CHỦ TỊch ủy ban nhân dân tỉnh ninh thuậNtải về 44.01 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu31.07.2016
Kích44.01 Kb.ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH NINH THUẬN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

__________________
_______________________________________

Số: 1819/QĐ-UBND
Phan Rang-Tháp Chàm, ngày 27 tháng 5 năm 2009


QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Khung theo dõi và đánh giá dựa trên kết quả tình hình

thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006 - 2010

__________________________________________

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 99/2006/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về công tác kiểm tra việc thực hiện chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch;

Căn cứ Quyết định số 555/2007/QĐ-BKH ngày 30 tháng 5 năm 2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành Khung theo dõi và đánh giá dựa trên kết quả tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006 - 2010;

Căn cứ Nghị quyết số 27/2006/NQ-HĐND ngày 18 tháng 12 năm 2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận khoá VIII kỳ họp thứ 8 về việc phê duyệt kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Ninh Thuận 5 năm 2006 - 2010;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 697/SKHĐT-TH ngày 05 tháng 5 năm 2009,


QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Khung theo dõi và đánh giá dựa trên kết quả tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006 - 2010 của tỉnh Ninh Thuận (sau đây gọi là Khung theo dõi và đánh giá kế hoạch 5 năm).
Điều 2. Giao trách nhiệm cho lãnh đạo các sở, ban, ngành và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức:

- Theo dõi và đánh giá tình hình thực hiện theo từng mục tiêu cụ thể được phân công tại khung theo dõi, đánh giá kế hoạch 5 năm kèm theo Quyết định này;

- Căn cứ Khung theo dõi, đánh giá kế hoạch 5 năm kèm theo Quyết định này, cụ thể hoá, xây dựng kế hoạch theo dõi và đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006 - 2010 của ngành và địa phương mình;

- Giao Cục Thống kê giúp hướng dẫn khái niệm, phương pháp tính, phương pháp thu thập thông tin và tần suất theo hệ thống các chỉ số, chỉ tiêu của khung theo dõi và đánh giá dựa trên kết quả tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006 - 2010 đã được ban hành.


Điều 3. Trách nhiệm báo cáo và thời gian gửi báo cáo

1. Trách nhiệm gửi báo cáo: các cơ quan nêu tại Điều 2 thuộc Quyết định này có trách nhiệm chuẩn bị báo cáo theo dõi và đánh giá thực hiện kế hoạch 5 năm 2006 - 2010 theo định kỳ 6 tháng, hằng năm, báo cáo kết thúc kế hoạch 5 năm và gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để tổng hợp báo cáo trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Thời gian gửi báo cáo: trước ngày 20 tháng 6 hằng năm, các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố báo cáo thực hiện 6 tháng đầu năm và ước thực hiện cả năm kế hoạch (đối với các chỉ tiêu hằng năm) và lũy kế đến năm báo cáo theo quy định tại khung theo dõi và đánh giá kế hoạch 5 năm kèm theo Quyết định này.

Trước ngày 20 tháng 10 hằng năm báo cáo cập nhật tình hình thực hiện kế hoạch cả năm và lũy kế đến năm báo cáo.


Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
CHỦ TỊCH

Nguyễn Chí Dũng
: cbaont.nsf -> b27de2c30b98a5124725734800047ef4
cbaont.nsf -> Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003
cbaont.nsf -> Về việc ban hành Chương trình, Kế hoạch cải cách hành chính
cbaont.nsf -> Về việc phê duyệt phương án cổ phần hoá và chuyển Công ty Xuất khẩu Nông sản Ninh Thuận thành công ty cổ phần
cbaont.nsf -> Ủy ban nhân dân tỉnh ninh thuận cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
cbaont.nsf -> Ủy ban nhân dân tỉnh ninh thuận cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
b27de2c30b98a5124725734800047ef4 -> NHÀ NÔng đua tàI
b27de2c30b98a5124725734800047ef4 -> Về việc điều chỉnh, bổ sung giá thu một số dịch vụ y tế đã được ban hành theo Quyết định số 212/2006/QĐ-ubnd ngày 21 tháng 8 năm 2006
b27de2c30b98a5124725734800047ef4 -> Về việc chấm dứt hiệu lực Quyết định số 409/2005/QĐ-ubnd ngày 16 tháng 12 năm 2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ
b27de2c30b98a5124725734800047ef4 -> Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân
b27de2c30b98a5124725734800047ef4 -> Về việc huỷ bỏ chủ trương đầu tư Dự án Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng SaKai đèo Ngoạn Mục của Công ty Cổ phần đá Granite Mã Thạch
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương