vbpq/vbpq.nsf/C2105581238B6F9B882578B6000BD715/$file
  QuyếT ĐỊnh về việc tịch thu sung công quy nhà nước phương tiện giao thông VI phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông chủ TỊch uỷ ban nhân dân tỉnh bắc kạn căn cứ Luật Tổ chức HĐnd và ubnd ngày 26 tháng 11 năm 2003
VBPQ/vbpq.nsf/7A4592605F54DC0E47257118000B9CD7/$file
  QuyếT ĐỊnh củA Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Thành lập Hội đồng Quản trị Cty Xuất nhập khẩu Thủy sản
VBPQ/vbpq.nsf/BBE1F23013C344744725745F00298E30/$file
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh an giang độc lập Tự do Hạnh phúc
VBPQ/vbpq.nsf/4B0CF0F404F6A817472570DD000FD700/$file
  QuyếT ĐỊnh v/v Ban hành qui chế tổ chức hoạt động của Sở Giao thông vận tải
vbpq/vbpq.nsf/EA5264D911F78FF8882578B5000915C2/$file
  Ủy ban nhân dân tỉnh bắc kạN
vbpq/vbpq.nsf/E3E967774E6532C5882578B200097DE6/$file
  UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bắc kạN Độc lập Tự do Hạnh phúc
vbpq.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/BF31B8C0CA4B11C8472570F0000721BF/$file
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh lạng sơN Độc lập Tự do Hạnh phúc
VBPQ/vbpq.nsf/26F68DED63A4D5ED472572C30032A50E/$file
  TỈnh an giang
vbpq/vbpq.nsf/8D90D078761C105A882578B700059A01/$file
  Ủy ban nhân dân tỉnh bắc kạN
vbpq.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/4DFAE856D4EFFC41472570E5002B58FD/$file
  Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc
vbpq.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/44D83C672042453747257424000D124F/$file
  CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do Hạnh phúc
VBPQ/vbpq.nsf/2C6A3967D499360F472570AD002E0636/$file
  Ñy ban nhn dn
VBPQ/vbpq.nsf/937A5B0F1F45202B472570DD00103050/$file
  QuyếT ĐỊnh v/v giao chỉ tiêu mua lúa, gạo vụ Hè thu 1998
VBPQ/vbpq.nsf/5CACA5D1F6C6107B472570A800352ED2/$file
  Uû ban nh¢n d¢n tønh an giang céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam
VBPQ/vbpq.nsf/1F2D99A14243610F47257424000D63C6/$file
  Số: 1095 /ubnd-th long Xuyên, ngày 07 tháng 4 năm 2008
vbpq.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/55406F165B3B77684725714D000B395C/$file
  Ủy ban nhân dân tỉnh an giang cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
vbpq/vbpq.nsf/7BE816C163335B6947257F090031613F/$file
  Ủy ban nhân dân tỉnh bắc kạN
vbpq/vbpq.nsf/9D526D3888317C41882578B6000C57F2/$file
  Ủy ban nhân dân tỉnh bắc kạN
VBPQ/vbpq.nsf/177BCD7CF1B1F5BE4725709A000FB948/$file
  Ủy ban nhân dân tỉnh an giang
VBPQ/vbpq.nsf/C23F78A2F38C51AF472570DD00110F3E/$file
  QuyếT ĐỊnh củA Ủy ban nhân dân tỉnh an giang về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Nhà Thiếu nhi
VBPQ/vbpq.nsf/5A0626FD2BDE082847257426003C32DE/$file
  Ủy ban nhân dân tỉnh an giang
VBPQ/vbpq.nsf/30C75F9FAAE2A7184725709B00125758/$file
  Long Xuyên, ngày 28 tháng 6 năm 2004
vbpq.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/ACB41B7DDB4049EE4725712C002EA7A7/$file
  PHỤ LỤc danh sách khu vực khoáng sản khai thác tận thu
VBPQ/vbpq.nsf/3413018205ED9CFB4725709B0011C9EA/$file
  V/v ban hành Bản Quy định trách nhiệm quản lý Nhà nước về Xây dựng trên địa bàn tỉnh An Giang
vbpq.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/6D1DAB7B6106EC0B472571530034EEAF/$file
  Ủy ban nhân dân tỉnh an giang
vbpq.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/B79105679302A9454725709B00115EC5/$file
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh an giang độc lập Tự do Hạnh phúc Số: 1174/2004/QĐ-ub long Xuyên, ngày 01 tháng 7 năm 2004 quyếT ĐỊnh củA Ủy ban nhân dân tỉnh an giang
vbpq.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/71515A2DBF5101C64725709B00117758/$file
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh an giang độc lập Tự do Hạnh phúc Số: 1175/2004/QĐ-ub long Xuyên, ngày 01 tháng 7 năm 2004 quyếT ĐỊnh củA Ủy ban nhân dân tỉnh an giang
vbpq.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/B507B92A24EF1F9A4725709B0011923D/$file
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh an giang độc lập Tự do Hạnh phúc Số: 1176/2004/QĐ-ub long Xuyên, ngày 01 tháng 7 năm 2004 quyếT ĐỊnh củA Ủy ban nhân dân tỉnh an giang
VBPQ/vbpq.nsf/97308A28AE55E87A4725709B0011A98F/$file
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh an giang độc lập Tự do Hạnh phúc Số: 1177/2004/QĐ-ub long Xuyên, ngày 01 tháng 7 năm 2004 quyếT ĐỊnh củA Ủy ban nhân dân tỉnh an giang
VBPQ/vbpq.nsf/2F717AB5E2BDD369472572D500315B77/$file
  Long Xuyên, ngày 04 tháng 5 năm 2007
vbpq.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/3003627AFC63C0E1472572D5003703D5/$file
  Ủy ban nhân dân tỉnh an giang cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
vbpq.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/2A935AF24CF1BF044725746C00318BFD/$file
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh an giang độc lập Tự do Hạnh phúc
vbpq.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/AE7961E90D6999F647257426003C5894/$file
  Ủy ban nhân dân tỉnh an giang
VBPQ/vbpq.nsf/3C517FDD2CD174084725746C003123BD/$file
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh an giang độc lập Tự do Hạnh phúc
VBPQ/vbpq.nsf/B91CDEBC74CC3634472572C0000960F1/$file
  Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh
vbpq.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/36208FDB21D295ED47257426003BC306/$file
  Ủy ban nhân dân tỉnh an giang
VBPQ/vbpq.nsf/855453E5675E747D47257472002A3818/$file
  Ủy ban nhân dân tỉnh an giang cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
CNTVIC/UBND/vbpq.nsf/0634440299D6F20347257C4F0063F343/$file
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh cà mau độc lập Tự do Hạnh phúc
VBPQ/vbpq.nsf/5100A2251EA4E0594725714500347319/$file
  V/v sáp nhập Trung tâm nghiên cứu và sản xuầt giống và màng lưới kỹ thuật viên Trồng trọt vào Công ty Dịch vụ
VBPQ/vbpq.nsf/7D4961AF55A50D2F4725709B0010AD29/$file
  UỶ ban nhân dân tỉnh an giang
VBPQ/vbpq.nsf/2375084466593B0F472571BC002D7B65/$file
  Ủy ban nhân dân tỉnh an giang cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
VBPQ/vbpq.nsf/AAE669983276A15F472570AD002B6176/$file
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh an giang độc lập Tự do Hạnh phúc
vbpq.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/09C0B689431C8ED64725742D001719E9/$file
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh an giang
VBPQ/vbpq.nsf/369C0AAF31175A79472572DD00364834/$file
  Long Xuyên, ngày 15 tháng 5 năm 2007
VBPQ/vbpq.nsf/A599BC4B374F7987472571A800079E9A/$file
  TỈnh an giang số: 1289/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
VBPQ/vbpq.nsf/0D52696829B07AF3472571BC002DA0C2/$file
  Long Xuyên, ngày 07 tháng 7 năm 2006
vbpq.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/D3F508387C98B72E472572DF00276540/$file
  V/v phê duyệt kết quả tuyển chọn tổ chức tư vấn xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn tcvn iso 9001: 2000
VBPQ/vbpq.nsf/6F613681C022CAC2472571AA00161A11/$file
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh an giang độc Lập Tự Do Hạnh Phúc
VBPQ/vbpq.nsf/760F5D1F2703E323472574320027E6CF/$file
  CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do Hạnh phúc
VBPQ/vbpq.nsf/148149105A5B1B78472571AB00106FA5/$file
  TỈnh an giang cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
VBPQ/vbpq.nsf/D1FB1EBEB3FF6BA3472570AD002D5E97/$file
  V/v giao chỉ tiêu huy động Công trái giáo dục, Trái phiếu Chính phủ và Trái phiếu kho bạc năm 2005
VBPQ/vbpq.nsf/1FB3C506F0985A7547257433000DE396/$file
  V/v vận động đóng góp Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” năm 2008
VBPQ/vbpq.nsf/3E3CDAB12359190A472570DD00104C2F/$file
  QuyếT ĐỊnh v/v công nhận thành lập ấp tại thị trấn Chợ Mới thuộc huyện Chợ Mới
VBPQ/vbpq.nsf/CC639910E34266A1472570A40029B32B/$file
  TỈnh an giang độc lập Tự do Hạnh phúc
VBPQ/vbpq.nsf/E49E8F313598E366472570A7000EC578/$file
  Ñy Ban nhn dn céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam TØnh an giang §éc LËp Tù Do H¹nh Phóc
vbpq.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/7C098F4462E18088472572EC00129951/$file
  TỈnh an giang độc lập Tự do Hạnh phúc
vbpq.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/FBB2D99C1B3A4D034725711D00161C5C/$file
  UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh lạng sơN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
vbpq.nsf/0/4A42A378C668E6D84725711F002A21D7/$file
  UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh lạng sơN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
VBPQ/vbpq.nsf/07ACA852EE63F6CB472572EC00123000/$file
  V/v phê duyệt Đề án kiện toàn tổ chức bộ máy làm công tác dân số, gia đình và trẻ em từ tỉnh đến cơ sở
vbpq/vbpq.nsf/B3FEB97E6C8C58FF882578B6000CC7B0/$file
  Ủy ban nhân dân tỉnh bắc kạn cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
VBPQ/vbpq.nsf/09DE895F6BF5A807472572EC0010BA22/$file
  V/v thành lập Tổ kiểm tra thực hiện Chương trình hành động về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn tỉnh
VBPQ/vbpq.nsf/C441AB45A4DD85934725743A00294064/$file
  Ủy ban nhân dân tỉnh an giang cộng hòa xã HỘi chủ nghiã việt nam
vbpq.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/EF96B01BC421F610472570AD0027C8DC/$file
  Số: 1433/ubnd-vtlt
vbpq/vbpq.nsf/F3258E8F5C6EEB40882578B5000A1A37/$file
  UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bắc kạN Độc lập Tự do Hạnh phúc
VBPQ/vbpq.nsf/17F54583EB912783472570A7000DB7C4/$file
  Ñy ban nhn dn Céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam
VBPQ/vbpq.nsf/8D58540C07A51D2E472571BD00311A6C/$file
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh an giang độc lập Tự do Hạnh phúc
vbpq/vbpq.nsf/B6CBC4F7333CDD33882578B6000CF5D7/$file
  UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bắc kạN Độc lập Tự do Hạnh phúc
VBPQ/vbpq.nsf/BA5C3DC38BC18D0F4725749B001A4767/$file
  Ủy ban nhân dân tỉnh an giang cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
VBPQ/vbpq.nsf/C308C63D513B6038472572F3002FDFF0/$file
  V/v Bổ sung thành viên Ban tổ chức hội thảo khoa học “Vùng Bảy Núi Tiềm năng phát triển” chủ TỊch ủy ban nhân dân tỉnh an giang
VBPQ/vbpq.nsf/72B8BD15090503534725709B000DF326/$file
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh an giang độc lập- tự do- hạnh phúc Số : 1509/2004/QĐ-ub
vbpq/vbpq.nsf/9D69F68FF0EF5B61882578B5000A7621/$file
  UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bắc kạN Độc lập Tự do Hạnh phúc
vbpq.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/B276A6A79C51E378472570940029D7CA/$file
  Số: 1519/ubnd-th long Xuyên, ngày 09 tháng 6 năm 2005
VBPQ/vbpq.nsf/14440963CD25BBB2472570940029A36F/$file
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh an giang độc Lập Tự Do Hạnh Phúc
VBPQ/vbpq.nsf/D946E6A91CF9CE4A472577EC002F7CB8/$file
  Ủy ban nhân dân tỉnh an giang công hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
VBPQ/vbpq.nsf/46740BAC4D2D5BF54725709B000EB8C6/$file
  TỈnh an giang độc lập Tự do Hạnh phúc Số: 1526/2004/QĐ-ub
VBPQ/vbpq.nsf/C8669C408871AF734725709B000E3BD7/$file
  TỈnh an giang độc lập Tự do Hạnh phúc Số: 1527/2004/QĐ-ub
vbpq.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/79BF5D1C7328F08C472570AD00286090/$file
  Ñy ban nhn dn
vbpq.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/1A51C43EA1FDB2EC472571720029C4D6/$file
  Ủy ban nhân dân tỉnh an giang
VBPQ/vbpq.nsf/9B22F3AC6C6186C7472571CC002D8D1D/$file
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh an giang độc lập Tự do Hạnh phúc
VBPQ/vbpq.nsf/846CF7BFC24B12D4472570AB00300806/$file
  Ñy ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
VBPQ/vbpq.nsf/F91825A4B8763F9F4725709B000CB1F9/$file
  TỈnh an giang độc lập Tự do Hạnh phúc
VBPQ/vbpq.nsf/167189BA050E6482472574B9003868C4/$file
  TỈnh an giang độc lập Tự do Hạnh phúc
vbpq.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/B04A3EF7A83656F4472572DE00391C5C/$file
  Ủy ban nhân dân tỉnh an giang
VBPQ/vbpq.nsf/8B7321B7C34CF853472572FB00288A6D/$file
  QuyếT ĐỊnh về việc phê duyệt Đề án phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin
VBPQ/vbpq.nsf/743841BFFB187976472574A4003131C1/$file
  Ủy ban nhân dân tỉnh an giang cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
vbpq/vbpq.nsf/0CC8292A51DB5AC5882578B6000D4E7F/$file
  QuyếT ĐỊnh về việc quy định mức phí lưu thông mặt hàng
VBPQ/vbpq.nsf/40CCCC093E1B412C4725709A000DE374/$file
  TỈnh an giang độc lập Tự do Hạnh phúc
vbpq.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/A208727A13560E2A4725717A0005AB87/$file
  TỈnh an giang độc lập Tự do Hạnh phúc
vbpq/vbpq.nsf/2BE62F693ADFC73C47257F0900320A46/$file
  Ủy ban nhân dân tỉnh bắc kạN Ủy ban nhân dâN
VBPQ/vbpq.nsf/570DA483C559E708472572FF0028126E/$file
  V/v phê duyệt Đề án nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về Bảo hộ lao động trên địa bàn tỉnh An Giang
VBPQ/vbpq.nsf/9D291924881F42EE472572FF00283065/$file
  Ủy ban nhân dân tỉnh an giang
VBPQ/vbpq.nsf/225772F391492E6D4725709B000C2495/$file
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh an giang độc lập Tự do Hạnh phúc Số: 1617/ QĐ-ct. Ub
VBPQ/vbpq.nsf/D82F1A66D0A28880472570AC00357525/$file
  Ñy ban nhn dn céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh an giang §éc lËp Tù do H¹nh phóc
VBPQ/vbpq.nsf/393981F9A0321B78472574B2000A4E60/$file
  TỈnh an giang độc lập Tự do Hạnh phúc
vbpq/vbpq.nsf/9A4C9CA585AAB7A1882578B5000E0D15/$file
  Về việc kiểm tra, đình chỉ lưu hành đối với xe ôtô đã hết niên hạn
vbpq.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/A220BB1A737C03984725712900251B4B/$file
  Ủy ban nhân dân tỉnh lạng sơN
vbpq.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/FF08EDB381C709B14725709400297694/$file
  TỈnh an giang
VBPQ/vbpq.nsf/543A1F72F0919956472570930014919D/$file
  TỈnh an giang độc lập Tự do Hạnh phúc
vbpq.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/5032A591546078F1472571E1000DB73E/$file
  TỈnh an giang
VBPQ/vbpq.nsf/F0CDAF7B239177D24725709B000BFA34/$file
  UỶ ban nhân dân tỉnh an giang số: 1724/2004/QĐ. Ub
VBPQ/vbpq.nsf/8731E4DC530DB9B84725761000126D2D/$file
  V/v ban hành Kế hoạch xây dựng bảng giá các loại đất áp dụng trong năm 2010
VBPQ/vbpq.nsf/CDA40E81E3609F3947257094002841A0/$file
  TỈnh an giang độc lập Tự do Hạnh phúc
VBPQ/vbpq.nsf/1B109B6B41F76E0747257094002856E3/$file
  TỈnh an giang độc lập Tự do Hạnh phúc
VBPQ/vbpq.nsf/03E1D7A19AC78B9D472574BF0019A493/$file
  TỈnh an giang độc lập Tự do Hạnh phúc
VBPQ/vbpq.nsf/066C1FCAB747CA414725709400280AF8/$file
  Ủy ban nhân dân tỉnh an giang cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
VBPQ/vbpq.nsf/FC44277D30333967472575C2001110FA/$file
  TỈnh an giang
VBPQ/vbpq.nsf/561C6B961AB4838D472574EB000AF48B/$file
  Ubnd huyện, thị, thành phố
VBPQ/vbpq.nsf/77E4C4E57F163B6F472574BF00196BDC/$file
  Về việc Phê duyệt “Chương trình Khuyến công tỉnh An Giang, giai đoạn 2008 -2012 chủ TỊch ủy ban nhân dân tỉnh an giang
vbpq.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/A8CBAA40C6B4D68A472571E80009332B/$file
  Long Xuyên, ngày 12 tháng 9 năm 2006
VBPQ/vbpq.nsf/A23C38A406EAAC5A472570AC00076003/$file
  Ñy ban nh¢N dn Céng hßa x· Héi chñ nghüa viöt nam tønh an giang §éc lËp Tù Do H¹nh Phóc
VBPQ/vbpq.nsf/FA97BDD092CFE10C47257456002E33D5/$file
  Tháng hành động vì Trẻ em
VBPQ/vbpq.nsf/D26D90B51679A374472572F3002FB6CF/$file
  P. kt, Lưu vt. Đính kèm CĐ số 21 bnn/CĐ Thái Hữu Phép
VBPQ/vbpq.nsf/DBC26F92C9076559472571EE00351867/$file
  QuyếT ĐỊnh về việc thành lập Ban điều hành Chương trình Chuyển dịch cơ cấu kinh tế
VBPQ/vbpq.nsf/913D3BE3D6F5988B472571EE003534E6/$file
  QuyếT ĐỊnh về việc thành lập Ban điều hành Chương trình Khai thác lợi thế
VBPQ/vbpq.nsf/C88DDA3D309C934347257094001432D0/$file
  Về việc ban hành quy định tiếp công dân, giải quyết tranh chấp Đất đai, giải quyết khiếu nại về Đất đai
VBPQ/vbpq.nsf/589E1605033981DF472570940013B999/$file
  Long Xuyên, ngày 01 tháng 7 năm 2005
vbpq/vbpq.nsf/83F168B5E36C782D882578AE002F8DB6/$file
  Về việc ban hành Quy chế phối hợp chuẩn bị đề án trình Hội đồng nhân dân tỉnh
VBPQ/vbpq.nsf/2BBC0AE116077898472570AB002F3C53/$file
  Ñy ban nh¢n d¢n céng hßa x· Héi chñ nghüa viöt nam
VBPQ/vbpq.nsf/B33D9008645F1042472574E9000C04A5/$file
  Số: 1920/QĐ-ubnd
VBPQ/vbpq.nsf/1F1033B5D1A241E8472574D3001991D8/$file
  Về việc Phê duyệt “Đề án phát triển sản xuất tiều thủ công nghiệp cho người dân tộc Khmer và Chăm, giai đoạn 2008-2012 chủ TỊch ủy ban nhân dân tỉnh an giang
VBPQ/vbpq.nsf/E2A07754D88C8C24472570940012F60E/$file
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh an giang
vbpq/vbpq.nsf/BFC5B566FDBCD9CC47257DDD003095C1/$file
  Ủy ban nhân dân tỉnh bắc kạN Ủy ban nhân dâN
vbpq/vbpq.nsf/3774EBCC2D0F550B882578B6000EB669/$file
  Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003
VBPQ/vbpq.nsf/7389AE96E3456060472570D500097308/$file
  QuyếT ĐỊnh v/v Thành lập Trung tâm trợ giúp pháp lý của Nhà nước tỉnh An Giang
vbpq/vbpq.nsf/38641F18C3FF40B7882578B700131E6E/$file
  Loại phương tiện vận tải trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
vbpq.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/0B44A99C10DB174147257122000A7290/$file
  Ủy ban nhân dân tỉnh lạng sơN
VBPQ/vbpq.nsf/385702D2D8C28331472574E9000B6FA9/$file
  Về việc ban hành Kế hoạch phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ tỉnh An Giang năm 2009
VBPQ/vbpq.nsf/024870379A2E8CE04725709B000A9C64/$file
  Ñy ban nh¢n d¢n céng hßa x· Héi chñ nghüa viöt nam
VBPQ/vbpq.nsf/CE697FA3B46C8522472572140011EEC9/$file
  Long Xuyên, ngày 29 tháng 6 năm 2006
VBPQ/vbpq.nsf/505CE5C7DEB3E976472570D5000AD188/$file
  QuyếT ĐỊnh của chủ TỊch ubnd tỉnh an giang "V/v qui định giá bán lẻ dầu hỏa đối với Huyện Tri Tôn và Tịnh Biên" chủ TỊch uỷ ban nhân dân tỉnh an giang
VBPQ/vbpq.nsf/2E1638DAF0A0A8EE472577CE0025DC53/$file
  Long Xuyên, ngày 01 tháng 11 năm 2010
VBPQ/vbpq.nsf/E9253D14A256B1FC47257219000C445C/$file
  QuyếT ĐỊnh v/v Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động
VBPQ/vbpq.nsf/B1F3B03B4ED2D2024725709B000A5B0E/$file
  Ñy ban nh¢n d¢n céng hßa x· Héi chñ nghüa viöt nam
VBPQ/vbpq.nsf/961C5721B65A87464725709F0033C6D2/$file
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩaviệt nam tỉnh an giang độc lập Tự do Hạnh phúc
VBPQ/vbpq.nsf/87E47B7327C5AF3D472574660034EFC9/$file
  Kính gửi: Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân huyện, thị, thành phố
VBPQ/vbpq.nsf/D5FB2B51362A53134725730D0011957A/$file
  Long Xuyên, ngày 28 tháng 6 năm 2007
vbpq.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/7958241A71D8C35E47257094000A0CDB/$file
  Ủy ban nhân dân tỉnh an giang số: 2107 /ubnd-vx
VBPQ/vbpq.nsf/41FD727D2F3A6E0847257308002941AD/$file
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh an giang độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
VBPQ/vbpq.nsf/709AFFCD154DAA61472570A00028607E/$file
  Ñy ban nhn dn Céng hßa x· Héi chñ nghüa viöt nam tønh an giang §éc lËp Tù do H¹nh phóc
VBPQ/vbpq.nsf/C39B1371891D6D1B472570AC00344A42/$file
  Ñy ban nhn dn céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh An Giang §éc lËp Tù do H¹nh phóc
VBPQ/vbpq.nsf/97B4EB062D2980C3472570D5000AAC5A/$file
  QuyếT ĐỊnh v/v chế độ thu và sử dụng lệ phí cấp phép xây dựng
VBPQ/vbpq.nsf/5362060A73EC055A47257218002E1872/$file
  V/v ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo Chương trình "Giải quyết việc làm Xuất khẩu lao động tỉnh An Giang giai đoạn 2006 2010"
VBPQ/vbpq.nsf/B392716329E3D15147257218000BF336/$file
  QuyếT ĐỊnh v/v thành lập Ban Quản lý Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” tỉnh An Giang. Chủ TỊch ủy ban nhân dân tỉnh an giang
VBPQ/vbpq.nsf/AB99A7F3EE6C9DBD472570F3002FCB21/$file
  QuyếT ĐỊnh củA Ủy ban nhân dân tỉnh an giang v/v thành lập Chi Cục quản lý thị trường
VBPQ/vbpq.nsf/94E20389007058B8472570DD00109429/$file
  QuyếT ĐỊnh (Giao chỉ tiêu kế hoạch 1998 ct 327 An Giang)
vbpq.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/BE870F79FC6DD515472579BB000EBEFA/$file
  Ủy ban nhân dân tỉnh lạng sơN
vbpq.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/3A90602496003D95472570B400062185/$file
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh an giang
VBPQ/vbpq.nsf/E9FCA1B1933C1530472570B400073F18/$file
  Căn cứ Quyết định số 770 QĐ/tu ngày 27 tháng 9 năm 2004 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc thành lập Tiểu ban Văn kiện chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VIII
VBPQ/vbpq.nsf/41BE0C7243553CD04725739A00345D92/$file
  Hưởng ứng Tháng hành động ngày Dân số Việt Nam 26/12/2007 với chủ đề năm nay là "Tiếp tục duy trì giảm sinh vững chắc, tiến tới ổn định qui mô và nâng cao chất lượng dân số"
VBPQ/vbpq.nsf/4528D92A513BD409472571A00010D1C9/$file
  V/v Ban hành bản quy định về tổ chức, quản lý ngân sách xã, phường, thị trấn
VBPQ/vbpq.nsf/64C703262F0FEF69472571F50031CC55/$file
  Số: 3056 /ubnd-th long Xuyên, ngày 26 tháng 9 năm 2006
vbpq/vbpq.nsf/0DD636C5806ADAF8882578B6000A4B7E/$file
  Căn cứ ý kiến thẩm định dự thảo Quy chế hoạt động của Đội kiểm tra Văn hóa liên ngành tỉnh Bắc Kạn
vbpq.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/52D2773ED0ACF4C34725711800281D1E/$file
  V/v giá lúa thu thuế sử dụng đất nông nghiệp, thuế nhà đất và các khoản thu tính bằng lúa năm 2006
VBPQ/vbpq.nsf/4D5E194D148AF12B472570FC003080D5/$file
  QuyếT ĐỊnh củA Ủy ban nhân dân tỉnh an giang v/v tách phòng Công chứng Nhà nước số 1 và số 2 khỏi Sở Tư Pháp
VBPQ/vbpq.nsf/2B5AB22BB39D8B37472570AE0010F161/$file
  Ủy ban nhân dân tỉnh an giang số: 341 /QĐ. Ub
VBPQ/vbpq.nsf/8810A9456323756E472570B400068C56/$file
  Ủy ban nhân dân tỉnh an giang số: 352 /cv-ub
vbpq.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/AFDB38106B4F8ACD472570B400070177/$file
  Kính gởi: Ban chỉ đạo phòng chống dịch cúm gia cầm tỉnh. Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị, thành phố
VBPQ/vbpq.nsf/80A4EAA07186025E472570B40007A723/$file
  Ủy ban nhân dân tỉnh an giang số: 362/ cv-ub
vbpq/vbpq.nsf/A942D8CA6C03CE9A882578B600314EFC/$file
  Về việc quy định mức đóng góp các khoản chi phí trong thời gian cai nghiện tại gia đình và cộng đồng
VBPQ/vbpq.nsf/10041E0D972A2046472570D50008D014/$file
  QuyếT ĐỊnh v/v ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của
vbpq.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/998F3A5F3C0CAECF472570B400089DD7/$file
  QuyếT ĐỊnh củA Ủy ban nhân dân tỉnh an giang
vbpq.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/B6A0F18617973DF5472573E200103532/$file
  UỶ ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh an giang độc lập – Tự do – Hạnh phúc
vbpq.nsf/e52e33ef82896c3b47256f960028edba/294246FA55499433472570CF002865F7/$file
  Về việc ban hành Quy chế đấu thầu kinh doanh, khai thác và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh An Giang
vbpq/vbpq.nsf/AE94BBCD79557DC5882578E60053D13E/$file
  Về việc ban hành Quy chế Tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân của tỉnh Bắc Kạn
VBPQ/vbpq.nsf/711BCAD294766D62472570A50025E693/$file
  Số: 390/2003/QĐ-ub-tc long Xuyên, ngày 20 tháng 3 năm 2003
VBPQ/vbpq.nsf/0CFC42790F787ACC472573860029EF17/$file
  QuyếT ĐỊnh về việc ban hành Kế hoạch phát triển công nghiệp – ttcn
VBPQ/vbpq.nsf/6CEDED496E78B4744725741D002887E0/$file
  QuyếT ĐỊnh về việc bổ nhiệm cán bộ
vbpq/vbpq.nsf/1BFC6EDCBE546231882578B7000DCB6E/$file
  Về việc bổ sung đơn giá đất 02 vị trí tại thị xã Bắc Kạn vào
vbpq/vbpq.nsf/2A78A7316B4BD204882578B7000ECE73/$file
  Về việc bổ sung đơn giá đất tại khu công nghiệp Thanh Bình vào bảng giá đất năm 2010 của tỉnh
vbpq.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/63AD869CD94F2C7C4725727D002D6E05/$file
  V/v thành lập Ban Chỉ đạo tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2007 cấp tỉnh
VBPQ/vbpq.nsf/40E0758F21898FD947257412000BDB72/$file
  Về việc thành lập Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh An Giang chủ TỊch ủy ban nhân dân tỉnh an giang
VBPQ/vbpq.nsf/B8730D812026F61F472570B3003747C5/$file
  Số : 427/1999/QĐ-ub long Xuyên, ngày 09 tháng 3 năm 1999
vbpq.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/7BB88DE0D0A2A19F472570EC003491F5/$file
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh lạng sơN Độc lập Tự do Hạnh phúc
VBPQ/vbpq.nsf/08CA0AABD12B99AE47257410003A4761/$file
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ ngĩa việt nam tỉnh an giang độc lập Tự do Hạnh phúc
vbpq.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/26C898248EA84A35472570F0000681FD/$file
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh lạng sơN Độc lập Tự do Hạnh phúc
VBPQ/vbpq.nsf/39A7DB51159D850C4725711D002937F4/$file
  QuyếT ĐỊnh củA Ủy ban nhân dân tỉnh v/v thành lập Hạt Kiểm lâm Huyện Tri Tôn
VBPQ/vbpq.nsf/5990A89FD34C77524725791E00264C1C/$file
  QuyếT ĐỊnh ban hành quy định về đơn giản hóa các thủ tục hành chính trong quản lý quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản
VBPQ/vbpq.nsf/FA495A6A37595866472570B400097850/$file
  Ñy ban nhn dn
VBPQ/vbpq.nsf/FA10D6D7BB3AA56E472570FC002F6650/$file
  QuyếT ĐỊnh củA Ủy ban nhân dân tỉnh an giang v/v thành lập Trạm Kiểm dịch động vật Vàm Cống
VBPQ/vbpq.nsf/043270089A7CB403472570D50009FA3E/$file
  QuyếT ĐỊnh về qui định mức thu quỹ quốc phòng – An ninh
VBPQ/vbpq.nsf/EFD736611B316AB44725713F002F1174/$file
  V/v Ban hành Chương trình khuyến khích đầu tư phát triển sản xuất công nghiệp – ttcn tỉnh An Giang
vbpq.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/6BC027EC6B84E76E472570F00007E470/$file
  UỶ ban nhân dân cộng hào xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh lạng sơN Độc lập Tự do Hạnh phúc
vbpq/vbpq.nsf/A63C88F09A531ED9882578B200084B7F/$file
  TỈnh bắc kạN Độc lập Tự do Hạnh phúc
vbpq/vbpq.nsf/b29260e7f415ffaa472570de000f6a9c/AE5DEE4AFA7A192A882578B200122576/$file
  Hßa/qd/qh giao thong UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vbpq/vbpq.nsf/F3B24525380C6E26882578B50007B04B/$file
  §/2007/Q§/VH/ ®Þnh møc 1 chiÕu phim Video phim nhùa vïng cao
vbpq.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/79088EA19EDC3EA447257137000F2E69/$file
  UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh lạng sơN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
vbpq.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/527FB7C61554BA05472570F500176D9B/$file
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh lạng sơN Độc lập Tự do Hạnh phúc
VBPQ/vbpq.nsf/D0AF31E855CB88F2472579530015BFBD/$file
  QuyếT ĐỊnh ban hành Quy định quản lý và bảo vệ hành lang an toàn đường bộ các tuyến đường bộ trên địa bàn tỉnh An Giang
vbpq.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/FFDCF63155B41AB7472571320031FC76/$file
  TỈnh an giang số: 538 /QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
vbpq/vbpq.nsf/342AEB50960D7466882578B2000BCF9B/$file
  UỶ ban nhân dân tỉnh bắc kạn số: 549/ QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vbpq/vbpq.nsf/C36C1995F06284E2882578B6000AF788/$file
  Hoµ/qd/Phan cap quan ly dau tu UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
VBPQ/vbpq.nsf/2E37CD74FF27BB06472570FC002ED398/$file
  QuyếT ĐỊnh củA Ủy ban nhân dân tỉnh an giang v/v đổi tên Đội Kiểm tra Thị trường huyện, thị xã thành Đội Quản lý
vbpq.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/9FE1438E6F400EED4725729D0033AA41/$file
  QuyếT ĐỊnh về việc phê duyệt Chương trình Hỗ trợ phát triển
VBPQ/vbpq.nsf/D51EACD29E515FFF472570FC002EB618/$file
  QuyếT ĐỊnh về việc ban hành bản quy đỊnh mức thu lệ phí
VBPQ/vbpq.nsf/C3A55E95044EEAF0472570B300109888/$file
  QuyếT ĐỊnh củA Ủy ban nhân dân tỉnh an giang
VBPQ/vbpq.nsf/F8E6CA0380C196ED4725717700363200/$file
  Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban nhân dân do Hội đồng Nhà nước ban hành ngày 11 tháng 7 năm 1989
VBPQ/vbpq.nsf/F133AEDC71614069472579830012DAA5/$file
  UỶ ban nhân dân tỉnh an giang số: 58/2011/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
vbpq.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/F656276837C0BF30472570FC002E73A2/$file
  QuyếT ĐỊnh giao chỉ tiêu kế hoạch vốn tín dụng đẦu tư NĂM 1995
vbpq.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/282CDE5ABD688D9E472570F5002852B9/$file
  UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh lạng sơN Độc lập -tự do Hạnh phúc
VBPQ/vbpq.nsf/DE719BF20CCE9E5D472570DD000E8717/$file
  QuyếT ĐỊnh v/v ban hành Quy chế làm việc
vbpq.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/A6F2E06901415EE547257124000F235D/$file
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh lạng sơN Độc lập Tự do Hạnh phúc
vbpq.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/75B7EDBDF391B97E472570F500179B6A/$file
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh lạng sơN Độc lập Tự do Hạnh phúc
VBPQ/vbpq.nsf/A393306060BFF024472570D5000A27D7/$file
  Và phát triển động vật rừng hoang dã, quí hiếm. ỦY ban nhân dân tỉnh an giang
VBPQ/vbpq.nsf/ED211D98F7C8929C472570FC002E1880/$file
  QuyếT ĐỊnh v/v ban hành bản danh mục đường phố thuộc thị xã
VBPQ/vbpq.nsf/4BBD57E8AB7E6240472570FC002DF2CE/$file
  QuyếT ĐỊnh v/v Giao chỉ tiêu kh 1995 Chương trình 327 tỉnh An Giang
VBPQ/vbpq.nsf/979016989DDDAC50472570A50024DBAC/$file
  Ñy ban nhn dn Céng hßa x· Héi chñ nghüa viöt nam tønh an giang §éc lËp Tù do H¹nh phóc
VBPQ/vbpq.nsf/187905815B45ABFA472570FC002DB47A/$file
  QuyếT ĐỊnh củA Ủy ban nhân dân tỉnh an giang v/v Giải thể trường Trung học cơ sở Vĩnh Hòa
vbpq.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/759F2324293F786B472572A00032555B/$file
  Về việc phê duyệt Đề án cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” tại Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ TỊch ủy ban nhân dân tỉnh an giang
VBPQ/vbpq.nsf/17E9E8401BDDF819472572990029EB7B/$file
  QuyếT ĐỊnh v/v thành lập Tổ quản lý và điều hành Đề án áp dụng hệ thống
VBPQ/vbpq.nsf/44EA110D8F6454154725709B0022D25F/$file
  Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26/11/ 2003
vbpq/vbpq.nsf/89d7481f74b9453d47257914000b3b85/279CE5791B7E8361882578B2000C6D30/$file
  QuyếT ĐỊnh về việc quy định mức kinh phí đảm bảo công tác phổ biến giáo dục pháp luật
vbpq.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/A1756B417A63E59D47257124000F5BFC/$file
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh lạng sơN Độc lập Tự do Hạnh phúc
VBPQ/vbpq.nsf/B9B0C3A7B4A386D3472570FC002D0110/$file
  QuyếT ĐỊnh củA Ủy ban nhân dân tỉnh v/v thành lập Trung tâm Giáo dục Thường xuyên An Giang
vbpq/vbpq.nsf/CB55268712F591AD882578B2000925C7/$file
  TỈnh bắc kạn cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
VBPQ/vbpq.nsf/1AB63FADF3A5B7DE472570FC002C9124/$file
  QuyếT ĐỊnh v/v thực hiện trích lập quỹ chống các hành VI kinh doanh trái pháp luật theo Quyết định 180/TTg ngày 22/12/1992
vbpq.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/EE06CA5F2CFF9B67472570F50023B198/$file
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh lạng sơN Độc lập Tự do Hạnh phúc
VBPQ/vbpq.nsf/6258082027C117C6472570FC002B7E60/$file
  QuyếT ĐỊnh v/v ban hành bản quy tắc trật tự an toàn giao thông đường bộ và trật tự an toàn giao thông đô thị trên địa bàn tỉnh An Giang
VBPQ/vbpq.nsf/22D0EE733EFE0642472570DD0010144D/$file
  QuyếT ĐỊnh v/v Thành lập “Ban trù bị chuyển đổi qtd khu vực tỉnh An Giang”
VBPQ/vbpq.nsf/F397818E71CA8DB247257264003321AC/$file
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh an giang độc lập Tự do Hạnh phúc Số: 03/2007/QĐ-ubnd
VBPQ/vbpq.nsf/AE490A76BEFC3119472570D50009E3DC/$file
  Phát triển mạng lưới chơ tỉnh An Giang từ năm 1998 đến năm 2005
vbpq/vbpq.nsf/cf97620ff0d4011b472570d8002ce940/7BA6163F0E6909E1882578B200094461/$file
  QuyếT ĐỊNH: Điều 1
vbpq.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/B0B717708B0F7A87472574090017C834/$file
  Long Xuyên, ngày 07 tháng 3 năm 2008
vbpq/vbpq.nsf/41F409FD130C7B27882578AF00088C5C/$file
  TỈnh bắc kạn số: 742/2003/QĐ-ub
VBPQ/vbpq.nsf/25E5859558ED14A9472570FC002AD38C/$file
  QuyếT ĐỊnh củA Ủy ban nhân dân tỉnh v/v nhập Công ty dịch vụ chăn nuôi thú y vào
VBPQ/vbpq.nsf/AF713602ECF0AC84472570DD000F9A27/$file
  QuyếT ĐỊnh giao chỉ tiêu kế hoạch vốn tín dụng đầu tư các dự án
vbpq/vbpq.nsf/5B304A32CA72E7ED882578B50008251C/$file
  I. MỤc tiêu và chỉ tiêU ĐẾn năM 2010
vbpq/vbpq.nsf/C89D60447948555C882578B5000FDF3C/$file
  TỈnh bắc kạn số: 757/2007/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
VBPQ/vbpq.nsf/C1A4B8A36C42FD68472570FC002A8F9B/$file
  QuyếT ĐỊnh củA Ủy ban nhân dân tỉnh an giang v/v cho phép thành lập Trung tâm Nuôi dưỡng người già và trẻ mồi côi Thị xã Châu Đốc
VBPQ/vbpq.nsf/B0D0EADE31CF381F472570A40034CA5A/$file
  Sè : 770/2003/Q§-ub long Xuyªn, ngµy 19 th¸ng 5 n¨m 2003
VBPQ/vbpq.nsf/0F2EE9B8A169A057472570FC002A6D65/$file
  QuyếT ĐỊnh củA Ủy ban nhân dân tỉnh an giang v/v cho phép thành lập Trung tâm Phòng chống giảm nhẹ thiên tai
VBPQ/vbpq.nsf/4EB06A45D6927ADE472570B4000C88FD/$file
  QuyếT ĐỊnh củA Ủy ban nhân dân tỉnh an giang
VBPQ/vbpq.nsf/ED6E5DD4EA7EB86E472570B4000D5959/$file
  UỶ ban nhân dân tỉnh an giang số: 777/2005/QĐ. Ub
VBPQ/vbpq.nsf/E02B42AC17FB1FA7472570FC002A502D/$file
  QuyếT ĐỊnh v/v tách 2 xn đông lạnh thuộc Cty Thương nghiệp tổng hợp
VBPQ/vbpq.nsf/07C22D6C7006BD694725740B001022A2/$file
  Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm tỉnh
VBPQ/vbpq.nsf/2123A29912A60220472572AA003586E4/$file
  KẾ hoạch kiểm tra việc thực hiện chính sáCH, chiến lưỢC, QUY hoạCH, KẾ hoạch năM 2007
VBPQ/vbpq.nsf/06039594E2861C3D472570FC0029FDF6/$file
  QuyếT ĐỊnh củA Ủy ban nhân dân tỉnh v/v giải thể Trường Trung học Bình Minh huyện Tri Tôn
VBPQ/vbpq.nsf/436D71FD0396DAE947257449003ACD71/$file
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh an giang
VBPQ/vbpq.nsf/80148AB3DB57647547257449003B0A5D/$file
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh an giang
VBPQ/vbpq.nsf/D47038092AC8CF1D47257449003AE8C8/$file
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh an giang
VBPQ/vbpq.nsf/0EB6682E68ECE3FB472572A4002A5E40/$file
  Long Xuyên, ngày 20 tháng 3 năm 2007
VBPQ/vbpq.nsf/BEE2FA1A46B3845747257116000D3256/$file
  QuyếT ĐỊnh v/v thu phí đóng mới và hoán cải phương tiện cơ giới đường bộ
vbpq.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/FDF9477555C835C947257116000D5520/$file
  QuyếT ĐỊnh v/v ban hành mức thu phí vệ sinh trong phạm VI tỉnh An Giang
vbpq.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/8372E3BAA0BE2673472570F000069FC7/$file
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh lạng sơN Độc lập Tự do Hạnh phúc
VBPQ/vbpq.nsf/96B6A14044881E35472570A40034A47E/$file
  Căn cứ Luật tổ chức HĐnd và ubnd (sửa đổi) đã được Quốc hội nước chxhcnvn thông qua ngày 21/6/1994
VBPQ/vbpq.nsf/96DF57F054E1FFCF47257116000D7C0C/$file
  QuyếT ĐỊnh v/v: giao chỉ tiêu kế hoạch vốn và danh mục công trình đẦu tư XÂy dựng quí IV và ĐIỀu chỉnh bổ sung năM 1995
VBPQ/vbpq.nsf/D415729F8559FC7647257138002D7E16/$file
  Kính gởi: Các Sở, Ban ngành, Đoàn thể cấp tỉnh; ubnd các huyện, thị xã, thành phố
vbpq/vbpq.nsf/75835F732BF16DC1882578B6000B9239/$file
  Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 350/TTr-snv ngày 02 tháng 5 năm 2008
VBPQ/vbpq.nsf/1D233A281C8044AD472574100039AA1C/$file
  TỈnh an giang số: 851 /ubnd-kt cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
VBPQ/vbpq.nsf/178B6F1FD28433AD472570A00027B8A5/$file
  Ñy ban nhn dn céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh an giang §éc LËp Tù Do H¹nh Phóc
VBPQ/vbpq.nsf/AB9827CDE073B8654725757C0036E222/$file
  V/v triển khai Đề án sắp xếp và khắc phục ô nhiễm môi trường các cơ sở sản xuất gạch ngói trên địa bàn tỉnh An Giang từ nay đến năm 2012
VBPQ/vbpq.nsf/4CFFF1E0FA75BF1F4725716B0014C591/$file
  Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân đã được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003
VBPQ/vbpq.nsf/231351B352B01B4047257116000DDE39/$file
  QuyếT ĐỊnh v/v đổi tên doanh nghiệp và bổ sung ngành nghề
VBPQ/vbpq.nsf/4B2144369D8EAB7C47257116000DC2B9/$file
  QuyếT ĐỊnh củA Ủy ban nhân dân tỉnh v/v thành lập Phòng Ngân sách xã
VBPQ/vbpq.nsf/7EDC52D8E6E9E4E8472572A600384DDB/$file
  Kính gởi: ubnd huyện, thị xã, thành phố
VBPQ/vbpq.nsf/C047A46C03A7FE3647257115000CB80D/$file
  QuyếT ĐỊnh củA Ủy ban nhân dân tỉnh v/v thành lập Phòng quản lý hành chánh Thương mại
vbpq/vbpq.nsf/AD189D0DD864F394882578B200110633/$file
  Số: 883/2006/QĐ-ubnd bắc Kạn, ngày 05 tháng 5 năm 2006
VBPQ/vbpq.nsf/C0CEB1DF3E5524A04725709B00156ABC/$file
  QuyếT ĐỊnh củA Ủy ban nhân dân tỉnh an giang v/v ban hành Bản quy định tạm thời về chăn nuôi gia súc, gia cầm và thủy sản
VBPQ/vbpq.nsf/B7FCE4AFD41C5CF647257DC400084E86/$file
  Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp biển số nhà trên địa bàn tỉnh An Giang
VBPQ/vbpq.nsf/A75E1F905E23830F472570AF00086851/$file
  Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và ubnd (sửa đổi) được Quốc hội thông ngày 21/6/1994
VBPQ/vbpq.nsf/608545C1BAE9EAE847257116000E6738/$file
  QuyếT ĐỊnh v/v điều chỉnh giá bán điện khu vực nông thôn Tỉnh An Giang
vbpq/vbpq.nsf/033DA289F6B36467882578B7000576EE/$file
  Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác cải cách hành chính năm 2009
VBPQ/vbpq.nsf/80DBACCC70BF7B9E47257116000E8FEA/$file
  QuyếT ĐỊnh ban hành bản quy định về tổ chức, quản lý Nhà nước
VBPQ/vbpq.nsf/B4BC5C06C301EF5E47257116000EADCB/$file
  QuyếT ĐỊnh củA Ủy ban nhân dân tỉnh an giang v/v xác định lại ranh giới hành chánh giữa các xã trong huyện Chợ Mới
VBPQ/vbpq.nsf/CBBCBBF1537B7F1B472573BE0015A7AF/$file
  I. Giới hạn đô thị: Thị trấn Phú Hòa
VBPQ/vbpq.nsf/13D7533E862CFE4A47257116000F2DEB/$file
  QuyếT ĐỊnh v/v sáp nhập Cty Du lịch tỉnh An Giang
VBPQ/vbpq.nsf/085BFC99F2C9AB224725744B0035FFAC/$file
  QuyếT ĐỊnh v/v phê duyệt Đề án kiện toàn tổ chức bộ máy và nâng cao năng lực
VBPQ/vbpq.nsf/A624E7A54848CBE84725769D00132CA5/$file
  I. Giới hạn đô thị: Thị trấn Phú Mỹ
VBPQ/vbpq.nsf/55936B85479BC9FF47257116000F53D8/$file
  CHỦ TỊch ủy ban nhân dân tỉnh an giang
VBPQ/vbpq.nsf/57CC885D2A6C4E53472572AE002E2364/$file
  TỈnh an giang số: 967/ubnd-kt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
VBPQ/vbpq.nsf/E77B72D41296BC9147257116000FF786/$file
  QuyếT ĐỊnh v/v công nhận các Xã vùng trũng thuộc
VBPQ/vbpq.nsf/AC8494FC8EDA77E34725711600101F5E/$file
  QuyếT ĐỊnh v/v ban hành Qui định chi tiết tuyết đường
vbpq.nsf/e52e33ef82896c3b47256f960028edba/AA5B1E05D59BC51C472570E50033B3E9/$file
  Ủy ban nhân dân tỉnh an giang số: 3535/2005/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
VBPQ/vbpq.nsf/9B106A5C73EDD8924725709B00276BD4/$file
  CHỈ thị V/v Chấn chỉnh công tác phối hợp, kiểm tra, kiểm soát, phát hiện
vbpq/vbpq.nsf/36C6FAA8BD716C9D882578B700072C6E/$file
  Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003
vbpq/vbpq.nsf/5D3346F3F0EC82FD882578B6000DAF7A/$file
  QuyếT ĐỊnh về việc quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
directory vbpq.nsf  
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương