Ủy ban nhân dân tỉnh an giangtải về 15.74 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu25.07.2016
Kích15.74 Kb.
#4557


Y BAN NHÂN DÂN

TỈNH AN GIANG

____________

Số:1170/UBND-VX

V/v tăng cường công tác bảo vệ,

chăm sóc người tàn tậtCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

_____________________


Long Xuyên, ngày 17 tháng 4 năm 2006

Kính gởi:

- Các Sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh;

- UBND huyện, thị xã, thành phố.Để triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/2006/CT-TTg ngày 9/01/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện các chính sách trợ giúp người tàn tật trong tình hình phát triển kinh tế - xã hội hiện nay; đồng thời hưởng ứng các hoạt động nhân Ngày Bảo vệ, chăm sóc người tàn tật Việt Nam (18/4), UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện, thị xã, thành phố và các Sở, ban ngành, đoàn thể có liên quan nhanh chóng thực hiện một số việc sau:

1- UBND huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo cho các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức xã hội về vấn đề tàn tật và người tàn tật.

  • Rà soát, thống kê, phân loại người tàn tật ở địa phương mình, đặc biệt số người tàn tật có nhu cầu học nghề để giới thiệu, đăng ký tham gia các lớp đào tạo nghề miễn phí do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Hội Bảo trợ Người tàn tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo tỉnh tổ chức năm 2006.

  • Tổ chức các hoạt động văn hoá, thể thao, vui chơi giải trí và thăm hỏi tặng quà cho người tàn tật với các hình thức linh hoạt, thiết thực nhân Ngày Bảo vệ, chăm sóc người tàn tật Việt Nam.

2- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện chính sách trợ cấp xã hội thường xuyên cho người tàn tật nặng tại cộng đồng; mua bảo hiểm y tế cho người tàn tật nghèo; vận động các tổ chức phi chính phủ, các cá nhân trong và ngoài nước tham gia tài trợ các chương trình phẫu thuật nhân đạo, chỉnh hình và phục hồi chức năng; làm đầu mối tiếp nhận các chương trình viện trợ và cung cấp dụng cụ chân tay giả, giày nẹp, xe lăn, xe lắc cho người tàn tật; hỗ trợ dạy nghề, giải quyết việc làm, tạo điều kiện hòa nhập cộng đồng và xoá đói giảm nghèo cho người tàn tật.

3- Sở Y tế xây dựng kế hoạch đẩy mạnh các hoạt động chăm sóc sức khỏe, chỉnh hình, phục hồi chức năng cho người tàn tật, chú trọng công tác phát hiện sớm dị tật và phục hồi chức năng cho người tàn tật dựa vào cộng đồng.

4- Sở Giáo dục - Đào tạo đẩy mạnh mô hình giáo dục hoà nhập cho trẻ em khuyết tật, hỗ trợ học văn hoá kết hợp với phục hồi chức năng và đào tạo nghề, thực hiện miễn giảm học phí và cấp học bổng cho người tàn tật học trong các trường công lập; củng cố mô hình trường giáo dục chuyên biệt nuôi dạy trẻ khiếm thị, khiếm thính của tỉnh.

5- Ủy ban Dân số - Gia đình và Trẻ em phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng; khám chữa bệnh miễn phí cho trẻ tàn tật; vận động phẫu thuật chỉnh hình, vá môi, cấp xe lăn và phẫu thuật tim cho trẻ tàn tật; có chính sách ưu tiên đối với trẻ tàn tật có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

6- Đài Phát thanh - Truyền hình An Giang, Báo An Giang tổ chức tuyên truyền sâu rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm phổ biến các biện pháp phòng ngừa tàn tật, các nội dung, chính sách của Nhà nước về trợ giúp người tàn tật; nêu gương người tốt, việc tốt về công tác bảo trợ người tàn tật, những hoạt động có hiệu quả trong việc trợ giúp người tàn tật hoà nhập cộng đồng; biểu dương những người tàn tật phấn đấu vươn lên trong cuộc sống...

Để triển khai tốt các hoạt động nêu trên, các Sở, ban ngành, đoàn thể có liên quan và UBND huyện, thị xã, thành phố cần xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh. Trong quá trình tổ chức thực hiện, có khó khăn, vướng mắc báo cáo ngay về UBND tỉnh để kịp thời xử lý.
Nơi nhận:

- Như trên;

- TT.UBND tỉnh;

- Chánh (Phó) VP UBND tỉnh;

- Phòng VX, TH;

- Lưu.


KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
(đã ký)

Lê Minh Tùng
Каталог: vbpq.nsf -> 9e6a1e4b64680bd247256801000a8614
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh lạng sơN Độc lập Tự do Hạnh phúc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do Hạnh phúc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân tỉnh an giang cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> PHỤ LỤc danh sách khu vực khoáng sản khai thác tận thu
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh an giang độc lập Tự do Hạnh phúc Số: 1174/2004/QĐ-ub long Xuyên, ngày 01 tháng 7 năm 2004 quyếT ĐỊnh củA Ủy ban nhân dân tỉnh an giang
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh an giang độc lập Tự do Hạnh phúc Số: 1175/2004/QĐ-ub long Xuyên, ngày 01 tháng 7 năm 2004 quyếT ĐỊnh củA Ủy ban nhân dân tỉnh an giang
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh an giang độc lập Tự do Hạnh phúc Số: 1176/2004/QĐ-ub long Xuyên, ngày 01 tháng 7 năm 2004 quyếT ĐỊnh củA Ủy ban nhân dân tỉnh an giang
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân tỉnh an giang cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh an giang độc lập Tự do Hạnh phúc

tải về 15.74 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương