Ñy ban nh¢n d¢n céng hßa x· Héi chñ nghüa viöt namtải về 11.41 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu06.08.2016
Kích11.41 Kb.

ñY BAN NH¢N D¢N

CéNG HßA X· HéI Chñ NGHÜA VIÖT NAM

TØNH AN GIANG
Sè :2038/2004/Q§-UB-NV

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

NA.50


Long Xuyªn, ngµy 01 th¸ng 10 n¨m 2004

QUYÕT §ÞNH CñA ñY BAN NH¢N D¢N tØnh an giang


V/v Ban hµnh Quy chÕ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña

Trung t©m Xóc tiÕn Th­¬ng m¹i - Du lÞch - §Çu t­ tØnh An Giang.

ñY BAN NH¢N D¢N TØNH AN GIANG


C¨n cø LuËt Tæ chøc Héi ®ång nh©n d©n vµ ñy ban nh©n d©n ®· ®­îc Quèc héi th«ng qua ngµy 26/11/2003;

C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 972/Q§-UB-NV ngµy 07/6/2004 cña ñy ban nh©n d©n tØnh vÒ viÖc chuyÓn ®æi Trung t©m Xóc tiÕn Th­¬ng m¹i trùc thuéc Së Th­¬ng m¹i vµ du lÞch tØnh thµnh Trung t©m Xóc tiÕn Th­¬ng m¹i - Du lÞch vµ §Çu t­ trùc thuéc ñy ban nh©n d©n tØnh An Giang;

XÐt ®Ò nghÞ cña Gi¸m ®èc Trung t©m Xóc tiÕn Th­¬ng m¹i - Du lÞch vµ §Çu t­ tØnh An Giang vµ Gi¸m ®èc Së Néi vô tØnh An Giang.

QUYÕT - §ÞNH


§iÒu 1 : Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh nµy "Quy chÕ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña Trung t©m Xóc tiÕn Th­¬ng m¹i - Du lÞch vµ §Çu t­ tØnh An Giang".

§iÒu 2 : QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc sau 15 ngµy kÓ tõ ngµy ký ban hµnh.

Nh÷ng quy ®Þnh tr­íc ®©y cã néi dung tr¸i víi quy ®Þnh trong Quy chÕ ®­îc ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh nµy ®Òu b·i bá.§iÒu 3 : Ch¸nh V¨n phßng ñy ban nh©n d©n tØnh, Gi¸m ®èc Së Néi vô, Gi¸m ®èc Trung t©m Xóc tiÕn Th­¬ng m¹i - Du lÞch vµ §Çu t­ tØnh, Thñ tr­ëng c¸c Së, Ban ngµnh tØnh, Chñ tÞch ñy ban nh©n d©n huyÖn, thÞ x·, thµnh phè, Thñ tr­ëng c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ thuéc tØnh chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.

N¬i nhËn :

- H§ND tØnh (b/c).

- TV TØnh ñy(b/c).

- Nh­ ®iÒu 3.- L­u.

T/M ñY BAN NH¢N D¢N TØNH AN GIANG

KT.CHñ TÞCH

PHã CHñ TÞCH

®· ký

NguyÔn V¨n §¶m: VBPQ -> vbpq.nsf
vbpq.nsf -> QuyếT ĐỊnh về việc tịch thu sung công quy nhà nước phương tiện giao thông VI phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông chủ TỊch uỷ ban nhân dân tỉnh bắc kạn căn cứ Luật Tổ chức HĐnd và ubnd ngày 26 tháng 11 năm 2003
vbpq.nsf -> QuyếT ĐỊnh củA Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Thành lập Hội đồng Quản trị Cty Xuất nhập khẩu Thủy sản
vbpq.nsf -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh an giang độc lập Tự do Hạnh phúc
vbpq.nsf -> QuyếT ĐỊnh v/v Ban hành qui chế tổ chức hoạt động của Sở Giao thông vận tải
vbpq.nsf -> Ủy ban nhân dân tỉnh bắc kạN
vbpq.nsf -> UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bắc kạN Độc lập Tự do Hạnh phúc
vbpq.nsf -> TỈnh an giang
vbpq.nsf -> Ủy ban nhân dân tỉnh bắc kạN
vbpq.nsf -> Ñy ban nhn dn
vbpq.nsf -> QuyếT ĐỊnh v/v giao chỉ tiêu mua lúa, gạo vụ Hè thu 1998
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương