Ubnd tỉnh quảng ngãi sở giao thông vận tảItải về 19.29 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu24.07.2016
Kích19.29 Kb.
#3762


UBND TỈNH QUẢNG NGÃI

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 1638/KH-SGTVT

Quảng Ngãi, ngày 10 tháng 6 năm 2015KẾ HOẠCH

Thực hiện cao điểm tổng kiểm tra hoạt động kinh doanh

vận tải hành khách trên địa bàn tỉnh

Thực hiện Quyết định số 1819/QĐ-BGTVT ngày 21/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Kê hoạch cao điểm tổng kiểm tra hoạt động kinh doanh vận tải hành khách, Sở Giao thông vận tải xây dựng kế hoạch kiểm tra hoạt động kinh doanh vận tải hành khách trên địa bàn tỉnh như sau:I. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích

a) Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến mọi tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải hoặc có liên quan đến hoạt động kinh doanh vận tải hành khách các quy định của pháp luật về kinh doanh vận tải và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường theo Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT ngày 07/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ.

b) Nâng cao nhận thức và vai trò trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị kinh doanh vận tải, người điều hành vận tải, cán bộ làm công tác an toàn giao thông và đội ngũ lái xe, nhân viên phục vụ đối với việc chấp hành quy định của pháp luật về kinh doanh vận tải và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

2. Yêu cầu

a) Việc kiểm tra phải được tiến hành đồng bộ với công tác tuần tra, kiểm soát của lực lượng Cảnh sát giao thông và Thanh tra giao thông vận tải, gắn với thực hiện chủ đề năm An toàn giao thông 2015 “Siết chặt hoạt động kinh doanh vận tải và kiểm soát tải trọng phương tiện” với mục tiêu “Tính mạng con người là trên hết”.

b) Qua trình kiểm tra nếu phát hiện vi phạm phải được lập hồ sơ xử lý nghiêm minh theo Nghị định 171/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 107/2014/NĐ-CP ngày 17/11/2014 của Chính phủ còn phải áp dụng các hình thức thu hồi hoặc tước Giấy phép kinh doanh vận tải theo quy định.

II. Đối tượng, nội dung và thời gian kiểm tra

1. Đối tượng kiểm tra

Các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách, gồm: Công ty cổ phần Bình Tâm, Công ty cổ phần vận tải Thiên Trang, Công ty TNHH vận tải ô tô Sao Vàng, DNTN Vận tải Hoàng Huy, Cty TNHH MTV DVVT Tuấn Tú, Công ty TNHH xe khách Miền Trung, Công ty TNHH MTV Văn Vinh, Công ty cổ phần vận tải Tân Thành, Công ty cổ phần TMDVDL và VTHK Tân Thành Bình, DNTN vận tải Ba Tín, Hợp tác xã GTVT Đức Phổ, Hợp tác xã GTVT Sơn Tịnh, Hợp tác xã vận tải số 1.

2. Nội dung kiểm tra

a) Việc chấp hành quy định về điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô theo Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 của Chính phủ.

b) Việc thực hiện công tác tổ chức, quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô theo Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT ngày 07/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

c) Công tác quản lý lái xe, gồm: Hồ sơ, lý lich lái xe (có thể quản lý bằng phần mềm); việc thực hiện khám sức khỏe của lái xe (bao gồm cả việc xét nghiệm chất ma túy); việc xử lý lái xe vi phạm tại đơn vị vận tải.

d) Công tác quản lý đảm bảo an toàn kỹ thuật của phương tiện kinh doanh vận tải.

đ) Việc khai thác và sử dụng dữ liệu cung cấp từ thiết bị giám sát hành trình (TBGSHT) gắn trên xe ô tô.

b) Điều kiện hoạt động của phương tiện và niêm yết các thông tin bắt buộc trên phương tiện (kiểm tra tại đơn vị vận tải, tại bến xe và đang hoạt động trên đường)

3. Thời gian kiểm tra: Từ ngày 22/6 đến ngày 10/7/2015.

(chi tiết sẽ có lịch do Thanh tra Sở thông báo)

III. Thành phần Đoàn kiểm tra

1. Thanh tra Sở:

a) Chánh Thanh tra Sở: Trưởng Đoàn;

b) Thanh tra viên hoặc công chức thanh tra: 04 người;

2. Phòng Quản lý Phương tiện và người lái: 1 người.

3. Phòng Vận tải và Pháp chế: 01 người.IV. Tổ chức thực hiện

1. Trên cơ sở đối tượng, nội dung và thời gian kiểm tra của kế hoạch này, Chánh Thanh tra Sở, Trưởng các phòng: Vận tải và Pháp chế, Quản lý Phương tiện và người lái có trách nhiệm bố trí cán bộ, thanh tra viên và phương tiện thực hiện kế hoạch này.

2. Đoàn kiểm tra sử dụng con dấu của Thanh tra Sở để giao dịch với các cơ quan, đơn vị có liên quan đến công tác kiểm tra theo kế hoạch này.

3. Kết thức đợt kiểm tra (trước ngày 11/7/2015), Chánh Thanh tra Sở GTVT (Trưởng Đoàn kiểm tra) báo báo kết quả thực hiện và đề xuất Giám đốc Sở các biện pháp xử lý tiếp theo vượt thẩm quyền của Chánh Thanh tra.

4. Giao Trưởng phòng Vận tải và Pháp chế tổng hợp kết quả thực hiện kế hoạch này và các nội dung đã thực hiện thanh tra, kiểm tra trong thời gian qua, tham mưu cho Giám đốc Sở GTVT báo cáo UBND tỉnh, Bộ GTVT và Bộ Công an theo quy định.

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có phát sinh khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo Giám đốc Sở chỉ đạo./.Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC

- Bộ GTVT (báo cáo); PHÓ GIÁM ĐỐC

- UBND tỉnh (báo cáo);

- Tổng cục ĐBVN;

- Thanh tra Bộ GTVT;

- Ban ATGT tỉnh; (Đã ký)

- Lãnh đạo Sở;

- TTr Sở, P. QLPT&NL;- Lưu: VT, VT&PC.Đoan.

Đỗ Tiến Đạttải về 19.29 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương