Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp – Tù do – H¹nh phóctải về 52.18 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu24.07.2016
Kích52.18 Kb.
uû ban nh©n d©n tØnh l¹ng s¬n

--------


céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp – Tù do – H¹nh phóc

---------------------------------------QSè: 44 / 2003/Q§-UB

L¹ng S¬n, ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2003


quyÕt ®Þnh cña Uû ban nh©n d©n tØnh

Ban hµnh Quy ®Þnh thñ tôc, tr×nh tù thùc hiÖn c¬ chÕ"Mét cöa"

®èi víi lÜnh vùc B¶o trî x· héi trªn ®Þa bµn tØnh L¹ng S¬nuû ban nh©n d©n tØnh l¹ng s¬n
C¨n cø LuËt Tæ chøc H§ND vµ UBND c¸c cÊp ngµy 26/11/2003;

C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè: 181/2003/Q§-TTg ngµy 04/9/2003 cña Thñ t­íng ChÝnh phñ vÒ viÖc ban hµnh Quy chÕ thùc hiÖn c¬ chÕ "Mét cöa" t¹i c¬ quan nhµ n­íc ë ®Þa ph­¬ng;

C¨n cø NghÞ ®Þnh sè: 07/2000/N§-CP ngµy 09/3/2000 cña ChÝnh phñ vÒ chÝnh s¸ch B¶o trî x· héi;

C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 139/2002/Q§-TTg ngµy 15/10/2002 cña Thñ t­íng ChÝnh phñ vÒ kh¸m ch÷a bÖnh cho ng­êi nghÌo

C¨n cø Th«ng t­ sè: 14/2002/TTLT/BYT-BTC ngµy 16/12/2002 cña Bé Y tÕ vµ bé Tµi chÝnh, h­íng dÉn tæ chøc kh¸m ch÷a bÖnh vµ lËp, qu¶n lý, sö dông, thanh quyÕt to¸n quü kh¸m ch÷a bÖnh cho ng­êi nghÌo theo QuyÕt ®Þnh 139/2002/Q§-TTg ngµy 15/10/2002 cña Thñ t­íng ChÝnh phñ;

XÐt ®Ò nghÞ cña Gi¸m ®èc Së Lao ®éng-Th­¬ng binh vµ X· héi t¹i tê tr×nh sè: 1004 TT/L§-TB&XH ngµy 19 th¸ng 12 n¨m 2003;


quyÕt ®Þnh:
§iÒu 1. Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh nµy Quy ®Þnh thñ tôc, tr×nh tù thùc hiÖn c¬ chÕ "Mét cöa" ®èi víi lÜnh vùc B¶o trî x· héi trªn ®Þa bµn tØnh L¹ng S¬n.

§iÒu 2. Giao Gi¸m ®èc Së Lao ®«ng-Th­¬ng binh vµ x· héi h­íng dÉn, theo dâi, ®«n ®èc vµ kiÓm tra thùc hiÖn QuyÕt ®Þnh nµy.

§iÒu 3. QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh tõ ngµy 01 th¸ng 1 n¨m 2004.

§iÒu 4. Ch¸nh V¨n phßng UBND tØnh, Thñ tr­ëng c¸c së, ban, ngµnh, Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n c¸c huyÖn, thµnh phè chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy./.

N¬i nhËn: TM. Uû ban nh©n d©n tØnh L¹ng s¬n

- Nh­ ®iÒu 4, Chñ tÞch

- V.P ChÝnh phñ,

- Bé Néi vô,

- Bé L§-TB vµ XH (b/c)

- Bé T­ ph¸p ,

- TT TØnh uû,

- T.T H§ND tØnh,

- CT, PCT UBND tØnh,

- TT BC§ CCHC

- PVP, c¸c tæ chuyªn viªn

- L­u VT §oµn B¸ Nhiªn
uû ban nh©n d©n tØnh l¹ng s¬n

--------


céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp – Tù do – H¹nh phóc

---------------------------------------Q
quy ®Þnh

Thñ tôc, tr×nh tù thùc hiÖn c¬ chÕ "mét cöa"

®èi víi lÜnh vùc B¶o trî x· héi trªn ®Þa bµn tØnh L¹ng S¬n

( Ban hµnh kÌm theo QuyÕt dÞnh sè: 44 /2003/Q§-UB

ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2003 )

ch­¬ng I

Nh÷ng quy ®Þnh chung§iÒu 1. Ph¹m vi ¸p dông:

ChÝnh s¸ch B¶o trî x· héi t¹i Quy ®Þnh nµy ¸p dông cho tÊt c¶ nh÷ng ng­êi thuéc ®èi t­îng Cøu trî x· héi trªn ®Þa bµn toµn tØnh.§iÒu 2. §èi t­îng Cøu trî x· héi ®­îc h­ëng chÝnh s¸ch B¶o trî x· héi t¹i Quy ®Þnh nµy gåm:

1.TrÎ em må c«i, trÎ em bÞ bá r¬i kh«ng n¬i n­¬ng tùa, kh«ng cã nguån nu«i d­ìng.

2. Ng­êi giµ c« ®¬n kh«ng n¬i n­¬ng tùa, kh«ng cã nguån nu«i d­ìng.

3. Ng­êi tµn tËt nÆng kh«ng cßn kh¶ n¨ng lao ®éng, kh«ng cã n¬i n­¬ng tùa, kh«ng cã nguån nu«i d­ìng.

4. Ng­êi lang thang xin ¨n.

5. Nh÷ng ng­êi hoÆc hé gia ®×nh gÆp khã kh¨n do hËu qu¶ thiªn tai hoÆc nh÷ng lý do bÊt kh¶ kh¸ng kh¸c.

6. Ng­êi thuéc diÖn hé nghÌo.

7. Nh©n d©n thuéc 106 x· ®Æc biÖt khã kh¨n cña tØnh.

8. Ng­êi giµ tõ 90 tuæi trë lªn.

§iÒu 3. ChÝnh s¸ch B¶o trî x· héi t¹i Quy ®Þnh nµy ®­îc ¸p dông thùc hiÖn theo c¬ chÕ " mét cöa " gåm:

1. Trî cÊp cøu trî x· héi, bao gåm: Trî cÊp cøu trî x· héi th­êng xuyªn t¹i céng ®ång, trî cÊp cøu trî x· héi ®ét xuÊt, trî cÊp cøu ®ãi gi¸p h¹t.

2. CÊp thÎ kh¸m ch÷a bÖnh cho ng­êi nghÌo theo QuyÕt ®Þnh 139/CP ( gäi t¾t lµ CÊp thÎ kh¸m ch÷a bÖnh 139 )

§iÒu 4. ChÝnh s¸ch B¶o trî x· héi ®­îc ph©n cÊp qu¶n lý vµ thuéc thÈm quyÒn gi¶i quyÕt theo c¬ chÕ " mét cöa " nh­ sau:

1. C¸c huyÖn vµ thµnh phè: Qu¶n lý vµ gi¶i quyÕt chÕ ®é chÝnh s¸ch trî cÊp cøu trî x· héi ( gåm trî cÊp Cøu trî x· héi th­êng xuyªn t¹i céng ®ång, trî cÊp cøu trî x· héi ®ét xuÊt, trî cÊp cøu ®ãi gi¸p h¹t ).

2. CÊp tØnh: Qu¶n lý vµ gi¶i quyÕt c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch vÒ cÊp thÎ kh¸m ch÷a bÖnh cho ng­êi nghÌo theo QuyÕt ®Þnh 139 vµ xem xÐt ®­a ®èi t­îng cøu trî x· héi vµo nu«i d­ìng tËp trung t¹i Trung t©m B¶o trî x· héi tØnh.
Ch­¬ng II

thñ tôc, tr×nh tù gi¶i quyÕt chÝnh s¸ch

b¶o trî x· héi


§iÒu 5. Hå s¬ xÐt h­ëng chÝnh s¸ch B¶o trî x· héi

1. ChÕ ®é trî cÊp Cøu trî x· héi:

ChÕ ®é trî cÊp Cøu trî x· héi vËn dông thùc hiÖn cho c¸c ®èi t­îng quy ®Þnh t¹i kho¶n 1,2,3,4,5,6 - §iÒu 2 cña Quy ®Þnh nµy. Hå s¬ gåm:

1.1. §¬n tr×nh bµy hoµn c¶nh cña ®èi t­îng cøu trî x· héi - Theo mÉu sã 02/L§TBXH-CTXH.

1.2. Nh÷ng ng­êi hoÆc hé gia ®×nh gÆp khã kh¨n do thiªn tai hoÆc nh÷ng lý do bÊt kh¶ kh¸ng g©y ra nh­: Hé gia ®×nh cã ng­êi bÞ chÕt, mÊt tÝch; Hé gia ®×nh cã nhµ bÞ ®æ, sËp, tr«i, ch¸y, háng nÆng; Hé gia ®×nh mÊt ph­¬ng tiÖn s¶n xuÊt l©m vµo c¶nh thiÕu ®ãi; Ng­êi gÆp rñi ro ngoµi vïng c­ tró mµ bÞ th­¬ng nÆng hoÆc bÞ chÕt gia ®×nh kh«ng biÕt ®Ó ch¨m sãc, mai t¸ng; Ng­êi thiÕu ®ãi do gi¸p h¹t th× cÊp x· tæng hîp danh s¸ch theo mÉu sè 11/L§TBXH-CT

1.3. Biªn b¶n häp x¸c nhËn ®èi t­îng thuéc diÖn cøu trî x· héi cña UBND x·, ph­êng, thÞ trÊn theo mÉu sè 03/L§TBXH-CTXH.

1.4. C«ng v¨n cña phßng Tæ chøc - L§TB & XH huyÖn, thµnh phè ®Ò nghÞ UBND huyÖn, thµnh phè xem xÐt phª duyÖt ®èi t­îng h­ëng chÕ ®é trî cÊp Cøu trî x· héi.

1.5. QuyÕt ®Þnh cña UBND huyÖn, thµnh phè vÒ phª duyÖt ®èi t­îng ®­îc h­ëng chÕ ®é trî cÊp cøu trî x· héi theo mÉu sè 04/L§TBXH-CTXH

1.6. Tr­êng hîp ®èi t­îng thuéc diÖn Cøu trî x· héi th­êng xuyªn kh«ng cã kh¶ n¨ng nu«i d­ìng t¹i céng ®ång cÇn ®­a vµo nu«i d­ìng tËp trung t¹i Trung t©m B¶o tî x· héi tØnh th× ngoµi c¸c thñ tôc trªn cÇn kÌm theo:

a) B¶n s¬ yÕu lý lÞch, c¸c giÊy tê kh¸c cã liªn quan vµ 3 ¶nh mÇu 4x6.

b) C«ng v¨n ®Ò nghÞ cña phßng Tæ chøc L§TB & XH huyÖn, thµnh phè ®Ò nghÞ së Lao ®éng - Th­¬ng binh vµ X· héi xem xÐt ®­a vµo nu«i d­ìng tËp trung theo mÉu sè 06/L§TBXH-CTXH.

c) Sau khi xem xÐt, nÕu ®ñ ®iÒu kiÖn, së L§TB & XH ra QuyÕt ®Þnh ®­a ®èi t­îng cøu trî x· héi vµo nu«i d­ìng tËp trung theo mÉu sè 07/L§TBXH-CTXH.

2. ChÝnh s¸ch cÊp ThÎ kh¸m ch÷a bÖnh 139:

Hå s¬ cÊp ThÎ kh¸m ch÷a bÖnh 139 gåm:

2.1. BiÓu tæng hîp danh s¸ch ng­êi nghÌo ®­îc cÊp thÎ kh¸m ch÷a bÖnh 139 (Theo mÉu sè 01a vµ mÉu sè 01b)

2.2. BiÓu tæng hîp sè ng­êi nghÌo ®­îc cÊp thÎ kh¸m ch÷a bÖnh 139 cña x· (MÉu sè 02a vµ mÉu sè 02b)

2.3. BiÓu tæng hîp sè ng­êi nghÌo ®­îc cÊp thÎ kh¸m ch÷a bÖnh 139 cña huyÖn, thµnh phè (MÉu sè 03a vµ mÉu sè 03b)

2.4. C«ng v¨n ®Ò nghÞ cÊp thÎ kh¸m ch÷a bÖnh 139 cña UBND huyÖn, thµnh phè.

2.5. BiÓu tæng hîp sè ng­êi nghÌo ®­îc cÊp thÎ kh¸m ch÷a bÖnh 139 cña tØnh (MÉu sè 04a vµ 04b)

2.6.T ê tr×nh cña së L§TB & XH ®Ò nghÞ UBND tØnh phª duyÖt sè ng­êi nghÌo ®­îc cÊp thÎ kh¸m ch÷a bÖnh 139.

2.7. QuyÕt ®Þnh cña UBND tØnh vÒ viÖc phª duyÖt sè l­îng ng­êi nghÌo ®­îc cÊp thÎ kh¸m ch÷a bÖnh 139.
§iÒu 6. Tr×nh tù, thêi gian gi¶i quyÕt c¸c chÝnh s¸ch B¶o trî x· héi:

1. ChÕ ®é trî cÊp cøu trî x· héi:

a) CÊp x·, ph­êng, thÞ trÊn ( gäi chung lµ cÊp x· ):Sau 5 ngµy nhËn ®­îc ®¬n cña ®èi t­îng, x· triÖu tËp cuéc häp gåm: ®¹i diÖn l·nh ®¹o UBND, C«ng an, c¸n bé phô tr¸ch v¨n ho¸- x· héi, ®¹i diÖn c¸c ®oµn thÓ x· ( gäi chung lµ cÊp x· ) ®Ó bµn vµ thèng nhÊt viÖc xÐt h­ëng chÕ ®é Cøu trî x· héi. Néi dung vµ kÕt qu¶ cuéc häp ®­îc ghi theo mÉu sè 02/L§TBXH-CTXH ®· quy ®Þnh. §¬n cña ®èi t­îng vµ Biªn b¶n häp xÐt duyÖt cña x· göi vÒ Bé phËn tiÕp nhËn vµ tr¶ kÕt qu¶ huyÖn, thµnh phè.

b) C¸c huyÖn vµ thµnh phè:Sau 10 ngµy nhËn hå s¬, Bé phËn tiÕp nhËn vµ tr¶ kÕt qu¶ huyÖn, thµnh phè, tiÕn hµnh thÈm ®Þnh, häp Héi ®ång xÐt duyÖt chÕ ®é trî cÊp x· héi huyÖn, thµnh, hoµn thiÖn thñ tôc vµ tr¶ lêi kÕt qu¶ cho ®èi t­îng ( nh­ ®· quy ®Þnh t¹i kho¶n 1, §iÒu 5 b¶n Quy ®Þnh nµy ). NÕu ®èi t­îng ®ñ tiªu chuÈn h­ëng chÕ ®é trî cÊp, tiÕn hµnh chi tr¶ chÕ ®é trî cÊp cho ®èi t­îng theo quy ®Þnh Nhµ n­íc hiÖn hµnh.
2. Tr­êng hîp ®èi t­îng Cøu trî x· héi cÇn ®­a vµo nu«i d­ìng tËp trung t¹i Trung t©m B¶o trî x· héi tØnh:

a) CÊp x·:

Sau 10 ngµy nhËn ®¬n cña ®èi t­îng, x· triÖu tËp cuéc häp. KÕt qu¶ cuéc häp xÐt thÊy ®èi t­îng kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn nu«i d­ìng t¹i céng ®ång cÇn ®­a vµo nu«i d­ìng tËp trung th× h­íng dÉn ®èi t­îng lËp B¶n s¬ yÕu lý lÞch tù thuËt, c¸c giÊy tê kh¸c cã liªn quan vµ nép 3 ¶nh mÇu cì 4x6. Hå s¬ göi vÒ Bé phËn tiÕp nhËn vµ tr¶ kÕt qu¶ huyÖn, thµnh phè.
b) C¸c huyÖn vµ thµnh phè:

Sau 7 ngµy nhËn ®­îc hå s¬, Bé phËn tiÕp nhËn vµ tr¶ kÕt qu¶ huyÖn, thµnh phè tiÕn hµnh thÈm ®Þnh, kÕt luËn, tr¶ lêi kÕt qu¶ cho ®èi t­îng. Tr­êng hîp ®èi t­îng cÇn ®­a vµo nu«i d­ìng tËp trung th× lËp c«ng v¨n ®Ò nghÞ Bé phËn tiÕp nhËn vµ tr¶ kÕt qu¶ TØnh xem xÐt gi¶i quyÕt.

c) CÊp tØnh:

Sau 7 ngµy nhËn ®­îc hå s¬, Bé phËn tiÕp nhËn vµ tr¶ kÕt qu¶ tØnh hµnh thÈm ®Þnh l¹i, tr¶ lêi kÕt qu¶ cho Bé phËn tiÕp nhËn vµ tr¶ kÕt qu¶ huyÖn, thµnh phè.

3. ChÝnh s¸ch CÊp thÎ kh¸m ch÷a bÖnh 139:

3.1 CÊp x·: 15 ngµy

a) X· triÓn khai, h­íng dÉn ®Õn Th«n, B¶n, Khèi phè: 1 ngµy

b)Tr­ëng Th«n, B¶n, Khèi phè lËp danh s¸ch ng­êi nghÌo: 9 ngµy

c) X· tæng hîp sè l­îng ng­êi nghÌo: 3 ngµy

d) Thêi gian göi - nhËn hå s¬ tõ x· ®Õn Bé phËn tiÕp nhËn vµ tr¶ kÕt qu¶ huyÖn, thµnh phè: 2 ngµy

3.2 CÊp huyÖn: 9 ngµy

a) Tång hîp sè l­îng ng­êi nghÌo toµn huyÖn: 5 ngµy

b) Hoµn thiÖn thñ tôc hå s¬ ( c«ng v¨n ®Ò nghÞ cña UBND huyÖn, thµnh phè, ®ãng gãi hå s¬ ): 2 ngµy

c) Thêi gian göi - giao hå s¬: 2 ngµy3.3 CÊp tØnh: 35 ngµy

a) Tæng hîp sè l­îng ng­êi nghÌo toµn tØnh: 2 ngµy

b) LËp tê tr×nh, tr×nh UBND tØnh phª duyÖt: 2 ngµy

c) NhËp tin vµ b¾n tªn ng­êi nghÌo vµo thÎ kh¸m ch÷a bÖnh: 20 ngµy

d) Tr¶ l¹i kÕt qu¶: 11 ngµy ( mçi huyÖn, thµnh phè 1 ngµy ).
ch­¬ng III

thÈm quyÒn vµ tr¸ch nhiÖm triÓn khai c¬ chÕ

"mét cöa" ®èi víi chÝnh s¸ch B¶o trî x· héi
§iÒu 7. Quy tr×nh tiÕp nhËn hå s¬, chuyÓn hå s¬, xö lý, tr×nh ký vµ tr¶ kÕt qu¶ cho bé phËn tiÕp nhËn vµ tr¶ kÕt qu¶:

ThÈm quyÒn vµ tr¸ch nhiÖm gi¶i quyÕt viÖc tiÕp nhËn hå s¬, chuyÓn hå s¬, xö lý, tr×nh ký vµ tr¶ kÕt qu¶ cho bé phËn tiÕp nhËn vµ tr¶ kÕt qu¶ ®­îc quy ®Þnh cô thÓ nh­ sau:1. CÊp x·:

a) NhËn nhiÖm vô tõ cÊp trªn vµ trùc tiÕp triÓn khai nhiÖm vô ®Õn c¸c Tr­ëng th«n, b¶n, khèi phè vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ nhiÖm vô ®­îc giao ®¶m b¶o ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c, ®óng thêi gian quy ®Þnh. Cô thÓ:

+ TiÕp nhËn ®¬n, hå s¬ cña ®èi t­îng cøu trî x· héi ph¶i xö lý theo ®óng thêi gian quy ®Þnh t¹i Kho¶n 1, 2 §iÒu 6 cña Quy ®Þnh nµy.

+ §«n ®èc Tr­ëng th«n, b¶n, khèi phè lËp danh s¸ch ng­êi nghÌo theo mÉu, ®óng thêi gian quy ®Þnh t¹i kho¶n 3 ®iÒu 6 cña Quy ®Þnh nµy.

b) Tr­íc khi nhËn vµ chuyÓn hå s¬ ph¶i kiÓm tra, ®¶m b¶o hå s¬ ®Çy ®ñ thñ tôc giÊy tê, sè l­îng biÓu mÉu vµ ®Çy ®ñ tÝnh ph¸p lý. Hå s¬ chuyÓn vÒ cÊp huyÖn theo ®óng thêi gian quy ®Þnh t¹i kho¶n 1,2,3 ®iÒu 6 cña Quy ®Þnh nµy.

c) Tuyªn truyÒn phæ biÕn cho toµn d©n biÕt vµ hiÓu râ chÕ ®é chÝnh s¸ch cña Nhµ n­íc vÒ chÝnh s¸ch cøu trî x· héi vµ cÊp thÎ kh¸m ch÷a bÖnh 139.

d) TiÕp nhËn ®Çy ®ñ kÕt qu¶ vµ tr¶ kÕt qu¶ ®Õn tËn tay ®èi t­îng.


1.2 CÊp huyÖn:

Bé phËn tiÕp nhËn vµ tr¶ kÕt qu¶ ®Æt t¹i ®Æt t¹i huyÖn, thµnh phè cã tr¸ch nhiÖm:

a) Niªm yÕt c«ng khai c¸c quy ®Þnh, thñ tôc hµnh chÝnh vµ thêi gian gi¶i quyÕt c¸c c«ng viÖc thùc hiÖn theo c¬ chÕ " mét cöa " t¹i phßng tiÕp nhËn vµ tr¶ kÕt qu¶.

b) H­íng dÉn cÊp x· triÓn khai c«ng t¸c thèng kª, lËp danh s¸ch danh s¸ch ®èi t­îng cøu trî x· héi, danh s¸ch ng­êi nghÌo ®­îc cÊp thÎ kh¸m ch÷a bÖnh 139 theo c¸c v¨n b¶n h­íng dÉn cña së Lao ®éng - Th­¬ng binh vµ X· héi vµ c¸c v¨n b¶n ph¸p lý kh¸c cã liªn quan.

c) Rµ so¸t, xö lý, tæng hîp vµ gi¶i quyÕt c«ng viÖc cho ®èi t­îng theo ®óng thÈm quyÒn, ®óng quy tr×nh thñ tôc, ®óng thêi gian ®· hÑn hoÆc ®· quy ®Þnh.

d) Tr­êng hîp c«ng viÖc ( §­a ®èi t­îng vµo nu«i d­ng tËp trung t¹i Trung t©m B¶o trî x· héi tØnh vµ cÊp thÎ kh¸m ch÷a bÖnh 139 ) do thÈm quyÒn cÊp tØnh gi¶i quyÕt, hå s¬ ph¶i göi ®Çy ®ñ vµ ®óng thêi gian nh­ ®· quy ®Þnh.

®) TiÕp nhËn vµ cÊp ph¸t ThÎ kh¸m ch÷a bÖnh cho ng­êi nghÌo ®Õn c¸c x·, ph­êng, thÞ trÊn.
1.3 CÊp tØnh:

Bé phËn tiÕp nhËn vµ tr¶ kÕt qu¶ ®Æt t¹i V¨n phßng Së Lao ®éng - Th­¬ng binh vµ x· héi cã tr¸ch nhiÖm:

a) Tham m­u gióp l·nh ®¹o Së vµ UBND tØnh gi¶i quyÕt nh÷ng c«ng viÖc theo ®óng thÈm quyÒn, ®óng quy tr×nh thñ tôc, ®óng thêi gian theo quy ®Þnh. Cô thÓ:

a.1) NhËn hå s¬, hoµn thiÖn thñ tôc hå s¬ vµ tr¶ kÕt qu¶ chuyÓn ®Õn ®èi víi ®èi t­îng cÇn ®­a vµo nu«i d­ìng t¹i Trung t©m B¶o trî x· héi tØnh.

a.2) X©y dùng kÕ ho¹ch vµ h­íng dÉn c¸c huyÖn, thµnh phè triÓn khai ph­¬ng ¸n cÊp ThÎ kh¸m ch÷a bÖnh 139.

a.3) In vµ cÊp ph¸t ThÎ kh¸m ch÷a bÖnh 139 theo ®óng mÉu vµ thêi gian quy ®Þnh.

a.4) Xö lý vµ gia h¹n sö dông ThÎ kh¸m ch÷a bÖnh 139 theo quy ®Þnh.

b) Gi¶i quyÕt nh÷ng tr­êng hîp hå s¬ kh«ng ®óng thêi gian nh­ ®· hÑn vµ cã tr¸ch nhiÖm th«ng b¸o cho ®èi t­îng hoÆc tæ chøc biÕt lý do vµ hÑn thêi gian tr¶ kÕt qu¶.

c) KiÓm tra, theo dâi qu¸ tr×nh thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc, ph¸t hiÖn vµ ®Ò xuÊt biÖn ph¸p xö lý kÞp thêi.

ch­¬ng IV

Tæ chøc thùc hiÖn
§iÒu 8. TuyÒn truyÒn chñ tr­¬ng, chÝnh s¸ch cña §¶ng, Nhµ n­íc vÒ chÝnh s¸ch B¶o trî x· héi vµ h­íng dÉn ®èi t­îng lµm thñ tôc hå s¬:

1. §èi víi ®èi t­îng lµ trÎ em må c«i, ng­êi giµ c« ®¬n kh«ng n¬i n­¬ng tùa, ng­êi tµn tËt nÆng kh«ng cßn kh¶ n¨ng lao ®éng muèn ®­îc huëng trî cÊp cøu trî x· héi th­êng xuyªn th× b¶n th©n hoÆc ng­êi th©n thÝch ph¶i lµm ®¬n tr×nh bµy râ hoµn c¶nh vµ ®Ò nghÞ Uû ban nh©n d©n x· xem xÐt ®Ò nghÞ UBND cÊp huyÖn gi¶i quyÕt.

2. §èi víi nh÷ng ng­êi thuéc diÖn Cøu trî x· héi th­êng xuyªn thuéc diÖn ®Æc biÖt khã kh¨n kh«ng tù lo ®­îc cuéc sèng th× b¶n th©n hoÆc ng­êi th©n thÝch ph¶i lµm ®¬n ®Ò nghÞ cÊp cã thÈm quyÒn xem xÐt quyÕt ®Þnh.

3. §èi víi nh÷ng ng­êi thuéc diÖn hé nghÌo vµ nh©n d©n thuéc 106 x· ®Æc biÖt khã kh¨n theo QuyÕt ®Þnh135/Q§-TTg ngµy 31/7/1998 cña Thñ t­íng ChÝnh phñ vÒ phª duyÖt " ch­¬ng tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi c¸c x· ®Æc biÖt khã kh¨n miÒn nói vµ vïng s©u, vïng xa " cã tr¸ch nhiÖm kª khai, cung cÊp th«ng tin cho c¸n bé x·, th«n (theo mÉu 01a vµ mÉu 01b).§iÒu 9. Uû ban nh©n d©n cÊp x· cã tr¸ch nhiÖm:

1. LËp danh s¸ch ®èi t­îng Cøu trî x· héi theo mÉu quy ®Þnh t¹i môc 1,2,3 ®iÒu 6 t¹i Quy ®Þnh nµy; Th«ng qua Héi ®ång xÐt duyÖt x· vµ ®Ò nghÞ cÊp cã thÈm quyÒn xem xÐt gi¶i quyÕt.

2. Thµnh lËp Héi ®ång xÐt duyÖt gåm: Chñ tÞch hoÆc Phã chñ tÞch Uû ban nh©n d©n lµm Chñ tÞch Héi ®ång, thµnh viªn Héi ®ång gåm ®¹i diÖn: MÆt trËn Tæ quèc, C«ng an, c¸n bé v¨n ho¸ -x· héi phô tr¸ch c«ng t¸c Lao ®éng-Th­¬ng binh vµ X· héi lµ uû viªn th­êng trùc. Héi ®ång kÕt luËn b»ng Biªn b¶n vµ danh s¸ch kÌm theo (theo mÉu 03).

3. LËp sæ qu¶n lý vµ theo dâi sù biÕn ®éng cña ®èi t­îng Cøu trî x· héi trªn ®Þa bµn.

4. Tæ chøc thùc hiÖn tèt c«ng t¸c Cøu trî x· héi vµ cÊp ph¸t ThÎ kh¸m ch÷a bÖnh 139 ®Õn tËn tay ng­êi nghÌo theo quy ®Þnh.

§iÒu 10. Phßng Tæ chøc Lao ®éng x· héi c¸c huyÖn, thµnh phè cã tr¸ch nhiÖm:

1. Tham m­u gióp UBND huyÖn, thµnh phè thµnh lËp Héi ®ång xÐt duyÖt. Thµnh phÇn gåm: Chñ tÞch hoÆc Phã chñ tÞch Uû ban nh©n d©n lµm Chñ tÞch Héi ®ång. Phßng Tæ chøc Lao ®éng x· héi lµm Phã ban th­êng trùc. §¹i diÖn c¸c ngµnh, §oµn thÓ: N«ng nghiÖp, Tµi chÝnh, MÆt trËn tæ quèc, Héi ch÷ thËp ®á, Uû ban D©n sè - Gia ®×nh & trÎ em lµ uû viªn.

2. Tæng hîp danh s¸ch c¸c ®èi t­îng Cøu trî x· héi th­êng xuyªn vµ Cøu trî x· héi ®ét xuÊt do x· ®Ò nghÞ. C¨n cø kh¶ n¨ng nguån kinh phÝ cña huyÖn, thµnh phè vµ h­íng dÉn cña Së Lao ®éng - Th­¬ng binh vµ X· héi, tham m­u Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n cÊp huyÖn, thµnh phè xem xÐt quyÕt ®Þnh.

3. Tæng hîp danh s¸ch ng­êi nghÌo theo QuyÕt ®Þnh 139 vµ c«ng v¨n ®Ò nghÞ së Lao ®éng - Th­¬ng binh vµ X· héi xem xÐt cÊp ThÎ kh¸m ch÷a bÖnh cho ng­êi nghÌo ( thñ tôc, hå s¬, mÉu biÓu theo quy ®Þnh t¹i ®iÒu 5, ®iÒu 6 Quy ®Þnh nµy).

4. H­íng dÉn x· tæ chøc thùc hiÖn c«ng t¸c Cøu trî x· héi vµ cÊp ThÎ kh¸m ch÷a bÖnh cho ng­êi nghÌo.

§iÒu 11. Së Lao ®éng - Th­¬ng binh vµ X· héi cã tr¸ch nhiÖm:

1. Hµng n¨m c¨n cø sè l­îng ®èi t­îng Cøu trî x· héi lËp kÕ ho¹ch kinh phÝ ®Ó chi tr¶ trî cÊp vµ chi cho viÖc cÊp ThÎ kh¸m ch÷a bÖnh 139 göi Së Tµi chÝnh, Së KÕ ho¹ch & §Çu t­, Së Y tÕ tr×nh Uû ban nh©n d©n tØnh quyÕt ®Þnh.

2. H­íng dÉn c¸c huyÖn, thµnh phè tæ chøc thùc hiÖn c«ng t¸c Cøu trî x· héi vµ lËp danh s¸ch cÊp ThÎ kh¸m ch÷a bÖnh 139.

3. Ra QuyÕt ®Þnh tiÕp nhËn ®èi t­îng thuéc diÖn Cøu trî x· héi th­êng xuyªn cã hoµn c¶nh ®Æc biÖt khã kh¨n vµo nu«i d­ìng t¹i Trung t©m B¶o trî x· héi tØnh.§iÒu 12. Tr¸ch nhiÖm c¸c ngµnh cã liªn quan:

1. Së Tµi chÝnh, Së KÕ ho¹ch vµ §Çu t­ cã tr¸ch nhiÖm thÈm ®Þnh vµ cÊp kinh phÝ tõ Ng©n s¸ch ®Þa ph­¬ng ®Ó ®¶m b¶o c«ng t¸c Cøu trî x· héi thùc hiÖn theo c¬ chÕ " mét cöa" ®¹t hiÖu qu¶, ®óng ph¸p luËt.2. Së Y tÕ lµ c¬ quan Th­êng trùc " Quü kh¸m, ch÷a bÖnh ng­êi nghÌo " tØnh, hµng n¨m phèi hîp cïng së Lao ®éng - Th­¬ng binh vµ X· héi lËp dù to¸n kinh phÝ cÊp ThÎ kh¸m ch÷a bÖnh cho ng­êi nghÌo tr×nh Uû ban nh©n d©n tØnh xem xÐt , quyÕt ®Þnh; ®ång thêi cÊp ®Çy ®ñ, kÞp thêi kinh phÝ tØnh ®· phª duyÖt, ®¶m b¶o c«ng t¸c cÊp ThÎ kh¸m ch÷a bÖnh 139 ®¸p øng yªu cÇu cña c¬ chÕ " mét cöa".

Ch­¬ng V

§iÒu kho¶n thi hµnh

§iÒu 13. Së Lao ®éng Th­¬ng binh vµ x· héi cã tr¸ch nhiÖm h­íng dÉn c¸c huyÖn, thµnh phè trong tØnh thùc hiÖn Quy ®Þnh nµy. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nÕu cã v­íng m¾c, b¸o c¸o Uû ban nh©n d©n tØnh xem xÐt, bæ sung hoÆc söa ®æi Quy ®Þnh cho phï hîp.
TM. uû ban nh©n d©n tØnh L¹ng S¬n

Chñ tÞch


§oµn B¸ Nhiªn
: vbpq.nsf -> 9e6a1e4b64680bd247256801000a8614
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh lạng sơN Độc lập Tự do Hạnh phúc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do Hạnh phúc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân tỉnh an giang cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> PHỤ LỤc danh sách khu vực khoáng sản khai thác tận thu
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân tỉnh an giang
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh an giang độc lập Tự do Hạnh phúc Số: 1174/2004/QĐ-ub long Xuyên, ngày 01 tháng 7 năm 2004 quyếT ĐỊnh củA Ủy ban nhân dân tỉnh an giang
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh an giang độc lập Tự do Hạnh phúc Số: 1175/2004/QĐ-ub long Xuyên, ngày 01 tháng 7 năm 2004 quyếT ĐỊnh củA Ủy ban nhân dân tỉnh an giang
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh an giang độc lập Tự do Hạnh phúc Số: 1176/2004/QĐ-ub long Xuyên, ngày 01 tháng 7 năm 2004 quyếT ĐỊnh củA Ủy ban nhân dân tỉnh an giang
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân tỉnh an giang cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh an giang độc lập Tự do Hạnh phúc
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương