UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh hà hamtải về 13.71 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.07.2016
Kích13.71 Kb.

UỶ BAN NHÂN DÂN


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH HÀ HAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúcSố : 1032/QĐ-UB

Hà Nam, ngày 30 tháng 7 năm 2004
QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH HÀ NAM

V/v thành lập Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị - thị xã Phủ Lý

--------------------------------------

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 48/CP ngày5/5/1997 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong quản lý xây dùng nhà và công trình kiến trúc hạ tầng đô thị;

Căn cứ Nghị định số 91/CP ngày 17/8/1994 của Chính phủ ban hành Điều lệ quản lý quy hoạch đô thị;

Xét đề nghị của UBND thị xã Phủ Lý và Sở Nội vụ,
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Thành lập Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị - thị xã Phủ Lý, trực thuộc UBND thị xã.

Điều 2. Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị - thị xã Phủ Lý có chức năng nhiệm vụ:

- Phối hợp với các ngành chức năng tham mưu cho UBND thị xã quản lý trật tự xây dựng đô thị.

- Tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước về lĩnh vực quản lý trật tự đô thị.

- Phối hợp với các ngành chức năng của thị xã và thanh tra chuyên ngành của các Sở liên quan để duy trì trật tự đô thị trên địa bàn.

- Thanh tra, kiểm tra, xử lý các vi phạm về quy định quản lý trật tự đô thị như xây dựng không phép, xây dựng trái phép, xây dựng không đúng ghi trong giấy phép, lấn chiếm đất công, vi phạm quy hoạch đô thị theo đúng quy định của pháp luật.

- Quản lý cán bộ, tài chính, tài sản theo quy định của pháp luật.Điều 3. Đội quản lý trật tự đô thị - thị xã Phủ Lý có tư cách pháp nhân, được mở tài khoản và sử dụng con dấu riêng để giao dịch.

- Đội do Đội trưởng phụ trách, 01- 02 Đội phó giúp việc và được tổ chức thành 3 tổ (mỗi tổ từ 3-4 người).Tổng biên chế của Đội từ 12-15 người.

Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Chủ tịch UBND thị xã Phủ Lý và Thủ trưởng các ngành, các cấp có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.Nơi nhận:

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM


- Như điều 4 (để t/h);

CHỦ TỊCH


- Lưu VT, NC

(Đã ký)


Đinh Văn Cương

: vbpq hanam.nsf
vbpq hanam.nsf -> UỶ ban nhân dân tỉnh hà nam số: 1008/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
vbpq hanam.nsf -> Ủy ban nhân dân tỉnh hà nam
vbpq hanam.nsf -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
vbpq hanam.nsf -> UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh hà nam
vbpq hanam.nsf -> UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh hà nam
vbpq hanam.nsf -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh hà nam
vbpq hanam.nsf -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh hà nam
vbpq hanam.nsf -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh hà nam
vbpq hanam.nsf -> QuyếT ĐỊnh ban hành thiết kế mẫu trụ sở Trung tâm y tế huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Hà Nam chủ TỊch uỷ ban nhân dân tỉnh hà nam
vbpq hanam.nsf -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương