Ủy ban nhân dân tỉnh bình phưỚc số: 624/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 47.51 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu10.08.2016
Kích47.51 Kb.

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BÌNH PHƯỚCSố: 624/QĐ-UBNDCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcBình Phước, ngày 29 tháng 3 năm 2012
QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Tuyển sinh quân sự tỉnh
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 273/QĐ-QP ngày 24/02/1982 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định về công tác tuyển sinh vào các học viên, trường đại học, trường cao đẳng quân sự;

Căn cứ Quyết định số 750/QĐ-BQP ngày 11/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc bổ sung Quyết định số 273/QĐ-QP ngày 24/02/1982 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Quy định về công tác tuyển sinh vào các học viện, trường đại học, trường cao đẳng quân sự;

Căn cứ Quyết định số 173/QĐ-UBND ngày 02/02/2012 của UBND tỉnh về việc thành lập Ban Tuyển sinh quân sự tỉnh;

Xét đề nghị của Thường trực Ban Tuyển sinh quân sự tỉnh tại Công văn số 330/BCH-QL ngày 21/3/2012,QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động của Ban Tuyển sinh quân sự tỉnh.

Điều 2. Ban Tuyển sinh quân sự các huyện, thị xã tham mưu Chủ tịch UBND huyện, thị xã ban hành Quy chế hoạt động của Ban Tuyển sinh quân sự cấp mình phù hợp với tổ chức, hoạt động của Ban Tuyển sinh quân sự cấp mình và nội dung Quy chế này.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chỉ huy trưởng BCHQS sự tỉnh, Thành viên Ban Tuyển sinh quân sự tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký. /.CHỦ TỊCH

Trương Tấn Thiệu


ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BÌNH PHƯỚC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUY CHẾ

Hoạt động của Ban Tuyển sinh quân sự tỉnh

(Ban hành kèm theo Quyết định số 624/QĐ-UBND

ngày 29/3/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh)Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này quy định nguyên tắc hoạt động, nhiệm vụ, quyền hạn và quan hệ phối hợp công tác của Ban Tuyển sinh quân sự tỉnh (TSQS) .

2. Đối tượng áp dụng là các Thành viên Ban TSQS tỉnh, của Trưởng ban, Phó Trưởng ban và các Ủy viên Ban TSQS tỉnh ; UBND các huyện, thị xã, các tổ chức có liên quan đến công tác TSQS.

Điều 2. Nguyên tắc hoạt động

1. Ban TSQS tỉnh hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ được phân công đảm nhiệm, tuân thủ quy định của pháp luật và Quy chế này.

2. Bảo đảm sự phối hợp, hiệp đồng, trao đổi thông tin với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể trong thực hiện mọi hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Chương II

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

CỦA BAN TUYỂN SINH QUÂN SỰ TỈNH
Điều 3. Chức năng

Ban TSQS tỉnh là cơ quan chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, giúp Tỉnh ủy - UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển sinh quân sự hàng năm; chỉ đạo kiểm tra Ban TSQS các huyện, thị xã tổ chức thực hiện công tác TSQS trong địa phương mình để hoàn thành nhiệm vụ, bảo đảm chất lượng, đúng thời gian, đúng tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Bộ Quốc phòng.Điều 4. Nhiệm vụ

1. Giúp UBND tỉnh tổ chức chỉ đạo, thực hiện tốt công tác TSQS; xây dựng Kế hoạch hiệp đồng với các ban, ngành, cơ quan, địa phương có liên quan trực tiếp, thực hiện bảo đảm chặt chẽ các mặt công tác TSQS.

2. Tuyên truyền phổ biến, hướng dẫn tuyển sinh cho các địa phương, đơn vị, giáo dục, động viên thanh niên, học sinh, quân nhân chuyên nghiệp, cán bộ phường, xã đội, Dân quân Tự vệ, đăng ký dự thi đúng theo hướng dẫn của Ban TSQS Bộ Quốc phòng.

3. Chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc Ban TSQS các huyện, thị xã thực hiện đúng theo nhiệm vụ quy định được giao.

4. Chỉ đạo tổ chức việc đăng ký tuyển sinh, sơ tuyển, báo cáo dự thi, xét duyệt; phát hiện giải quyết những trường hợp không đúng tiêu chuẩn, khiếu nại, xử lý kỷ luật.

5. Tổ chức thông báo điểm thi, báo nhập học và báo cáo tình hình tổ chức thực hiện kết quả tuyển sinh quân sự.Điều 5. Nhiệm vụ và quyền hạn của Trưởng Ban Tuyển sinh quân sự tỉnh

1. Chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, UBND tỉnh về mọi mặt hoạt động trong lĩnh vực tuyển sinh.

2. Chỉ đạo, điều hành công việc của Ban TSQS tỉnh.

3. Triệu tập và chủ trì các phiên họp của Ban TSQS tỉnh.

4. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các Phó Trưởng ban và các thành viên Ban TSQS tỉnh.

5. Tổ chức kiểm tra việc thực hiện công tác TSQS của các huyện, thị xã.

6. Chỉ đạo việc sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm công tác TSQS hàng năm.

Điều 6. Nhiệm vụ và quyền hạn của Phó Trưởng ban Thường trực Ban TSQS tỉnh

1. Cùng với Trưởng Ban TSQS tỉnh thống nhất nhiệm vụ bảo đảm trong từng thời gian, phối hợp với các Sở, ban, ngành, đoàn thể trong việc chỉ đạo về mặt nghiệp vụ đối với ngành dọc cấp dưới tổ chức thực hiện theo đúng quy định, hướng dẫn của cấp trên trong công tác TSQS hàng năm.

2. Giúp Trưởng Ban TSQS điều hành và giải quyết các công việc thường xuyên của Ban TSQS tỉnh, lập kế hoạch, triển khai hướng dẫn, chỉ đạo Ban TSQS các huyện, thị xã tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác TSQS chặt chẽ, đúng thời gian quy định; khi cần được phép sử dụng con dấu của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chỉ đạo Ban TSQS các huyện, thị xã và các ban, ngành, đoàn thể có liên quan trong thực hiện nhiệm vụ tuyển sinh.

3. Chuẩn bị và đề xuất với Trưởng Ban TSQS tỉnh về nội dung, chương trình, kế hoạch công tác của Ban TSQS.

4. Hàng năm, tham mưu cho Trưởng Ban TSQS tỉnh tổ chức sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm công tác TSQS và định hướng những chủ chương, biện pháp, nhiệm vụ công tác tuyển sinh năm sau.

Điều 7. Nhiệm vụ và quyền hạn của các Ủy viên Ban TSQS tỉnh

1. Tham gia chuẩn bị, thảo luận, biểu quyết những vấn đề, nội dung trong cuộc họp và tổ chức thực hiện theo kết luận của Trưởng Ban TSQS tỉnh.

2. Chủ động báo cáo tình hình và đề xuất ý kiến với Ban TSQS về nhiệm vụ lĩnh vực công tác, nhất là các vấn đề trực tiếp được phân công phụ trách, những vấn đề cần phải xử lý gấp.

3. Chấp hành sự phân công của Ban TSQS, chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban TSQS trong từng lĩnh vực chuyên môn và địa bàn phân công phụ trách.

4. Nhiệm vụ cụ thể của các Ủy viên Ban TSQS tỉnh cần thực hiện tốt nhiệm vụ sau đây:

a) Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Phó Trưởng ban:

Tham mưu cho Trưởng Ban TSQS hướng dẫn, chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, Giám hiệu các Trường Trung học phổ thông, Trường dân tộc nội trú, tổ chức tuyên truyền, hướng nghiệp cho học sinh các trường trên địa bàn những thông tin cần biết về công tác tuyển sinh vào các trường sỹ quan trong quân đội, giúp cho thanh niên, học sinh hiểu rõ về những chế độ ưu tiên khi tham gia đăng ký dự thi.

b) Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Ủy viên:

Phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tham mưu cho Trưởng Ban TSQS tỉnh chỉ đạo Phòng Nội vụ các huyện, thị xã khảo sát, tuyển chọn đào tạo trung cấp, cao đẳng, đại học, ngành quân sự cơ sở sắp xếp, sử dụng sau đào tạo số cán bộ quân sự xã, phường, thị trấn.

c) Phó Giám đốc Sở Y tế, Ủy viên:

Cùng với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tham mưu cho Ban TSQS lập Kế hoạch, chỉ đạo, hướng dẫn, giúp đỡ Trung tâm Y tế các huyện, thị xã tổ chức khám sức khỏe, bảo đảm đúng tiêu chuẩn quy định cho số thanh niên, học sinh tham gia đăng ký dự thi vào các trường sỹ quan trong quân đội.

d) Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Ủy viên:

Xây dựng Kế hoạch, chỉ đạo các huyện, thị đoàn trên địa bàn, tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong đoàn viên, thanh niên về các trường sỹ quan trong quân đội, giao lưu, tọa đàm để thí sinh tham gia, đăng ký dự thi vào các trường sỹ quan trong quân đội.

đ) Chủ nhiệm chính trị Bộ CHQS tỉnh, Ủy viên:

Giúp cho Trưởng Ban TSQS tỉnh chỉ đạo Ban TSQS các huyện, thị xã, đơn vị và cơ quan chuyên môn theo dõi, kiểm tra công tác xác minh lý lịch, chính trị của bản thân, gia đình thanh niên, học sinh và số quân nhân tại ngũ tham gia dự thi.

e) Trưởng ban Quân lực Bộ CHQS tỉnh, Ủy viên:

Tham mưu cho Trưởng ban TSQS tỉnh lập Kế hoạch, hướng dẫn công tác tuyển sinh quân sự, theo dõi Ban TSQS các huyện, thị xã tổ chức tuyên truyền, hướng nghiệp cho thanh niên, học sinh đăng ký dự thi, việc triển khai công tác TSQS của các huyện, thị xã, tổng hợp kết quả số lượng thanh niên, học sinh đăng ký dự thi và giao nộp hồ sơ dự thi cho các trường sỹ quan trong quân đội, bảo đảm đạt chất lượng cao, đúng thời gian quy định; đồng thời tổng hợp kết quả trúng tuyển và thông báo kết quả dự thi cho Ban TSQS các huyện, thị xã.

ê) Trưởng ban Dân quân Tự vệ Bộ CHQS tỉnh, Ủy viên:

Phối hợp với Sở Nội vụ, giúp cho Trưởng ban TSQS tỉnh tuyển chọn cán bộ quân sự xã, phường, thị trấn, đưa đi đào tạo trung cấp, cao đẳng, đại học quân sự đủ chỉ tiêu, đúng đối tượng và thời gian quy định.

g) Trưởng ban Tổ chức Bộ CHQS tỉnh, Ủy viên:

Phối hợp với Ban Tuyên huấn Bộ CHQS tỉnh bằng nhiều biện pháp, hình thức tổ chức tuyên truyền, hướng nghiệp cho thanh niên, học sinh, tạo được sự phấn khởi, yên tâm khi tham gia dự thi vào các trường sỹ quan trong quân đội.

h) Trưởng ban Quân y Bộ CHQS tỉnh, Ủy viên:

Phối hợp với Sở Y tế, giúp cho Trưởng ban TSQS tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra công tác khám sức khỏe Ban TSQS các huyện, thị xã. Trực tiếp hướng dẫn công tác tổ chức khám sức khỏe cho thanh niên, học sinh, bảo đảm đúng tiêu chuẩn sức khỏe khi tham gia dự thi vào các trường sỹ quan trong quân đội.

i) Trưởng ban Cán bộ Bộ CHQS tỉnh, Ủy viên:

Tham mưu cho Bộ CHQS tỉnh giúp cho Trưởng ban TSQS tỉnh xây dựng Kế hoạch tuyển chọn số sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sỹ quan, binh sỹ đi đào tạo các học viện, trường sỹ quan trong quân đội đủ chỉ tiêu, đúng đối tượng và thời gian quy định.

k) Phụ trách Ban bảo vệ an ninh Bộ CHQS tỉnh, Ủy viên:

Tham mưu cho Trưởng ban TSQS tỉnh chỉ đạo, kiểm tra công tác xác minh lai lịch, chính trị bản thân, gia đình của thanh niên, học sinh đăng ký dự thi, bảo đảm đúng theo tiêu chuẩn chính trị của các trường sỹ quan trong quân đội, trực tiếp hướng dẫn Ban Tuyển sinh quân sự các huyện, thị xã thẩm tra, xác minh lý lịch chính trị cho học sinh, thanh niên đăng ký dự thi vào các trường sỹ quan trong quân đội.

l) Phụ trách Ban Tuyên huấn Bộ CHQS tỉnh, Ủy viên:

Tham mưu cho Trưởng Ban TSQS tỉnh lập Kế hoạch tổ chức tuyên truyền tuyển sinh quân sự, hướng dẫn, chỉ đạo Ban TSQS các huyện, thị xã tổ chức tuyên truyền, hướng nghiệp cho thanh niên, học sinh đăng ký dự thi, thu hút được nhiều số thanh niên, học sinh có học lực khá giỏi tham gia đăng ký dự thi. Phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Phước, Báo Bình Phước triển khai công tác tuyên truyền, hướng nghiệp cho học sinh, thanh niên đúng theo hướng dẫn, quy định của Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng.

Chương III

NGUYÊN TẮC, CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC, MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC
Điều 8. Ban TSQS tỉnh làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể và thực hiện theo Kết luận của Trưởng ban hoặc Phó Trưởng ban Thường trực (khi được Trưởng ban ủy quyền); các thành viên Ban TSQS tỉnh chịu trách nhiệm trực tiếp về thực hiện công tác theo chức năng, nhiệm vụ được phân công.

Điều 9. Hàng năm, Ban TSQS họp định kỳ 2 lần (thống nhất nội dung triển khai Kế hoạch, xét chọn thẩm tra hồ sơ trước khi nộp cho các trường tuyển sinh); khi cần thiết, Trưởng Ban TSQS tỉnh triệu tập các phiên họp bất thường, các thành viên Ban TSQS tỉnh có trách nhiệm tham gia đầy đủ các phiên họp.

Điều 10. Bộ CHQS tỉnh là cơ quan Thường trực tham mưu cho Ban TSQS tỉnh thực hiện mọi công tác trong tuyển sinh quân sự hàng năm đúng theo quy định, hướng dẫn của Bộ Quốc phòng và pháp luật quy định.

Điều 11. Các văn bản do Trưởng Ban TSQS ký đóng dấu của UBND tỉnh; Phó Trưởng Ban Thường trực ký đóng dấu của Bộ CHQS tỉnh.

Điều 12. Mối quan hệ công tác

1. Mối quan hệ giữa Ban TSQS tỉnh với Bộ CHQS tỉnh và các sở, ban, ngành có liên quan là mối quan hệ chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp về mọi mặt.2. Quan hệ giữa Ban TSQS tỉnh, Thường trực Ban TSQS tỉnh và cơ quan Thường trực là quan hệ giữa chỉ đạo và phục tùng sự chỉ đạo.

Điều 13. Trong quá trình triển khai tổ chức thực hiện Quy chế này, có nội dung cần sửa đổi, bổ sung, Thành viên Ban TSQS tỉnh gửi ý kiến bằng văn bản về Ban TSQS (qua Bộ CHQS tỉnh - Cơ quan Thường trực Ban TSQS tỉnh) tổng hợp ý kiến, báo cáo Ban TSQS tỉnh xem xét, trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định ./.CHỦ TỊCH

Trương Tấn Thiệu


: vbpq binhphuoc.nsf -> 4b438b320dbf1cda4725719a0012432c
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> V/v thành lập Ban chỉ đạo xây dựng bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2014
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Số: 1019/QĐ-ubnd bình Phước, ngày 21 tháng 5 năm 2012
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc Phương án bỒi thưỜng, hỖ trỢ và tái đỊnh cư TỔng thể
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Soá 1040 ngaøy 16/6/2006 cuûa ubnd tænh veà vieäc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương