V/v Bổ sung thành viên Ban tổ chức hội thảo khoa học “Vùng Bảy Núi Tiềm năng phát triển” chủ TỊch ủy ban nhân dân tỉnh an giangtải về 10.96 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu28.07.2016
Kích10.96 Kb.


ỦY BAN NHÂN DÂN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH AN GIANG
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 1507/QĐ-UBND
Long Xuyên, ngày 07 tháng 6 năm 2007QUYẾT ĐỊNH

V/v Bổ sung thành viên Ban tổ chức hội thảo khoa học “Vùng Bảy Núi - Tiềm năng phát triển”CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2003;

Căn cứ công văn số 1594/UBND-KT ngày 21/5/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc tổ chức hội thảo khoa học “Phát triển vùng Bảy Núi”;

Căn cứ Quyết định số 1420/QĐ-UBND ngày 30/5/2007 của UBND tỉnh về việc thành lập Ban tổ chức Hội thảo Khoa học “Phát triển vùng Bảy núi”;

Xét đề nghị của Ban Tổ chức Hội thảo tại công văn số số 01/BTC-THQH ngày 06/6/2007;


QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Bổ sung thành viên Ban tổ chức hội thảo khoa học “Vùng Bảy Núi - Tiềm năng phát triển ” như sau:

Mời ông Trần Sinh, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế Miền Nam làm Phó Trưởng Ban Tổ chức.Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Ban Tổ chức Hội thảo khoa học, Giám đốc các Sở Khoa học & Công nghệ, Kế hoạch và Đầu tư và ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nơi nhận :

- TT. TU, HĐND, UBND (bc);

- Ban TGTU;

- KHCN, KHĐT, TM, DL, VHTT, đã ký

NN&PTNT, Trường ĐHAG (thực hiện);

- UBND TS, TT, TB, CĐ, LX (thực hiện);- Lưu: VT, KT, TH, VX;

Phạm Kim Yên


: VBPQ -> vbpq.nsf
vbpq.nsf -> QuyếT ĐỊnh về việc tịch thu sung công quy nhà nước phương tiện giao thông VI phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông chủ TỊch uỷ ban nhân dân tỉnh bắc kạn căn cứ Luật Tổ chức HĐnd và ubnd ngày 26 tháng 11 năm 2003
vbpq.nsf -> QuyếT ĐỊnh củA Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Thành lập Hội đồng Quản trị Cty Xuất nhập khẩu Thủy sản
vbpq.nsf -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh an giang độc lập Tự do Hạnh phúc
vbpq.nsf -> QuyếT ĐỊnh v/v Ban hành qui chế tổ chức hoạt động của Sở Giao thông vận tải
vbpq.nsf -> Ủy ban nhân dân tỉnh bắc kạN
vbpq.nsf -> UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bắc kạN Độc lập Tự do Hạnh phúc
vbpq.nsf -> TỈnh an giang
vbpq.nsf -> Ủy ban nhân dân tỉnh bắc kạN
vbpq.nsf -> Ñy ban nhn dn
vbpq.nsf -> QuyếT ĐỊnh v/v giao chỉ tiêu mua lúa, gạo vụ Hè thu 1998
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương