Ủy ban nhân dân tỉnh an giang cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 12.81 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu25.07.2016
Kích12.81 Kb.
#4691

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH AN GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1183/QĐ-UBND
Long Xuyên, ngày 07 tháng 5 năm 2007QUYẾT ĐỊNH

Thành lập Hội đồng xét chọn nguồn đào tạo Đề án AG 100CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 156/QĐ-UBND ngày 22/01/2007 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án Đào tạo 100 cán bộ trình độ sau đại học ở nước ngoài;

Căn cứ Quyết định số 559/QĐ-UBND ngày 08/3/2007 của Chủ tịch UBND tỉnh thành lập Ban Điều hành Đề án Đào tạo 100 cán bộ trình độ sau đại học ở nước ngoài và Tổ chuyên viên giúp việc;

Xét tờ trình số 317/TTr-SNV ngày 23/4/2007 của Giám đốc Sở Nội vụ,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Hội đồng xét chọn nguồn đào tạo Đề án AG 100 gồm các thành viên sau dây:

1. Ông Vương Bình Thạnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh

- Chủ tịch Hội đồng;

2. Ông Lê Minh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phó Chủ tịch Hội đồng;

3. Ông Huỳnh Thanh Quang, Giám đốc Sở Nội vụ - Phó Chủ tịch Hội đồng;

4. Ông Hồ Việt Hiệp, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo - Ủy viên;

5. Ông Võ Tòng Xuân, Hiệu trưởng Trường Đại học An Giang - Ủy viên;

6. Mời Ông Nguyễn Trung Thứ, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy - Ủy viên;

7. Mời Ông Lê Máy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Ủy viên.

Điều 2. Hội đồng xét tuyển nguồn đào tạo Đề án AG 100 chịu trách nhiệm thẩm định hồ sơ và tuyển chọn danh sách nguồn đào tạo Đề án AG 100 theo tiêu chuẩn xét chọn được UBND tỉnh phê duyệt.

- Các thành viên Hội đồng được hưởng chế độ phụ cấp theo quy định từ kinh phí hoạt động của Ban Điều hành Đề án AG 100.

- Hội đồng xét tuyển nguồn đào tạo Đề án AG 100 tự giải tán sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các Ông có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:

- CT, các PCT UBND tỉnh (b/c);

- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;

- Các Sở: Nội vụ, GD & ĐT;

- Trường Đại học An Giang;

- Các Ông có tên ở Điều 1;

- Lưu: VT, TH.


CHỦ TỊCH

đã ký


Lâm Minh Chiếu
Каталог: vbpq.nsf -> 9e6a1e4b64680bd247256801000a8614
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh lạng sơN Độc lập Tự do Hạnh phúc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do Hạnh phúc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân tỉnh an giang cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> PHỤ LỤc danh sách khu vực khoáng sản khai thác tận thu
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân tỉnh an giang
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh an giang độc lập Tự do Hạnh phúc Số: 1174/2004/QĐ-ub long Xuyên, ngày 01 tháng 7 năm 2004 quyếT ĐỊnh củA Ủy ban nhân dân tỉnh an giang
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh an giang độc lập Tự do Hạnh phúc Số: 1175/2004/QĐ-ub long Xuyên, ngày 01 tháng 7 năm 2004 quyếT ĐỊnh củA Ủy ban nhân dân tỉnh an giang
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh an giang độc lập Tự do Hạnh phúc Số: 1176/2004/QĐ-ub long Xuyên, ngày 01 tháng 7 năm 2004 quyếT ĐỊnh củA Ủy ban nhân dân tỉnh an giang
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh an giang độc lập Tự do Hạnh phúc

tải về 12.81 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương