Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh đỒng nai độc lập Tự do Hạnh phúctải về 15.59 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.08.2016
Kích15.59 Kb.ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH ĐỒNG NAI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 4377/QĐ-UBND Biên Hòa, ngày 19 tháng 12 năm 2008QUYẾT ĐỊNH

Thành lập Đội Kiểm tra liên ngành 814 tỉnh Đồng Nai về lĩnh vực

văn hóa, thể thao, du lịch; phòng chống mại dâm và các tệ nạn xã hội

––––––––––––––––CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 42/2007/QĐ-UBND ngày 29/6/2007 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 117/TTr-SVHTTDL ngày 30/6/2008 về việc kiện toàn và đổi tên Đội Kiểm tra liên ngành tỉnh Đồng Nai về lĩnh vực văn hóa, thông tin và phòng chống tệ nạn xã hội thành Đội Kiểm tra liên ngành 814 về lĩnh vực văn hóa thể thao, du lịch; phòng chống mại dâm và các tệ nạn xã hội và Văn bản số 819/SVHTTDL-VP ngày 26/11/2008 về việc kiện toàn nhân sự Đội Kiểm tra liên ngành 814 tỉnh;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 1746/TTr-SNV ngày 02/12/2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Đội Kiểm tra liên ngành 814 tỉnh Đồng Nai về lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch; phòng chống mại dâm và các tệ nạn xã hội (gọi tắt là Đội Kiểm tra liên ngành 814) gồm các thành phần như sau:

1. Đội Trưởng: Ông Phạm Minh Quang - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

2. Đội Phó thường trực: Ông Trần Xuân Tiến - Chánh Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

3. Đội Phó:

- Chi cục Trưởng Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội;

- Phó phòng phòng PA25, Công an tỉnh;

- Phó Chánh Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

4. Thành viên là đại diện các cơ quan sau:

- Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

- Thanh tra Sở Y tế;

- Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;

- Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh;
- Phòng PC13, Công an tỉnh;

- Phòng PA25, Công an tỉnh;

- Phòng Nghiệp vụ - Tổng hợp, Chi cục Quản lý Thị trường tỉnh.

Điều 2. Đội Kiểm tra liên ngành 814 có nhiệm vụ tuyên truyền giáo dục, kiểm tra, giám sát, xử lý các vụ việc vi phạm pháp luật về văn hóa, thể thao và du lịch; phòng chống mại dâm và các tệ nạn xã hội trong phạm vi quyền hạn được giao và đề xuất ý kiến xử lý với cấp trên về những vụ việc vi phạm pháp luật không thuộc thẩm quyền giải quyết của mình.

Điều 3. Đội trưởng Đội Kiểm tra liên ngành 814 có nhiệm vụ ban hành quy chế làm việc của Đội Kiểm tra liên ngành 814 sau khi thống nhất ý kiến với các thành viên và thành lập Tổ Chuyên viên giúp việc cho Đội Kiểm tra liên ngành 814 (nếu cần thiết) sau khi thống nhất ý kiến với các ngành có liên quan. Tổ Chuyên viên giúp việc làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan thường trực của Đội Kiểm tra liên ngành 814, được sử dụng bộ máy, tổ chức và con dấu của cơ quan trong các hoạt động của Đội Kiểm tra liên ngành 814.Điều 4. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị quy định tại Điều 1 có trách nhiệm cử nhân sự tham gia xuyên suốt Đội Kiểm tra liên ngành 814 và thông báo khi có sự thay đổi nhân sự cho cơ quan thường trực Đội Kiểm tra liên ngành 814 biết trong thời hạn 07 ngày làm việc và chịu trách nhiệm về hoạt động của nhân sự được cử tham gia.

Cơ quan thường trực Đội Kiểm tra liên ngành 814 có trách nhiệm tổng hợp tên nhân sự cụ thể được cử tham gia Đội Kiểm tra liên ngành 814, lập thành danh sách báo cáo Đội Trưởng, Chủ tịch UBND tỉnh (đồng thời thông báo về Sở Nội vụ để tổng hợp, theo dõi).Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế: Quyết định số 3963/QĐ-UBND ngày 11/11/2005 về việc kiện toàn Đội Kiểm tra liên ngành tỉnh Đồng Nai về lĩnh vực văn hóa thông tin và phòng chống các tệ nạn xã hội; Quyết định số 4036/QĐ.CT-UBT ngày 13/11/2001 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế hoạt động của Đội Kiểm tra liên ngành tỉnh Đồng Nai về lĩnh vực văn hóa, thông tin và phòng chống các tệ nạn xã hội.

Đội Kiểm tra liên ngành 814 tự giải thể sau khi có văn bản báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh về việc hoàn thành nhiệm vụ được giao (đồng thời gửi Sở Nội vụ để theo dõi).Điều 6. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

CHỦ TỊCH

Võ Văn Một
: Lists -> Vn%20bn -> Attachments
Attachments -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> Ubnd tỉnh yên báI
Attachments -> Ủy ban nhân dân tỉnh đỒng nai
Attachments -> Ủy ban nhân dân tỉnh đỒng nai
Attachments -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh đỒng nai độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> Phụ lục 1: quyếT ĐỊnh thành lập tổ CÔng tác cai nghiện ma túY
Attachments -> TỈnh đỒng nai số: 2037/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh yên bái số: 115/kh-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> Ủy ban nhân dân tỉnh đỒng nai
Attachments -> TỈnh yên bái số: 1193/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương