Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh an giang độc lập Tự do Hạnh phúc Số: 1174/2004/QĐ-ub long Xuyên, ngày 01 tháng 7 năm 2004 quyếT ĐỊnh củA Ủy ban nhân dân tỉnh an giangtải về 11.87 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu25.07.2016
Kích11.87 Kb.
#4595
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH AN GIANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:1174/2004/QĐ-UB Long Xuyên, ngày 01 tháng 7 năm 2004


QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

V/v. ủy quyền Giám đốc Sở Kế hoạch & Đầu tư phê duyệt

quyết định đầu tư các dự án có tổng mức đầu tư dưới 03 tỷ đồng,

sử dụng nguồn vốn ngân sách thuộc thẩm quyền UBND tỉnh quản lý.ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quy chế quản lý đầu tư xây dựng đã được ban hành kèm theo các Nghị định: số 52/1999/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 1999, số 12/2000/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2000 và số 07/2003/NĐ-CP ngày 30 tháng 01 năm 2003 của Chính phủ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch & Đầu tư tại Tờ trình số 126/TT.KHĐT-TT ngày 30 tháng 3 năm 2004; của Giám đốc Sở Xây dựng tại văn bản số 25/BC-SXD ngày 22 tháng 6 năm 2004 và của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 562/TT-TC ngày 05 tháng 4 năm 2004,QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Ủy quyền cho Giám đốc Sở Kế hoạch & Đầu tư phê duyệt quyết định đầu tư các dự án có tổng mức đầu tư dưới 03 tỷ đồng, sử dụng vốn ngân sách Nhà nước, thuộc thẩm quyền UBND tỉnh An Giang quản lý, kể cả các dự án sử dụng nguồn: vốn chương trình 135, vốn chương trình mục tiêu và vốn ngân sách cấp huyện, thị xã, thành phố quản lý có tổng mức đầu tư vượt mức UBND tỉnh phân cấp cho UBND huyện, thị xã, thành phố quyết định đầu tư.

Giám đốc Sở Kế hoạch & Đầu tư không được ủy quyền lại để thực hiện việc phê duyệt này.Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký và chấm dứt hiệu lực pháp lý của quyết định: số 1563/2000/QĐ-UB ngày 01 tháng 7 năm 2000 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

Xử lý chuyển tiếp: Từ 01/7/2004-15/7/2004, các dự án đầu tư đang được thẩm định, thì được trình duyệt theo thẩm quyền quy định tại quyết định số 1563/2000/QĐ-UB ngày 01 tháng 7 năm 2000 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch & Đầu tư, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Tài nguyên & Môi trường, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, các Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng cấp tỉnh, Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

  • Như điều 3.

  • TT.TU, TT.HĐND tỉnh (báo cáo);

  • TT.UBND tỉnh; đã ký

  • Bộ KHĐT, Bộ XD, BộTC;.

  • LĐ.VP và các phòng;

  • Cục kiểm tra văn bản - Bộ TP;

  • Lưu VP.Nguyễn Hoàng Việt
Каталог: vbpq.nsf -> 9e6a1e4b64680bd247256801000a8614
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh lạng sơN Độc lập Tự do Hạnh phúc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do Hạnh phúc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân tỉnh an giang cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> PHỤ LỤc danh sách khu vực khoáng sản khai thác tận thu
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân tỉnh an giang
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh an giang độc lập Tự do Hạnh phúc Số: 1175/2004/QĐ-ub long Xuyên, ngày 01 tháng 7 năm 2004 quyếT ĐỊnh củA Ủy ban nhân dân tỉnh an giang
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh an giang độc lập Tự do Hạnh phúc Số: 1176/2004/QĐ-ub long Xuyên, ngày 01 tháng 7 năm 2004 quyếT ĐỊnh củA Ủy ban nhân dân tỉnh an giang
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân tỉnh an giang cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh an giang độc lập Tự do Hạnh phúc

tải về 11.87 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương