Ubnd tỉnh quảng ngãi sở giao thông vận tảItải về 100.73 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích100.73 Kb.
#770


UBND TỈNH QUẢNG NGÃI

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 161/BC-SGTVT

Quảng Ngãi, ngày 07 tháng 7 năm 2015


BÁO CÁO

Sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04 tháng 9 năm 2012 của Ban Bí thư Trung ương ĐảngI. Giới thiệu chung

Trong thời gian qua, thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thuỷ nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông; các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh đã có nhiều nỗ lực trong lãnh đạo, chỉ đạo, đề ra và thực hiện các giải pháp, kế hoạch và đạt được những kết quả tích cực.

Trong năm 2013, xảy ra 139 vụ tai nạn giao thông, làm chết 136 người, bị thương 71 người. So với cùng kỳ năm 2012, giảm 21 vụ (-13,1%); giảm 8 người chết (-5,56%); giảm 35 người bị thương (-33,02%). Trong đó: TNGT đường bộ: Xảy ra 135 vụ, làm chết 134 người, bị thương 69 người; so với cùng kỳ năm 2012, giảm 18 vụ (-11,7%); không tăng, không giảm số người chết; giảm 34 người bị thương (-33%). TNGT đường sắt: Xảy ra 04 vụ, làm chết 02 người, bị thương 02 người; so với cùng kỳ năm 2012 giảm 03 vụ (-42,86%); giảm 8 người chết (-80%); giảm 01 người bị thương (-33,3%). TNGT đường thủy không xảy ra (không tăng, không giảm).

Trong năm 2014 đã xảy ra 137 vụ tai nạn giao thông, làm chết 135 người, bị thương 63 người. So với cùng kỳ năm 2013, giảm 02 vụ (-1,44%); giảm 01 người chết (-0,74%); giảm 08 người bị thương (-11,3%). Trong đó: TNGT đường bộ: Xảy ra 134 vụ, làm chết 132 người, bị thương 63 người; so với cùng kỳ năm 2013, giảm 01 vụ (-0,74%); giảm 02 người chết (-1,49%); giảm 06 người bị thương (- 8,7%). TNGT đường sắt: Xảy ra 03 vụ, làm chết 03 người; so với cùng kỳ 2013 giảm số vụ, tăng 01 người chết, giảm 02 người bị thương. TNGT đường thủy không xảy ra (không tăng, không giảm).

Trong 6 tháng đầu năm 2015 (từ ngày 16/12/2014 đến ngày 15/6/2015): Toàn tỉnh xảy ra 75 vụ TNGT, làm chết 72 người, bị thương 28 người. So với cùng kỳ 2014, tăng 02 vụ (+ 2,7%); tăng 03 người chết (+4,3%); giảm 9 người bị thương (-24,3%). Trong đó: TNGT đường bộ xảy ra 73 vụ, chết 70 người, bị thương 28 người. So với cùng kỳ 2014, tăng 01 vụ (+1,3%); tăng 02 người chết (+2,9%); giảm 9 người bị thương (-24,3%); TNGT đường sắt xảy ra 02 vụ, chết 02 người. So với cùng kỳ năm 2014 tăng 01 vụ; tăng 01 người chết; TNGT đường thủy không xảy ra (không tăng, không giảm).

Nhìn chung tình hình vi phạm TTATGT còn diễn ra phức tạp; TNGT tuy đã được kiềm chế nhưng vẫn còn ở mức cao và có trường hợp nghiêm trọng, gây bức xúc, lo lắng trong nhân dân, ảnh hưởng xấu đến an sinh xã hội và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà. Vì vậy, cần tiếp tục nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cấp uỷ đảng, chính quyền các cấp, các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội và các tầng lớp nhân dân trong việc huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm kiềm chế, giảm dần TNGT, chống ùn tắc giao thông nhằm thực hiện toàn diện, đồng bộ, liên tục các chủ trương, giải pháp để tạo chuyển biến mạnh mẽ công tác bảo đảm TTATGT; phấn đấu hàng năm kiềm chế, giảm TNGT từ 5% đến 10% trên cả 03 mặt (số vụ, số người chết và số người bị thương) và không để xảy ra ùn tắc giao thông.II. Tổ chức thực hiện

1. Công tác chỉ đạo, điều hành

- Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chương trình hành động số 36-CT/TU ngày 13/3/2013 về thực hiện Chỉ thị số 18 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

- Tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 813/QĐ-UBND ngày 10/6/2013 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 01/3/2013 của Chính phủ, Chương trình hành động số 36-CT-TU ngày 13/3/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 18 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

- Đảng uỷ Sở Giao thông vận tải Quảng Ngãi ban hành Kế hoạch số 193-KH/ĐU ngày 28/6/2013 thực hiện Chương trình hành động số 36-CT/TU ngày 13/3/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 18 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo TTATGT trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

- Sở Giao thông vận tải Quảng Ngãi ban hành văn bản số 2664/SGTVT-VT&ATGT ngày 26/11/2012 về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 18 và văn bản số 1124/SGTVT-VT&PC ngày 24/6/2013 về việc triển khai thực hiện Quyết định số 813/QĐ-UBND ngày 10/6/2013 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 01/3/2013 của Chính phủ, Chương trình hành động số 36-CT-TU ngày 13/3/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

2. Kết quả thực hiện

a) Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của chính quyền đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông và khắc phục ùn tắc giao thông

Trên cơ sở nhiệm vụ được giao tại Chương trình hành động số 36-CTr/TU ngày 13/3/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 18 của Ban Bí thư Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông và Quyết định số 813/QĐ-UBND ngày 10/6/2013 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 01/3/2013 của Chính phủ, Chương trình hành động số 36-CTr/TU ngày 13/3/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 18 của Ban Bí thư Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa ban tỉnh Quảng Ngãi, Sở Giao thông vận tải xác định công tác bảo đảm TTATGT và chống ùn tắc giao thông là nhiệm vụ chính trị, thường xuyên, liên tục của ngành mình.

Theo đó, Sở thường xuyên quán triệt các phòng chuyên môn và đơn vị trực thuộc triển khai đồng bộ các giải pháp trong phạm vi quản lý nhà nước được giao nhằm góp phần kiềm chế, giảm TNGT và chống ùn tắc giao thông gắn với việc đề cao vai trò và trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện với công tác này. Đồng thời, yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân gương mẫu thực hiện, tích cực vận động gia đình và người thân nghiêm túc chấp hành, thường xuyên đấu tranh, phê phán, ngăn chặn các hành vi vi phạm quy định của pháp luật về TTATGT và chống tiêu cực trong lĩnh vực giao thông vận tải.

b) Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự ATGT đường bộ

- Để nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nói chung và trong lĩnh vực TTATGT nói riêng, hàng năm căn cứ Kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi của UBND tỉnh và tình hình thực tế tại địa phương, Sở Giao thông vận tải đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong ngành với nội dung và phân giao nhiệm cụ cụ thể cho các phòng chuyên môn liên quan.

- Thanh tra Sở giao thông vận tải đã phổ biến, tuyên truyền cho hơn 6.760 lái xe, phụ xe, hộ dân sống dọc các tuyến giao thông và các doanh nghiệp kinh doanh vận tải các quy định về bảo vệ công trình giao thông và đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

- Làm 80 băng rôn, in và cấp phát 30.000 tờ rơi tuyên truyền về xử lý xe quá tải, quá khổ, trật tự vận tải hành khách, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. Ngoài ra, thường xuyên phối hợp với phóng viên chuyên mục ATGT, Đài phát thanh truyền hình quay 117 phóng sự, 211 tin để phát lên sóng phát thanh truyền hình tỉnh và Đài truyền hình Việt Nam; viết 34 tin, bài trên trang điện tử của ngành, 136 tin, bài trên báo Giao thông và các báo khác, tuyên truyền về TTATGT, các giải pháp đảm bảo TTATGT, giảm tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông.

- Tổ chức 05 cuộc hội nghị quán triệt, triển khai nội dung các văn bản quy phạm pháp luật quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tài bằng xe ô tô; tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ; trách nhiệm và xử lý vi phạm trong hoạt động vận tải bằng ô tô đến hơn 1.300 đối tượng là giám đốc, người điều hành vận tải và lái xe của các doanh nghiệp kinh doanh vận tải hàng hóa, hành khách trên địa bàn tỉnh.

c) Tập trung các nguồn lực xây dựng và phát triển đồng bộ KCHT GTĐB, nâng cao chất lượng công trình giao thông, nâng cao năng lực

- Sở Giao thông vận tải đang tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án theo Quy hoạch phát triển giao thông vận tải và Quy hoạch chi tiết phát triển giao thông vận tải đường thuỷ nội địa đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, cụ thể: Đường ven biển Dung Quất-Sa Huỳnh; Đường Bờ Nam sông Trà Khúc; Đường Tịnh Phong-cảng Dung Quất II; Đường Nguyễn Trãi giai đoạn 2; Đường Nguyễn Công Phương, giai đoạn 2; Nâng cấp, mở rộng QL24 đoạn Thạch Trụ-Phổ Phong; Dự án GPMB đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi; GPMB 02 cầu vượt đường sắt Mở rộng Quốc lộ 1. Hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng đoạn đường Hoàng Hoa Thám thuộc dự án Nâng cấp, mở rộng đường tỉnh 623B (Quảng Ngãi –Thạch Nham) giai đoạn 1 và dự án Nâng cấp mở rộng cảng Sa Kỳ.

- Tham mưu UBND tỉnh phê duyệt Đề án thành lập tổ chức, bộ máy quản lý Quỹ bảo trì đường bộ và xây dựng các giải pháp cụ thể để quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn kinh phí được trích từ Quỹ bảo trì đường bộ nhằm bảo đảm nâng cao được chất lượng bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. Đồng thời, tham mưu ban hành Quyết định số 121/QĐ-UBND ngày 14/5/2013 của UBND tỉnh về việc thành lập và quy định cơ cấu tổ chức của Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh. Hàng năm, trên cơ sở nguồn thu phí bảo trì đường bộ và thực trạng các tuyến đường trên địa bàn tỉnh, Sở phân khai chi tiết kế hoạch chi nguồn kinh phí Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh đảm bảo sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí trong việc đầu tư xây dựng, nâng cấp, sửa chữa các tuyến đường tỉnh phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

- Tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí hỗ trợ hoạt động vận tải hành khách công công bằng xe buýt năm 2013 và 2014 là 7,4 tỷ đồng, dự kiến năm 2015 là 3 tỷ đồng để duy trì và phát triển dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh với chất lượng dịch vụ ngày càng được nâng cao đáp ứng được nhu cầu đi lại của người dân từ trung tâm các huyện, thị trấn về thành phố Quảng Ngãi và ngược lại, giảm đáng kể lưu lượng xe cá nhân tham gia giao thông góp phần ổn định tình hình TTATGT trên địa bàn tỉnh.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đẩy nhanh tiến độ, chất lượng các công trình giao thông do Sở làm chủ đầu tư. Quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn đầu tư, tập trung đầu tư xây dựng các công trình trọng điểm, nhất là đầu tư các dự án, công trình cấp bách, khẩn cấp có khả năng điều tiết lưu lượng tham gia giao thông, bảo đảm ATGT, chống ùn tắc giao thông và giảm TNGT.

- Hàng năm, phối hợp với Ban ATGT tỉnh, Công an tỉnh và UBND các huyện, thành phố tổ chức các đợt khảo sát trên các tuyến quốc lộ và đường tỉnh để xác định điểm đen, điểm tìm ẩn TNGT trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở đó, kiến nghị UBND tỉnh bố trí kinh phí gần 18,6 tỷ đồng để xóa bỏ các điểm đen, điểm tiềm ẩn TNGT trên các tuyến đường tỉnh và kiến nghị Tổng cục Đường bộ Việt Nam khắc phục xóa điểm đen trên các tuyến quốc lộ.

- Đẩy mạnh khuyến khích các doanh nghiệp vận tải trên đầu tư phát triển phương tiện vận tải đảm bảo chất lượng nhằm nâng cao năng lực vận tải, bảo đảm giao thông thông suốt và an toàn; đồng thời tạo thuận lợi cho việc tổ chức kết nối các phương thức vận tải khác khi có đủ điều kiện và năng lực để giảm tải hoạt động vận tải bằng đường bộ và đảm bảo lưu thông thông suốt trong mọi tình hình.

- Thực hiện Kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ theo Quyết định 994/QĐ-TTg ngày 19/6/2014 (trước đây là Quyết định số 1856/QĐ-TTg ngày 27/12/2007), Sở đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1471/QĐ-UBND ngày 09/10/2014 về việc thành lập Tổ công tác liên ngành triển khai thực hiện Quyết định số 994/QĐ-TTg; Quyết định số 2189/QĐ-UBND ngày 27/12/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thay đổi thành viên Tổ công tác liên ngành khai thực hiện Quyết định số 994/QĐ-TTg. Trên cơ sở kết quả công tác bồi thường, hỗ trợ cưỡng chế, giải tỏa trên tuyến đã được thực hiện theo Quyết định số 1856/QĐ-TTg ngày 27/12/2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ, đường sắt, Sở tiếp tục xây dựng kế hoạch dự toán chi tiết triển khai Kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ trên địa bàn tỉnh trình Tổng cục Đường bộ Việt Nam thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và bố trí kinh phí để thực hiện

d) Nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về trật tự ATGT đường bộ

d.1) Xây dựng hoàn thiện hệ thống văn bản QPPL về TTATGT

Tham mưu HĐND tỉnh ban hành 02 Nghị quyết và UBND tỉnh ban hành 17 Quyết định liên quan đến công tác đảm bảo trật tự ATGT. Cụ thể gồm:

* Nghị quyết

- Nghị quyết số 17/2013/NQ-HĐND ngày 10/7/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, Khóa XI – Kỳ họp thứ 9 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

- Nghị quyết số 09/2014/NQ-HĐND ngày 29/4/2014 của HĐND tỉnh về một số giải pháp tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

* Quyết định

- Quyết định số 21/2013/QĐ-UBND ngày 10/5/2013 ban hành Quy định các tuyến đường cấm dừng, cấm đỗ xe ô tô, cấm ô tô đi lại, nơi đỗ xe ô tô con, xe taxi, phân luồng giao thông, lắp đặt, quản lý hệ thống báo hiệu đường bộ và cấp giấy phép đối với các trường hợp đặc biệt trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi.

- Quyết định số 813/QĐ-UBND ngày 10/6/2013 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 01/3/2013 của Chính phủ, Chương trình hành động số 36-CT-TU ngày 13/3/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 18 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

- Quyết định số 32/2013/QĐ-UBND ngày 25/7/2013 về việc Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

- Quyết định số 1416/QĐ-UBND ngày 30/9/2012 về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

- Quyết định số 08/QĐ-UBND ngày 03/01/2014 phê duyệt Đề án Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Ngãi tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông giai đoạn 2014 – 2017.

- Quyết định số 47/QĐ-UBND ngày 14/01/2014 về việc công bố mở luồng, tuyến đường thủy nội địa đảo Lớn xã An Vĩnh đi đảo Bé xã An Bình thuộc huyện Lý Sơn.

- Quyết định số 268/QĐ-UBND ngày 03/3/2014 về việc phê duyệt vị trí các điểm dừng, đón trả khách tuyến vận tải cố định trên Quốc lộ 1 thuộc địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

- Quyết định số 401/QĐ-UBND ngày 26/03/2014 về việc thành lập Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

- Quyết định số 464/QĐ-UBND ngày 04/4/2014 ban hành Quy chế tổ chức quản lý và hoạt động của Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

- Quyết định số 742/QĐ-UBND ngày 26/5/2014 vvề việc phê duyệt bổ sung Khoản 1, Mục III, Điều 1 Quyết định số 2193/QĐ-UBND ngày 25/12/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch Giao thông Giao thông vận tải đường thủy nội địa tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

- Quyết định số 1282/QĐ-UBND ngày 10/9/2014 phê duyệt quy hoạch mạng lưới tuyến vận tải hành khách cố định nội tỉnh trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

- Quyết định số 1318/QĐ-UBND ngày 16/9/2014 về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra việc chấp hành chính sách, pháp luật về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

- Quyết định số 1428/QĐ-UBND ngày 29/9/2014 ban hành Kế hoạch thực hiện một số giải pháp tăng cường đảm bảo TTATGT năm 2014-2015 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi theo Nghị quyết số 09/2014/NQ-HĐND ngày 29/4/2014 của HĐND tỉnh.

- Quyết định số 1432/QĐ-UBND ngày 29/9/2014 về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển vận tải hành khách bằng xe taxi, giai đoạn từ năm 2014-2020 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

- Quyết định số 1474/QĐ-UBND ngày 09/10/2014 về việc thay đổi, bổ sung Điểm 2, Điều 8 Quy định về quản lý và tổ chức hoạt động của Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động tỉnh Quảng Ngãi được ban hành kèm theo Quyết định số 464/QĐ-UBND ngày 4/4/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh.

- Quyết định số 58/2014/QĐ-UBND ngày 09/12/2014 quy định giá cước và phương pháp tính cước vận chuyển hàng hóa bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

- Quyết định số 89/QĐ-UBND ngày 22/01/2015 về việc Phê duyệt Chiến lược phát triển dịch vụ vận tải đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

d.2) Tăng cường công tác tổ chức giao thông, bảo đảm giao thông thông suốt an toàn

- Chỉ đạo lực lượng thanh tra giao thông thường xuyên bố trí lực lượng tuần tra kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm xâm phạm công trình giao thông; phối hợp chặt chẽ trong việc thực hiện tổ chức, điều khiển, hướng dẫn giao thông, khảo sát, kiến nghị khắc phục những bất hợp lý trong tổ chức giao thông, những điểm đen và tụ điểm phức tạp về TNGT; kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy trình, quy phạm an toàn giao thông đường sắt và hoạt động của các thiết bị an toàn trên hệ thống đường ngang; phối hợp với ngành đường sắt, chính quyền địa phương hướng dẫn quy tắc giao thông đường sắt, bố trí người cảnh giới tại các đường ngang có nguy cơ cao xảy ra TNGT.

- Thanh tra Sở đã tổ chức hơn 4.975 lượt tuần tra bảo vệ công trình giao thông trên địa bàn tỉnh. Phát hiện và đề nghị các đơn vị quản lý đường bộ có biện pháp sửa chữa, khắc phục 60 điểm công trình giao thông, 70 biển báo, 12 trụ Km và 25 cọc tiêu bị hư hỏng, 12 cột chí thủy không còn tác dụng để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông.

d.3) Quản lý phương tiện giao thông và hoạt động vận tải đường bộ

- Chỉ đạo đẩy mạnh triển khai thực hiện Đề án nâng cao chất lượng đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy trình kiểm định phương tiện cơ giới đường bộ; đặc biệt là kiểm tra điều kiện an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện giữa hai kỳ kiểm định để bảo đảm phương tiện tham gia giao thông luôn trong tình trạng bảo đảm tiêu chuẩn về an toàn kỹ thuật.

- Tăng cường quản lý hoạt động vận tải, nhất là vận tải hành khách bằng ô tô; thực hiện các biện pháp quản lý phương tiện và người lái phương tiện ngay tại bến xe; giám sát chặt chẽ các doanh nghiệp, hợp tác xã trong việc chấp hành quy định của nhà nước về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô. Đã thực hiện thành công việc tổ chức lại tuyến vận tải khách cố định Quảng Ngãi - Đà Nẵng theo hướng hiện đại, hiệu quả nâng cao chất lượng dịch vụ, giảm thiểu TNGT theo Quyết định số 860/QĐ-BGTVT ngày 014/04/2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải được đông đảo quần chúng nhân dân đồng tình ủng hộ.

- Thực hiện quy trình quản lý an toàn giao thông trong hoạt động vận tải đường bộ; thường xuyên theo dõi, khai thác dữ liệu tích hợp từ thiết bị giám sát hành trình gắn trên phương tiện vận tải hành khách để phục vụ cho công tác quản lý nhà nước về vận tải và an toàn giao thông; từng bước ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu trong quản lý hoạt động vận tải đường bộ để nâng cao hiệu quả công tác quản lý và bảo đảm an toàn giao thông trong hoạt động vận tải. Đến nay 100% phương tiện hoạt động kinh doanh vận tải khách và hàng hóa bằng contener đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình; đồng thời chỉ đạo các Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới hướng dẫn các chủ phương tiện vận tải hàng hóa thuộc diện phải lắp đặt thiết bị giám sát hành trình thực hiện lắp đặt theo lộ trình quy định tại Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

- Phối hợp với Cảng vụ hàng hải Quảng Ngãi, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh và chính quyền địa phương quản lý chặt chẽ hoạt động của phương tiện thủy nội địa đã được cấp phép; đồng thời kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động vận tải khách bằng tàu cao tốc trên tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn trước khi chuyển giao cho Cảng vụ hàng hải Quảng Ngãi quản lý theo Thông tư số 16/2013/TT-BGTVT ngày 30/7/2013 quy định về quản lý tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo trong vùng biển Việt Nam và phối hợp với UBND huyện Lý Sơn tổ chức quản lý chặt chẽ phương tiện hoạt động vận tải thủy nội địa trên tuyến Đảo Lớn - Đảo Bé thuộc huyện Lý Sơn.

d.4) Đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe

- Tính đến ngày 30/6/2015, Sở Giao thông vận tải đã tổ chức 61 cuộc giám sát thi sát hạch, cấp giấy phép lái xe; 416 đợt lái xe mô tô và 109 khóa sát hạch ô tô; cấp mới 55.439 GPLX mô tô, 9.957 xe ô tô các hạng; cấp đổi 29.822 GPLX các hạng

- Đẩy mạnh thực hiện Đề án đổi mới công tác quản lý, cấp giấy phép lái xe đã được phê duyệt. Chỉ đạo công khai, minh bạch các khoản thu học phí, lệ phí trong hoạt động đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe, quy trình giám thị coi thi, chấm thi để nhân dân, học viên học lái xe biết, giám sát và phòng chống tiêu cực trong công tác này. Đồng thời đẩy mạnh công tác đào tạo, cấp bằng, chứng chỉ chuyên môn cho người lái phương tiện thuỷ theo phân cấp.

- Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng trên cả nước để trao đổi thông tin về tình hình vi phạm pháp luật TTATGT của lái xe để cập nhật vào cơ sở dữ liệu phục vụ cho việc cấp, đổi, thu hồi hoặc tước giấy phép lái xe, chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ đối với người điều khiển xe máy chuyên dùng. Đồng thời, đã tổ chức đánh giá kết quả công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe trên địa bàn tình từ năm 1995 đến năm 2012 theo yêu cầu cùa Bộ Giao thông vận tải để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

- Tổ chức 06 đợt thanh tra, kiểm tra đối với các cơ sở đào tạo lái xe trên địa bàn tỉnh. Qua đó kịp thời phát hiện những tồn tại, hạn chế và đề nghị khắc phục để ngày càng nâng cao chất lượng đào tạo lái xe các hạng theo quy định.

d.5) Đổi mới, nâng cao hiệu quả của hoạt động kiểm tra, giám sát, năng lực, trách nhiệm của người thực thi công vụ

- Thực hiện đề án tăng cường biên chế, trang thiết bị cho lực lượng Thanh tra giao thông theo Quyết định 321/QĐ-TTg ngày 05/3/2010 của Thủ tướng Chính phủ, Sở Giao thông vận tải đã bố trí hơn 4,5 tỷ đồng từ nguồn kinh phí thu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự ATGT được giao để mua sắm các trang thiết bị phục vụ cho công tác thanh tra của Thanh tra Sở. Ngoài ra, trên cơ sở quy định của Luật Thanh tra 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành, Sở đã tổ chức kiện toàn lại tổ chức Thanh tra Sở theo hướng tập trung thực hiện nhiệm vụ chuyên ngành được giao. Theo đó, hiện nay Thanh tra Sở được tổ chức thành 05 Đội nghiệp vụ.

- Thường xuyên chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị trong ngành đẩy mạnh thực hiện các giải pháp nâng cao ý thức trách nhiệm của người thực thi công vụ. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, công chức, thanh tra viên nâng cao ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ bảo đảm TTATGT. Tổ chức bố trí, sắp xếp cán bộ đảm bảo đúng tiêu chuẩn, đúng chức danh công chức theo quy định để đảm bảo triển khai thực thi mọi nhiệm vụ bảo đảm TTATGT; chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, thanh tra viên nhằm phát huy tinh thần trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ bảo đảm TTATGT. Đồng thời thường xuyên kiểm tra, giám sát và có biện pháp phòng ngừa các sai phạm, tiêu cực đối với lực lượng làm nhiệm vụ bảo đảm TTATGT, nhất là lực lượng tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về TTATGT, cán bộ làm công tác đăng ký, đăng kiểm phương tiện, đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe.

d.6) Một số nội dung khác

Ngoài ra, để thực hiện các giải pháp thiết lập trật tự, kỷ cương về TTATGT, Sở đã tập trung chỉ đạo lực lượng thanh tra giao thông triển khai thực hiện như sau:

- Tổ chức 93 lượt kiểm tra, giám sát để xử lý kịp thời các đơn vị vận tải, bến xe vi phạm các quy định về quản lý hoạt động vận tải và điều kiện kinh doanh vận tải. Đặc biệt vi phạm các quy định về điều kiện an toàn của phương tiện, người điều khiển phương tiện, quản lý và thực hiện thời gian làm việc của lái xe, hoạt động của bộ phận theo dõi, quản lý các điều kiện về ATGT, hợp đồng lao động đối với lái xe. Qua theo dõi trích xuất dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình và báo cáo của các bến xe và thông báo của Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố, Sở Giao thông vận tải đã ban hành hơn 23 văn bản chấn chỉnh tình trạng các đơn vị trong tỉnh không chấp hành biểu đồ chạy xe trên tuyến Quảng Ngãi đi Bình Định, TP.Hồ Chí Minh, Đắk Lắk, Hải Phòng, 11 Quyết định thu hồi chấp thuận khai thác tuyến vận tải khách cố định có thời hạn từ 1 đến 3 tháng đối với 12 đơn vị vận tải vi phạm quy định pháp luật về vận tải, đình chỉ thông báo ngừng hoạt động 37 phương tiện và từ chối cấp đổi hơn 112 phù hiệu các loại; đề nghị Sở GTVT các tỉnh, thành phố xử lý các đơn vị trên địa bàn các tỉnh Bình Định, Đà Nẵng, TP.Hồ Chí Minh, Đắk Lắk, Quảng Nam, Kon Tum... không chấp hành biểu đồ tuyến cố định đến Quảng Ngãi. Ngoài ra Sở GTVT cũng đã thông báo 43 phương tiện không đảm bảo các điều kiên kinh doanh vận tải để các lực lượng chức năng xử lý theo quy định. Phối hợp với Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam thường xuyên tổ chức theo dõi, kiểm tra và chấn chỉnh kịp thời tình trạng xe vận chuyển khách liên tỉnh tranh giành khách, đón khách dọc đường gây mất TTATGT.

- Tổ chức hơn 19.660 lượt tuần tra, kiểm soát, xử lý 2.028 trường hợp tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về TTATGT trong hoạt động vận tải, xe chở hàng hóa quá trọng tải cho phép, xe chở khách quá số người quy định, các hành vi xâm phạm kết cấu hạ tầng giao thông; phối hợp với chính quyền địa phương kiểm soát chặt chẽ hoạt động chở khách ngang sông, đình chỉ hoạt động đối với bến khách ngang sông, phương tiện thủy nội địa không bảo đảm điều kiện an toàn kỹ thuật hoạt động vận tải.

3. Nhận xét, đánh giá

a) Kết quả đạt được

- Việc triển khai quán triệt nội dung Chỉ thị số 18 đã được cấp uỷ đảng và các phòng, ban, đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm túc. Kịp thời tham mưu cho Đảng uỷ Sở ban hành Kế hoạch số 193-KH/ĐU ngày 28/6/2013 thực hiện Chương trình hành động số 36-CT/TU ngày 13/3/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 18 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo TTATGT trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi và đã đạt được những kết quả bước đầu.

- Các phòng, ban và đơn vị trực thuộc đã tăng cường công tác quản lý nhà nước về TTATGT, gắn trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu đối với công tác bảo đảm TTATGT nên đã chủ động chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp trọng tâm bảo đảm TTATGT theo tinh thần Chỉ thị số 18. Nhất là đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, tổ chức thực hiện các giải pháp nâng cao năng lực quản lý nhà nước về TTATGT, như: quản lý phương tiện giao thông, quản lý hoạt động vận tải, tăng cường công tác tổ chức giao thông, nâng cao chất lượng đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe và quản lý lái xe, thực hiện các giải pháp thiết lập trật tự, kỷ cương về TTATGT.

b) Hạn chế, tồn tại

- Việc quán triệt đưa nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật về TTATGT vào sinh hoạt định kỳ của chi bộ đảng, đoàn thể chưa được thực hiện thường xuyên; gắn việc xây dựng “văn hóa giao thông” vào nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” chưa đạt hiệu quả.

- Việc tập trung nguồn lực xây dựng và phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng giao thông, nâng cao năng lực vận tải, bảo đảm TTATGT còn chậm so với yêu cầu đề ra, do nguồn vốn dành cho công tác này không đáp ứng được yêu cầu.

- Việc quản lý phương tiện giao thông đường bộ, đường thuỷ nội địa, quản lý hành lang an toàn đường bộ, đường sắt còn gặp nhiều khó khăn, bất cập, chưa đạt hiệu quả. Công tác xử lý vi phạm xâm hại công trình giao thông, cản trở giao thông, thiếu tinh thần trách nhiệm trong việc khắc phục các nguyên nhân trực tiếp dẫn đến các vụ tai nạn giao thông chưa được chú trọng.

- Tai nạn giao thông tuy có giảm nhưng tình hình TTATGT vẫn diễn biến hết sức phức tạp, việc giảm TNGT chưa thật sự bền vững; số người chết vẫn ở mức cao, tai nạn giao thông nghiêm trọng vẫn còn xảy ra.

III. Đề xuất, kiến nghị giải pháp triển khai trong thời gian tới

1. Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với công tác bảo đảm TTATGT và chống ùn tắc giao thông

Xác định nhiệm vụ bảo đảm TTATGT và chống ùn tắc giao thông là nhiệm vụ chính trị, thường xuyên, liên tục của Ngành GTVT. Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện ngắn hạn, trung hạn và dài hạn các nhiệm vụ được giao. Trong đó, chú trọng đề cao vai trò và gắn trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị đối với công tác bảo đảm TTATGT.

2. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về TTATGT

a) Chỉ đạo Thủ trưởng các phòng, ban chuyên môn và đơn vị trực thuộc phối hợp với cấp ủy, chi bộ duy trì việc đưa nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật về TTATGT vào sinh hoạt định kỳ của cơ quan, đơn vị mình. Đồng thời, xem đây là tiêu chí quan trọng để đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng, cơ quan, đơn vị, đoàn thể, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức hàng năm. Đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức... vi phạm pháp luật về TTATGT phải có hình thức xử lý nghiêm khắc để làm gương cho mọi người noi theo.

b) Chỉ đạo lực lượng thanh tra giao thông đẩy mạnh các hoạt động tuyền truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về TTATGT bằng nhiều hình thức đa dạng, nội dung dễ hiểu, phù hợp với mọi đối tượng tham gia giao thông; tạo sự đồng thuận, ủng hộ cao trong nhân dân để cùng tham gia tích cực với các lực lượng chức năng thực hiện các giải pháp mạnh nhằm giảm TNGT; mỗi người khi tham gia giao thông thấy rõ trách nhiệm và tự giác chấp hành pháp luật về TTATGT, thực hiện nếp sống “văn hoá giao thông”, xây dựng môi trường giao thông an toàn và thân thiện. Phải nghiêm khắc phê phán, lên án các hành vi cố ý vi phạm, coi thường kỷ cương, pháp luật về TTATGT, trong đó cần phân tích, làm rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan.

c) Hàng năm duy trì phối hợp với các sở, ban ngành, địa phương, các tổ chức hội, đoàn thể liên quan tổ chức hoạt động “Lễ tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông” nhằm cảnh báo hậu quả và các nguy cơ gây tai nạn giao thông đến mọi đối tượng trong xã hội nhằm cảnh tỉnh và tạo tâm lý tự bảo vệ mình trước những nguy cơ có thể xảy ra do tai nạn giao thông.

3. Tập trung các nguồn lực xây dựng và phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng giao thông, nâng cao năng lực vận tải, bảo đảm giao thông thông suốt và an toàn

a) Tập trung mọi nguồn lực bao gồm cả nguồn lực trong xã hội và hợp tác quốc tế để thực hiện các bước đột phá đầu tư phát triển hạ tầng giao thông theo Quyết định số 75/QĐ-UBND ngày 01/3/2013 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 28-CTr/TU ngày 07/9/2012 của Tỉnh uỷ Quảng Ngãi. Đồng thời đẩy nhanh tiến độ thực hiện quy hoạch phát triển giao thông vận tải và Quy hoạch chi tiết phát triển giao thông vận tải đường thuỷ nội địa đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Trong đó, tập trung quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn đầu tư, tập trung đầu tư xây dựng các công trình trọng điểm; chú trọng đầu tư các dự án, công trình cấp bách, khẩn cấp có khả năng điều tiết lưu lượng tham gia giao thông, bảo đảm ATGT, chống ùn tắc giao thông và giảm TNGT; xử lý kịp thời các điểm đen, tụ điểm phức tạp về TNGT, nâng cao điều kiện an toàn giao thông trên các tuyến đường bộ trọng điểm, có lưu lượng phương tiện hoạt động lớn.

b) Tổ chức thực hiện việc kết nối các phương thức vận tải nhằm phát triển hài hoà phương thức vận tải giữa đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, đường biển, đường hàng không để giảm tải hoạt động vận tải bằng đường bộ và đảm bảo lưu thông thông suốt trong mọi tình hình. Khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư phát triển phương tiện vận tải đảm bảo chất lượng nhằm nâng cao năng lực vận tải, bảo đảm giao thông thông suốt và an toàn.

4. Nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về TTATGT

a) Tiếp tục rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về TTATGT đang áp dụng để đề xuất việc sửa đổi, bổ sung hoặc xây dựng mới đảm bảo yêu cầu cải cách thủ tục hành chính, tạo hành lang pháp lý chặt chẽ và phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ công tác bảo đảm TTATGT trong tình hình mới. Trước mắt tập trung tham mưu Ban hành cơ chế, chính sách thu hút xã hội hóa đầu tư và khai thác bến xe khách trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 12/2015/QĐ-TTg ngày 16/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ; cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 13/2015/QĐ-TTg ngày 05/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ; ban hành Quy hoạch phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2025 theo Quyết định số 280/QĐ-TTg ngày 08/3/2012 của Thủ tướng Chính phủ.

b) Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong hoạt động vận tải; tăng cường công tác quản lý phương tiện vận tải, đăng ký, đăng kiểm, đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe; kiên quyết xử lý, kể cả thu hồi giấy phép đối với các Trung tâm đăng kiểm, cơ sở đào tạo không đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định, vi phạm quy định về đào tạo lái xe. Đẩy mạnh thực hiện Đề án đổi mới công tác quản lý, cấp giấy phép lái xe đã được phê duyệt; thực hiện các biện pháp quản lý phương tiện và người lái phương tiện ngay tại bến xe; giám sát chặt chẽ các doanh nghiệp, hợp tác xã trong việc chấp hành quy định của nhà nước về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô.

c) Chỉ đạo phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng trong việc thực hiện tổ chức, điều khiển, hướng dẫn giao thông, khảo sát, kiến nghị khắc phục những bất hợp lý trong tổ chức giao thông, những điểm đen và tụ điểm phức tạp về TNGT; tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về TTATGT, trong đó tập trung xử lý các hành vi có nguy cơ gây tai nạn giao thông cao như: vi phạm nồng độ cồn, chở quá tải, quá số người quy định, lái ôtô khi đã sử dụng rượu, bia... Xây dựng phương án điều tiết, ứng phó bảo đảm an toàn giao thông đường bộ trong các tình huống đột xuất, tai nạn, sự cố sạt lỡ đường, lụt bão, trên các địa bàn phức tạp, giờ cao điểm để bảo đảm phòng, chống ùn tắc giao thông, TNGT, bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn.

d) Đẩy mạnh việc nâng cao năng lực các cơ quan quản lý nhà nước và lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ bảo đảm TTATGT, nâng cao ý thức trách nhiệm của người thi hành công vụ. Quy định rõ trách nhiệm cá nhân đối với lãnh đạo, cán bộ công chức, viên chức và người thi hành công vụ trong công tác bảo đảm TTATGT. Đồng thời, tăng cường các biện pháp thanh tra, kiểm tra, giám sát và có biện pháp phòng ngừa các sai phạm, tiêu cực đối với lực lượng làm nhiệm vụ bảo đảm TTATGT, nhất là lực lượng tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về TTATGT, cán bộ làm công tác đăng ký, đăng kiểm phương tiện, đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe.

Trên đây là báo cáo 03 năm thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng của Sở Giao thông vận tải Quảng Ngãi. Đề nghị Tổng cục đường bộ Việt Nam tổng hợp, báo cáo theo quy định./.Nơi nhận:

- Bộ GTVT; Báo

- UBND tỉnh; cáo

- TCĐBVN;

- Lãnh đạo Sở;

- Các phòng CMNV;

- Các đơn vị thuộc Sở;

- Lưu: VT, VT&PC(Nga).


KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC
(Đã ký)
Đỗ Tiến Đạt


tải về 100.73 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương