SỞ giao thông vận tảItải về 16.34 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu24.07.2016
Kích16.34 Kb.
#4310


UBND TỈNH QUẢNG NGÃI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Số: /SGTVT-VT&PC

V/v đề xuất không ban hành Quyết định thay thế Quyết định số 1145/QĐ-CT ngày 10/5/2005 của UBND tỉnh

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Ngãi, ngày tháng 8 năm 2015
Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi


Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 1760/UBND-CNXD ngày 20/4/2015 về việc tham mưu ban hành Quyết định thay thế Quyết định số 1145/QĐ-CT ngày 10/5/2005 của UBND tỉnh. Sau khi nghiên cứu các Quyết định của UBND tỉnh đã ban hành trong thời gian qua để triển khai thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, các Nghị quyết của Chính phủ và Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh, Sở Giao thông vận tải đề xuất như sau:

Quyết định số 1145/QĐ-CT ngày 10/5/2005 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành quy định trách nhiệm trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, nhằm cụ thể hóa các nội dung và phân giao trách nhiệm cụ thể cho các sở, ngành, địa phương trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 13/2004/NQ-HĐND-K10 ngày 07/9/2004 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (Nghị quyết này đã được thay thế bởi Nghị quyết số 09/2014/ND-HĐND ngày 29/4/2014 của HĐND tỉnh). Ngay sau khi Quyết định số 1145/QĐ-CT được ban hành, các cấp, các ngành, địa phương đã xác định trách nhiệm của mình và có sự vào cuộc mạnh mẽ, do đó tình hình trật tự an toàn giao thông đã có bước chuyển biến tích cực.

Thời gian qua, Đảng, Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương đã ban hành các Chỉ thị, Nghị quyết và Chương trình hành động chỉ đạo tăng cường các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, nhằm kiềm chế giảm tai nạn giao thông và chống ùn tắc giao thông trên phạm vi cả nước. Triển khai thực hiện các chỉ đạo trên, UBND tỉnh đã ban hành các Quyết định nhằm cụ thể hóa các nội dung và phân giao trách nhiệm cụ thể cho từng cấp, từng ngành và từng địa phương để thực hiện công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh. Cụ thể:

- Quyết định số 1888/QĐ-UBND ngày 28/8/2007 về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29/6/2007 của Chính phủ về một số giải pháp cấp bách nhằm kiềm chế tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

- Quyết định số 1877/QĐ-UBND ngày 08/12/2011 Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 88/NQ-CP ngày 24/8/2011 của Chính phủ về tăng cường thực hiện các giải pháp trọng tâm bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

- Quyết định số 813/QĐ-UBND ngày 10/6/2013 Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 01/3/2013 của Chính phủ, Chương trình hành động số 36-CT/TU ngày 13/3/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 18 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

- Quyết định số 1428/QĐ-UBND ngày 29/9/2014 Ban hành Kế hoạch thực hiện một số giải pháp tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2014 - 2015 trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết số 09/2014/NQ-HĐND ngày 29/4/2014 của HĐND tỉnh.

Ngoài ra, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 15/2015/QĐ-UBND ngày 14/4/2015 Quy định về quản lý, khai thác, bảo trì và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ địa phương thuộc tỉnh Quảng Ngãi (thay thế Quyết định số 06/2011/QĐ-UBND ngày 22/02/2011).

Tất cả các văn bản trên đều quy định trách nhiệm cụ thể của các sở, ngành, địa phương và lực lượng chức năng làm nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Vì vậy, nếu ban hành quyết định mới thì sẽ trùng lắp nội dung đã được quy định tại các quyết định đã ban hành, do đó Sở Giao thông vận tải xét thấy không cần thiết.

Xuất phát từ thực tế nêu trên, Sở Giao thông vận tải đề xuất không ban hành Quyết định thay thế Quyết định 1145/QĐ-CT ngày 10/5/2005 của Chủ tịch UBND tỉnh. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tại các văn bản nêu trên, các sở, ngành, địa phương tổ chức triển kahi thực hiện.

Kính đề nghị UBND tỉnh xem xét, quyết định./.Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC

- Như trên; PHÓ GIÁM ĐỐC

- Chủ tịch UBND tỉnh (báo cáo);

- Công an tỉnh;

- Lãnh đạo Sở;

- Lưu: VT, VT&PCĐoan.Đỗ Tiến Đạt


Каталог: sogtvt -> Lists -> VanBanHuongDan -> Attachments
Attachments -> Ubnd tỉnh quảng ngãi sở giao thông vận tảI
Attachments -> Ubnd tỉnh quảng ngãi sở giao thông vận tảI
Attachments -> Ubnd tỉnh quảng ngãi sở giao thông vận tải cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> Ubnd tỉnh quảng ngãi sở giao thông vận tảI
Attachments -> SỞ giao thông vận tảI
Attachments -> Ubnd tỉnh quảng ngãi cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> Ubnd tỉnh quảng ngãi cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> Ubnd tỉnh quảng ngãi sở giao thông vận tảI
Attachments -> Ubnd tỉnh quảng ngãi sở giao thông vận tảI
Attachments -> Ubnd tỉnh quảng ngãi sở gtvt quảng ngãI

tải về 16.34 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương