Xe hai bánh gắn máy mớI (100%)tải về 0.54 Mb.
trang3/4
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích0.54 Mb.
1   2   3   4

(Công ty Việt Hàn)Hupeper Santo

33.000Hupeper Monte

33.000Hupeper Romeo

36.300HA LIM – XO 125 - FOLIO 125

27.000Jupite

10.500

(Liên doanh)Daehan SUPER

10.000Daehan NOVA

12.000Daehan SM ART

20.000Daehan SUNNY (Sunni 125 )

24.000

II. Loại giá từ 10 triệu đồng trở xuống

Đơn vị: 1.000 đồng

STT

LOẠI XE MÁY

Đơn giáAVEC THAIS

9.500AT LAN TIE

6.000ANBER

8.000ANSSI

6.500ARROW

9.500AVARICE

6.800AILES

9.000AMOLI - 100

6.500ASYM

8.000ALISON

6.500@ MOTO

6.000AGASI

6.000ASTRCA

6.200ANGOX

7.000BOSSTYS

10.000BOSS SAN DA

10.000BON NY 110 (WIN)

7.500BACKHAND

9.000BACKHAND II

7.500BONNY – 100E

8.000BIZIL

6.500CAVARY – 110E

7.000CITI JAPAMDL - 50

8.000CI CE CO

7.500CHICI LONG

6.500CI TY AMAHA

8.000CI TI KOREV

5.500CI TI CUP - 110

7.500CITI DALIM

7.000CITIS - C100

5.500CPI – 100

8.400CANARY

6.000CUP VN – 50 MOTOR

9.000CI TY AMAHA

8.000CIRIZ

6.300CUBTHAILAND

9.000CALARO

7.000DU BAR

6.000DA NIC

4.700DAEMOT

6.000DAYANG

6.600DETECH - 100

6.600DETECH -

7.100DAEMACOX – 110 -1

8.500DAEHAN SM - 100

8.500DRIN

8.700DREAAMLAD

8.500DO SILX + DRAMA

6.500DAELIM CKD

8.000DAEHAN II

8.500DAEHAN APRA

10.000DEARY - DAME WISH - DANIC - DEMAD

6.500ESPERO – 110BS

8.000ELEGANL

10.000ES PELICAL – 110V

7.000ELGO

5.500EST

5.500EQUAL

5.500EL GOELATED

6.000EMPIRE

5.500FIVEMOSTHONSAND - 110

9.000FERROLI - 100E

7.500FIGO

8.000FULAI

8.000FIANLIN

7.500FUSACO

8.300FLASH

7.000FEE LING

6.800FA VOUR

7.000FER VOR

6.000FICITY

9.000FUL TER NECO

7.000FUSIN

9.000FANTOM

5.000FUNI TERE

6.000FOT SE 125

6.000FIONA SCR

7.500FONDAC - 110

5.200FONDAC - 50

5.200GLAD 110

6.800GXSAN DAR

7.000GENIE

6.500GANASSI

7.500GENZO

6.500GSIM

6.500GALAXY

10.000HOIVIDA - CKD 110

8.500HOI YDAZX

6.500HANDLE - 100

8.500HA SOM CFI

8.000HUNDJAPA

7.300HUNDACPI - 110

7.500HONSHA - 110

7.500HOIYDAZX - 110

6.500HUNDA JAPA

7.300HOTA

7.500HA LIM

9.000HAM CO

8.000HA VI CO

7.800HAL LEY

7.300HOA SUNG

7.000HONLEI

6.500HONLEI VINA K110

6.500HONPAR

8.000HONBAM DL - 110

8.000HONDA CKD

7.000HANAMMOTO

8.000HANDLE

8.500HONOR

6.800IMOTO

6.000KITOSU

7.500KITAFU

7.500KAI SER

7.000KOKOLI

7.000KA ZU

6.000KO BE

6.500KAI SYM – MDL 110

6.500KIXINA

4.500,KSHAHI

4.400,KENLI

4.400,KASAI

4.400,KWASHKI

4.300,KAWASHAKT

4.300,KAWAFUNY 100

8.000KWASAKKI C 110

5.200,KWASAKKI C 50

5.200,LX MOTO

7.500LITAFU - 110

7.500LI FAN - 100

9.500LI FAN - 110

9.500Litte Cup CKD - 50

9.500
1   2   3   4


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương