06-1/tncn (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/tt-btc ngày 14/06/2007 của Bộ Tài chính) CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 13.98 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.07.2016
Kích13.98 Kb.
#2312

Mẫu số: 06-1/TNCN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007 của Bộ Tài chính)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BẢNG KÊ SỐ NGÀY CƯ TRÚ TẠI VIỆT NAM


(Dùng cho cá nhân là người nước ngoài)

Năm: ..........
1. Mã số thuế :


2. Họ và tên: Quốc tịch:

3. Ngày tháng năm sinh :
4. Số hộ chiếu: Ngày Nơi cấp:
5. Mã số thuế cơ quan chi trả thu nhập (nếu có) :
6. Tên địa chỉ cơ quan chi trả thu nhập :
7. Các chỉ tiêu kê khai:

Đơn vị tính: ngày

STT

Ngày tháng đến Việt Nam

Ngày tháng rời Việt Nam

Số ngày ở Việt NamTổng số:Tôi cam đoan số liệu kê khai trên là đúng và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã kê khai./........................, ngày........ tháng...... năm .......

NGƯỜI NỘP THUẾ

(Ký, ghi rõ họ tên)Ghi chú: Ngày tháng đến và rời Việt nam căn cứ vào ngày ghi trong hộ chiếu. Ngày đến và ngày đi tính là một ngày.


Thông tư 60/TT-BTC ngày 14/6/2007.

Каталог: Portal -> Data -> Sites
Sites -> 01/htbt (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/tt-btc ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính) ẫu số: 10/gtgt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Sites -> MẪu số 02 (ban hành kèm theo Thông tư số 06/2009/tt-bca-c11 ngày 11/3/2009 của Bộ Công an) CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Sites -> QUỐc hội cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Sites -> BỘ NÔng nghiệp và phát triển nông thôn bộ TÀi chính
Sites -> VĂn phòng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Sites -> ĐƠn xin đĂng ký biếN ĐỘng về SỬ DỤng đẤt kính gửi
Sites -> PHỤ LỤC 13 Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
Sites -> SỞ giao thông vận tảI Độc lập Tự do Hạnh phúc
Sites -> Mẫu số 165 Cơ quan trình
Sites -> THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1690

tải về 13.98 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương