Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh lạng sơN Độc lập Tự do Hạnh phúctải về 13.32 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.07.2016
Kích13.32 Kb.
#2922


ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH LẠNG SƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______ ___________________________________

Số: 1035 UB/Q Đ Lạng Sơn, ngày 29 tháng 12 năm 1993QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH

V/v thành lập Phòng Giao thông vận tải Huyện,Thị xã

__________________________ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
- Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND các cấp ngày 30/6/1989;

Xét đề nghị Sở Giao thông vận tải và Ban tổ chức chính quyền tỉnh.QUYẾT ĐỊNHĐiều 1: Thành lập Phòng giao thông vận tải các Huyện: Tràng Định, Văn Lãng, Cao Lộc, Bắc Sơn, Chi Lăng, Bình Gia, Văn Quan, Hữu Lũng, Lộc Bình, Đình Lập và Thị xã Lạng Sơn trên cơ sở tách Phòng Giao thông Công nghiệp, Xây dựng hiện nay.
Điều 2: Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Phòng Giao thông vận tải Huyện, thị xã:

a) Chức năng: Phòng Giao thông vận tải là cơ quan chuyên môn của UBND Huyện, thị xã giúp UBND thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về Giao thông vận tải trên địa bàn Huyện, thị xã và chịu sự chỉ đạo, quản lý chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Giao thông vận tải. Phòng có tư cách pháp nhân, được mở tài khoản tại kho bạc Nhà nước, có con dấu riêng để giao dịch.

b) Nhiệm vụ:

1. xây dựng quy hoạch giao thông vận tải Huyện, thị bao gồm quy hoạch mạng lưới giao thông, lực lượng vận tải trình các cấp có thẩm quyền.

- Hướng dẫn các xã, phường, thị trấn, Hợp tác xã, xây dựng thực hiện quy hoạch giao thông....

- Hướng dẫn các xã, phường, thị trấn, các đơn vị sản xuất kinh doanh sự nghiệp, giao thông vận tải xây dựng kế hoạch hàng năm, tổng hợp và cân đối trình UBND huyện và Sở Giao thông vận tải, hàng tháng báo cáo tình hình thực hiện thực hiện kế hoạch lên cấp trên.

2. Tổ chức quản lý các lực lượng vận tải Huyện bao gồm cả lực lượng quốc doanh và lực lượng ngoài quốc doanh thực hiện nhiệm vụ vận tải phục vụ nhu cầu trong Huyện.

3. Tổ chức quản lý sản xuất, sửa chữa các phương tiện và công cụ giao thông vận tải, chủ yếu là các phương tiện thô sơ và bán cơ giới phù hợp với điều kiện kinh tế trên địa bàn Huyện.

4. Tổ chức chỉ đạo và hướng dẫn việc xây dựng và quản lý mạng lưới giao thông thông suốt, an toàn và thuận lợi (kể cả đường Trung ương và tỉnh phân giao). Hướng dẫn và phát động phong trào các xã, phường, hợp tác xã, nhân dân xây dựng mạng lưới giao thông nông thôn bảo đảm phục vụ nhu cầu vận tải, đi lại của nhân dân.

5. Phổ biến hướng dẫn kiểm tra việc thực hiện các chế độ, chính sách Luật giao thông vận tải, tuyên truyền giáo dục nhân dân chấp hành Luật giao thông, tổ chức vận động nhân dân tham gia xây dựng và bảo vệ các công trình giao thông vận tải của Nhà nước nằm trên địa bàn Huyện.

c) Tổ chức biên chế:

Phòng giao thông vận tải các Huyện, thị xã được biên chế 4 người gồm: Một trưởng phòng phụ trách chung và một số công việc cụ thể khác. 3 cán bộ chuyên môn do Trưởng phòng phân công cụ thể. Trưởng hoặc Phó phòng do Chủ tịch UBND huyện, thị xã bổ nhiệm sau khi đã trao đổi thống nhất với Giám đốc Sở Giao thông vận tải.


Điều 3: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng ban tổ chức chính quyền tỉnh, Giám đốc Sở Giao thông vận tải và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

T/M ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Nơi nhận: Chủ tịch

- Như điều 3 (TH) Đã ký: Chu Hạp

- TT. Tỉnh ủy

- TT HĐND tỉnh

- TC Tỉnh ủy

- Lưu: VT, NC, TH, KT (Hă)

Каталог: vbpq.nsf -> 9e6a1e4b64680bd247256801000a8614
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do Hạnh phúc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân tỉnh an giang cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> PHỤ LỤc danh sách khu vực khoáng sản khai thác tận thu
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân tỉnh an giang
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh an giang độc lập Tự do Hạnh phúc Số: 1174/2004/QĐ-ub long Xuyên, ngày 01 tháng 7 năm 2004 quyếT ĐỊnh củA Ủy ban nhân dân tỉnh an giang
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh an giang độc lập Tự do Hạnh phúc Số: 1175/2004/QĐ-ub long Xuyên, ngày 01 tháng 7 năm 2004 quyếT ĐỊnh củA Ủy ban nhân dân tỉnh an giang
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh an giang độc lập Tự do Hạnh phúc Số: 1176/2004/QĐ-ub long Xuyên, ngày 01 tháng 7 năm 2004 quyếT ĐỊnh củA Ủy ban nhân dân tỉnh an giang
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân tỉnh an giang cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh an giang độc lập Tự do Hạnh phúc

tải về 13.32 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương