Về việc huỷ bỏ chủ trương đầu tư Dự án Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng SaKai đèo Ngoạn Mục của Công ty Cổ phần đá Granite Mã Thạchtải về 13.68 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu25.03.2018
Kích13.68 Kb.

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH NINH THUẬN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________
_________________________________________

Số: 1236/QĐ-UBND
Phan Rang-Tháp Chàm, ngày 28 tháng 3 năm 2007


QUYẾT ĐỊNH

Về việc huỷ bỏ chủ trương đầu tư Dự án Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng

SaKai - đèo Ngoạn Mục của Công ty Cổ phần đá Granite Mã Thạch.

_________________________________
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 1570/SKHĐT-KTĐN ngày 08/12/2006 và tại văn bản số 106/SKHĐT-KTĐN ngày 22/01/2007 về việc báo cáo kết quả cuộc họp về việc rà soát các dự án chậm triển khai theo tiến độ; thông báo chấm dứt dự án đầu tư của Công ty cổ phần đá Granite Mã Thạch (số 02-TB/MT07 ghi ngày 13/3/2007),


QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Huỷ bỏ chủ trương cho Công ty cổ phần đá Granite Mã Thạch đầu tư dự án Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng SaKai - đèo Ngoạn Mục thuộc xã Lâm Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận theo nội dung ban hành tại văn bản số 3632/UBND-TH ngày 11/11/2005 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Lý do: Công ty cổ phần đá Granite Mã Thạch không lập dự án đầu tư đúng thời gian quy định, có văn bản số 02-TB/MT07 ghi ngày 13/3/2007 thông báo không tiếp tục thực hiện dự án đầu tư.


Điều 2. Giao Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm:

- Thông báo nội dung tại Điều 1 nói trên đến Công ty cổ phần đá Granite Mã Thạch để biết và thực hiện;

- Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất tổ chức, cá nhân có đủ năng lực và có dự án đầu tư phù hợp với quy hoạch tham gia đầu tư dự án tại địa điểm thu hồi trên.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.KT. CHỦ TỊCH


PHÓ CHỦ TỊCH


Đỗ Hữu Nghị


: cbaont.nsf -> b27de2c30b98a5124725734800047ef4
cbaont.nsf -> Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003
cbaont.nsf -> Về việc ban hành Chương trình, Kế hoạch cải cách hành chính
cbaont.nsf -> Về việc phê duyệt phương án cổ phần hoá và chuyển Công ty Xuất khẩu Nông sản Ninh Thuận thành công ty cổ phần
cbaont.nsf -> Ủy ban nhân dân tỉnh ninh thuận cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
cbaont.nsf -> Ủy ban nhân dân tỉnh ninh thuận cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
b27de2c30b98a5124725734800047ef4 -> NHÀ NÔng đua tàI
b27de2c30b98a5124725734800047ef4 -> CHỦ TỊch ủy ban nhân dân tỉnh ninh thuậN
b27de2c30b98a5124725734800047ef4 -> Về việc điều chỉnh, bổ sung giá thu một số dịch vụ y tế đã được ban hành theo Quyết định số 212/2006/QĐ-ubnd ngày 21 tháng 8 năm 2006
b27de2c30b98a5124725734800047ef4 -> Về việc chấm dứt hiệu lực Quyết định số 409/2005/QĐ-ubnd ngày 16 tháng 12 năm 2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ
b27de2c30b98a5124725734800047ef4 -> Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương