SỞ giao thông vận tảI Độc lập Tự do Hạnh phúctải về 16.19 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu29.07.2016
Kích16.19 Kb.
#9775


UBND TỈNH HẬU GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 7, HĐND khoá VIII.
Số: 1630 /SGTVT Hậu Giang, ngày 06 tháng 12 năm 2013

Kính gửi:

- Thường trực HĐND tỉnh Hậu Giang;

- Thường trực UBND tỉnh Hậu Giang.Sở Giao thông vận tải Hậu Giang nhận được công văn số 1867/UBND-TH ngày 28/11/2013 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc trả lời ý kiến của cử tri trước kỳ họp thứ 7, HĐND khoá VIII.

Sau khi nghiên cứu các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 7, HĐND khoá VIII, được UBND tỉnh giao cho các Sở, Ban ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố trả lời các ý kiến, kiến nghị. Sở GTVT báo cáo, giải trình về ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 7, HĐND khoá VIII về lĩnh vực giao thông với nội dung cụ thể như sau:


1. Cử tri xã Vị Trung, xã Vị Thanh (huyện Vị Thuỷ), thị trấn Rạch Gòi (huyện Châu Thành A) phản ánh: Đường nối Vị Thanh - Cần Thơ đã hoàn thành đưa vào sử dụng gần 2 năm. Nhưng việc khắc phục hậu quả làm hư lộ giao thông nông thôn, đắp đập kênh gây cản trở giao thông và ảnh hưởng đến sản xuất, sinh hoạt của nhân dân vẫn chưa được thực hiện: Tuyến đường nối Vị Thanh - Cần Thơ (đoạn qua địa bàn tỉnh Hậu Giang) đi qua 57 kênh và 20 đường GTNT. Sở GTVT đã chỉ đạo cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng CTGT chỉ đạo các đơn vị thi công sửa chữa lại hệ thống GTNT và khơi thông dòng chảy để trả lại hiện trạng cho nhân dân và tao điều kiện phục vụ việc sinh hoạt, sản xuất và không ảnh hưởng đến môi trường do các đơn vị thi công gây ra. Đến nay các đơn vị đã khắc phục được 50 tuyến kênh và 10 tuyến lộ GTNT, Hiện nay còn 7 tuyến kênh và 10 tuyến lộ GTNT đã khắc phục nhưng chưa hoàn chỉnh để thuận tiện cho việc đi lại của nhân dân. Để đảm bảo yêu việc đi lại của nhân dân Sở GTVT tiếp tục chỉ đạo Ban Quản lý dự án ĐTXD - CTGT đề nghị các đơn vị thi công tiếp tục khắc phục những hư hỏng đối với lộ GTNT và khơi thông dòng chảy để trả lại hiện trạng ban đầu cho nhân dân. Thời gian hoàn thành các nội dung trên chậm nhất xong trước tết âm lịch Giáp Ngọ năm 2014 (31/1/2014).

2. Cử tri xã Hiệp Hưng (huyện Phụng Hiệp) bức xúc đề nghị: tỉnh sớm đầu tư xây dựng tuyến lộ Kênh Xáng Hậu Giang 3, để tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình lưu thông của người dân và giao thương hàng hoá:Kiến nghị của cử tri xã Hiệp Hưng (huyện Phụng Hiệp) về đầu tư xây dựng tuyến lộ trên là hợp lý, nhằm phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân. Tuy nhiên hiện nay nguồn vốn đầu tư xây dựng hạn chế do Chính phủ đã ra Chỉ thị 1792/CT-TTg ngày 15/11/2011 về tăng cường quản lý đầu tư từ vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ đó do việc đầu tư tuyến đường này cần phải có thời gian và lộ trình thực hiện. Hơn nữa theo phân cấp đây là cầu đường huyện do UBND huyện Phụng Hiệp quản lý và đầu tư xây dựng. Do đó Sở GTVT sẽ kiến nghị với UBND huyện Phụng Hiệp xem xét đưa tuyến lộ này đầu tư hàng năm vào chiến dịch Giao thông - Thuỷ lợi mùa khô, với hình thức Nhà nước và nhân dân cùng làm để phục vụ việc đi lại của nhân dân và giao thương hàng hoá.

3. Cử tri xã Đông Phước, xã Đông Phú, thị trấn Ngã Sáu, (huyện Châu Thành) phản ánh: Hiện nay tiến độ thi công tuyến lộ Đông Phước - Tân Long, Ngã Sáu - Đông Phú quá chậmlàm ảnh hưởng đến việc đi lại của học sinh và người dân. Đề nghị tỉnh làm việc với chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ xây dựng để công trình sớm hoàn thành đưa vào sửa dụng. Sở GTVT có ý kiến như sau: Tuyến lộ Ngã Sáu - Đông Phú đây là tuyến đường huyện do UBND huyện Châu Thành làm chủ đầu do đó Sở GTVT sẽ xem xét cụ thể để đề nghị UBND huyện Châu Thành đôn đốc các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công để công trình sớm hoàn thành đưa vào sử dụng. Đối với tuyến Đông Phước - Tân Long tuyến này do Sở GTVT làm chủ đầu tư. Theo thiết kế thì tuyến đường này mở mới đi ngoài ruộng, do đó không aarnh hưởng đến việc đi lại cử nhân nhân. Tiến độ thi công hoàn thành gói thầu là 15 tháng (450 ngày). Thời gian khởi công ngày từ 15/8/2013 đến nay được 4 tháng. Trong quá trình triển khai thi công Sở GTVT đã chỉ đạo Ban Quản lý dự án ĐTXD-CTGT đề nghị đơn vị đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ. Đến nay đã thi công được 2.230m/2400m hạng mục cát nền k95. Dự kiến đến ngày 31/01/2014 hoàn thành hạng mục cát nền k98 đảm bảo việc đi lại của nhân dân. Thời giam dự kiến hoàn thành công trình đưa vào sử dụng là ngày 02/9/2014.

Trên đây là nội dung trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trên địa bàn tỉnh Hậu Giang trước kỳ họp thứ 7, HĐND khoá VIII, Sở Giao thông vận tải báo cáo đến Thường trực HĐND và TT. UBND tỉnh biết và tổng hợp để trả lời cử tri./.GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- Như trên;

- Ban QL Dự án (th/hiện)

- Lưu VP Sở.Nguyễn Văn Tuấn


Каталог: Portal -> Data -> Sites
Sites -> 06-1/tncn (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/tt-btc ngày 14/06/2007 của Bộ Tài chính) CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Sites -> 01/htbt (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/tt-btc ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính) ẫu số: 10/gtgt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Sites -> MẪu số 02 (ban hành kèm theo Thông tư số 06/2009/tt-bca-c11 ngày 11/3/2009 của Bộ Công an) CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Sites -> QUỐc hội cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Sites -> BỘ NÔng nghiệp và phát triển nông thôn bộ TÀi chính
Sites -> VĂn phòng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Sites -> ĐƠn xin đĂng ký biếN ĐỘng về SỬ DỤng đẤt kính gửi
Sites -> PHỤ LỤC 13 Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
Sites -> Mẫu số 165 Cơ quan trình
Sites -> THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1690

tải về 16.19 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương