Ubnd tỉnh quảng ngãi sở giao thông vận tảItải về 16.8 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu29.07.2016
Kích16.8 Kb.
#9943


UBND TỈNH QUẢNG NGÃI

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1649/SGTVT-QLĐT

Quảng Ngãi, ngày 10 tháng 6 năm 2015

V/v thanh quyết toán chi phí kiểm định cầu cũ, Dự án nâng cấp, mở rộng QL1 đoạn Km1027 – Km1063+877 và Km1092+577 – Km1125, tỉnh Quảng Ngãi
Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải tại Văn bản số 4425/BGTVT-CQLXD ngày 21//2015 về việc triển khai thực hiện công tác kiểm tra, kiểm định các công trình cầu cũ giữ lại để tiếp tục khai thác, sử dụng trên QL1 đoạn Thanh Hoá-Cần Thơ, theo đó, đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi có 03 công trình cầu cũ gồm: cầu Ô Sông (Km1038+813), cầu Nước Mặn (Km1032+255) và cầu Bà Trà (Km1077+482) được Bộ Giao thông vận tải cho phép bổ sung công tác kiểm định cầu cũ và gói thầu tư vấn thiết kế của Dự án nâng cấp, mở rộng QL1 đoạn Km1027-Km1063+877 và Km1092+577-Km1125, tỉnh Quảng Ngãi (sau đây gọi tắt là Dự án) để thực hiện kiểm định và nghiên cứu đề xuất phương án gia cường, sửa chữa các hư hỏng, mở rộng cầu cũ đảm bảo khổ cầu theo quy mô chung của dự án, đảm bảo an toàn công trình theo quy định để tiếp tục sử dụng. Kinh phí thực hiện sử dụng nguồn vốn của dự án đã được bố trí trong gói thầu tương ứng.

Trên cơ sở đó, Sở Giao thông vận tải đã phê duyệt nhiệm vụ và dự toán chi phí khảo sát, kiểm định và thiết kế gia cường 03 công trình cầu cũ (cầu Ô Sông, cầu Nước Mặn và cầu Bà Trà) với tổng chi phí 791.075.000 đồng (trong đó chi phí khảo sát, kiểm định 588.125.000 đồng và chi phí thiết kế, gia cường 202.950.000 đồng) tại Quyết định số 1063/QĐ-SGTVT ngày 01/8/2014 và ký hợp đồng với Tổng Công ty Tư vấn thiết kế giao thông vận tải - CTCP (Tư vấn Tedi) để thực hiện.

Đến nay, Tư vấn Tedi thực hiện hoàn thành công tác khảo sát, kiểm định và lập phương án thiết kế gia cường, sửa chữa đối với 03 cầu trên và Viện Khoa học và Công nghệ GTVT – Bộ Giao thông vận tải đã có ý kiến về kết quả kiểm định và phương án gia cường, sửa chữa theo Báo cáo của Tư vấn Tedi tại văn bản số 383/VKHCN-KHDA ngày 10/02/2015. Ngày 24/3/2015, Sở Giao thông vận tải đã có văn bản số 736/SGTVT-QLĐT trình Bộ Giao thông vận tải cho chủ trương thực hiện thiết kế gia cường, sửa chữa đối với 03 cầu trên. Tuy nhiên, Bộ Giao thông vận tải vẫn chưa đồng ý đưa 03 cầu trên vào Dự án để triển khai thực hiện.

Do đó, để có cơ sở thực hiện việc thanh quyết toán chi phí Tư vấn khảo sát, kiểm định và thiết kế gia cường đối với 03 cầu trên, Sở Giao thông vận tải kính đề nghị Bộ Giao thông vận tải chấp thuận các nội dung sau:

1. Thống nhất dừng thực hiện việc thiết kế gia cường, sửa chữa đối với 03 cầu cũ: cầu Ô Sông (Km1038+813), cầu Nước Mặn (Km1032+255) và cầu Bà Trà (Km1077+482) thuộc Dự án nâng cấp, mở rộng QL1 đoạn Km1027-Km1063+877 và Km1092+577-Km1125, tỉnh Quảng Ngãi, với lý do:

- Đối với Cầu Bà Trà (Km1077+431/QL1): Lý trình công trình cầu này nằm ngoài phạm vi Dự án.

- Đối với Cầu Ô Sông (Km1038+813) và cầu Nước Mặn (Km1032+255): 02 cầu này nằm trong đoạn Km1027-Km1045, UBND tỉnh đã kiến nghị Bộ Giao thông vận tải tiếp tục đầu tư mở rộng đoạn Km1027-Km1045 với quy mô nền đường B=20,5m (4 làn xe cơ giới và 02 là xe thô sơ) nên sẽ cập nhập việc sửa chữa 02 cầu trên vào Dự án mở rộng QL1 đoạn Km1027-Km1045 sau khi có chủ trương đầu tư; đồng thời Bộ Giao thông vận tải đã giao cho Ban QLDA 5 thực hiện quản lý đối với dự án này theo Quyết định số 1785/QĐ-BGTVT ngày 19/5/2015).

2. Cho phép thanh quyết toán phần kinh phí khảo sát, kiểm định và thiết kế gia cường 03 công trình cầu trên như sau:

- Thanh toán chi phí Khảo sát, kiểm định do Tư vấn Tedi đã thực hiện theo hợp đồng đã ký kết với Chủ đầu tư từ nguồn vốn của Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1 đoạn Km1027-Km1063+877 và Km1092+577-Km1125, tỉnh Quảng Ngãi.

- Không thanh toán đối với chi phí Thiết kế gia cường do Tư vấn Tedi chưa thực hiện nội dung này.

Kính đề nghị Bộ Giao thông vận tải xem xét, chấp thuận./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Cục QL CL&XD CTGT;

- Vụ Kế hoạch đầu tư;

- Tư vấn Tedi;

- Giám đốc Sở;- Lưu: VT, QLĐT (hnam).

GIÁM ĐỐC


(đã ký)

Đặng Văn Minh
tải về 16.8 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương