VĂn phòng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 14.93 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu27.07.2016
Kích14.93 Kb.
#7341

SỞ NỘI VỤ TỈNH HẬU GIANG

VĂN PHÒNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hậu Giang, ngày 13 tháng 6 năm 2016

LỊCH LÀM VIỆC

(Từ ngày 13/6/2016 đến ngày 17/6/2016)
THỨ HAI: 13/6/2016

- 07 giờ 30: Giám đốc tham dự lớp bồi dưỡng công tác xây dựng Đảng (Đ/c Hài cùng dự). Điểm tại Hội trường Tỉnh ủy (03 ngày).

- 07 giờ 30: Phó Giám đốc (Phan Hoàng Ngoan) đi học lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng đối tượng 2 đến hết tuần.

- 07 giờ 30: Phó Giám đốc (Võ Thành Chính) tham dự lớp tập huấn công tác thông tin đối ngoại và tập huấn kỹ năng người phát ngôn cung cấp thông tin cho báo chí năm 2016 (Đ/c Đội cùng dự). Điểm tại Hội trường UBND tỉnh (02 ngày).THỨ BA: 14/6/2016

- 13 giờ 30: Giám đốc và Phó Giám đốc (Nguyễn Minh Trí) họp Chuẩn bị công tác tổng kết và xét thi đua – khen thưởng trong công tác bầu cử (Đ/c Minh, Đ/c Đội cùng dự). Điểm tại Phòng họp số 2 Tỉnh ủy.

- 13 giờ 30: Phó Giám đốc (Võ Thành Chính) triển khai ngày Pháp luật (Mời tất cả công chức, viên chức thuộc, trực thuộc Sở Nội vụ tham dự). Điểm tại Hội trường Sở Nội vụ. (Tài liệu triển khai được đăng tải trên trang Web Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang).THỨ TƯ: 15/6/2016

- 07 giờ 30: Phó Giám đốc (Nguyễn Minh Trí) dự Hội nghị Tổng kết công tác đảm bảo an ninh trật tự bảo vệ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 và triển khai kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự - y tế MDEC – Hậu Giang 2016. Điểm tại Hội trường Công an tỉnh.

- 07 giờ 30: Phó Giám đốc (Võ Thành Chính) dự khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức QLNN ngạch Chuyên viên đợt 1 năm 2016. Điểm tại Hội trường Sở Nội vụ.

- 08 giờ 00: Phó Giám đốc (Võ Thành Chính) dự Hội nghị trực tuyến Tổng kết 5 năm Chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận (2011-2015) và Sơ kết 2 năm thực hiện Chương trình phối hợp về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới” (2013-2015). Điểm tại Hội trường Công an tỉnh.

- 13 giờ 30: Giám đốc dự họp Ban Cán sự Đảng và thành viên UBND tỉnh. Điểm tại Phòng họp BCS&TT.UBND tỉnh.

- 13 giờ 30: Phó Giám đốc (Nguyễn Minh Trí) Dự Tổng kết “Tháng công nhân” năm 2016 sơ kết PT CNVCLĐ và hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm 2016. Điểm tại Hội trường Liên đoàn Lao động tỉnh.THỨ NĂM: 16/6/2016

- 07 giờ 30: Giám đốc dự kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Hậu Giang khóa IX nhiệm kỳ 2016 – 2021 (Đ/c Minh cùng dự). Điểm tại Hội trường UBND tỉnh (cả ngày).

- 13 giờ 30: Phó Giám đốc (Võ Thành Chính) dự Hội nghị Sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu 2016 và Đối thoại với Doanh nghiệp (Đ/c Đội cùng dự). Điểm tại Hội trường BQL các khu Công nghiệp tỉnh.

THỨ SÁU: 17/6/2016.

- 07 giờ 30: Giám đốc dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối mở rộng. Điểm tại Hội trường Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.

- 07 giờ 30: Phó Giám đốc (Võ Thành Chính) dự Hội nghị Đánh giá Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2015. Điểm tại Hội trường UBND tỉnh.

- 07 giờ 30: Phó Giám đốc (Nguyễn Minh Trí) tham dự kỳ họp thứ nhất HĐND thành phố Vị Thanh, khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021 (Đ/c Minh cùng dự). Điểm tại Hội trường UBND thành phố Vị Thanh.

- 14 giờ 00: Giám đốc và Phó Giám đôc (Võ Thành Chính) làm việc với Ban Quản lý Dự án công trình kho lưu trữ (Mời Đ/c Khải, Chi cục trưởng Chi cục VT-LT; Đ/c Đội, Đ/c Khải (KT) cùng dự). Điểm tại Phòng họp số 01 Sở Nội vụ./.

THỨ BẢY: 18/6/2016.

- 07 giờ 00: Giám đốc đi công tác Vũng Tàu. Điểm tại Thành phố Vũng Tàu.

- 08 giờ 00: Phó Giám đốc (Nguyễn Minh Trí) dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 1634/CT-TTg ngày 31/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ và triển khai Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư về phòng cháy, chữa cháy. Điểm tại phòng họp số 03 UBND tỉnh.

Nơi nhận:

- Ban Giám đốc;

- Lãnh đạo các Phòng, Ban, Chi cục;

- Lưu: VT.TL. GIÁM ĐỐC

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Каталог: Portal -> Data -> Sites
Sites -> 06-1/tncn (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/tt-btc ngày 14/06/2007 của Bộ Tài chính) CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Sites -> 01/htbt (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/tt-btc ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính) ẫu số: 10/gtgt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Sites -> MẪu số 02 (ban hành kèm theo Thông tư số 06/2009/tt-bca-c11 ngày 11/3/2009 của Bộ Công an) CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Sites -> QUỐc hội cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Sites -> BỘ NÔng nghiệp và phát triển nông thôn bộ TÀi chính
Sites -> ĐƠn xin đĂng ký biếN ĐỘng về SỬ DỤng đẤt kính gửi
Sites -> PHỤ LỤC 13 Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
Sites -> SỞ giao thông vận tảI Độc lập Tự do Hạnh phúc
Sites -> Mẫu số 165 Cơ quan trình
Sites -> THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1690

tải về 14.93 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương