ĐIỀu khiển chuột trong chế ĐỘ ĐỒ hoạ 256 MÀUtải về 33.28 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu10.08.2016
Kích33.28 Kb.
#16622
ĐIỀU KHIỂN CHUỘT TRONG CHẾ ĐỘ ĐỒ HOẠ 256 MÀU

Hữu Chính

Trong nhiều trường hợp bạn cần thiết phải tạo ra một giao diện (Interface) thật bắt mắt cho dự án (Project) lập trình của bạn. Chính vì vậy nếu bạn phải thực hiện trong PASCAL thì việc khởi tạo và sử dụng chế độ đồ hoạ 256 màu là việc không thể tránh khỏi. Tất nhiên khi đó bạn cũng phải viết các modul chương trình để điều khiển chuột. ở chế độ đồ hoạ thường (16 màu) thì viết thư viện điều khiển chuột bạn có thể sử dụng các hàm chuẩn về chuột của DOS (Ngắt 33h). Thế nhưng trong chế độ màu SVGA 256 thì bạn không thể dùng phương pháp này, bởi vì khi đó sẽ hình ảnh của chuột không thể hiện lên được. Để khắc phục bạn phải tự viết chương trình quản lý chuột và hiện chuột. Dưới đây là một chương trình như vậy để bạn tham khảo. Trong khuôn khổ bài viết không thể đề cập tất cả vấn đề. Để hiểu rõ bạn có thể tham khảo ở các sách về lập trình hệ thống cho các thiết bị ngoại vi.

Chương trình này sau khi bạn dịch File Mlib.tpu bạn có thể sử dụng như sau:

- Khởi động chuột: mInit;

- Đặt toạ độ chuột: mSet(x,y);

- Lấy tình trạng chuột: mGet;

- Lấy toạ độ chuột: MWhereX, MWhereY;

- Lấy tình trạng phím bấm: Biến PressButton.

1. Nếu Bít 0 bằng: Nút trái đang bấm.

2. Nếu Bít 1 bằng: Nút phải đang bấm.

3. Nếu Bít 2 bằng: Nút giữa đang bấm.

- Hiện, ẩn chuột: mHide, mShow;

{$A+,B+,D+,E+,F+,G+,I+,L+,N+,O+,P+,Q+,R-,S+,T+,V+,X+}

{$M 16384,0,655360}

Unit MLib;

Interface

Procedure mInit;

Procedure mGet;

Procedure mSet(x,y:word);

Var PressButton:Word;

MWhereX,MWhereY: Word;

mShow,MHide:Procedure;

OldMWhereX,OldMWhereY:Word;

Implementation

Uses Graph;

Type MAreaSvga256=Array[0..15,0..15] of byte;

Const


Off:Boolean=True;

MousePatern:MAreaSvga256=(01,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00),

(01,01,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00),

(01,02,01,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00),

(01,10,02,01,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00),

(01,10,02,02,01,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00),

(01,10,10,02,02,01,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00),

(01,10,10,02,02,02,01,00,00,00,00,00,00,00,00,00),

(01,10,10,10,02,02,02,01,00,00,00,00,00,00,00,00),

(01,10,10,10,02,02,02,02,01,00,00,00,00,00,00,00),

(01,10,10,10,10,02,02,02,02,01,00,00,00,00,00,00),

(01,10,10,10,10,02,02,02,02,02,01,00,00,00,00,00),

(01,10,10,10,01,01,01,01,01,01,01,01,00,00,00,00),

(01,10,10,01,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00),

(01,10,01,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00),

(01,01,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00),

(01,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00)

); {Du lieu hinh anh chuot}

Var OldMAreaSvga256:MAreaSvga256;

MousePaint:Procedure(x,y:Word);

mHandlerP:Procedure;

MaxX,MaxY:Word;

Procedure Wait(i:Byte);

Var x: Byte;

Begin

x:=5;


While i>0 do

Begin


If (i mod 2) = 0 then Inc(x) else Dec(x);

Dec(i);


End;

End;


Procedure SaveMAreaSvga256;

Var Mi,Mj:word;

Begin

For Mi:=0 to 15 doFor Mj:=0 to 15 do

OldMAreaSvga256[Mi,Mj]:=GetPixel(MWhereX+Mi,MWhereY+Mj);

End;

Procedure RestoreMAreaSvga256;Var mi,mj:word;

Begin


For mi:=0 to 15 do

For mj:=0 to 15 do

if(OldMWhereX+mi<=MaxX)then PutPixel(OldMWhereX+mi,OldMWhereY+mj,OldMAreaSvga256[mi,mj]);

End;


Procedure MousePaintSvga256(col,row:word);

Var mi,mj:word;

Begin

If Off thenBegin

MWhereX:=col;MWhereY:=row;

OldMWhereX:=MWhereX;OldMWhereY:=MWhereY;

Exit;


End;

RestoreMAreaSvga256;

MWhereX:=col;MWhereY:=row;

OldMWhereX:=MWhereX;OldMWhereY:=MWhereY;

SaveMAreaSvga256;

For mi:=0 to 15 do

For mj:=0 to 15 do

If(MousePatern[mi,mj]<>0)and(col+mj<=MaxX)then PutPixel(col+mj,row+mi,MousePatern[mi,mj]);

End;

Procedure MouseHandler;Assembler;Asm

mov ax,seg OldMAreaSvga256

mov ds,ax

mov ax,cx

mov cl,3

shr ax,cl

shr dx,cl

push ax


push dx

call mousepaint

retf

End;


Procedure mIns;assembler;

Asm


les dx,mhandlerp

mov ax,0Ch

mov cx,01h

int 33h


End;

Procedure mUnins;assembler;

Asm

les dx,mhandlerpmov ax,0Ch

mov cx,00h

int 33h

End;


Procedure mShowSvga256;

Begin


If not off then Exit;

Off:=False;

SaveMAreaSvga256; MousePaintSvga256(mWhereX,mWhereY);

mIns;


End;

Procedure mHideSvga256;

Begin

If Off then Exit;mUnins;Off:=True;

Wait(10);

RestoreMAreaSvga256;

End;


Procedure mSet(x,y:word);

Begin


mHide;

asm


mov ax,0004

mov cx,x


mov dx,y

shl cx,2


shl dx,2

int 33h


end;

mWhereX:=X shr 1;mWhereY:=Y shr 1;

OldMWhereX:=MWhereX;OldMWhereY:=MWhereY;

mShow;


End;

Procedure mInit;

Begin

mHandlerP:=MouseHandler;mWhereX:=MaxX shr 1;mWhereY:=MaxY shr 1;

OldMWhereX:=MWhereX;OldMWhereY:=MWhereY;

MousePaint:=MousePaintSvga256;

mShow:=mShowSvga256;mHide:=mHideSvga256;

Asm

xor ax,axint 33h

mov ax,000Fh

mov cx,1

mov dx,1


int 33h

mov ax,0007h

xor cx,cx

mov dx,MaxX

shl dx,3

int 33h


mov ax,0008h

xor cx,cx

mov dx,MaxY

shl dx,3


int 33h

mov ax,0004h

mov cx,MaxX

shl cx,2


mov dx,Maxy

shl dx,2


int 33h

mov ax, 001ch

mov bx, 2h

int 33h


call mIns;

End;


End;

Procedure mGet;Assembler;

Asm

mov ax,3


int 33h

mov PressButton,bx

End;

Begin


MaxX:=640;

MaxY:=480;{Ban co the thay doi gioi han vi tri chuot o day}

End.

tải về 33.28 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương