Về việc ban hành Chương trình, Kế hoạch cải cách hành chínhtải về 54.43 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu24.07.2016
Kích54.43 Kb.

ỦY BAN NHÂN DÂN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH NINH THUẬN
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________
_________________________________________________

Số: 1128/QĐ-UBND
Phan Rang-Tháp Chàm, ngày 15 tháng 3 năm 2007QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Chương trình, Kế hoạch cải cách hành chính

năm 2007 của tỉnh Ninh Thuận.

_________________________
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân;

Căn cứ Chỉ thị số 09/2005/CT-TTg ngày 05/4/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính;

Căn cứ Quyết định số 94/2006/QĐ-TTg ngày 27/4/2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch Cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2006 - 2010;

Xét đề nghị của Sở Nội vụ - Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh,


QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này là Chương trình, Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2007 của tỉnh Ninh Thuận.
Điều 2. Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của tỉnh, thủ trưởng các sở, ngành và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có trách nhiệm xây dựng Chương trình, Kế hoạch Cải cách hành chính của sở, ngành, địa phương thật cụ thể, tổ chức thực hiện đạt hiệu quả cao.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh, Giám đốc các sở, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
CHỦ TỊCH


Hoàng Thị Út Lan

ỦY BAN NHÂN DÂN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH NINH THUẬN
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_________________
_________________________________________________


CHƯƠNG TRÌNH, KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

NĂM 2007 CỦA TỈNH NINH THUẬN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1128 /QĐ-UBND ngày 15/3/2007

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận).

________________________________

Để tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình tổng thể Cải cách hành chính của Chính phủ (giai đoạn 2006 - 2010) và thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI.

Trên cơ sở tổng kết công tác cải cách hành chính giai đoạn 2001 - 2006 của tỉnh; Báo cáo tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2006 và phương hướng nhiệm vụ năm 2007, Ủy ban nhân dân tỉnh xác định mục tiêu và nội dung của Chương trình, Kế hoạch Cải cách hành chính của tỉnh năm 2007 như sau:

I. MỤC TIÊU:

Mục tiêu cải cách hành chính Nhà nước của tỉnh năm 2007 là tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đã xác định tại Quyết định số 94/2006/QĐ-TTg ngày 27/4/2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch Cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2006 - 2010. Trọng tâm là đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng đạo đức công vụ; tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.II. NHIỆM VỤ:

1. Về cải cách hành chính:

- Tiếp tục rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, thực hiện việc đổi mới quy trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Chú trọng các thể chế có liên quan đến Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật Thực hành tiết kiệm chống lãng phí; các chính sách về đầu tư, phát triển; các quy định về quan hệ giữa các cơ quan Nhà nước, với doanh nghiệp, công dân; các quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy; cán bộ, công chức, viên chức, …;

- Tăng cường kiểm tra, nâng cao hiệu quả của việc thực thi các văn bản quy phạm pháp luật;

- Tiếp tục kiểm tra, chấn chỉnh các sở, ngành về thực hiện quy trình, thủ tục theo cơ chế “một cửa” đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và bổ sung, áp dụng các thủ tục hành chính phù hợp. Nghiên cứu quy trình, thủ tục giải quyết hồ sơ theo cơ chế “một cửa” thống nhất ở cấp huyện và cấp xã, mở rộng áp dụng “một cửa liên thông” ở một số lĩnh vực đầu tư, xây dựng, lao động thương binh xã hội;

- Đẩy mạnh việc rà soát, công khai thủ tục hành chính, nhất là thực hiện thủ tục hành chính trong các lĩnh vực: thành lập, đăng ký kinh doanh và hoạt động đầu tư của các doanh nghiệp; các thủ tục liên quan đến quản lý Nhà nước về xây dựng, nhà, đất, công chứng, chứng thực, hộ tịch, hộ khẩu, đăng ký phương tiện giao thông, đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe; nộp thuế và thu thuế; thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo, …;

- Kiểm tra, đôn đốc các huyện, thành phố và xã, phường, thị trấn sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc theo Quy chế mẫu của Chính phủ;

- Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 19/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 158/2005/NĐ-CP của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch;

- Tiếp tục triển khai Chương trình hành động Phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo Kế hoạch số 662/KH-UBND và Quyết định số 77/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh.2. Về cải cách tổ chức bộ máy:

- Tiếp tục rà soát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các sở, ngành để sửa đổi bổ sung cho phù hợp (đối với một số sở, ngành chưa rà soát). Tiến hành củng cố tổ chức bộ máy, nhân sự thanh tra và pháp chế các sở, ngành;

- Triển khai phân cấp quản lý Nhà nước đối với các sở, ngành, cấp huyện, cấp xã; tập trung các lĩnh vực đầu tư, xây dựng, tài chính, quản lý cán bộ, công chức, viên chức. Xây dựng và ban hành quy định về phân cấp quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức;

-Tiếp tục triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT/BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất;

- Tiếp tục rà soát củng cố, chấn chỉnh các Ban Chỉ đạo liên ngành cấp tỉnh, cấp huyện.

3. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức:

- Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật quy định về quản lý đội ngũ cán bộ, công chức hành chính, đổi mới cơ chế quản lý phù hợp với từng đối tượng cán bộ, công chức. Xây dựng quy chế mới về tuyển dụng, sử dụng quản lý cán bộ, công chức, viên chức theo hướng phân cấp mạnh cho các huyện, thị xã và đơn vị sự nghiệp. Tiến hành rà soát, bổ sung nội dung, quy trình, quy chế đánh giá cán bộ, công chức hằng năm ở cơ quan, đơn vị;

- Xác định số cơ cấu cán bộ, công chức hợp lý gắn với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan hành chính. Tất cả cán bộ, công chức đều phải có quyết định phân công nhiệm vụ, thẩm quyền, phạm vi giải quyết công việc;

- Xây dựng Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trong tỉnh. Thực hiện các yêu cầu, nhiệm vụ về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức theo Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 16/10/2006 của Tỉnh ủy. Tiếp tục đổi mới nội dung, chương trình, phương thức đào tạo; coi trọng phát triển các hình thức bồi dưỡng tại chỗ theo hướng cung cấp thông tin cập nhật, tổ chức các chương trình nghiên cứu khảo sát thực tế, trao đổi kinh nghiệm theo chuyên đề. Khuyến khích cán bộ, công chức tự học có sự giúp đỡ của Nhà nước;

- Tiếp tục triển khai thực hiện chính sách tiền lương mới cho cán bộ, công chức, viên chức các đơn vị hành chính sự nghiệp và cán bộ, công chức cấp xã theo quy định của Chính phủ. Thực hiện chế độ chính sách có liên quan đến công tác đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, điều động, biệt phái; thu hút, đãi ngộ nhân tài; chính sách đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài, …;

- Đẩy mạnh công tác kiểm tra, thanh tra công vụ bằng nhiều hình thức: thường xuyên, đột xuất, chuyên đề; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong bộ máy Nhà nước, nâng cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ cán bộ, công chức và người đứng đầu cơ quan, đơn vị;

- Triển khai quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương (theo Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26/02/2007 của Bộ Nội vụ).

4. Về cải cách hành chính công:

- Tiếp tục triển khai, thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP của Chính phủ đối với tất cả các sở, ngành, các cơ quan chuyên môn cấp huyện; đồng thời nghiên cứu, triển khai làm thí điểm ở một số đơn vị cấp xã thuộc thành phố Phan Rang - Tháp Chàm;

- Hoàn thành việc phân loại và ra quyết định giao quyền tự chủ cho các đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập;

- Xây dựng hoàn chỉnh các đề án xã hội hóa trên các lĩnh vực văn hoá xã hội trình phê duyệt, triển khai thực hiện. Quyết định ban hành các chính sách xã hội hoá của tỉnh, công bố công khai quy hoạch ngành;

- Tăng cường công tác kiểm toán, kiểm tra, kiểm soát đối với cơ quan hành chính, sự nghiệp, nâng cao trách nhiệm, hiệu quả sử dụng tài sản, kinh phí từ ngân sách Nhà nước. Thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch về tài chính công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

5. Hiện đại hoá nền hành chính Nhà nước:

5.1. Kỷ luật, kỷ cương hành chính:

- Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 4856/QĐ-UBND ngày 04/12/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao nhiệm vụ xử lý các vướng mắc, kiến nghị của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp về thủ tục hành chính;

- Triển khai thực hiện Nghị định số 107/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ; Kế hoạch số 3302/KH-UBND ngày 16/10/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách. Nghị định số 118/2006/NĐ-CP ngày 10/10/2006 của Chính phủ về xử lý trách nhiệm vật chất đối với cán bộ, công chức;

- Tiếp tục triển khai thực hiện thực hiện Chỉ thị số 32/2006/CT-TTg ngày 07/9/2006 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 45/2006/CT-UBND ngày 09/10/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh về một số biện pháp cần làm ngay để chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trong giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp;

- Các huyện, thành phố thành lập tổ công tác chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính ở cấp mình, chú ý lựa chọn các lĩnh vực nổi cộm và một số cơ sở làm điểm sau đó nhân rộng ra phạm vi toàn huyện, thành phố.

5.2. Đổi mới lề lối và phương thức làm việc:

- Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 31/2006/CT-UBND ngày 12/6/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giảm văn bản, giấy tờ hành chính trong hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước;

- Xây dựng Đề án triển khai thực hiện giảm hội họp của Ủy ban nhân dân tỉnh theo Quyết định số 114/2006/QĐ-TTg ngày 25/5/2006 của Thủ tướng Chính phủ;

- Xây dựng Quy chế làm việc mẫu của các sở, ngành.

5.3. Tin học hoá quản lý hành chính Nhà nước:

- Đẩy mạnh tin học hoá quản lý hành chính Nhà nước (theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo công nghệ thông tin tỉnh). Xây dựng mạng LAN của tất cả các sở, ngành, huyện, thành phố; mạng WAN của một số sở, ngành trọng điểm; xây dựng trang web ở các sở, ngành;

- Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 3295/QĐ-UBND ngày 13/9/2006 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 vào hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước. Trong năm 2007 tiếp tục triển khai ở các cơ quan, đơn vị: Sở Thương mại - Du lịch, Sở Công nghiệp, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tư pháp, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng và Ủy ban nhân dân thành phố Phan Rang - Tháp Chàm.

III. NỘI DUNG CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC NĂM 2007:

Trong năm 2007 tổ chức triển khai và hoàn thành một số nội dung cụ thể (có chương trình, kế hoạch kèm theo).IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Tăng cường kiểm tra công vụ, kiểm tra công tác cải cách hành chính ở sở, ngành, huyện, thị xã và cơ sở gắn với chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính (mỗi tháng 2 kỳ). Tăng cường công tác sơ kết, tổng kết, đánh giá chuyên đề ở các ngành, các cấp.

2. Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 3884/QĐ-UBND ngày 31/10/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch phối hợp tuyên truyền cải cách hành chính năm 2006 - 2007. Thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, thu hút sự tham gia tích cực của tổ chức xã hội, các tầng lớp nhân dân, các cơ quan thông tin đại chúng, đặc biệt trong việc tuyên truyền và thực hiện cơ chế giám sát, kiểm tra. Thực hiện liên tịch tuyên truyền cải cách hành chính với các đoàn thể của tỉnh.

3. Tạo sự chuyển biến thực sự trong công tác cải cách hành chính, bảo đảm tập trung mạnh mẽ, thống nhất từ tỉnh đến cơ sở. Xác định rõ ràng, cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của người đứng đầu trong những công việc cụ thể về cải cách hành chính. Phát huy tính chủ động, trách nhiệm và sáng kiến cải cách của bộ máy hành chính các cấp và chính đội ngũ cán bộ, công chức để đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước. Củng cố Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính các cấp; bố trí đủ chuyên trách cải cách hành chính ở sở, ngành, huyện, thị xã; kinh phí hoạt động cho cải cách hành chính nhất là cấp xã, phường, thị trấn. Xây dựng tiêu chí đánh giá kết quả cải cách hành chính đối với sở, ngành, huyện, thị xã và cơ sở; xây dựng tiêu chí đánh giá phân loại hằng năm các phòng chuyên môn thuộc huyện, thành phố.

4. Phân công:

- Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo chung việc thực hiện công tác cải cách hành chính theo mục tiêu, nội dung đã đề ra;

- Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh giúp Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo; hướng dẫn, triển khai thực hiện nội dung cải cách hành chính theo nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch đề ra;

- Lãnh đạo các sở, ngành và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn chủ động xây dựng kế hoạch thuộc ngành, lĩnh vực và địa bàn mình để triển khai thực hiện và định kỳ hằng tháng báo cáo tiến độ thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh);

- Sở Nội vụ - Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính có trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính Nhà ước năm 2007 của tỉnh; hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra và tham mưu giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện;

- Sở Tài chính có trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính trong việc bảo đảm kinh phí để triển khai chương trình, kế hoạch công tác cải cách hành chính của tỉnh; đồng thời tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ cải cách tài chính công trong năm 2007;

- Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh có trách nhiệm đưa công tác cải cách hành chính vào nội dung thi đua của các cơ quan, đơn vị, hướng dẫn triển khai và thực hiện đánh giá kết quả thi đua theo quy định;

- Báo Ninh Thuận, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Trung tâm Tin học Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh (website của Ủy ban nhân dân tỉnh) phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh, đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, phổ biến các nội dung, nhiệm vụ cải cách hành chính giai đoạn 2006 - 2010 và kế hoạch cải cách hành chính năm 2007 của tỉnh (xây dựng chuyên đề; chuyên trang, phân công phóng viên chuyên trách về công tác cải cách hành chính);Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có phát sinh, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh (thông qua Sở Nội vụ - Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính) để được hướng dẫn, giải quyết.

CHỦ TỊCH
Hoàng Thị Út Lan

: cbaont.nsf -> f0ca6be2130c1f5147257347000fcf89
f0ca6be2130c1f5147257347000fcf89 -> Ủy ban nhân dân tỉnh ninh thuận cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
f0ca6be2130c1f5147257347000fcf89 -> Ủy ban nhân dân tỉnh ninh thuậN
f0ca6be2130c1f5147257347000fcf89 -> Ủy ban nhân dân tỉnh ninh thuậN
f0ca6be2130c1f5147257347000fcf89 -> TỈnh ninh thuậN
f0ca6be2130c1f5147257347000fcf89 -> TỈnh ninh thuậN
f0ca6be2130c1f5147257347000fcf89 -> Căn cứ Quyết định số 61/2011/QĐ-ubnd ngày 08 tháng 11 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt đề án xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2020 tỉnh Ninh Thuận
f0ca6be2130c1f5147257347000fcf89 -> Về việc thành lập Hội đồng thẩm định phương án
f0ca6be2130c1f5147257347000fcf89 -> Phan Rang-Tháp Chàm, ngày 26 tháng 11 năm 2007
f0ca6be2130c1f5147257347000fcf89 -> Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-cp ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
f0ca6be2130c1f5147257347000fcf89 -> Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương