Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dântải về 11.13 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu14.08.2016
Kích11.13 Kb.

ỦY BAN NHÂN DÂN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH NINH THUẬN
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________
_____________________________________________

Số: 363/QĐ-UBND
Phan Rang-Tháp Chàm, ngày 30 tháng 01 năm 2007QUYẾT ĐỊNH

Về việc xếp hạng di tích cấp tỉnh

_______________________
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân;

Căn cứ Luật Di sản văn hóa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Xét đề nghị của Sở Văn hóa - Thông tin tại Tờ trình số 60/TTr-SVHTT ngày 29/01/2007 về việc đề nghị xếp hạng di tích cấp tỉnh,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Xếp hạng các di tích sau đây là di tích cấp tỉnh:

1. Di tích lịch sử cách mạng núi Hòn Dồ (xã Nhơn Hải, huyện Ninh Hải).2. Di tích lịch sử cách mạng Nhà Nguyễn Hữu Lương (phường Bảo An, thị xã Phan Rang – Tháp Chàm).
Điều 2. Nghiêm cấm mọi hoạt động khai thác trong khu vực di tích đã khoanh vùng; trong trường hợp đặc biệt sử dụng đất đai ở di tích phải được sự đồng ý của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
Điều 3. Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm giữ gìn, bảo quản và phát huy tác dụng các di tích đã được xếp hạng, thực hiện quyền quản lý Nhà nước đối với di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh theo luật định.
Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa - Thông tin, Trưởng Ban Quản lý Di tích và Danh thắng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

KT. CHỦ TỊCH


PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Thanh


: cbaont.nsf -> b27de2c30b98a5124725734800047ef4
cbaont.nsf -> Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003
cbaont.nsf -> Về việc ban hành Chương trình, Kế hoạch cải cách hành chính
cbaont.nsf -> Về việc phê duyệt phương án cổ phần hoá và chuyển Công ty Xuất khẩu Nông sản Ninh Thuận thành công ty cổ phần
cbaont.nsf -> Ủy ban nhân dân tỉnh ninh thuận cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
cbaont.nsf -> Ủy ban nhân dân tỉnh ninh thuận cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
b27de2c30b98a5124725734800047ef4 -> NHÀ NÔng đua tàI
b27de2c30b98a5124725734800047ef4 -> CHỦ TỊch ủy ban nhân dân tỉnh ninh thuậN
b27de2c30b98a5124725734800047ef4 -> Về việc điều chỉnh, bổ sung giá thu một số dịch vụ y tế đã được ban hành theo Quyết định số 212/2006/QĐ-ubnd ngày 21 tháng 8 năm 2006
b27de2c30b98a5124725734800047ef4 -> Về việc chấm dứt hiệu lực Quyết định số 409/2005/QĐ-ubnd ngày 16 tháng 12 năm 2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ
b27de2c30b98a5124725734800047ef4 -> Về việc huỷ bỏ chủ trương đầu tư Dự án Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng SaKai đèo Ngoạn Mục của Công ty Cổ phần đá Granite Mã Thạch
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương