01/htbt (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/tt-btc ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính) ẫu số: 10/gtgt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 10.72 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.07.2016
Kích10.72 Kb.
#2537

M
Mẫu số: 01/HTBT

(Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính)
ẫu số: 10/GTGTCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
............, ngày..........tháng ........năm ......
ĐỀ NGHỊ HOÀN THUẾ/PHÍ
Kính gửi: Cục thuế/Chi cục thuế ..................................................................
I. Cá nhân/tổ chức đề nghị hoàn thuế/phí:

1. Tên cá nhân/tổ chức đề nghị hoàn thuế/phí:..................................................................

2. Mã số thuế: ...................................................................................................................

3. Quốc tịch: .....................................................................................................................

4. Địa chỉ:..........................................................................................................................

5. Điện thoại: ........................... Fax:........................... Email: .........................................

6. Số tài khoản:............................ tại Ngân hàng (Kho bạc):............................................

7. Nghề nghiệp/ Lĩnh vực hoạt động/Ngành nghề kinh doanh chính: ...........................................................................................................................................


II. Nội dung đề nghị hoàn thuế/phí:

1. Loại thuế/phí đề nghị hoàn: ..........................................................................................

2. Số tiền thuế/phí phải nộp: .............................................................................................

3. Số tiền thuế/phí đã nộp (hoặc đã được khấu trừ) .........................................................

4. Số tiền thuế/phí đề nghị hoàn: ......................................................................................

5. Thời gian phát sinh số thuế/phí đề nghị hoàn: .............................................................

6. Lý do đề nghị hoàn thuế/phí: .......................................................................................

(Ghi rõ thuộc trường hợp được hoàn thuế nào và căn cứ pháp lý).

7. Cách thức hoàn thuế/phí:7.1. Bù trừ sang loại thuế/phí khác: □ Số tiền:......................................................

7.2. Hoàn thuế/phí bằng:

Tiền mặt □ hoặc chuyển khoản □ Số tiền:.....................................................

Vào tài khoản số: ........................................................................................................

Chủ tài khoản: ................................... tại: ..................................................................


III. Tài liệu gửi kèm: (ghi rõ tên tài liệu, bản chính hay bản sao)

1. ...........

2. ..........

...


TỔ CHỨC/ CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ HOÀN THUẾ/ PHÍ

Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ)

Ghi chú:

Mục II.7 – cách thức hoàn thuế/phí: Người đề nghị hoàn thuế/phí có thể lựa chọn một hoặc cả hai cách thức: (1) bù trừ sang loại thuế/phí khác, (2) hoàn thuế/phí bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản bằng cách đánh dấu (x) vào ô thích hợp và ghi rõ số tiền đề nghị hoàn theo từng cách thức.Thông tư 60/TT-BTC ngày 14/6/2007.

Каталог: Portal -> Data -> Sites
Sites -> 06-1/tncn (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/tt-btc ngày 14/06/2007 của Bộ Tài chính) CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Sites -> MẪu số 02 (ban hành kèm theo Thông tư số 06/2009/tt-bca-c11 ngày 11/3/2009 của Bộ Công an) CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Sites -> QUỐc hội cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Sites -> BỘ NÔng nghiệp và phát triển nông thôn bộ TÀi chính
Sites -> VĂn phòng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Sites -> ĐƠn xin đĂng ký biếN ĐỘng về SỬ DỤng đẤt kính gửi
Sites -> PHỤ LỤC 13 Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
Sites -> SỞ giao thông vận tảI Độc lập Tự do Hạnh phúc
Sites -> Mẫu số 165 Cơ quan trình
Sites -> THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1690

tải về 10.72 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương