Ubnd tỉnh quảng ngãi cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 10.74 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu25.07.2016
Kích10.74 Kb.
#5648

UBND TỈNH QUẢNG NGÃI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 1268/SGTVT-QLĐT

Quảng Ngãi, ngày 06 tháng 5 năm 2015

V/v đăng ký lịch làm việc với Lãnh đạo UBND huyện Đức Phổ để giải quyết các tồn tại trong công tác bồi thường, GPMB và tái định cư, Dự án nâng cấp, mở rộng QL1 (phần vốn TPCP)


Kính gửi: UBND huyện Đức Phổ.

Để phối hợp giải quyết dứt điểm các tồn tại trong công tác bồi thường, GPMB và tái định cư Dự án nâng cấp, mở rộng QL1 (phần vốn TPCP), đoạn qua huyện Đức Phổ, Sở Giao thông vận tải đề nghị UBND huyện Đức Phổ sắp xếp lịch làm việc, như sau:

1. Thành phần tham dự:

- Về phía UBND huyện Đức Phổ:

+ Lãnh đạo UBND huyện Đức Phổ.

+ Đại diện Lãnh đạo các Phòng chuyên môn, Trung tâm phát triển quỹ đất huyện, UBND các xã Phổ Khánh, Phổ Thạnh và các đơn vị liên quan (đề nghị UBND huyện phát hành giấy mời).

- Về phía Sở Giao thông vận tải:

+ Đồng chí Đặng Văn Minh - Giám đốc Sở.

+ Lãnh đạo Phòng Quản lý đầu tư.

+ Lãnh đạo Ban Quản lý các dự án ĐT&XD CTGT Quảng Ngãi.2. Thời gian: Dự kiến vào lúc 14 giờ 00 phút, Thứ Tư, ngày 13/5/2015.

3. Địa điểm: Phòng họp UBND huyện.

4. Chuẩn bị nội dung: Ban Quản lý các dự án ĐT&XD CTGT Quảng Ngãi và Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Đức Phổ.

Sở Giao thông vận tải đề nghị UBND huyện Đức Phổ xếp lịch và mời họp./.Nơi nhận:

- Như trên;

- Giám đốc Sở;

- Ban QLDA ĐT&XD CTGT;- Lưu: VT, QLĐT (hnam).

GIÁM ĐỐC

(đã ký)

Đặng Văn Minh
tải về 10.74 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương