ĐƠn xin đĂng ký biếN ĐỘng về SỬ DỤng đẤt kính gửitải về 23.41 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu28.07.2016
Kích23.41 Kb.
#8323
Mẫu số 14/ĐK


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐƠN XIN ĐĂNG KÝ BIẾN ĐỘNG VỀ
SỬ DỤNG ĐẤT


Kính gửi: ........................................

PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ

Vào sổ tiếp nhận hồ sơ:

..... Giờ... Phút, ngày…/…/…

Quyển số..., Số thứ tự......

Người nhận hồ sơ

(Ký và ghi rõ họ, tên)

I- KÊ KHAI CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT(Xem hướng dẫn ở cuối đơn này trước khi viết đơn; không tẩy xoá,
sửa chữa nội dung đã viết )


1. Người sử dụng đất:

1.1 Tên người sử dụng đất (Viết chữ in hoa):...............................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

1.2 Địa chỉ :..................................................................................................................

.....................................................................................................................................2. Thửa đất được quyền sử dụng:

2.1. Thửa đất số:....................................; 2.2. Tờ bản đồ số: .......................................;

2.3. Địa chỉ tại:.............................................................................................................;

......................................................................................................................................;

2.4. Diện tích thửa đất:................... M2; 2.5. Mục đích sử dụng đất:............................;

2.6. Thời hạn sử dụng đất:............................;

2.7. Nguồn gốc sử dụng đất: ......................................................................................;

2.8. Có hạn chế về quyền sử dụng đất: .......................................................................

....................................................................................................................................;

2.9. Tài sản gắn liền với đất:........................................................................................

.....................................................................................................................................

2.10. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:

- Số phát hành:...................... (Số in ở trang 1 của giấy chứng nhận quyền sử dụng đất)

- Số vào sổ cấp GCN quyền sử dụng đất:....................., Ngày cấp ...../...../........3. Nội dung xin đăng ký biến động và lý do biến động:

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................4. Giấy tờ nộp kèm theo đơn này gồm có:

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có thửa đất nói trên

- .....................................................................................................................................

- ......................................................................................................................................

- ......................................................................................................................................Tôi xin cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng.

……, ngày .... Tháng ... Năm ......Người viết đơn

(Ký, ghi râ họ tên)

II- KẾT QUẢ THẨM TRA CỦA VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ
QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................


Ngày….. Tháng…. Năm …..

Người thẩm tra

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)

Ngày….. Tháng…. Năm …..

Thủ trưởng Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất

(Ký tên, đóng dấu)

Hướng dẫn viết đơn

- Đơn này dùng trong các trường hợp: Người sử sụng đất đổi tên; giảm diện tích thửa đất do thiên tai; thay đổi hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi nghĩa vụ tài chính về đất đai.

- Đề gửi đơn: Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thì đề gửi Phòng Tài nguyên và Môi trường; Tổ chức, cơ sở tôn giáo, tổ chức và cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thì đê gửi Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Điểm 1 ghi tên và địa chỉ của người sử dụng đất như trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

- Điểm 2 ghi các thông tin về thửa đất như trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trường hợp tài sản gắn liền với đất đã đăng ký quyền sở hữu tài sản theo quy định của pháp luật thì ghi thông tin về tài sản như trên giấy chứng nhận quyền sở hữu đối với tài sản đó.

- Điểm 3 ghi rõ nội dung trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cần thay đổi, nội dung đó thay đổi như thế nào, lý do thay đổi; ví dụ "Xin đổi tên chủ hộ sử dụng đất thành Nguyễn Huy Hoàng, sinh ngày 27/10/1973 vì chủ hộ cũ đã chết"

- Người viết đơn ký và ghi rõ họ tên ở cuối phần khai của người sử dụng đất; trường hợp ủy quyền viết đơn thì người được ủy quyền ký, ghi rõ họ tên và ghi (được uỷ quyền); đối với tổ chức sử dụng đất phải ghi họ tên, chức vụ người viết đơn và đóng dấu của tổ chức.
Каталог: Portal -> Data -> Sites
Sites -> 06-1/tncn (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/tt-btc ngày 14/06/2007 của Bộ Tài chính) CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Sites -> 01/htbt (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/tt-btc ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính) ẫu số: 10/gtgt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Sites -> MẪu số 02 (ban hành kèm theo Thông tư số 06/2009/tt-bca-c11 ngày 11/3/2009 của Bộ Công an) CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Sites -> QUỐc hội cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Sites -> BỘ NÔng nghiệp và phát triển nông thôn bộ TÀi chính
Sites -> VĂn phòng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Sites -> PHỤ LỤC 13 Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
Sites -> SỞ giao thông vận tảI Độc lập Tự do Hạnh phúc
Sites -> Mẫu số 165 Cơ quan trình
Sites -> THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1690

tải về 23.41 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương