portal/data/doc/tintuc
  Nghiên cứu một số đặc điểm
  NHỮng đÓng góp mới của luậN Án tiến sĩ CẤP ĐẠi học huế Họ và tên ncs : Nguyễn Văn Tuấn
Portal/Data/Sites/1/GalleryImages/thu tuc hanh chinh (31/THUE/TNCN
  06-1/tncn (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/tt-btc ngày 14/06/2007 của Bộ Tài chính) CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Portal/Data/Sites/1/GalleryImages/thu tuc hanh chinh (31/THUE/hoan thue
  01/htbt (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/tt-btc ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính) ẫu số: 10/gtgt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Portal/Data/Sites/1/GalleryImages/Thu Tuc Hanh Chinh DA30/Cap Tinh/Hongkinh/MD - CONG AN - KINH
  MẪu số 02 (ban hành kèm theo Thông tư số 06/2009/tt-bca-c11 ngày 11/3/2009 của Bộ Công an) CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Portal/data/sites\49\upload
  QUỐc hội cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Portal/Data/Sites/76/vanban/vanbantw
  BỘ NÔng nghiệp và phát triển nông thôn bộ TÀi chính
Portal/Data/Sites/34/Tai Lieu
  VĂn phòng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Portal/Data/Sites/1/GalleryImages/Thu Tuc Hanh Chinh DA30/Cap Tinh/Hongkinh/Cap Huyen/3. TAI NGUYEN - MT
  ĐƠn xin đĂng ký biếN ĐỘng về SỬ DỤng đẤt kính gửi
Portal/Data/Sites/1/GalleryImages/SO Y TE/2013/cchc/07
  PHỤ LỤC 13 Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
Portal/Data/Sites/1/GalleryImages/HDND/VAN BAN HDND
  SỞ giao thông vận tảI Độc lập Tự do Hạnh phúc
Portal/Data/Sites/1/GalleryImages/Thu Tuc Hanh Chinh DA30/Cap Tinh/So CongThuong/21 GOP Y TKCS CONG TRINH CN NHOM B-C
  Mẫu số 165 Cơ quan trình
Portal/Data/Sites/76/vanban/vanbanchinhphu
  THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1690
Portal/Data/Sites/1/GalleryImages/Thu Tuc Hanh Chinh DA30/Cap Tinh/Hongkinh/Cap Huyen/3. TAI NGUYEN - MT
  CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam mẫu số 16/ĐK Độc lập Tự do Hạnh phúc
Portal/Data/Sites/76/vanban/vanbanchinhphu
  THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1405
Portal/Data/Sites/1/GalleryImages/SO Y TE/2013
  BỘ y tế BÁo cáo tổng kếT
Portal/Data/Sites/76/vanban/vanbantw
  BỘ NÔng nghiệp và phát triển nông thôn số: 03
  BỘ NÔng nghiệp vµ phát triển nông thôN
Portal/Data/Sites/1/GalleryImages/SO TAI CHINH/Thu tuc hanh chinh/Gia cong san
  1. Mua sắm, điều chuyển, bán, thanh lý và tiêu hủy tài sản nhà nước Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Portal/Data/Sites/1/GalleryImages/BAN TUYEN GIAO
  ĐẢng cộng sản việt nam hà Nội, ngày 28 tháng 8 năm 2002
Portal/Data/Sites/1/GalleryImages/SO Y TE
  CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam sở y tế Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Portal/Data/Sites/1/GalleryImages/BAN TUYEN GIAO
  Ban chấp hành trung ưƠNG
portal/data/sites/60/2015/Thang05
  BỘ TÀi chính-bộ khoa học và CÔng nghệ CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Portal/Data/Sites/1/GalleryImages/Thu Tuc Hanh Chinh DA30/TTHC CHINH SUA - BO SUNG- BAI BO 2011/SO TAI CHINH
  1. Mua sắm, điều chuyển, bán, thanh lý và tiêu hủy tài sản nhà nước
portal/data/doc/tintuc
  XẾp hạng các trưỜng đẠi học châU Á CỦa tổ chức qs năM 2014 VÀ tin vui của giáo dục việt nam
Portal/Data/Sites/1/GalleryImages/SO Y TE/2014/CCHC/03
  A Trình tự thực hiện: Bước 1: Người có nhu cầu đăng ký chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định Bước 2
Portal/Data/Sites/1/GalleryImages/BQLKCN/Cam nang VP
  QUỐc hội luật số: 15
Portal/Data/Sites/1/GalleryImages/Thu Tuc Hanh Chinh DA30/2012/SO GIAO THONG - tai len mang/TTHC MOI
  Cấp lại giấy chứng nhận Trung tâm sát hạch lái xe loại 3 đủ điều kiện hoạt động Trình tự thực hiện
Portal/Data/Sites/1/GalleryImages/ChauThanh/quyet_dinh/thang 10
  UỶ ban nhân dân huyện châu thàNH
portal/data/doc/tapchi
  TAÛp chê khoa hoüC, Âaûi hoüc Huãú, Säú 25, 2004 CẤu trúc thành phần loài khu hệ CÁ
Portal/Data/Sites/1/GalleryImages/SO TAI CHINH/Tin hoc
  I/ nguyên tắc phân loạI: Nội dung phân loại
Portal/Data/Sites/1/GalleryImages/Thu Tuc Hanh Chinh DA30/Cap Tinh/Hongkinh/Cap Huyen/3. TAI NGUYEN - MT
  Mẫu số 36/HĐcn cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
  Mẫu số 37/HĐcn cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Portal/Data/Sites/1/GalleryImages/Thu Tuc Hanh Chinh DA30/Cap Tinh/Hongkinh/New Folder (4)/1. TU PHAP
  Mẫu số 37/HĐcn cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Portal/Data/Sites/1/GalleryImages/Thu Tuc Hanh Chinh DA30/Cap Tinh/18. KHO BAC NHA NUOC - IN
  26. Thủ tục Thanh toán vốn đầu tư xdcb a Trình tự thực hiện
Portal/Data/Sites/1/GalleryImages/Thu Tuc Hanh Chinh DA30/Cap Tinh/Hongkinh/New Folder (4)/1. TU PHAP
  Mẫu số 39/HĐmb cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Portal/Data/Sites/1/GalleryImages/Thu Tuc Hanh Chinh DA30/Cap Tinh/SO LDTB XH/6. DAY NGHE - 11
  A Trình tự thực hiện: Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo quy định Bước 2
Portal/Data/Sites/1/GalleryImages/sotuphap
  Ubnd tỉnh hậu giang sở TƯ pháP
Portal/Data/Sites/1/GalleryImages/Thu Tuc Hanh Chinh DA30/Cap Tinh/Hongkinh/New Folder (4)/1. TU PHAP
  Mẫu số 43/HĐta cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc HỢP ĐỒng tặng cho căn hộ nhà chung cư
  Mẫu số 44/HĐt cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc HỢP ĐỒng cho thuê quyền sử DỤng đẤT
  Mẫu số 47/HĐt cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc HỢP ĐỒng thuê CĂn hộ nhà chung cư
portal/data/doc/tapchi
  TAÛp chê khoa hoüC, Âaûi hoüc Huãú, Säú 28, 2005 TÌnh hình dao đỘng giá CÀ phê thị trưỜng thế giới trong những năm qua và những táC ĐỘng của nó ĐẾN thị trưỜng cà phê Ở việt nam
Portal/Data/Sites/1/GalleryImages/Thu Tuc Hanh Chinh DA30/Cap Tinh/Hongkinh/New Folder (4)/1. TU PHAP
  Mẫu số 51/HĐtc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc HỢP ĐỒng thế chấp căn hộ nhà chung cư
  Mẫu số 53/HĐgv cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
  Mẫu số 55/HĐgv cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc HỢP ĐỒng góp vốn bằng căn hộ nhà chung cư
Portal/data/sites\49\upload
  Ubnd tỉnh hậu giang cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Portal/Data/Sites/1/GalleryImages/Thu Tuc Hanh Chinh DA30/BO TTHC GIAI DOAN 3/VAN PHONG UBND TINH (HOAN CHINH) on hongkinh/6. LINH VUC NGOAI VU
  74. Phê duyệt khoản viện trợ phi chính phủ nước ngoài (pcpnn) a) Trình tự thực hiện
Portal/Data/Sites/1/GalleryImages/sotuphap
  Ubnd tỉnh hậu giang sở TƯ pháp số: 765 /QĐ-stp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Portal/Data/Sites/1/GalleryImages/Thu Tuc Hanh Chinh DA30/Cap Tinh/Anh Tan/NGAN HANG NN
  20. Thủ tục Chấp thuận cho ngân hàng thương mại cổ phần được đăng ký niêm yết cổ phiếu Trình tự thực hiện
Portal/Data/Sites/1/GalleryImages/Thu Tuc Hanh Chinh DA30/BO TTHC GIAI DOAN 3/VAN PHONG UBND TINH (HOAN CHINH) on hongkinh/7. LINH VUC TO CHUC CAN BO
  82. Thành lập các tổ chức hành chính, tổ chức sự nghiệp nhà nước a Trình tự thực hiện
Portal/Data/Sites/1/GalleryImages/So noi vu
  I. danh sách thưỜng trựC Ủy ban bầu cử Đbqh khóa XIII và ĐẠi biểu hđND, nhiệm kỳ 2011 2016
Portal/Data/Sites/1/GalleryImages/BAN TUYEN GIAO
  TÌnh hình thế giớI, CÔng táC ĐỐi ngoại củA ĐẢNG, nhà NƯỚc năM 2012 VÀ phưƠng hưỚNG, nhiệm vụ 20131
Portal/Data/Sites/1/GalleryImages/Thu Tuc Hanh Chinh DA30/Cap Tinh/Anh Tan/BQL CAC KCN
  Bước 2: Nộp hồ sơ tại Phòng Quản lý Đầu tư và Doanh nghiệp
Portal/Data/Sites/76/vanban/vanbanchinhphu
  CHÍnh phủ Số: 32
portal/data/doc/tapchi
  TAÛp chê khoa hoüC, Âaûi hoüc Huãú, Säú 47, 2008
Portal/Data/Sites/76/vanban/7sp/tiengviet
  Ubnd tỉnh hậu giang sở NÔng nghiệp và phát triển nông thôN
portal/data/doc/tapchi
  TAÛp chê khoa hoüC, Âaûi hoüc Huãú, Säú 46, 2008
portal/data/doc/tintuc
  BỘ giáo dục và ĐÀo tạO ĐẠi học huế danh mụC ĐỀ xuấT ĐỀ TÀi kh&cn cấp bộ NĂM 2017
  I. TÌNh hình thực hiệN ĐỀ TÀI/DỰ ÁN/nhiệm vụ kh&cn các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Nhà nước
portal/data/doc/tapchi
  TAÛp chê khoa hoüC, Âaûi hoüc Huãú, Säú 46, 2008
portal/data/doc/tintuc
  ĐẠi học huế Độc lập – Tự do – Hạnh phúc biên bảN ĐÁnh giá SẢn phẩm tham dự “Triển lãm sản phẩm sáng tạo của sinh viên và cán bộ trẻ năm 2013”
Portal/Data/Sites/76/vanban/vanbantw
  Căn cứ Nghị định 01/2008/cp ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Portal/Data/Sites/1/GalleryImages/SO Y TE
  Danh mục VI sinh vật gây bệnh truyền nhiễm theo nhóm nguy cơ VÀ CẤP ĐỘ an toàn sinh học phù HỢp kỹ thuật xét nghiệM
portal/data/doc/tapchi
  TAÛp chê khoa hoüC, Âaûi hoüc Huãú, Säú 46, 2008 tiềm năng sử DỤng của một số loại thứC ĂN ĐỊa phưƠNG
  TAÛp chê khoa hoüC, Âaûi hoüc Huãú, Säú 22, 2004
portal/data/doc/tintuc
  CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam đẠi học huế Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
portal/data/doc/tapchi
  NGƯỜi thầY ĐẦu tiêN
portal/data/doc/tintuc
  Về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân làm chủ nhiệm đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở Đại học Huế năm 2015
portal/data/doc/tapchi
  TAÛp chê khoa hoüC, Âaûi hoüc Huãú, Säú 18, 2003
portal/data/doc/tintuc
  TÌnh hìNH, KẾt quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và CÔng nghệ CẤp cơ SỞ NĂM 2014
Portal/Data/Sites/1/GalleryImages/Tac
  NỘi dung đÁnh giá trang thông tin đIỆn tử CỦA ĐỊa phưƠng năM 2009
directory Portal Data  
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương