Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Namtải về 12.62 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu24.07.2016
Kích12.62 Kb.


Uû ban nh©n d©n

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam

TØnh hµ nam


§éc lËp - Tù do - H¹nh phócSè: 1054/Q§-UBND

Phñ Lý, ngµy 30 th¸ng 8 n¨m 2007

QuyÕt ®Þnh

VÒ viÖc phª duyÖt ph­¬ng ¸n gi¸ thu tiÒn sö dông

®Êt ®Ó giao ®Êt t¸i ®Þnh c­ khu du lÞch Tam Chóc

t¹i x· Ba Sao, huyÖn Kim B¶ng


chñ tÞch uû ban nh©n d©n TØNH hµ nam
C¨n cø LuËt tæ chøc Héi ®ång nh©n d©n vµ Uû ban nh©n d©n ngµy 26 th¸ng 11 n¨m 2003;

C¨n cø NghÞ ®Þnh 198/2004/N§-CP ngµy 3 th¸ng 12 n¨m 2004 cña ChÝnh phñ vÒ thu tiÒn sö dông ®Êt; Th«ng t­ sè 117/2004/TT-BTC ngµy 07 th¸ng12 n¨m 2004 cña Bé Tµi chÝnh h­íng dÉn thi hµnh NghÞ ®Þnh sè 198/2004/N§-CP;

C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 40/2006/Q§-UBND ngµy 19 th¸ng 12 n¨m 2006 cña Uû ban nh©n d©n tØnh Hµ Nam ban hµnh gi¸ c¸c lo¹i ®Êt trªn ®Þa bµn tØnh Hµ Nam n¨m 2007; QuyÕt ®Þnh sè: 521/Q§-UBND ngµy 10 th¸ng 5 n¨m 2007 cña Uû ban nh©n d©n tØnh Hµ Nam vÒ viÖc thu håi vµ giao ®Êt cho Uû ban nh©n d©n huyÖn Kim B¶ng x©y dùng khu t¸i ®Þnh c­ khu du lÞch Tam Chóc thuéc b·i ph¼ng xãm 4 x· Ba Sao, huyÖn Kim B¶ng;

XÐt Tê tr×nh sè 398/TC- TTr ngµy 29 th¸ng 8 n¨m 2007 cña Së Tµi chÝnh vÒ viÖc xin duyÖt ph­¬ng ¸n gi¸ thu tiÒn sö dông ®Êt,QuyÕt ®Þnh:

§iÒu 1. Phª duyÖt ph­¬ng ¸n gi¸ thu tiÒn sö dông ®Êt ®Ó giao ®Êt t¸i ®Þnh c­ khu du lÞch Tam Chóc t¹i x· Ba Sao, huyÖn Kim B¶ng víi néi dung sau:

1. Ph¹m vi ¸p dông:

Khu vùc chuyÓn môc ®Ých sö dông ®Êt thuéc khu vùc x· Ba Sao - huyÖn Kim B¶ng (theo QuyÕt ®Þnh sè: 521/Q§-UBND ngµy 10/5/2007 cña UBND tØnh Hµ Nam vÒ viÖc thu håi vµ giao ®Êt cho UBND huyÖn Kim B¶ng ®Ó x©y dùng Khu t¸i ®Þnh c­ khu du lÞch hå Tam Chóc, thuéc b·i ph¼ng xãm 4, x· Ba Sao, huyÖn Kim B¶ng).

2. Ph­¬ng ¸n gi¸ thu tiÒn sö dông ®Êt:

- L« A1; A6: Gi¸: 260.000 ®ång/m2.

- L« tõ A2->A5; Tõ A23->35: Gi¸: 250.000 ®ång/m2.

- L« A22, A36, A37, A41: Gi¸: 220.000 ®ång/m2.

- L« A8->A20; A38->A40; B1, B6: Gi¸: 200.000 ®ång/m2.

- L« A7; A21; B2->B5; B8->B23; B47; C1, C7, C34, C40: Gi¸:180.000 ®ång/m2.

- L« B7, B26->B41, B43->B46; C2->C6, C9->C19, C22->C32, C35->C39; D1: Gi¸: 170.000 ®ång/m2.- L« B24, B25, B42; C8, C20, C21, C33; D2->D15: Gi¸: 160.000 ®ång/m2.

§iÒu 2. Uû ban nh©n d©n huyÖn Kim B¶ng thùc hiÖn giao ®Êt vµ thu tiÒn sö dông ®Êt theo ®óng quy ®Þnh hiÖn hµnh.

§iÒu 3. Ch¸nh V¨n phßng Uû ban nh©n d©n tØnh, Gi¸m ®èc c¸c Së: Tµi chÝnh, Tµi nguyªn vµ M«i tr­êng, X©y dùng, Côc ThuÕ tØnh, Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n huyÖn Kim B¶ng, Uû ban nh©n d©n x· Ba Sao vµ c¸c ®¬n vÞ, c¸ nh©n cã liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy./.


kt. Chñ tÞcH

Phã chñ tÞchTrÇn §Ëu
: vbpq hanam.nsf
vbpq hanam.nsf -> UỶ ban nhân dân tỉnh hà nam số: 1008/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
vbpq hanam.nsf -> Ủy ban nhân dân tỉnh hà nam
vbpq hanam.nsf -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
vbpq hanam.nsf -> UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh hà nam
vbpq hanam.nsf -> UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh hà nam
vbpq hanam.nsf -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh hà nam
vbpq hanam.nsf -> UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh hà ham
vbpq hanam.nsf -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh hà nam
vbpq hanam.nsf -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh hà nam
vbpq hanam.nsf -> QuyếT ĐỊnh ban hành thiết kế mẫu trụ sở Trung tâm y tế huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Hà Nam chủ TỊch uỷ ban nhân dân tỉnh hà nam
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương