Ubnd tỉnh quảng ngãi sở giao thông vận tải cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 16.59 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu24.07.2016
Kích16.59 Kb.
#3476

UBND TỈNH QUẢNG NGÃI


SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢICỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 1081 /SGTVT-KCHT

Quảng Ngãi, ngày 12 tháng 5 năm 2014


V/v xây dựng cổng chào trên tuyến ĐT.624 (Quảng Ngãi – Ba Động)


Kính gửi: UBND huyện Nghĩa Hành.


Sở Giao thông vận tải nhận được Văn bản số 244/UBND ngày 23/4/2014 của UBND huyện Nghĩa Hành về việc xin xây dựng cổng chào huyện trên tuyến ĐT.624 (Quảng Ngãi – Ba Động); sau khi xem xét nội dung văn bản trên và hồ sơ gửi kèm, Sở GTVT thống nhất để UBND huyện Nghĩa Hành xây dựng Cổng chào huyện Nghĩa Hành trên tuyến ĐT.624 (Quảng Ngãi – Ba Động) tại lý trình Km2+350, với những yêu cầu sau:

1. Quy mô kỹ thuật và vị trí xây dựng cổng chào

- Phải đảm bảo chiều cao tối thiểu là 4,75m (tính từ vị trí cao nhất của mặt đường đến vị trí thấp nhất của cổng chào) và khoảng cách tối thiểu giữa hai trụ cổng là 12m (tính từ mép trong của trụ) để sau này không ảnh hưởng đến việc nâng cấp đoạn tuyến này thành đường cấp III đồng bằng.

- Nếu vị trí xây dựng cổng chào có ảnh hưởng đến nút giao giữa tuyến ĐT.624 với đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi hoặc ảnh hưởng đến tầm nhìn khi tham gia giao thông trên các tuyến giao thông tại khu vực này mà buộc phải giải tỏa thì UBND huyện Nghĩa Hành có trách nhiệm dở dọn, bàn giao lại mặt bằng cho Sở GTVT theo đúng tiến độ mà không được bồi thường thiệt hại.

2. Trong quá trình thi công và khai thác, UBND huyện Nghĩa Hành chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan đảm bảo các yêu cầu sau:

a) Trước khi tiến hành thi công

- Phối hợp với Công ty Cổ phần xây dựng giao thông Quảng Ngãi và các đơn vị sở hữu các công trình thiết yếu nằm trong hành lang an toàn đường bộ tiến hành nhận bàn giao mặt bằng cụ thể trong phạm vi thi công và triển khai biện pháp đảm bảo an toàn giao thông theo quy định của pháp luật khi thi công trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. Chỉ được khởi công khi đã hoàn thành công tác đảm bảo an toàn giao thông.

- Cắm đầy đủ các loại biển báo hiệu đường bộ theo đúng Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2012/BGTVT trong phạm vi thi công.

- Chỉ được tập kết vật tư, vật liệu, xe máy thi công ở một bên lề đường và không làm ảnh hưởng đến an toàn giao thông.

b) Trong quá trình thi công

- Chịu trách nhiệm về công tác đảm bảo an toàn giao thông trong suốt quá trình thi công và chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tai nạn giao thông do quá trình thi công gây ra. Phải đảm bảo cho người và phương tiện khi lưu thông qua khu vực thi công được bình thường. Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông. Nếu chủ đầu tư hoặc đơn vị thi công không thực hiện công tác tổ chức giao thông, gây mất an toàn giao thông sẽ bị đình chỉ thi công. Kinh phí thiệt hại do chủ đầu tư và đơn vị thi công tự chịu, ngoài ra còn bị xử lý theo quy định của pháp luật.

- Chịu trách nhiệm đền bù thiệt hại công trình giao thông và các công trình khác (nếu có) do thi công công trình gây ra theo đúng nguyên trạng ban đầu.

c) Khi kết thúc thi công, đưa công trình vào sử dụng

- Chủ đầu tư và đơn vị thi công phải bàn giao lại mặt bằng, hiện trường cho đơn vị quản lý đường bộ.

- Trước khi nghiệm thu bàn giao đưa công trình vào sử dụng phải thu dọn toàn bộ vật liệu thừa, di chuyển máy móc thiết bị, thanh thải các chướng ngại vật, sửa chữa những hư hỏng (nếu có) của công trình giao thông và các công trình khác.

- Định kỳ hàng năm và trước mùa mưa bão, phải có kế hoạch kiểm tra mức độ an toàn của công trình này để có giải pháp gia cố, sửa chữa nhằm đảm bảo an toàn trong quá trình khai thác.

- Trong quá trình khai thác, sử dụng phải thực hiện việc bảo trì công trình theo đúng quy định. Kinh phí thực hiện do UBND huyện Nghĩa Hành chi trả.

Sở GTVT có ý kiến như trên để UBND huyện Nghĩa Hành được biết và triển khai thực hiện./.Nơi nhận:
KT. GIÁM ĐỐC

- Như trên;

- Giám đốc Sở (b/c);

- Thanh tra Sở GTVT;

- Công ty Cổ phần XDGT;- Lưu: VT, KCHT.
PHÓ GIÁM ĐỐC
(Đã ký)

Lê Nhân

tải về 16.59 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương