images/stories/VBPQuy
  CỘng hoà XÃ HỘi chủ ngh ĩa việt nam ban an toàn giao thông độc lập Tự do Hạnh phúc
Download/2009/CTTN
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố HỒ chí minh độc lập Tự do Hạnh phúc
upload/document
  Ủy ban nhân dân thành phố ĐÀ NẴNG
Portals/2/2007/so 26
  Số: 962/QĐ-ubnd vĩnh Long, ngày 16 tháng 5 năm 2007
Portals/0/Bao cao
  BÁo cáo công tác chỉ đạo điều hành của ubnd huyện
QTIUpload/VanBan5
  Ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam
Lists/Vn bn php quy/Attachments/113867
  CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do – Hạnh phúc
vbpq_binhphuoc.nsf/64f0c917e087475547256f96002869cb/62C0A0F61EAB3262472576960014FC61/$file
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
vbpq_binhphuoc.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/BA38ADAAD2DD37E7472576960014FC60/$file
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
Portals/2/2014/so 45 46
  C Ông báO/Số 45 + 46/Ngày 25-11-2014 UỶ ban nhân dâN
vbpq_binhphuoc.nsf/64f0c917e087475547256f96002869cb/BEF9E6111CB65D00472576960014FC6D/$file
  Ủy ban nhân dân tỉnh bình phưỚC
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/29763
  Ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninh
qlvb/congbao.nsf/C33BD30B00322F4847257E1F000E3F4A/$file
  Ủy ban nhân dân tỉnh hưng yêN
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/29770
  Ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninh
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/29773
  Ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninh
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/29775
  Ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninh
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/29778
  Ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninh
Portals/2/2014/so 34 35
  PHẦn văn bản khác uỷ ban nhân dân tỉnh vĩnh long
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/29812
  Ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninh
vbpq_binhphuoc.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/101A642B33710D7A4725772800100320/$file
  PHƯƠng án tổng thể VỀ BỒi thưỜNG, HỖ trợ VÀ TÁI ĐỊnh cư
Portals/2/2011/so 22 23
  Hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020 chủ TỊch uỷ ban nhân dân tỉnh vĩnh long
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/29823
  Ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninh
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/29822
  Ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninh
Portals/0/2016
  Ủy ban nhân dân thị XÃ ĐIỆn bàN
Portals/0/2015/Thong bao 2015
  CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam ban chỉ huy pctt&tkcn độc lập Tự do Hạnh phúc
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/29837
  Ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninh
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/29848
  Ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninh
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/29867
  Ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninh
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/29868
  TỈnh bắc ninh
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/29877
  TỈnh bắc ninh
images/stories/VBPQuy
  UỶ ban nhân dân huyệN ĐIỆn bàn số: 1159 / ubnd
images/stories/thongbao/2011
  Ủy ban nhân dân huyệN ĐIỆn bàn số: 1163 ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Portals/2/2009/so 28
  QuyếT ĐỊnh về việc phân bổ biên chế dự bị năm 2009 cho các sở, ban ngành tỉnh và Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố chủ TỊch uỷ ban nhân dân tỉnh vĩnh long
Portals/2/2010/so 20
  QuyếT ĐỊnh về việc phê duyệt Đề cương chi tiết và dự toán kinh phí lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu 2011 2015 thị trấn Cái Nhum huyện Mang Thít tỉnh Vĩnh Long chủ TỊch uỷ ban nhân dân tỉnh vĩnh long
images/stories/VBPQuy
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam huyệN ĐIỆn bàN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
images/stories/thongbao/2011
  UỶ ban nhân dân huyệN ĐIỆn bàn số : 1198 /ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Portals/2/2012/so 05 06
  C Ông báO/Số 05+06/Ngày 10 02 2012 UỶ ban nhân dâN
Portals/2/2013/so 32 33
  C Ông báO/Số 32 + 33/Ngày 20-8-2013 UỶ ban nhân dâN
VBDP
  CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do – Hạnh phúc
documents
  UỶ ban nhân dân tỉnh hòa bìNH
uploads/laws
  Ủy ban nhân dân tỉnh hà giang
VBDP
  CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do – Hạnh phúc
documents
  UỶ ban nhân dân tỉnh hòa bìNH
UserFiles/File/2012
  UỶ ban nhân dân tỉnh thái nguyêN
Portals/2/2010
  QuyếT ĐỊnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 2010, chương trình mục tiêu quốc gia chủ TỊch uỷ ban nhân dân tỉnh vĩnh long
Lists/Vn bn php quy/Attachments/114965
  CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do – Hạnh phúc
Lists/Vn bn php quy/Attachments/114964
  TỈnh bắc ninh số: 1361/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Portals/2/2014/so 42 43
  C Ông báO/Số 42 + 43/Ngày 20-10-2014 UỶ ban nhân dâN
documents
  UỶ ban nhân dân tỉnh hòa bìNH
Portals/2/2014/so 42 43
  C Ông báO/Số 42 + 43/Ngày 20-10-2014 UỶ ban nhân dâN
Portals/2/2015/so 44 45
  C Ông báO/Số 44 + 45/Ngày 28-8-2015 UỶ ban nhân dâN
qlvb/congbao.nsf/9DE535406764E32047257E9A0009CFC7/$file
  Ủy ban nhân dân tỉnh hưng yêN
qlvb/congbao.nsf/732CD9D4E42DE10147257E9A0009FBE5/$file
  Ủy ban nhân dân tỉnh hưng yêN
noidung/thongtinquyhoach/Lists/Thongtinquyhoach/Attachments/249
  Về việc phê duyệt đề cương và dự toán kinh phí lập quy hoạch
documents/20182/7241557
  TL. chủ TỊch chánh văn phòNG
  V/v tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01
vbpq_binhphuoc.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/0EBA0D2BCD18D8AF472577490032B99E/$file
  CHỦ TỊch ủy ban nhân dân tỉnh bình phưỚC
Portals/2/2012/so 33
  C Ông báO/Số 33/Ngày 10 10 2012 UỶ ban nhân dâN
qlvb/congbao.nsf/D829672BF4C6B5AC88257D69000D2210/$file
  Ủy ban nhân dân tỉnh hưng yêN
Lists/Vn bn php quy/Attachments/88450
  Các Sở: Tài chính; Tài nguyên và Môi trường
qlvb/congbao.nsf/4A71291EAD0860A688257D69000D454F/$file
  Ủy ban nhân dân tỉnh hưng yêN
Portals/2/2012/so 33
  C Ông báO/Số 33/Ngày 10 10 2012 UỶ ban nhân dâN
Portals/2/2013/so 38 39
  C Ông báO/Số 38 + 39/Ngày 15-10-2013 UỶ ban nhân dâN
qlvb/congbao.nsf/6C0553CAE12596F647257EBC00090F1C/$file
  QuyếT ĐỊnh ban hành Quy định thực hiện liên thông các thủ tục hành chính
DocumentLibrary/7a59edcbd70c974b
  UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam huyện ba bể Độc lập Tự do Hạnh phúc
Portals/2/2011/so 30 31
  C Ông báO/Số 30+31/Ngày 12 9 2011 UỶ ban nhân dâN
Portals/0/Thong bao
  UỶ ban nhân dân huyệN ĐIỆn bàN
upload/files/vanBanChiDaoDieuHanh/UBND/2015
  Ủy ban nhân dân thị XÃ an nhơN
Lists/Vn bn php quy/Attachments/95260
  Ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninh số: 1521/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt năM
noidung/khenthuongxp/Lists/khenthuongxp/Attachments/68
  Ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninh số: 1569/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt năM
Portals/2/2012/so 36 37
  C Ông báO/Số 36+37/Ngày 09-11-2012 UỶ ban nhân dâN
noidung/khenthuongxp/Lists/khenthuongxp/Attachments/77
  Ỉnh bắc ninh số: 1630/QĐ-ubnd
Portals/2/2007/so 47 48
  QuyếT ĐỊnh về việc phân khai nguồn vốn kiên cố hoá kênh mương giao thông nông thôn năm 2006 2007
documents/20182/7199708
  Ban quản lý các Khu công nghiệp Bắc Ninh
Portals/2/2012/so 34 35
  C Ông báO/Số 34+35/Ngày 30-10-2012 UỶ ban nhân dâN
qlvb/congbao.nsf/1B7C7E8D00957EB988257D89000E685E/$file
  Căn cứ Luật Tổ chức HĐnd và ubnd ngày 26/11/2003
documents/20182/3121102
  Ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninh số: 177/2013/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/khenthuongxp/Lists/khenthuongxp/Attachments/80
  Ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninh số: 1779/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt năM
Portals/2/2014/so 50 51
  C Ông báO/Số 50 + 51/Ngày 30-12-2014 UỶ ban nhân dâN
Portals/2/2015/so 23
  C Ông báO/Số 23/Ngày 27-4-2015 UỶ ban nhân dâN
vbpq_binhphuoc.nsf/a626c38ca6cb4316472572260016feb3/1407E2D60206B8BD472576960025E672/$file
  CHỦ TỊch ủy ban nhân dân tỉNH
Portals/2/2014/so 50 51
  C Ông báO/Số 50 + 51/Ngày 30-12-2014 UỶ ban nhân dâN
Portals/2/2011/so 41
  C Ông báO/Số 41/Ngày 12 12 2011 UỶ ban nhân dâN
qlvb/congbao.nsf/4106795128B56E9A47257ED5000C9F6A/$file
  UỶ ban nhân dân tỉnh h­­Ưng yêN
qlvb/congbao.nsf/BFFF9F042A0D6E2D47257ED5000D088B/$file
  UỶ ban nhân dân tỉnh h­­Ưng yêN
noidung/khenthuongxp/Lists/khenthuongxp/Attachments/85
  Ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninh số: 1875/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt năM
noidung/khenthuongxp/Lists/khenthuongxp/Attachments/86
  Ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninh số: 1876/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt năM
noidung/khenthuongxp/Lists/khenthuongxp/Attachments/87
  Ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninh số: 1877/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt năM
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/28818
  V/v bồi thường gpmb dự án cải tạo nâng cấp tl. 282 đoạn Keo Đông Côi
Luu_tru
  TỈnh bình dưƠng số: …86/2009/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
files/common/File
  QuyếT ĐỊnh phê duyệt điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng công trình Trung tâm Công nghệ sinh học tỉnh An Giang
Portals/2/2015/so 01 02
  PHẦn văn bản khác uỷ ban nhân dân tỉnh vĩnh long
files/common/File
  QuyếT ĐỊnh phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Trường mẫu giáo Nhơn Mỹ, xã Nhơn Mỹ, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang
noidung/khenthuongxp/Lists/khenthuongxp/Attachments/88
  Ỉnh bắc ninh số: 1923/QĐ-ubnd
files/common/File
  QuyếT ĐỊnh phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Trung tâm Văn hóa và học tập cộng đồng xã Long Điền A, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang
  QuyếT ĐỊnh phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Trung tâm Văn hóa và học tập cộng đồng xã Vĩnh Trạch, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang
  QuyếT ĐỊnh phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Trường mẫu giáo Vĩnh Gia (điểm chính), xã Vĩnh Gia, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang
  QuyếT ĐỊnh phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Trường trung học cơ sở Long Điền B, xã Long Điền B, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang
  QuyếT ĐỊnh phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Trường tiểu học b mỹ Đức, xã Mỹ Đức, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang
documents/10179/524472
  THÀnh phố ĐÀ NẴNG
traodoithongtin/upload
  Căn cứ Quyết định số 129/2007/QĐ-ttg ngày 02/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước
Portals/2/2015/so 15 16
  C Ông báO/Số 15 + 16/Ngày 27-02-2015 UỶ ban nhân dâN
documents/20182/3121156
  Ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninh số: 85/TTr-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
qlvb/congbao.nsf/FC77B6BBDF45FDDB47257EF400256D80/$file
  Ủy ban nhân dân tỉnh hưng yêN
qlvb/congbao.nsf/5B080B6DA09D1EEA47257EF40025840D/$file
  Ủy ban nhân dân tỉnh hưng yêN
qlvb/congbao.nsf/82490E2C444241BB47257EF40024B1D6/$file
  Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 45/2010/NĐ-cp ngày 21/4/2010 quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội; số 33/2012/NĐ-cp ngày 13/4/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-cp
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/28835
  Về việc khảo sát địa điểm lập dự án đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước cho khu công nghiệp Tiên Sơn
qlvb/congbao.nsf/8A2F866D1E4DC3C647257EF40024D019/$file
  UỶ ban nhân dân tỉnh h­­Ưng yêN
Lists/Vn bn php quy/Attachments/89446
  V/v thực hiện các dự án bt
Lists/Vn bn php quy/Attachments/89448
  Ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninh số: 2113/ubnd-th cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Lists/Vn bn php quy/Attachments/89450
  V/v phê duyệt kế hoạch đấu thầu gói thầu hệ thống mạng thông tin liên lạc, dự án Đtxd bệnh viện Đa khoa huyện Tiên Du
Lists/Vn bn php quy/Attachments/89452
  V/v kế hoạch đấu thầu gói thầu xây lắp cải tạo, nâng cấp các phòng xét nghiệm, báo cáo ktkt công trình cải tạo, nâng cấp các phòng xét nghiệm Trung tâm y tế dự phòng tỉnh Bắc Ninh
noidung/khenthuongxp/Lists/khenthuongxp/Attachments/69
  Ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninh số: 2195/ubnd-tđkt cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/khenthuongxp/Lists/khenthuongxp/Attachments/70
  Ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninh số: 2196/ubnd-tđkt cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/khenthuongxp/Lists/khenthuongxp/Attachments/71
  Ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninh số: 2197/ubnd-tđkt cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/28861
  V/v điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Đtxd công trình htkt khu nhà ở tại xã Phù Khê tạo vốn đối ứng dự án cải tạo, nâng cấp ĐT
Portals/0/Thong bao
  HuyệN ĐIỆn bàn số: 233 /tb-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
  UỶ ban nhân dân huyệN ĐIỆn bàN
  THÔng báo về việc chấp nhận đăng ký Bản cam kết bảo vệ môi trường đối với dự án
upload/files/vanBanChiDaoDieuHanh/UBND/2015
  BÁo cáo tình hình kinh tế- xã hội 9 tháng đầu năm
images/stories/VBPQuy
  PHÒng t. Chính-k. Hoạch độc lập Tự do Hạnh phúc
qlvb/congbao.nsf/CE51CFFF707D4BE847257DE10010F28D/$file
  Ủy ban nhân dân tỉnh hưng yêN
sobannganh/SoTaiNguyenMoiTruong/Lists/Danh sch cc bi vit tin tc v s kin/Attachments/47
  Ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninh số: 266/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Portals/0/Thong bao
  UỶ ban nhân dân huyệN ĐIỆn bàn cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
  THÔng báo về việc chấp nhận đăng ký Bản cam kết bảo vệ môi trường cho
  THÔng báo kết luận của đồng chí Trần Úc Phó Chủ tịch ubnd huyện
Portals/2/2007/so 71 72
  Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân, ngày 26 tháng 11 năm 2003
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/28933
  Các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng
Portals/0/2016/Thong bao
  Ủy ban nhân dân thị XÃ ĐIỆn bàn số: 291 /tb-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
vbpq_binhphuoc.nsf/64f0c917e087475547256f96002869cb/9FC92BBDDFC9CC2F472576B90029C5B4/$file
  QuyếT ĐỊnh về việc phê duyệt đề cương và dự toán chi phí lập phương án
noidung/khenthuongxp/Lists/khenthuongxp/Attachments/258
  Ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninh số: 297/QĐ-ubnd cộng hòa xă HỘi chủ nghĩa việt nam
documents/20182/6319519
  TỈnh bắc ninh số: 310/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
  Về việc giao nhiệm vụ mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung
Portals/2/2014/so 03 04
  PHẦn văn bản khác uỷ ban nhân dân tỉnh vĩnh long
Portals/0/Thong bao
  Ủy ban nhân dân huyệN ĐIỆn bàN
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/28990
  V/v thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ
Portals/0/2015/Thong bao 2015
  Ủy ban nhân dân thị XÃ ĐIỆn bàN
Portals/0/Thong bao
  UỶ ban nhân dân huyệN ĐIỆn bàn cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
  Ủy ban nhân dân huyệN ĐIỆn bàn số: 371 /tb-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Portals/0/TinTuc/thongbao
  Ủy ban nhân dân huyệN ĐIỆn bàn cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Portals/0/Thong bao
  Ủy ban nhân dân huyệN ĐIỆn bàN
Portals/2/2011/so 06 07
  QuyếT ĐỊnh về việc ban hành Đề án Phổ cập giáo dục mầm non
dhtn/plugin_upload/preview/news/3906/450
  VĂn phòng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Portals/0/Thong bao
  THÔng báo kết luận của Phó Chủ tịch ubnd huyện Trần Úc
QuyetDinhUBND
  THÔng báo chủ trương thu hồi đất để thực hiện mở rộng dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị số 9 tại Đô thị mới Điện Nam –Điện Ngọc, huyện Điện Bàn
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/29080
  Chủ tịch, các pct. Ubnd tỉnh (b/c)
Portals/0/Thong bao
  THÔng báo kết luận của Phó Chủ tịch ubnd huyện Trần Úc
  Ủy ban nhân dân huyệN ĐIỆn bàN
Portals/2/2015/so 22
  C Ông báO/Số 22/Ngày 15-4-2015 UỶ ban nhân dâN
Portals/0/2014
  Ủy ban nhân dân huyệN ĐIỆn bàn số: 437/tb- ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
dichvu/dauthau
  CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam đỘc lập tự do hạnh phúc hồ SƠ YÊu cầu chào hàng cạnh tranh
Portals/0/TinTuc/thongbao
  THÔng báo tuyển dụng giáo viên làm việc trong các đơn vị sự nghiệp Giáo dục & Đào tạo thuộc ubnd huyện Điện Bàn năm 2013
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/29121
  TL. chủ TỊch kt. Chánh văn phòng phó Chánh văn phòNG
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/29120
  V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu số 6, trường thcs xã Đông Phong, huyện Yên Phong
Portals/0/Thong bao
  Ủy ban nhân dân huyệN ĐIỆn bàN
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/29117
  Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Ninh
Portals/0/Thong bao
  THÔng báo kết luận của Chủ tịch ubnd huyện – Lê Trí Thanh
  HuyệN ĐIỆn bàN Độc lập Tự do Hạnh phúc Số 485
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/29178
  V/v chuyển mục đích sử dụng đất sang xây dựng Khu chăn nuôi lợn giống dabaco, tại xã Lai Hạ, huyện Lương Tài
Portals/0/2015/Thong bao 2015
  Ủy ban nhân dân thị XÃ ĐIỆn bàN
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/29168
  TL. chủ TỊch chánh văn phòNG
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/29169
  Chủ tịch ubnd huyện Thuận Thành
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/29170
  Sở Lao động Thương binh và Xã hội
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/29173
  Về việc khảo sát địa điểm lập dự án đầu tư xây dựng trường mầm non thôn Phù Cầm, xã Dũng Liệt, huyện Yên Phong
Portals/0/2015
  Ubnd huyệN ĐIỆn bàn ban chỉ ĐẠO ĐỀ ÁN 500
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/29171
  V/v báo cáo, khắc phục hậu quả vụ cháy tại nhà máy sản xuất pallet gỗ Công ty Nam Á, kcn quế Võ
QuyetDinhUBND
  CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩaviệt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/29187
  Hoa Anh đào và một số hoạt động xúc tiến đầu tư, giao lưu văn hóa trên địa bàn tỉnh
qlvb/congbao.nsf/52A0E0F6F886469047257E05000F8CC2/$file
  Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-cp ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính
Portals/0/2015/Thong bao 2015
  Ủy ban nhân dân thị XÃ ĐIỆn bàN
Portals/0/Thong bao
  Ủy ban nhân dân huyệN ĐIỆn bàn số: 517 /tb-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
vbpq_binhphuoc.nsf/64f0c917e087475547256f96002869cb/96B6BA74A72A2FD7472576F6000B2E00/$file
  Căn cứ Quyết định số 2527/QĐ-ubnd ngày 06/12/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt dự án đầu tư: Ổn định dân di cư tự do xã Đắk Ơ, huyện Phước Long (nay là huyện Bù Gia Mập), tỉnh Bình Phước
UserFiles/file/VanBan/UBND_2009
  PHỤ LỤc số 1 BẢng giá TỐi thiểu tính lệ phí trưỚc bạ Ô TÔ
documents/20182/7195824
  Các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tư pháp
documents/20182/7199708
  V/v quản lý kỹ quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
Portals/0/Thong bao
  Ủy ban nhân dân huyệN ĐIỆn bàN
documents/20182/7199708
  V/v nội dung rà soát, đánh giá cam kết phát triển dự án của tỉnh theo Đề án 680
images/stories/VBPQuy
  UỶ ban nhân dân huyệN ĐIỆn bàn cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Portals/0/2015/Thong bao 2015
  UỶ ban nhân dân thị XÃ ĐIỆn bàN
Portals/0/Thong bao
  Ủy ban nhân dân huyệN ĐIỆn bàN
  Ủy ban nhân dân huyệN ĐIỆn bàN
vbpq_binhphuoc.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/9C84C24D7B9689FB472576F6000B9B68/$file
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Portals/0
  THÔng báo kết luận của Phó Chủ tịch ubnd huyện Trần Úc
  Ủy ban nhân dân huyệN ĐIỆn bàN
Portals/0/2015/Thong bao 2015
  Ủy ban nhân dân thị XÃ ĐIỆn bàN
Portals/0/Thong bao
  UỶ ban nhân dân huyệN ĐIỆn bàn cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
file_upload/file/kh cuoinam 14/troi loi cu tri
  Ủy ban nhân dân huyện vĩnh thạnh cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Portals/0
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam huyệN ĐIỆn bàN Độc lập Tự do Hạnh phúc
  THÔng báo về việc chấp nhận đăng ký Bản cam kết bảo vệ môi trường cho
  UỶ ban nhân dân huyệN ĐIỆn bàn cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Portals/2/2012/so 15 16
  C Ông báO/Số 15+16/Ngày 16 5 2012 UỶ ban nhân dâN
images/stories/VBPQuy
  THÔng báo kết luận của Chủ tịch ubnd huyện Lê Trí Thanh
documents/20182/3121120
  Ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninh số: 605/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
documents/20182/3120451
  Ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninh số: 605/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt năM
Portals/0
  UỶ ban nhân dân huyệN ĐIỆn bàn số 608 /tb-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Portals/0/Thong bao
  THÔng báo kết luận của đồng chí Trần Úc Phó Chủ tịch ubnd huyện
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/29312
  TL. chủ TỊch kt. Chánh văn phòng phó Chánh văn phòNG
Portals/0
  Ủy ban nhân dân huyệN ĐIỆn bàn số: 622 /tb- ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/29304
  V/v lắp đặt hệ thống báo hiệu đường bộ tại các trục đường chính đô thị trên địa bàn thành phố Bắc Ninh
Portals/0
  UỶ ban nhân dân huyệN ĐIỆn bàn cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
documents/20182/6316758
  Về việc cho phép cán bộ đi nước ngoài chủ TỊch ubnd tỉnh bắc ninh
  TỈnh bắc ninh số: 632/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt năM
  TỈnh bắc ninh số: 633/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Portals/0/2015/Thong bao 2015
  Ủy ban nhân dân thị XÃ ĐIỆn bàN
documents/20182/6316758
  Về việc tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch ubnd tỉnh BẮc ninh
documents/20182/6319519
  TỈnh bắc ninh số: 636/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
  TỈnh bắc ninh số: 639/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghiã việt nam
  TỈnh bắc ninh số: 640/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghiã việt nam
documents/20182/6321395
  TỈnh bắc ninh số: 641/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
  TỈnh bắc ninh số: 643/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
  TỈnh bắc ninh số: 644/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghiã việt nam
documents/20182/6321953
  UỶ ban nhân dân tỉnh bắc ninh số: 646/QĐ-ubnd
Portals/2/2012/so 15 16
  C Ông báO/Số 15+16/Ngày 16 5 2012 UỶ ban nhân dâN
Portals/0/Thong bao
  UỶ ban nhân dân huyệN ĐIỆn bàn cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
uploads/news/2016_03
  Ủy ban nhân dân tỉnh kiên giang
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/29362
  V/v khảo sát địa điểm Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm thương mại giới thiệu sản phẩm về gỗ và mở rộng nhà máy sản xuất gỗ pallet gỗ, bao bì gỗ Công ty tnhh chế biến gỗ Hải Hậu
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/29363
  V/v xử lý các vi phạm trong hoạt động khai thác cát trái phép
Portals/0/Thong bao
  HuyệN ĐIỆn bàN
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/29386
  V/v xây dựng kế hoạch phòng, chống aids và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm năm 2016
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/29384
  Và bảo vệ cây hoa Anh đào
wp-content/uploads/2015/09
  Ủy ban nhân dân quận cầu giấY
Lists/Vn bn php quy/Attachments/89520
  V/v kế hoạch đấu thầu gói thầu tư vấn lập dự án triển khai đề án tin học hoá quản lý hành chính nhà nước tỉnh Bắc Ninh
qlvb/congbao.nsf/4F849007D6EC730447257FA9000F665B/$file
  Ủy ban nhân dân tỉnh hưng yêN
documents/20182/3121192
  V/v phê duyệt kế hoạch đấu thầu Gói thầu lập quy hoạch khai thác
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/29493
  TL. chủ TỊch kt. Chánh văn phòng phó Chánh văn phòNG
Portals/2/2012/so 38
  C Ông báO/Số 38/Ngày 20-11-2012 UỶ ban nhân dâN
qlvb/congbao.nsf/B5513C1B118534AA47257FA9000F89A1/$file
  Về việc thành lập Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Hưng Yên
documents/20182/3120865
  Ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninh số: 818/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
documents/20182/3121246
  Về việc phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Chờ
documents/20182/3121228
  Về việc phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Thứa, huyện Lương Tài đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Chủ TỊch ubnd tỉnh bắc ninh
qlvb/congbao.nsf/0BE9801620C6E2C447257E3D0013C044/$file
  Căn cứ Luật Di sản văn hoá ngày 29/6/2001; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hoá ngày 18/6/2009
qlvb/congbao.nsf/5BA55C46C713C66E47257FCC00360D85/$file
  Căn cứ Nghị định 52/2013/NĐ-cp ngày 16/5/2013 của Chính phủ về thương mại điện tử
images/stories/VBPQuy
  HuyệN ĐIỆn bàN
noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/29574
  V/v chỉnh trang đô thị thị xã Từ Sơn và bổ sung thiết kế cảnh quan dự án bt đường Lý Thái Tổ
qlvb/congbao.nsf/E1DF13903339072488257D3A002A748C/$file
  Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 63/2010/NĐ-cp ngày 08/6/2010 về kiểm soát thủ tục hành chính; số 64/2012/NĐ-cp ngày 04/9/2012 về cấp phép xây dựng
qlvb/congbao.nsf/AD7B82D89DC2866F47257FCC00367959/$file
  Ủy ban nhân dân tỉnh hưng yêN
img/file/lelong/TCCB-CTTr/Thong_bao/2015
  Căn cứ Luật Ban hành Văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, ubnd ngày 03 tháng 12 năm 2004
upload/files/vanBanChiDaoDieuHanh/UBND/2015
  QuyếT ĐỊnh về việc giao chỉ tiêu thực hiện Chương trình Dân số Kế hoạch hóa gia đình năm 2015 chủ TỊch uỷ ban nhân dân thị XÃ
upload/files/vanBanChiDaoDieuHanh/UBND/2014
  BÁo cáo tình hình kinh tế- xã hội tháng 8
documents/20182/3119809
  Ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninh số: 932/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
vbpq_binhphuoc.nsf/64f0c917e087475547256f96002869cb/A9F096575A258F4347257728000F0C05/$file
  Về việc thuận chủ trương và phê duyệt đề cương, dự toán lập quy hoạch phát triển kinh tế xã hội huyện Hớn Quản thời kỳ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025-2030 chủ TỊch ủy ban nhân dân tỉnh bình phưỚC
documents/20182/3119827
  Ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninh số: 936/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
documents/20182/3119845
  Ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninh số: 937/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
documents/20182/3119737
  Ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninh số: 970/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt năM
Portals/0/DinhKemThuTuc
  Số: 973 /2006/QĐ-ubnd huế, ngày10 tháng4 năm 2006
qlvb/congbao.nsf/F5561CC3D336047688257D3A0029FB3E/$file
  QuyếT ĐỊnh về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2014-2015
vbpq_binhphuoc.nsf/64f0c917e087475547256f96002869cb/C0D91ABB83B7AA3A472576960014FC5C/$file
  UÛy ban nhaân daân coäng hoaø xaõ hoäi chuû nghóa vieät nam tænh bình phöÔÙC Ñoäc laäp Töï do Haïnh phuùc
Portals/2/2014/so 30 31
  C Ông báO/Số 30 + 31/Ngày 30-7-2014 UỶ ban nhân dâN
vbpq_binhphuoc.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/B42DBE6CECC10D84472576960014FC64/$file
  Số: 997/QĐ-ubnd đồng Xoài, ngày 16 tháng 5 năm 2008
dichvu/dauthau
  CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam đỘc lập tự do hạnh phúc hồ SƠ YÊu cầu chào hàng cạnh tranh
Portals/0/Thong bao
  THÔng báo kết luận của đồng chí Trần Úc Phó Chủ tịch ubnd huyện
documents/20182/7141145
  Danh sách cáC ĐƠn vị ĐÃ tiếp nhận và quản lý tài sảN
113.167.69.216=_4157159-61-TB-UBND Bỏ quy định tiết kiệm trong đấu thầu II.5.pdf
  Ký bởi: Cổng thông tin điện tử
144.48.23.177=_752640-QĐ 1015-UBND.doc
  Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-cp ngày 07/9/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội
14.249.227.253=_581733-VanBanGoc_28.2021 Quyet dinh sua doi Quyet dinh 52.2019.QD.UBND.pdf
  Ubnd tØnh hi d­ng
116.96.206.118=_975135-cv-ubnd-k.sat-9.2022.pdf
  Ủy ban nhân dân huyện tuy phưỚc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
171.251.236.240=_72192-kế hoạch phòng ngừa xâm hại trẻ em UBND huyện.doc
  Tập trung thực hiện hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Bộ Công an và của tỉnh về phòng ngừa, đấu tranh tội phạm xâm hại trẻ em, tội phạm và VI phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi
directory ubnd  
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương