÑ nhµng nh»m khai th¸c lîi thÕ cña trôc ®­êng QL1A vµ s«ng §¸y, kh«ng sö dông h×nh thøc kiÕn tróc cæ nÆng nÒ.

b) TiÒn s¶nh, m¸i s¶nh:

- Kh«ng ®­îc sö dông kÕt cÊu chèng ®ì s¶nh, bËc lªn xuèng ngoµi ph¹m vi chØ giíi x©y dùng.

- Cho phÐp m¸i s¶nh ®ua ra ngoµi c«ng tr×nh:

+ PhÝa ®­êng QL1A :  4m.

+ C¸c trôc ®­êng kh¸c :  2m.(KhuyÕn khÝch dïng kÕt cÊu treo)

c) Mµu s¾c vµ vËt liÖu hoµn thiÖn mÆt ngoµi c«ng tr×nh:

- Sö dông vËt liÖu hoµn thiÖn cao cÊp nh­ ®¸ Granit tù nhiªn, s¬n cao cÊp, nh«m kÝnh cao cÊp.

- TÇng ®Õ sö dông vËt liÖu cã gam mµu sÉm (khuyÕn khÝch èp ®¸ Granit tù nhiªn).

- PhÇn th©n ®Õn m¸i sö dông vËt liÖu cã gam mµu s¸ng, hµi hoµ víi vËt liÖu cöa.

d) Cæng vµ hµng rµo: C¸c c«ng tr×nh th­¬ng m¹i, dÞch vô toµn khu vùc lµ mét tæng thÓ thèng nhÊt, kh«ng x©y dùng t­êng rµo vµ cæng riªng biÖt cña tõng c«ng tr×nh.

e) Khi thiÕt kÕ c«ng tr×nh th­¬ng m¹i, dÞch vô ph¶i bè trÝ chç ®ç xe « t« ®¶m b¶o theo tiªu chuÈn quy ph¹m hiÖn hµnh.

§iÒu 9. C¸c yªu cÇu vÒ vÖ sinh m«i tr­êng, phßng chèng ch¸y næ.

- N­íc th¶i cña c¸c c«ng tr×nh ph¶i ®¹t c¸c chØ tiªu lý hãa vµ vi sinh vËt theo quy ®Þnh lo¹i A cña TCVN 5945 - 1995 míi ®­îc x¶ ra cèng chung, ra s«ng.

- ChÊt th¶i r¾n ph¶i ®­îc thu gom, tËp trung vµ hîp ®ång víi C«ng ty c«ng tr×nh ®« thÞ Hµ Nam ®­a vÒ b·i r¸c tËp trung ®Ó xö lý.

- §¶m b¶o hµnh lang c¸ch ly vµ an toµn vËn hµnh l­íi ®iÖn.

- §¶m b¶o phßng ch¸y ch÷a ch¸y khi cã sù cè.

- C¸c khu c«ng viªn c©y xanh: Yªu cÇu cã thiÕt kÕ riªng.

§Êt c©y xanh, c«ng viªn gãp phÇn c¶i thiÖn m«i tr­êng, lµm gi¶m tiÕng ån, « nhiÔm, c¶i thiÖn c¶nh quan khu vùc, ®ång thêi lµm gia t¨ng gi¸ trÞ kiÕn tróc tæng thÓ, t¨ng søc hÊp dÉn cña khu vùc. Gåm c¸c khu vùc sau:

+ CX1: C«ng viªn ch©n cÇu Hång Phó lµ khu vui ch¬i nghØ ng¬i gi¶i trÝ vµ lµ kho¶ng ®Öm cho tuyÕn giao th«ng cÇu Hång Phó giao c¾t víi QL 1A.

+ CX2, CX3, CX4: Khu vùc (phÝa sau l« ®Êt sè 1, 2, 3) c«ng viªn ®i d¹o ven s«ng cã chøc n¨ng t¹o kho¶ng ®Öm c©y xanh ®iÒu hßa khÝ hËu cho phÝa T©y c¸c c«ng tr×nh cña dù ¸n.

+ CX5: Khu c«ng viªn kÕt hîp qu¶ng tr­êng bê s«ng t¹i khu ®Êt thu nhá.§iÒu 10. C¸c yªu cÇu vÒ h¹ tÇng kü thuËt

1. Giao th«ng:

- MÆt c¾t ®­êng giao th«ng ®èi ngo¹i (QL1A) tu©n thñ quy ho¹ch chung.

- MÆt c¾t c¸c ®­êng néi bé (®­êng nh¸nh, ®­êng ven s«ng):

HÌ + Lßng ®­êng + HÌ = 3 + 6 +3 = 12 m

2. Tho¸t n­íc:

Tho¸t n­íc mÆt vµ tho¸t n­íc th¶i sinh ho¹t ®­îc x©y dùng thµnh 02 hÖ thèng riªng biÖt vµ tho¸t vÒ cuèi tuyÕn theo quy ho¹ch.

- Tho¸t n­íc m­a: N­íc mÆt ®­îc thu gom vÒ hÖ thèng cèng däc theo tuyÕn ®­êng néi bé , ®­êng bê s«ng ®­a vÒ phÝa Nam cña dù ¸n, x¶ ra s«ng §¸y.

- Tho¸t n­íc th¶i: N­íc th¶i cña c¸c c«ng tr×nh x©y dùng thuéc dù ¸n ph¶i ®­îc xö lý ®¹t c¸c chØ tiªu lý hãa vµ vi sinh vËt theo quy ®Þnh lo¹i A cña TCVN 5945 - 1995 ®­îc thu gom vÒ hÖ thèng cèng tho¸t n­íc cña khu vùc däc theo ®­êng bê s«ng ®­a vÒ bÓ chøa xö lý ë phÝa Nam cña dù ¸n.

3. CÊp n­íc:

- C¸c nhµ ®Çu t­ cÊp 2 nhu cÇu sö dông n­íc, hîp ®ång víi C«ng ty cÊp n­íc Hµ Nam cÊp n­íc cho c«ng tr×nh qua ®­êng èng cÊp trªn hÌ phÝa T©y QL 1A.

- Nhµ ®Çu t­ cÊp 1 chÞu tr¸ch nhiÖm cung cÊp n­íc cho c¸c khu c«ng viªn c©y xanh, nghØ ng¬i.

- Trªn c¸c ®­êng èng D ≥ 100 mm bè trÝ häng cøu háa, kho¶ng c¸ch häng cøu háa lµ 150 m.

4. CÊp ®iÖn:

- Nhµ ®Çu t­ cÊp 1 chÞu tr¸ch nhiÖm x©y dùng hÖ thèng ®iÖn chiÕu s¸ng cho c¸c khu c«ng viªn c©y xanh, chiÕu s¸ng ®­êng néi bé.

- Nhµ ®Çu t­ cÊp 2 c¨n cø nhu cÇu dïng ®iÖn trùc tiÕp hîp ®ång víi ngµnh ®iÖn ®Ó cung cÊp ®iÖn cho c«ng tr×nh cña m×nh.

- §­êng d©y cung cÊp ®iÖn c¸c lo¹i trong ph¹m vi dù ¸n I ®Òu ®i c¸p ngÇm. §Ìn chiÕu s¸ng sö dông c¸c lo¹i ®Ìn phï hîp víi c¶nh quan, bãng ®Ìn dïng lo¹i tiÕt kiÖm n¨ng l­îng. §é däi tèi thiÓu ph¶i ®¹t theo tiªu chuÈn 20 TCN 95-03 cña Bé X©y dùng.

5. Th«ng tin liªn l¹c:

Nhµ ®Çu t­ cÊp 2 c¨n cø nhu cÇu sö dông trùc tiÕp hîp ®ång víi c¬ quan qu¶n lý. §­êng d©y cung cÊp th«ng tin liªn l¹c c¸c lo¹i trong ph¹m vi dù ¸n I ®Òu ®i c¸p ngÇm.

§iÒu 11. VÒ sö dông ®Êt.

1. H×nh thøc giao ®Êt: Cã thu tiÒn sö dông ®Êt.

2. Thêi h¹n giao ®Êt: 70 n¨m tÝnh tõ khi giao nhËn ®Êt.

3. Ph­¬ng thøc giao ®Êt:

- L« ®Êt cã 01 nhµ ®Çu t­ ®¨ng ký sÏ giao trùc tiÕp.

- L« ®Êt cã tõ 02 nhµ ®Çu t­ ®¨ng ký trë lªn sÏ thùc hiÖn ®Êu gi¸ theo quy ®Þnh.

4. Gi¸ thu tiÒn sö dông ®Êt:

Thu 4.200.000 ®ång/m2 ®Êt giao cho nhµ ®Çu t­ cÊp 2 (®©y lµ gi¸ sµn ®Ó thùc hiÖn viÖc giao ®Êt).

5. Nép tiÒn sö dông ®Êt:

a) §èi t­îng nép: C¸c nhµ ®Çu t­ cÊp 2 ®­îc giao ®Êt.

b) Thêi gian nép: Nép trong 02 n¨m cô thÓ nh­ sau:

- Ngay sau khi nhµ ®Çu t­ cÊp 2 ®­îc giao ®Êt: Nép 50 % trªn tæng sè tiÒn ph¶i nép .

- N¨m tiÕp theo: Nép nèt 50%

§iÒu 12. Chñ ®Çu t­.

1. Chñ ®Çu t­ cÊp 1 cña dù ¸n: Lµ Uû ban nh©n d©n thÞ x· Phñ Lý ®­îc Uû ban nh©n d©n tØnh chÊp thuËn t¹i QuyÕt ®Þnh sè 601/Q§-UBND ngµy 29 th¸ng 5 n¨m 2007. Cã tr¸ch nhiÖm:

- ChÞu sù qu¶n lý vÒ kiÕn tróc, quy ho¹ch c«ng tr×nh sau khi ®­îc Uû ban nh©n d©n tØnh phª duyÖt.

- Trùc tiÕp ®Çu t­ x©y dùng c¸c c«ng tr×nh trong ph¹m vi dù ¸n ®­îc duyÖt (trõ c¸c c«ng tr×nh do nhµ ®Çu t­ cÊp 2 qu¶n lý vµ ®Çu t­).

- Kªu gäi vµ lùa chän c¸c nhµ ®Çu t­ cÊp 2.

- Qu¶n lý c¸c nhµ ®Çu t­ cÊp 2 ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh theo ®óng §iÒu lÖ qu¶n lý ®­îc phª duyÖt.

- Qu¶n lý chung toµn bé dù ¸n ®¶m b¶o an ninh trËt tù, vÖ sinh m«i tr­êng vµ c¸c dÞch vô kh¸c (Uû ban nh©n d©n thÞ x· cã thÓ uû nhiÖm cho mét ®¬n vÞ cã chøc n¨ng thùc hiÖn).

2. Nhµ ®Çu t­ cÊp 2: Do nhµ ®Çu t­ cÊp 1 chÊp thuËn cho ®Çu t­ x©y dùng, khai th¸c c«ng tr×nh.

- ChÞu sù qu¶n lý trùc tiÕp cña nhµ ®Çu t­ cÊp 1.

- Trong qu¸ tr×nh ®Çu t­ x©y dùng, khai th¸c c«ng tr×nh ph¶i chÞu sù qu¶n lý cña c¸c c¬ quan chøc n¨ng cã thÈm quyÒn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.

- Cam kÕt thùc hiÖn ®Çy ®ñ ®óng quy ®Þnh cña §iÒu lÖ qu¶n lý (chøc n¨ng, quy m« c«ng tr×nh, c¸c quy ®Þnh vÒ kiÕn tróc, vÖ sinh m«i tr­êng…).

- Sau 12 th¸ng kÓ tõ khi ®­îc giao ®Êt mµ nhµ ®Çu t­ cÊp 2 kh«ng triÓn khai thùc hiÖn ®Çu t­ x©y dùng; vi ph¹m c¸c néi dung ®· cam kÕt sÏ bÞ thu håi l¹i ®Êt. Sè tiÒn sö dông ®Êt ®· nép ®­îc tr¶ l¹i kh«ng tÝnh l·i nh­ng ph¶i chÞu toµn bé c¸c chi phÝ mµ chñ ®Çu t­ cÊp 1 ®· chi phÝ cho c«ng t¸c thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc liªn quan ®Õn nhµ ®Çu t­ ®ã.


Ch­¬ng III

§iÒu kho¶n thi hµnh
§iÒu 13. §iÒu lÖ nµy cã gi¸ trÞ vµ ®­îc thi hµnh kÓ tõ ngµy ký. Mäi quy ®Þnh tr¸i víi quy ®Þnh trong §iÒu lÖ nµy ®Òu bÞ b·i bá.

§iÒu 14. Mäi vi ph¹m c¸c ®iÒu kho¶n cña §iÒu lÖ nµy tïy theo møc ®é vi ph¹m sÏ bÞ xö lý hoÆc truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.

§iÒu lÖ nµy ®­îc l­u gi÷ t¹i c¸c c¬ quan d­íi ®©y ®Ó thùc hiÖn vµ qu¶n lý:

- Uû ban nh©n d©n tØnh.

- C¸c Së: X©y dùng; Tµi nguyªn vµ M«i tr­êng; Tµi chÝnh; KÕ ho¹ch vµ §Çu t­.

- Uû ban nh©n d©n thÞ x· Phñ Lý.

- Phßng T­ ph¸p; Thanh tra thÞ x· Phñ Lý.

- Phßng Qu¶n lý ®« thÞ - thÞ x· Phñ Lý;

- Ban QLDA x©y dùng khu th­¬ng m¹i, dÞch vô bê §«ng s«ng §¸y.- C¸c nhµ ®Çu t­ cÊp 2./.
Chñ tÞch

TrÇn Xu©n Léc

: vbpq hanam.nsf
vbpq hanam.nsf -> UỶ ban nhân dân tỉnh hà nam số: 1008/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
vbpq hanam.nsf -> Ủy ban nhân dân tỉnh hà nam
vbpq hanam.nsf -> UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh hà nam
vbpq hanam.nsf -> UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh hà nam
vbpq hanam.nsf -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh hà nam
vbpq hanam.nsf -> UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh hà ham
vbpq hanam.nsf -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh hà nam
vbpq hanam.nsf -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh hà nam
vbpq hanam.nsf -> QuyếT ĐỊnh ban hành thiết kế mẫu trụ sở Trung tâm y tế huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Hà Nam chủ TỊch uỷ ban nhân dân tỉnh hà nam
vbpq hanam.nsf -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương