Về việc chấm dứt hiệu lực Quyết định số 409/2005/QĐ-ubnd ngày 16 tháng 12 năm 2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụtải về 13.55 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu13.08.2016
Kích13.55 Kb.

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH NINH THUẬN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

__________________
_______________________________________

Số: 320/2008/QĐ-UBND
Phan Rang-Tháp Chàm, ngày 19 tháng 11 năm 2008


QUYẾT ĐỊNH

Về việc chấm dứt hiệu lực Quyết định số 409/2005/QĐ-UBND

ngày 16 tháng 12 năm 2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đoàn ca múa nhạc trực thuộc Sở Văn hoá - Thông tin tỉnh Ninh Thuận

_________________________________
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 43/2008/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 06 tháng 6 năm 2008 của liên bộ Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, phòng Văn hoá và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 596/TTr-SVHTTDL ngày 10 tháng 10 năm 2008 và của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 2263/TTr-SNV ngày 12 tháng 11 năm 2008,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Chấm dứt hiệu lực Quyết định số 409/2005/QĐ-UBND ngày 16 tháng 12 năm 2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đoàn ca múa nhạc trực thuộc Sở Văn hoá - Thông tin tỉnh Ninh Thuận.

Điều 2. Đoàn ca múa nhạc tỉnh Ninh Thuận (sau đây gọi tắt là Đoàn Ca múa nhạc) trực thuộc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận là đơn vị có nguồn thu sự nghiệp tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động thường xuyên, có quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật; có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; có trụ sở làm việc đặt tại thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

Giao Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch căn cứ các quy định của pháp luật hiện hành, quyết định ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đoàn ca múa nhạc và chỉ đạo, hướng dẫn Trưởng Đoàn ca múa nhạc tổ chức thực hiện đạt hiệu quả.


Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 (mười) ngày kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Trưởng Đoàn ca múa nhạc tỉnh Ninh Thuận; thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH
Hoàng Thị Út Lan

: cbaont.nsf -> b27de2c30b98a5124725734800047ef4
cbaont.nsf -> Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003
cbaont.nsf -> Về việc ban hành Chương trình, Kế hoạch cải cách hành chính
cbaont.nsf -> Về việc phê duyệt phương án cổ phần hoá và chuyển Công ty Xuất khẩu Nông sản Ninh Thuận thành công ty cổ phần
cbaont.nsf -> Ủy ban nhân dân tỉnh ninh thuận cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
cbaont.nsf -> Ủy ban nhân dân tỉnh ninh thuận cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
b27de2c30b98a5124725734800047ef4 -> NHÀ NÔng đua tàI
b27de2c30b98a5124725734800047ef4 -> CHỦ TỊch ủy ban nhân dân tỉnh ninh thuậN
b27de2c30b98a5124725734800047ef4 -> Về việc điều chỉnh, bổ sung giá thu một số dịch vụ y tế đã được ban hành theo Quyết định số 212/2006/QĐ-ubnd ngày 21 tháng 8 năm 2006
b27de2c30b98a5124725734800047ef4 -> Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân
b27de2c30b98a5124725734800047ef4 -> Về việc huỷ bỏ chủ trương đầu tư Dự án Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng SaKai đèo Ngoạn Mục của Công ty Cổ phần đá Granite Mã Thạch
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương