Ubnd tỉnh hậu giang sở TƯ pháPtải về 14.07 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu15.08.2016
Kích14.07 Kb.

UBND TỈNH HẬU GIANG

SỞ TƯ PHÁPSố: 416 /QĐ-STPCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hậu Giang, ngày 29 tháng 5 năm 2012QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Bảng chấm điểm thi đua đối với các đơn vị

thuộc Sở Tư pháp và Phòng Tư pháp cấp huyện năm 2012GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP TỈNH HẬU GIANG


Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Căn cứ Thông tư số 02/2011/TT-BNV ngày 24 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Căn cứ Thông tư số 06/2011/TT-BTP ngày 07/3/2011 của Bộ Tư pháp hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong Ngành Tư pháp;

Căn cứ Quyết định số 34/2011/QĐ-UBND ngày 15/9/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành Quy chế công tác thi đua, khen thưởng;

Căn cứ Quyết định số 42/2011/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Sở Tư pháp,QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này "Bảng chấm điểm thi đua đối với các đơn vị thuộc Sở Tư pháp và Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2012".
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định s 210/QĐ-STP ngày 23/3/2011 ca Giám đốc S Tư pháp tỉnh Hu Giang v vic ban hành Bảng chấm điểm thi đua đối với Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh Hậu Giang.

Điều 3. Chánh Văn phòng Sở Tư pháp, thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Sở Tư pháp; Trưởng Phòng, Trung tâm thuộc Sở, Trưởng Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:

- Vụ TĐKT- BTP (để biết);

- TT. Hội đồng TĐ-KT tỉnh (để biết);

- Như Điều 3 (để thực hiện);- Lưu: VT, TĐKT.

GIÁM ĐỐC

Đã ký
Huỳnh Thu: Portal -> Data -> Sites
Sites -> 06-1/tncn (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/tt-btc ngày 14/06/2007 của Bộ Tài chính) CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Sites -> 01/htbt (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/tt-btc ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính) ẫu số: 10/gtgt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Sites -> MẪu số 02 (ban hành kèm theo Thông tư số 06/2009/tt-bca-c11 ngày 11/3/2009 của Bộ Công an) CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Sites -> QUỐc hội cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Sites -> BỘ NÔng nghiệp và phát triển nông thôn bộ TÀi chính
Sites -> VĂn phòng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Sites -> ĐƠn xin đĂng ký biếN ĐỘng về SỬ DỤng đẤt kính gửi
Sites -> PHỤ LỤC 13 Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
Sites -> SỞ giao thông vận tảI Độc lập Tự do Hạnh phúc
Sites -> Mẫu số 165 Cơ quan trình
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương