CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh hà namtải về 17.15 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.07.2016
Kích17.15 Kb.

UỶ BAN NHÂN DÂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH HÀ NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 1029/QĐ-UB
Phủ Lý, ngày 23 tháng 6 năm 2005QUYẾT ĐỊNH

V/v quy định giá thóc thu thuế

sử dụng đất nông nghiệp, thu 3 quỹ năm 2005 .

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM


Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND đã được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật thuế sử dụng đất nông nghiệp;

Xét tờ trình số 307/TT-TC ngày 09 tháng 6 năm 2005 của Sở Tài chính và tờ trình số 338/CT-TTNN ngày 13 tháng 6 năm 2005 của Cục thuế tỉnh Hà Nam về xin duyệt giá thóc thu thuế nông nghiệp, ba quỹ năm 2005,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp, thu ba quỹ (kinh tế mới, an ninh quốc phòng, phòng chống thiên tai), áp dụng cho cả năm 2005 là 2.000 đồng/kg (Hai ngàn đồng 1 kg thóc).

- Số lượng thóc thu vụ chiêm có phụ lục kèm theo.

- Giao cục thuế tỉnh thông báo số lượng thóc thu thuế còn lại vụ mùa cho các đơn vị nộp thuế.

Điều 2. Giao cho Sở Tài chính, Cục thuế tỉnh hướng dẫn các đơn vị thực hiện giá thóc tại Điều 1 theo đúng quy định này.

- Thời gian hoàn thành thu thuế sử dụng đất nông nghiệp vụ chiêm năm 2005 xong trước ngày 10/7/2005.Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Cục thuế tỉnh, Kho bạc Nhà nứơc, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Công an tỉnh, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, Công ty giống cây trồng và đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.


TM UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

KT. CHỦ TỊCHPHÓ CHỦ TỊCH


Trần Đậu


PHỤ LỤC

Chỉ tiêu thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp cho các huyện, thị xã vụ chiêm năm 2005

(Ban hành theo Quyết định số: 1029/QĐ-UBND ngày 23 tháng 6 năm 2005 về việc quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp, thu ba quỹ năm 2004)

TT

Tên đơn vị

Số lượng(kg)

Ghi chú

1

2

34

5

67

Huyện Duy Tiên

Huyện Kim Bảng

Huyện Thanh Liêm

Huyện Lý Nhân

Huyện Bình Lục

Thị xã Phủ LÝ

Công ty giống cây trồng


68.988

68.138


51.690

40.098


163.392

9.790


4.670


Tổng cộng


406.766
: vbpq hanam.nsf
vbpq hanam.nsf -> UỶ ban nhân dân tỉnh hà nam số: 1008/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
vbpq hanam.nsf -> Ủy ban nhân dân tỉnh hà nam
vbpq hanam.nsf -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
vbpq hanam.nsf -> UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh hà nam
vbpq hanam.nsf -> UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh hà nam
vbpq hanam.nsf -> UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh hà ham
vbpq hanam.nsf -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh hà nam
vbpq hanam.nsf -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh hà nam
vbpq hanam.nsf -> QuyếT ĐỊnh ban hành thiết kế mẫu trụ sở Trung tâm y tế huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Hà Nam chủ TỊch uỷ ban nhân dân tỉnh hà nam
vbpq hanam.nsf -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương