Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh lạng sơN Độc lập Tự do Hạnh phúctải về 44.74 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích44.74 Kb.


ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH LẠNG SƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______ ___________________________________

Số: 637 UB/QĐ Lạng Sơn, ngày 10 tháng 8 năm 1995
QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH

V/v quy định tạm thời tổ chức lễ tang.

__________________ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

- Căn cứ vào Luật tổ chức HĐND và UBND các cấp ngày 21 tháng 6 năm 1994;

- Căn cứ Nghị quyết của Ban thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Lạng Sơn về việc tổ chức lễ tang;

Để phù hợp với tình hình thực tế địa phương;QUYẾT ĐỊNHĐiều 1: Ban hành quy định tạm thời về việc tổ chức tang lễ đối với cán bộ, công nhân viên chức khi từ trần.

Điều2: - Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành, những quy định (của tỉnh) trước đây trái với quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 3: Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành trực thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ban hành ./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Chủ tịch

Nơi nhận: Đă ký: D ương Công Đá


- Như điều 3 (thi hŕnh)

- TT- Tỉnh ủy (thay b/c)

- TT- HĐND (thay b/c)

- TC-TU


- Các đoàn thể cấp tỉnh

- PVP, các tổ CV UB, CV HĐND

- Lưu: VT (Hă)


QUY ĐỊNH

Tạm thời về việc tổ chức lễ tang - ban hành kèm theo

quyết định số: 637 UB/QĐ ngày 10 tháng 8 năm 1995

của UBND tỉnh Lạng Sơn
Để việc tổ chức lễ tang được thống nhất trang nghiêm và phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương. Ngoài những quy định của Trung ương ra, UBND tỉnh Lạng Sơn quy định thêm một số điều cụ thể như sau:

Điều 1. Lễ tang ở cấp tỉnh

1. Đối tượng là các cán bộ giữ các chức vụ sau đây (từ trần)

a) Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy thực hiện theo quyết định số 44 QĐ/TW ngày 14/11/1992 của Bộ chính trị về việc quản lý cán bộ (theo quy định của Trung ương)

b) Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức lễ tang tại Hội trường Tỉnh ủy hoặc Hội trường UBND tỉnh.

c) Ủy viên ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh: tổ chức lễ tang tại trụ sở Tỉnh ủy hoặc trụ sở UBND tỉnh

Ngoài ra có thể tổ chức lễ tang tại gia đình hoặc tại trụ sở cơ quan nơi cán bộ công tác - do ban lễ tang và gia đình thỏa thuận.

2. Về tổ chức lễ tang:

a) Ban lễ tang cấp tỉnh và nhiệm vụ cuả ban lễ tang cấp tỉnh - do ban thường vụ Tỉnh ủy quyết định.

b) Tổ chức lễ viếng:

- Thời gian tổ chức lễ viếng do ban lễ tang và gia đình thỏa thuận quy định.

- Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh có vòng hoa và cử đại diện đến viếng.

- Cơ quan có cán bộ từ trần, có vòng hoa đến viếng và tổ chức cho cán bộ công nhân viên chức đến viếng

- Cấp ủy, HĐND, UBND và Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc huyện, thị xã quê hương (hoặc nơi cư trú) của cán bộ từ trần có vòng hoa và cử đại diện đến viếng.

- Các đoàn khác đến viếng dùng vòng hoa luân lưu (do ban lễ tang chuẩn bị), băng đính trên vòng hoa do đoàn đến viếng chuẩn bị.

- Suốt thời gian lễ viếng cử nhạc hồn tử sĩ.

c) Tổ chức an táng:

- Thời gian tổ chức lễ an táng và địa điểm an táng do ban lễ tang và gia đình thỏa thuận.

- Trưởng ban lễ tang đọc điếu văn (do cơ quan có cán bộ từ trần phối hợp với Ban tổ chức tỉnh ủy hoặc Ban tổ chức chính quyền tỉnh chuẩn bị).

- Mặc niệm, cử nhạc hồn tử sĩ

- Đưa tang:

+ Nếu tổ chức lễ tang tại gia đình, khi đưa tang tổ chức theo phong tục tập quán địa phương.

+ Nếu tổ chức lễ viếng tại hội trường tỉnh ủy hoặc Hội truờng UBND tỉnh- tại trụ sở Tỉnh ủy hoặc trụ sở UBND tỉnh, sau đó đưa thi hài về quê hương, thì trưởng phó ban lễ tang đi xe riêng, cán bộ đi đưa tang và thân quyến cán bộ từ trần đi xe chung, do cơ quan có cán bộ từ trần chuẩn bị.

+ Nếu tổ chức lễ viếng tại Hội trường Tỉnh ủy hoặc Hội trường UBND tỉnh, tại trụ sở tỉnh ủy hoặc trụ sở UBND tỉnh, sau đó đưa thi hài an táng tại nghĩa trang qui định ở thị xã Lạng Sơn, thì trưởng phó ban lễ tang đi xe riêng, đại diện các cơ quan đoàn thể đi xe riêng của đơn vị mình, cán bộ đi đưa tang và thân quyến cán bộ từ trần đi xe chung do cơ quan có cán bộ từ trần chuẩn bị.

Điều 2. Lễ tang ở cấp huyện, thị xã và Sở, Ban, Ngành đoàn thể cấp tỉnh.

1. Đối tượng là các cán bộ giữ các chức vụ sau đây (từ trần)

- Tỉnh ủy viên

- Bí thư, Phó Bí thư huyện, thị ủy, Chủ tịch HĐND, UBND huyện, thị xã.

- Giám đốc Sở, Trưởng ban ngành, đoàn thể tỉnh và tương đương

- Đại biểu Quốc hội đương nhiệm, anh hùng lao động

- Cán bộ khoa học: Giáo sư tiến sĩ, thầy thuốc, nhà giáo, văn nghệ sĩ được nhà nước phong tặng danh hiệu từ cấp ưu tú trở lên.

Việc tổ chức lễ tang tại trụ sở cơ quan nơi cán bộ đang công tác hoặc tại gia đình, do ban lễ tang và gia đình thỏa thuận.

2. Về tổ chức lễ tang:

a) Ban lễ tang:

- Nếu cán bộ từ trần là tỉnh ủy viên thì trưởng ban lễ tang là một đồng chí ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy (do ban thường vụ tỉnh ủy quyết định) phụ trách khối hoặc phụ trách huyện, thị xã nơi có cán bộ công tác từ trần.

- Các trường hợp khác trưởng ban lễ tang là:

+ Lãnh đạo cấp phó của Sở ban ngành, đoàn thể tỉnh

+ Lãnh đạo cấp phó của HĐND, UBND huyện, thị xã.

+ Bí thư hoặc Phó Bí thư huyện, thị ủy

- Các thành viên khác của Ban lễ tang Sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh gồm: đại diện cấp ủy, công đoàn, đoàn thanh niên, phụ nữ, thân nhân của cán bộ từ trần.

- Các thành viên khác của Ban lễ tang huyện, thị xã do huyện, thị xã quyết định.

- Nhiệm vụ của Ban lễ tang: tổ chức lễ viếng, lễ an táng và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong ban lễ tang.

b) Tổ chức lẽ viếng

- Thời gian tổ chức lễ viếng do Ban lễ tang và gia đình thỏa thuận quy định.

- Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh có vòng hoa và cử đại diện đến viếng.

- Cơ quan có cán bộ từ trần đại diện tổ chức Đảng, chính quyền đoàn thể có vòng hoa đến viếng.

- Xã phường quê hương của cán bộ từ ttrần có vòng hoa và cử đại diện đến viếng.

- Các đoàn khác đến viếng dùng vòng hoa luân lưu (do ban lễ tang chuẩn bị) băng đính trên vòng hoa do đoàn đến viếng tự chuẩn bị.

- Thời gian tổ chức lễ viếng cử nhạc hồn tử sĩ.

c) Tổ chức lễ an táng:

- Thời gian địa điểm an táng do Ban lễ tang và gia đình thỏa thuận quy định

- Trưởng ban lễ tang đọc điếu văn (do cơ quan có cán bộ từ trần chuẩn bị)

- Mặc niệm, cử nhạc hồn tử sĩ

- Đưa tang:

+ Nếu tổ chức lễ tang tại gia đình, thì khi đưa tang tổ chức theo phong tục tập quán của địa phương.

+ Nếu tổ chức lễ viếng tại trụ sở cơ quan, sau đó đưa thi hài về an táng tại quê hương thì trưởng phó ban lễ tang đi xe riêng, cán bộ đi đưa tang và thân quyến cán bộ từ trần đi xe chung, do cơ quan có cán bộ từ trần chuẩn bị.

3. Lễ tang tổ chức ở gia đình

a) Đối tượng là cán bộ giữ các chức vụ sau đây (từ trần)

- Phó giám đốc các sở ban ngành, đoàn thể ở tỉnh

- Ủy viên ban thường vụ huyện thị ủy, phó Chủ tịch HĐND, UBND huyện, thị xã.

- Chủ tịch các hội: Hội hữu nghị với nước ngoài, Hội văn học nghệ thuật, Hội chữ thập đỏ, Hội nhà báo; Hội y học dân tộc, Hội đồng liên minh các hợp tác xã

b) Tổ chức lễ tang :

Do cơ quan đơn vị nơi cán bộ công tác phối hợp với gia đình tổ chức (trường hợp đặc biệt mới tổ chức tang lễ tại trụ sở cơ quan, do cơ quan và gia đình thỏa thuận)

- Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh có vòng hoa và cử đại diện đến viếng.

- Lãnh đạo cơ quan Đảng, đoàn thể và cán bộ công nhân viên chức của cơ quan có cán bộ từ trần có vòng hoa đến viếng.

Điều 4. Đối với cán bộ công nhân viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của cơ quan đơn vị nào thì cơ quan đơn vị đó phối hợp giúp đỡ gia đình có cán bộ công nhân viên từ trần, để tổ chức lễ tang tại gia đình.

Điều 5. Đối với cán bộ nghỉ chế độ (có sổ hưu trí)

1. Cán bộ nguyên là ủy viên Trung ương Đảng công tác tại tỉnh Lạng Sơn, nghỉ hưu cư trú trong hay ngoài tỉnh từ trần, lễ tang tổ chức theo ý kiến cấp trên có thẩm quyền.

2. Cán bộ nguyên là phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch và phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh, ủy Ban thường vụ tỉnh ủy, tỉnh ủy viên, trưởng ngành tỉnh và tương đương. Bí thư, Phó bí thư, Chủ tịch HĐND, UBND huyện thị xã từ trần.

- Lễ tang do tổ chức huyện thị ủy, Đảng ủy, UBND xã, phường, nơi cán bộ cư chú và cơ quan đơn vị cán bộ trước khi nghỉ chế độ phối hợp giúp đỡ gia đình tổ chức.

- Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Mặt trận Tổ quốc tỉnh có vòng hoa và cử đại diện đến viếng.

3. Cán bộ nguyên là phó Sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh, ủy viên thường vụ huyện, thị ủy, phó Chủ tịch HĐND, UBND huyện thị xã và tương đương. Chủ tịch các hội: Hội hữu nghị với nước ngoài, Hội văn học nghệ thuật, Hội nhà báo, Hội chữ thập đỏ, Hội y học dân tộc, Hội đồng liên minh các hợp tác xã,... từ trần.

- Lễ tang do gia đình tổ chức, Đảng ủy, UBND xã phường nơi cán bộ cư trú và cơ quan đơn vị cán bộ trước khi nghỉ chế độ phối hợp giúp đỡ gia đình tổ chức tang lễ.

- Tỉnh ủy, UBND tỉnh có vòng hoa và cử đại diện (hoặc ủy quyền ban tổ chức tỉnh ủy, Ban tổ chức chính quyền tỉnh) đến viếng.

4. Cán bộ công tác tại tỉnh Lạng Sơn thuộc đối tượng tỉnh ủy quản lý đã nghỉ hưu cư trú ở tỉnh khác từ trần

- Tỉnh ủy, UBND tỉnh có vòng hoa và cử đại diện đến viếng (hoặc ủy quyền cho Ban tổ chức tỉnh ủy, Ban tổ chức chính quyền tỉnh đến viếng)Điều 6. Thân nhân cán bộ thuộc diện Ban thường vụ tỉnh ủy quản lý khi từ trần, bao gồm: Bố mẹ đẻ, Bố mẹ vợ, vợ (hoăc chồng) của cán bộ đương chức.

- Tỉnh ủy, UBND tỉnh có vòng hoa và cử đại diện (hoặc ủy quyền Ban tổ chức tỉnh ủy, Ban tổ chức chính quyền tỉnh) đến viếng.Điều 7. Cán bộ hoạt động cách mạng trước năm 1945 từ trần. Lễ tang do gia đình tổ chức. Đảng ủy, UBND xã phường nơi cán bộ cư trú ,cơ quan nơi có cấn bộ công tác trước khi nghỉ chế độ (nếu là cán bộ thoát ly) phối hợp giúp đỡ gia đình.

- Tỉnh ủy, ủy nhiệm: huyện thị ủy, HĐND, UBND huyện thị xã và ủy ban mặt trận tổ quốc huyện thị xã có vòng hoa và cử đại diện đến viếng.Điều 8. Đối với cán bộ trong quá trình công tác có thời gian đã công tác tại Lạng Sơn và giữ các chức vụ: Bí thư tỉnh ủy, phó bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh hiện đang công tác hoặc nghỉ hưu tại tỉnh, thành phố khác từ trần, tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh có vòng hoa và cử đại diện đến viếng.

- Cán bộ công tác ở Trung ương và tỉnh thành phố khác khi nghỉ hưu tại Lạng Sơn. Nguyên là ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Thứ trưởng, lực lượng vũ trang quân hàm từ thiếu tướng trở lên từ trần, tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh có vòng hoa và cử đại diện đến viếng.Điều 9. Những người có công với nước, bố mẹ của liệt sĩ là anh hùng, bố mẹ của liệt sĩ không người thân nương tựa, bố mẹ có từ 2 con trở lên là liệt sĩ từ trần, Đảng ủy, UBND xẫ phường nơi gia đình cư trú giúp đỡ gia đình tổ chức lễ tang.

Điều 10. Cán bộ trong quân đội, công an đương chức từ trần lễ tang được tổ chưc theo nghi lễ riêng của lực lượng vũ trang (Bộ chỉ huy quân sự tỉnh và công an tỉnh hướng dẫn thực hiện)

Điều 11. Một số điểm cần thực hiện tốt khi tổ chức lễ tang

1. Đối với các chức vụ thuộc diện bộ chính trị, Ban bí thư Trung ương Đảng quản lý khi từ trần Ban thường vụ tỉnh ủy sẽ báo tin buồn đến bộ chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng.

2. Cán bộ và thân nhân của cán bộ thuộc diện tỉnh ủy quản lý khi từ trần, gia đình và cơ quan nơi cán bộ công tác báo tin cho huyện, thị ủy, UBND huyện thị xã nơi cán bộ cư trú và Ban tổ chức tỉnh ủy, Ban tổ chức chính quyền tỉnh.

3. Vòng hoa của tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đến viếng:

- Nếu là các bộ và thân nhân cán bộ thuộc cơ quan nhà nước từ trần, do Ban tổ chức chính quyền tỉnh chuẩn bị.

- Nếu là cán bộ và thân nhân cán bộ thuộc các cơ quan Đảng, đoàn thể từ trần, do Ban tổ chức tỉnh ủy chuẩn bị.

4. Ban tổ chức tỉnh ủy và ban tổ chức chính quyền tỉnh có trách nhiệm:

- Đưa tin buồn trên báo nhân dân đối với cán bộ giữ chức vụ: Bí thư tỉnh ủy, Phó bí thư tỉnh ủy, chủ tịch HĐND và chủ tịch UBND tỉnh (đương chức và nghỉ hưu khi từ trần).

- Đưa tin buồn trên báo và Đài Phát thanh- Truyền hình tỉnh đối với cán bộ giữ chức vụ: ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, phó Chủ tịch HĐND, phó Chủ tịch UBND (đương chức và nghỉ hưu từ trần) và cán bộ hoạt động cách mạng trước năm 1945 từ trần.

5. Cán bộ giữ các chức vụ thuộc ban thường vụ tỉnh ủy quản lý, ngoài những chức danh nêu trên, việc đưa tin buồn trên báo, Đài Phát thanh - Truyền hình địa phương và báo tin chi huyện, thị ủy, UBND huyện, thị xã do đơn vị nơi cán bộ công tác và gia đình thỏa thuận thực hiện.

6. Cán bộ trong quá trình công tác có thời kỳ giữ các chức vụ thuộc diện đại diện Ban thường tỉnh ủy quản lý, nếu đã bị thi hành kỷ luật cách chức, khi từ trần không thực hiện quy định này.

7. ngoài các quy định trên các đồng chí lãnh đạo tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, UBND tỉnh có thể thăm viếng với tư cách cá nhân (do Văn phòng tỉnh ủy hoặc Văn phòng ủy ban chuẩn bị).


Điều 12: trong quá trình thực hiện quy định này có vấn đề gì chưa hợp lý, các Sở, Ngành của tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện thị xã kịp thời phản ánh về Ủy ban nhân dân tỉnh để nghiên cứu bổ xung sửa đổi./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
CHỦ TỊCH
Đã ký: Dương Công Đá: vbpq.nsf -> 9e6a1e4b64680bd247256801000a8614
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh lạng sơN Độc lập Tự do Hạnh phúc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do Hạnh phúc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân tỉnh an giang cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> PHỤ LỤc danh sách khu vực khoáng sản khai thác tận thu
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân tỉnh an giang
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh an giang độc lập Tự do Hạnh phúc Số: 1174/2004/QĐ-ub long Xuyên, ngày 01 tháng 7 năm 2004 quyếT ĐỊnh củA Ủy ban nhân dân tỉnh an giang
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh an giang độc lập Tự do Hạnh phúc Số: 1175/2004/QĐ-ub long Xuyên, ngày 01 tháng 7 năm 2004 quyếT ĐỊnh củA Ủy ban nhân dân tỉnh an giang
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh an giang độc lập Tự do Hạnh phúc Số: 1176/2004/QĐ-ub long Xuyên, ngày 01 tháng 7 năm 2004 quyếT ĐỊnh củA Ủy ban nhân dân tỉnh an giang
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân tỉnh an giang cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương