Ubnd tỉnh quảng ngãi sở giao thông vận tảItải về 19.25 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu24.07.2016
Kích19.25 Kb.
#3121

UBND TỈNH QUẢNG NGÃI

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: /QĐ-SGTVT

Quảng Ngãi, ngày tháng 01 năm 2016QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Nhiệm vụ và dự toán lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Hệ thống điện chiếu sáng công cộng đoạn Km1045+780-Km1051+845, Quốc lộ 1 thuộc địa bàn xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh
GIÁM ĐỐC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH QUẢNG NGÃI
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND ngày 09/01/2013 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc Ban hành Quy định về một số nhiệm vụ quản lý đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Thông tư số 17/2013/TT-BXD ngày 30/10/2013 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 24/2013/QĐ-UBND ngày 14/5/2013 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 1743/QĐ-BGTVT ngày 12/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng Quốc lộ 1 đoạn Km1045+780-Km1051+845 và Km1060+080-Km1063+877, tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Công văn số 6695/UBND-CNXD ngày 31/12/2015 của UBND tỉnh về việc chủ trương đầu tư hạng mục điện chiếu sáng công cộng đoạn Km1045+780-Km1051+845, Quốc lộ 1 (đoạn qua địa bàn xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh);

Trên cơ sở Nhiệm vụ và dự toán lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Hệ thống điện chiếu sáng công cộng đoạn Km1045+780-Km1051+845, Quốc lộ 1 thuộc địa bàn xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh do Phòng Quản lý đầu tư lập và đã được Phòng Kỹ thuật và Chất lượng - Sở Giao thông vận tải thẩm định ngày 05/01/2016;

Xét đề nghị của Phòng Quản lý đầu tư tại Công văn số 01/QLĐT ngày 04/01/2016 về việc thẩm định và trình phê duyệt Nhiệm vụ và dự toán lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Hệ thống điện chiếu sáng công cộng đoạn Km1045+780-Km1051+845, Quốc lộ 1 thuộc địa bàn xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Kỹ thuật và Chất lượng Sở,QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Nhiệm vụ và dự toán lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Hệ thống điện chiếu sáng công cộng đoạn Km1045+780-Km1051+845, Quốc lộ 1 thuộc địa bàn xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh, với nội dung chính sau:

1. Chủ đầu tư: Sở Giao thông vận tải.

2. Đơn vị lập nhiệm vụ và dự toán lập Báo cáo KTKT: Sở Giao thông vận tải.

3. Địa điểm xây dựng: Xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi.

4. Nội dung nhiệm vụ:

4.1. Quy mô kỹ thuật:

- Thiết kế hệ thống điện chiếu sáng đoạn Km1045+780-Km1051+845, Quốc lộ 1 với chiều dài tuyến là 6.065 m.

- Sử dụng đèn LED gắn trên cột cao 11m, nguồn điện được đấu nối vào lưới điện hạ áp đã có tại khu vực.

4.2. Hệ thống quy trình, quy phạm thiết kế: Quy phạm trang bị điện 11TCN (18, 19, 20, 21) – 2006, ban hành kèm theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BCN ngày 11/7/2006 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp; Quy trình kỹ thuật an toàn của Tổng công ty điện lực Việt Nam (nay là tập đoàn Điện lực Việt Nam); Tiêu chuẩn tải trọng và tác động TCVN 2737-1995 của Bộ Xây dựng ban hành năm 1996; Tiêu chuẩn thiết kế chiếu sáng nhân tạo đường, đường phố, quảng trường, đô thị TCXDVN 259-2001; Quy phạm về nối đất và nối không các thiết bị điện: TCVN 4756-89; An toàn lưới điện trong xây dựng: TCVN 4086-85.

5. Kinh phí:

Chi phí lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng: 307.512.000 đồng.

- Chi phí lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật theo Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ Xây dựng và các chế độ chính sách liên quan;

- Chi phí lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật là tạm duyệt, chi phí này sẽ được chuẩn xác khi phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật.

Điều 2. Căn cứ Quyết định này, Trưởng phòng Quản lý đầu tư có trách nhiệm phối hợp với các phòng chuyên môn của Sở triển khai bước tiếp theo theo đúng qui định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Sở; Trưởng các phòng: Kỹ thuật và Chất lượng, Kết cấu hạ tầng, Kế hoạch-Tài chính, Quản lý đầu tư và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.Nơi nhận:

- Như điều 4;

- UBND tỉnh (b/cáo);

- Sở Tài chính;

- KBNN tỉnh;

- Lãnh đạo Sở;- Lưu: VT, KT&CL.


GIÁM ĐỐC
Đặng Văn Minh
tải về 19.25 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương