Vnc center PhÇn cøng m¸y tÝnhtải về 383.58 Kb.
trang1/11
Chuyển đổi dữ liệu18.07.2016
Kích383.58 Kb.
#1829
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

VNC Center PhÇn cøng m¸y tÝnh

PHÇN I: TæNG QUAN 2

Ch­¬ng I: XU H­íng PH¸T TRIÓN M¸Y PC HIÖN §¹I 2

I. TÝNH N¡NG T¡NG RÊT NHANH 2

II. VßNG SèNG CñA C¸C MODEL RÊT NG¾N 2

III. KIÕN TRóC Vµ C¤NG NGHÖ NGµY CµNG TI£N TIÕN 2

IV. XU H¦íNG TIÕT KIÖM N¡NG L¦îNG 3

V. §é TÝCH HîP CAO 3

VI. TÝNH TIÖN DôNG 3

VII. XU H¦íNG CLIENT/SERVER 4

Ch­¬ng II: CÊU T¹O CHUNG 4

I. KHèI M¸Y TRUNG T¢M 4

II. CONSOLE 5

III. C¸C THIÕT BÞ NGO¹I VI 5

PHÇN II: KHèI HÖ THèNG 5

Ch­¬ng III: CPU 5

I. C¸C DßNG Bé VI Xö Lý 5

II. C¸C CHÝP INTEL Vµ C¸C CHÝP T¦¥NG THÝCH 7

III. OVERDRIVE PROCESSOR 10

IV. Bé §åNG Xö Lý TO¸N HäC 11

V. DSP 11

Ch­¬ng IV: Bé NHí §ÖM (Cache) 11

I. VAI TRß CñA CACHE 11

II. PH¢N LO¹I CACHE 11

Ch­¬ng V: Bé NHí HÖ THèNG 12

I. Bé NHí CHØ §äC ROM 12

II. Bé NHí TRUY NHËP NGÉU NHI£N RAM 13

III. Bè TRÝ Bé NHí HÖ THèNG 14

IV. Bé NHí CMOS 16

PHÇN III: PH¢N HÖ §å HäA 16

Ch­¬ng VI: PH¢N HÖ §å HäA 16

I. Bé §IÒU KHIÓN §å HäA 16

II. GIAO TIÕP BUS 18

III. MµN H×NH 19

IV. Bé NHí MµN H×NH 21

V. CH¦¥NG TR×NH §IÒU KHIÓN THIÕT BÞ 22

PHÇN iV: KIÕN TRóC BUS 23

Ch­¬ng VII: KIÕN TRóC BUS 23

I. KH¸I NIÖM VÒ BUS 23

II. PH¢N LO¹I BUS 23

III. C¸C §ÆC TR¦NG CñA BUS 24

IV. C¸C CHÕ §é HO¹T §éNG CñA BUS 24

V. ISA BUS 25

VI. MCA BUS 26

VII. EISA BUS 27

VIII. LOCAL BUS 29

IX. SO S¸NH C¸C KIÕN TRóC BUS 36

X. T¦¥NG LAI CñA C¸C KIÕN TRóC BUS 40

XI. C¸C THIÕT KÕ BUS MíI CñA IBM 41

XI. MéT Sè KIÕN TRóC BUS KH¸C 45

PhÇn V: §Üa cøng - Hard Disk Drives 45

PhÇn VI: C¸c c«ng nghÖ §Üa quang - Optical Disk Technologies 46

C¸c æ CD-ROM hiÖn ®¹i 46

C¸c æ ®Üa CD ghi ®­îc 46

DVD - Digital Video Disc (Digital Versatire Disk) 47

PhÇn VII:§Üa mÒm LS-120 Diskette 47

§Æc tr­ng 47

Vendrors 48

PHÇN I: TæNG QUAN

Ch­¬ng I: XU H­íng PH¸T TRIÓN M¸Y PC HIÖN §¹I


M¸y vi tÝnh hiÖn nay ®ang ph¸t triÓn rÊt nhanh chãng vµ x©m nhËp vµo mäi lÜnh vùc øng dông. Cã thÓ kÓ ra s¬ l­îc nh÷ng xu h­íng ph¸t triÓn ®Æc tr­ng chÝnh sau ®©y cña c¸c m¸y PC:

I. TÝNH N¡NG T¡NG RÊT NHANH


C¸c thÕ hÖ m¸y vi tÝnh míi liªn tôc xuÊt hiÖn. ChØ trong vßng 17 n¨m kÓ tõ khi chiÕc m¸y vi tÝnh th­¬ng m¹i ®Çu tiªn ra ®êi (1981) riªng hä m¸y tÝnh dïng c¸c chÝp Intel ®· tr¶i qua 7 thÕ hÖ: 8086, 80286, 386, 486, Pentium (P5), Pentium Pro (P6), Pentium II. Trung b×nh cø 44 th¸ng l¹i xuÊt hiÖn mét thÕ hÖ bé vi xö lý míi víi møc ®é tÝch hîp vµ tÝnh n¨ng ngµy cµng cao:
Tèc ®é ®ång hå cña c¸c CPU ngµy cµng cao, tõ 10, 16, 20 Mhz trªn c¸c m¸y 286 ban ®Çu ®· t¨ng ®Õn 60, 66 Mhz trªn c¸c m¸y 486DX2 vµ 75, 100 Mhz trªn c¸c m¸y 486DX4. C¸c m¸y Pentium hiÖn nay ho¹t ®éng ë c¸c tèc ®é 300, 333, 350, 400, 450 Mhz. 300, 333, 350, 400, 450 Mhz ….

II. VßNG SèNG CñA C¸C MODEL RÊT NG¾N


C«ng thøc vßng sèng (Life Cycle) cña c¸c model míi lµ:

4 th¸ng thiÕt kÕ + 2 th¸ng b¸n + 2 th¸ng b¸n = 6 th¸ng.

s¶n xuÊt ®¹i trµ vÐt kho

Tõ c¸c bé xö lý 16-bÝt ban ®Çu (8086, 80286), hiÖn nay c¸c m¸y 32-bÝt (386, 486) ®· trë nªn th«ng dông vµ xu h­íng chuyÓn sang dïng c¸c m¸y 64-bÝt (Pentium, P6, P II) ®· xuÊt hiÖn. C¸c m¸y 286, 386 ®· gÇn nh­ biÕn mÊt trªn thÞ tr­êng. Sè l­îng c¸c m¸y 586 b¸n ra gi¶m dÇn. Model møc thÊp tèi thiÓu (Entry level PC) ®­îc n©ng cao lªn rÊt nhanh chãng. §Çu n¨m 1994 møc nµy lµ 486SX/25 Mhz, ®Õn cuèi n¨m ®· chuyÓn thµnh 486SX/33 Mhz. §Õn ®Çu n¨m 1999 m¸y P5 233Mhz sÏ trë thµnh møc cÊp thÊp tèi thiÓu trªn thÞ tr­êng ViÖt nam, trong khi c¸c h·ng s¶n xuÊt lín (IBM, Compaq...) chØ cßn s¶n xuÊt c¸c m¸y PII 300Mhz trë lªn.


III. KIÕN TRóC Vµ C¤NG NGHÖ NGµY CµNG TI£N TIÕN


C¸c m¸y PC ban ®Çu øng dông cÊu tróc bus ISA 16-bÝt ho¹t ®éng ë tèc ®é 8 Mhz víi gi¶i th«ng 8 MBps. TiÕp sau ISA ®· xuÊt hiÖn c¸c kiÕn tróc bus tiªn tiÕn 32-bÝt nh­ Micro Chanel, EISA víi gi¶i th«ng tíi 40 MBps. Víi sù xuÊt hiÖn cña chÝp 486, kiÕn tróc Local Bus ®· trë nªn th«ng dông víi c¸c chuÈn VESA 1.0 vµ hiÖn nay lµ 2.0 cho phÐp bus ho¹t ®éng víi tèc ®é tíi 50 Mhz vµ gi¶i táa ®­îc sù ïn t¾c d÷ liÖu trong c¸c øng dông Windows. HiÖn nay, cïng víi sù xuÊt hiÖn cña chÝp Pentium, PCI bus ®· trë thµnh mét chuÈn local bus míi trong t­¬ng lai ¸p dông cho nhiÒu lo¹i m¸y kh¸c nhau. C¸c m¸y vi tÝnh hiÖn ®¹i ®· cã kiÕn tróc rÊt mÒm dÎo, ¸p dông c¸c c«ng nghÖ Multibus, Selectable Bus...

ChiÕc m¸y IBM AT ban ®Çu chØ cã æ ®Üa cøng 10MB. Víi nh÷ng m¸y tÝnh th«ng dông hiÖn nay æ ®Üa cøng 200 - 300 MB ®· trë nªn qu¸ chËt hÑp. dung l­îng ®Üa lín nhÊt hiÖn nay ®· ®¹t tíi 17 GB vµ c¸c m¸y chñ cã thÓ cã hÖ thèng ®Üa cã tæng dung l­îng tíi hµng tr¨mGB víi ®é tin cËy rÊt cao.

Trong lÜnh vùc c¸c chuÈn giao tiÕp, tõ chuÈn IDE ban ®Çu chØ cho phÐp l¾p tèi ®a 2 thiÕt bÞ cã dung l­îng d­íi 528MB ®· tiÕn tíi chuÈn Enhanced IDE cho phÐp l¾p tèi ®a 4 thiÕt bÞ cã dung l­îng tíi 17GB. ChuÈn SCSI còng ®­îc ph¸t triÓn chãng tõ SCSI tíi SCSI-2, SCSI-2 Fast/Wide vµ hiÖn nay lµ UltraWideSCSI hay SCSI-3.

Ngay c¶ c¸c cæng nèi thiÕt bÞ ngo¹i vi (cæng song song vµ nèi tiÕp) còng ®· cã c¸c b­íc ph¸t triÓn lín víi c¸c hç trî ECP/EEP vµ c¸c serial bus víi giao tiÕp RS232 cæ ®iÓn còng sÏ ®­îc thay b»ng nh÷ng kiÕn tróc bus hiÖn ®¹i hoµn toµn míi nh­ USB cho phÐp nèi v« sè thiÕt bÞ ngo¹i vi vµo m¸y tÝnh.


IV. XU H¦íNG TIÕT KIÖM N¡NG L¦îNG


VÊn ®Ò tiÕt kiÖm n¨ng l­îng ®· trë nªn nghiªm tóc khi trong mét c¬ quan cã tíi hµng tr¨m chiÕc m¸y vi tÝnh. Tõ ®ã ®· xuÊt hiÖn kh¸i niÖm "M¸y tÝnh xanh" (Green PC) víi rÊt nhiÒu tÝnh n¨ng tiÕt kiÖm n¨ng l­îng nh­:

· Sö dông c¸c chÝp ho¹t ®éng víi ®iÖn ¸p thÊp. §a sè c¸c bé phËn trong m¸y PC hiÖn nay ho¹t ®éng víi ®iÖn ¸p 5V. C¸c bé vi xö lý míi 486DX4, Pentium P54C ®· chuyÓn sang ho¹t ®éng ë ®iÖn ¸p 3.3V vµ c¸c chÝp t­¬ng lai sÏ dïng ®iÖn ¸p 2.5V, thËm chÝ cã thÓ ®Õn 1V.

· Sö dông c¸c bé phËn tu©n thñ c¸c chuÈn tiÕt kiÖm n¨ng l­îng (Energy Star Compliant): nh­ mµn h×nh, bé t¨ng tèc ®å häa tu©n thñ chuÈn DPMS cã kh¶ n¨ng kiÓm so¸t ®iÖn n¨ng tiªu thô víi c¸c chÕ ®é ho¹t ®éng kh¸c nhau.tải về 383.58 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương