Mẫu số 165 Cơ quan trìnhtải về 13.56 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.07.2016
Kích13.56 Kb.
#10042

Mẫu số 165


Cơ quan trình


Số :

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


…………………, ngày......... tháng......... năm………..
ĐỀ NGHỊ

Về việc tham gia ý kiến thẩm định Thiết kế cơ sở công trình:……….

Thuộc dự án: …………………………..
Kính gửi: Sở Công Thương tỉnh Hậu Giang

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng về việc Quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Các căn cứ khác có liên quan…………………………

(Cơ quan trình) đề nghị Sở Công Thương tham gia ý kiến thẩm định thiết kế cơ sở của dự án đầu tư xây dựng công trình………. do……..… lập với các nội dung sau:

1. Tên công trình…

Loại và cấp công trình…

- Thuộc dự án…

- Dự kiến tổng mức đầu tư dự án…

- Chủ đầu tư...

- Địa điểm xây dựng…

- Diện tích sử dụng đất…

- Tổ chức tư vấn lập thiết kế cơ sở…

- Tổ chức thực hiện khảo sát xây dựng…

- Quy mô xây dựng, công suất, các thông số kỹ thuật chủ yếu…

- Các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng…

2. Hồ sơ thiết kế trình:

1- Bản sao văn bản số… ngày… của… về chủ trương đầu tư xây dựng công trình.

2- Thuyết minh dự án.

3- Thuyết minh thiết kế.

4- Các bản vẽ thiết kế.

5- Báo cáo kết quả khảo sát xây dựng.

6- Biên bản của chủ đầu tư nghiệm thu kết quả khảo sát xây dựng.

7- Các văn bản của cấp có thẩm quyền (nếu có) về quy hoạch xây dựng, quyền sử dụng đất, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường sinh thái, sử dụng hệ thống hạ tầng kỹ thuật bên ngoài công trình, an toàn vận hành công trình ngầm và các yêu cầu khác có liên quan.

8- Kết quả thi tuyển thiết kế kiến trúc công trình đối với trường hợp có thi tuyển.

9- Đăng ký kinh doanh của nhà thầu thiết kế, nhà thầu khảo sát xây dựng.10- Hồ sơ năng lực, chứng chỉ hành nghề của chủ nhiệm khảo sát xây dựng, chủ nhiệm thiết kế và các chủ trì thiết kế.

(Cơ quan trình) đề nghị Sở Công Thương xem xét, tham gia ý kiến thẩm định thiết kế cơ sở công trình nêu trên.
Nơi nhận :

-

- Lưu

CƠ QUAN TRÌNH

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)


Каталог: Portal -> Data -> Sites
Sites -> 06-1/tncn (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/tt-btc ngày 14/06/2007 của Bộ Tài chính) CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Sites -> 01/htbt (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/tt-btc ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính) ẫu số: 10/gtgt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Sites -> MẪu số 02 (ban hành kèm theo Thông tư số 06/2009/tt-bca-c11 ngày 11/3/2009 của Bộ Công an) CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Sites -> QUỐc hội cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Sites -> BỘ NÔng nghiệp và phát triển nông thôn bộ TÀi chính
Sites -> VĂn phòng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Sites -> ĐƠn xin đĂng ký biếN ĐỘng về SỬ DỤng đẤt kính gửi
Sites -> PHỤ LỤC 13 Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
Sites -> SỞ giao thông vận tảI Độc lập Tự do Hạnh phúc
Sites -> THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1690

tải về 13.56 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương