Ủy ban nhân dân tỉnh an giang cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam



tải về 21.12 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu24.07.2016
Kích21.12 Kb.
#3642

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH AN GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc







Số: 1098 /UBND-KT

Long Xuyên, ngày 10 tháng 4 năm 2006


V/v Phát động tổ chức hoạt động Tuần lễ Quốc gia về nước sạch – VSMT và ngày Môi trường thế giới năm 2006

Kính gửi:

- Sở, Ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh;

- UBND huyện, thị, thành phố;

- Báo AG, Đài PTTH AG, Phân xã AG;

- Doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh.



Tuần lễ quốc gia về nước sạch - vệ sinh môi trường được Thủ tướng Chính phủ phát động từ ngày 29 tháng 4 đến ngày 06 tháng 5 hàng năm đã thực sự trở thành ngày hội truyền thống, biểu dương lực lượng của toàn xã hội tham gia vào công tác bảo đảm nước sạch và giữ gìn vệ sinh môi trường và đã đạt được kết quả nhất định, góp phần tác động tốt đến nhận thức và đời sống của các tầng lớp nhân dân cả nước nói chung, tỉnh An Giang nói riêng.

Tuần lễ quốc gia về nước sạch - vệ sinh môi trường của năm nay diễn ra trong không khí cả nước thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng, kỷ niệm các Ngày lễ lớn như 30/4, 1/5… và Năm đầu tiên triển khai kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội giai đoạn 2006 - 2010. Ngoài các sự kiện lịch sử trọng đại trên, năm 2006 tiếp tục là năm các Bộ, ngành, đoàn thể và địa phương, trong đó có An Giang triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 41 – NQ/TW ngày 15 tháng 11 năm 2004 của Bộ Chính trị về bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Mặt khác, tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, tình trạng khai thác quá mức, thiếu ý thức bảo vệ nguồn nước ngầm, nước mặt đã và đang gây ảnh hưởng bất lợi đến đời sống của cộng đồng dân cư. Ở tỉnh An Giang, nhiều kênh rạch mực nước xuống thấp, làm tăng nồng độ chất ô nhiễm trong nước, xâm nhập mặn tiến sâu vào nội địa, ảnh hưởng đến sinh hoạt và sản xuất của người dân.

Từ tình hình thực tế nêu trên và thực hiện tinh thần Công văn số 08/BCĐ-VP ngày 13/3/2006 của Ban chỉ đạo Quốc gia về cung cấp nước sạch và vệ sinh môi trường về việc hưởng ứng Tuần lễ quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2006 (từ ngày 29/4 đến 6/5/2006) đồng thời duy trì các hoạt động hưởng ứng kỷ niệm Ngày môi trường thế giới 5/6/2006, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban ngành, Báo An Giang, Đài phát thanh truyền hình An Giang, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện tốt các việc sau:

1/ Thủ trưởng các Sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành phố có trách nhiệm xây dựng và triển khai kế hoạch ra quân 01 đợt hưởng ứng đồng loạt trên toàn tỉnh (trong thời gian: từ 6/5/2006 đến 6/6/2006) và thực hiện báo cáo kết quả thực hiện trước ngày 20/6/2006 gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, báo cáo với Ủy ban nhân dân tỉnh.

2/ Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các ngành chức năng hướng dẫn các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch và giám sát việc thực hiện Tuần lễ quốc gia về Nước sạch và Vệ sinh môi trường và Ngày Môi trường thế giới 5 tháng 6 năm 2006, đồng thời phối hợp với các tổ chức đoàn thể: Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân ra quân phát động phong trào thu gom rác thải sinh hoạt, rác thải nông nghiệp, quét dọn đường phố sạch đẹp.

3/ Báo An Giang, Đài PTTH An Giang, Thông tấn xã Việt Nam – Phân xã An Giang phối hợp tuyên truyền hưởng ứng Tuần lễ quốc gia về Nước sạch-Vệ sinh môi trường và Ngày Môi trường Thế giới 5/6/2006.

4/ Nội dung tổ chức:

4.1. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn nước, bảo vệ tài nguyên đất cho mọi đối tượng, đặc biệt là đối với thanh thiếu niên, học sinh, nông dân… bằng nhiều hình thức phong phú, mang lại hiệu quả thiết thực, kết hợp nhiều hình thức như báo, đài phát thanh, truyền hình, panô, áp phích, khẩu hiệu… (kèm theo thông điệp).

Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức tuyên truyền các nguyên nhân làm thoái hóa tài nguyên đất và hướng dẫn các biện pháp cải tạo, phục hồi các vùng đất bị thoái hóa; áp dụng các biện pháp canh tác tiên tiến, giống cây trồng phù hợp cho vùng đất khô hạn, đồi núi, bảo vệ rừng, trồng cây phân tán theo tuyến kênh, trồng cây xanh cụm tuyến dân cư và khu đô thị… nhằm nâng cao nhận thức của người dân, ngăn ngừa và khắc phục tình trạng lãng phí, thoái hóa tài nguyên đất.

4.2. Tổ chức các phong trào vệ sinh, làm sạch các dòng sông, kênh rạch, các hệ thống cấp, thoát nước nhằm cải thiện chất lượng nước; phát động phong trào trồng, chăm sóc và bảo vệ các loại cây phát triển nhanh ít rụng lá tại các công viên, trường học, công sở…

4.3. Phát động phong trào làm sạch đẹp công sở, trường học, bệnh viện, doanh trại, cơ sở sản xuất, các khu chợ, bến xe, công viên, đường phố, khóm ấp..., xử lý nghiêm khắc những trường hợp chưa tháo dỡ cầu tiêu trên ao, hồ, sông rạch, chuồng gia súc ven sông, đồng thời hướng dẫn nhân dân xây dựng cầu tiêu tự hoại hợp vệ sinh; trồng cây xanh quanh nhà, khóm ấp và nơi công cộng; tổ chức tốt việc thu gom, xử lý rác; xử lý nước thải sinh hoạt và sản xuất; xây dựng tập quán ăn sạch, ở sạch cho mọi người; khử trùng các ổ phát sinh dịch bệnh, đặc biệt là những khu chuồng trại, các hố chôn và nơi tiêu huỷ gia cầm trong đợt dịch cúm gà vừa qua.

5/ Kinh phí thực hiện: trích từ Nguồn kinh phí sự nghiệp của các đơn vị và địa phương.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các đơn vị tổ chức thực hiện tốt tinh thần chỉ đạo này.


Nơi nhận: KT. CHỦ TỊCH

- Như trên (để t/h); PHÓ CHỦ TỊCH

- TT. TU, HĐND, UBND, UBMTTQ

tỉnh (để b/c);

- Phòng KT, VH-XH, TH; đã ký

- Lưu VT.




Phạm Kim Yên
Каталог: vbpq.nsf -> 9e6a1e4b64680bd247256801000a8614
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh lạng sơN Độc lập Tự do Hạnh phúc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do Hạnh phúc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> PHỤ LỤc danh sách khu vực khoáng sản khai thác tận thu
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân tỉnh an giang
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh an giang độc lập Tự do Hạnh phúc Số: 1174/2004/QĐ-ub long Xuyên, ngày 01 tháng 7 năm 2004 quyếT ĐỊnh củA Ủy ban nhân dân tỉnh an giang
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh an giang độc lập Tự do Hạnh phúc Số: 1175/2004/QĐ-ub long Xuyên, ngày 01 tháng 7 năm 2004 quyếT ĐỊnh củA Ủy ban nhân dân tỉnh an giang
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh an giang độc lập Tự do Hạnh phúc Số: 1176/2004/QĐ-ub long Xuyên, ngày 01 tháng 7 năm 2004 quyếT ĐỊnh củA Ủy ban nhân dân tỉnh an giang
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân tỉnh an giang cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh an giang độc lập Tự do Hạnh phúc

tải về 21.12 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:




Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương