UỶ ban nhân dân tỉnh quảng bình số: 1195 /QĐ-ubtải về 80.05 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu25.07.2016
Kích80.05 Kb.

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

QUẢNG BÌNH


-------------

Số: 1195 /QĐ-UB


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


-------------------

Đồng Hới, ngày 26 tháng 9 năm 1997
QUYẾT ĐỊNH CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH


Về việc điều chỉnh giá các loại đất để cấp quyền sử

dụng đất và đền bù thiệt hại đất khi Nhà nước thu hồi

trên địa bàn thị xã Đồng Hới và ở thị trấn các huyện
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

- Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21/6/1994;

- Căn cứ Quyết định số 137/HĐBT ngày 27/4/1994 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) về quản lý giá;

- Căn cứ Nghị định số 87/CP ngày 17/8/1994 của Chính phủ về việc quy định khung giá các loại đất;

- Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính vật giá và Biên bản các ngành họp ngày 18/91997,
QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay điều chỉnh giá các loại đất để cấp quyền sử dụng đất, thu thiền khi giao đất, đền bù thiệt hại về đất khi Nhà nước thu hồi trên địa bàn Thị xã Đồng Hới và thị trấn các huyện như sau (có phụ lục số 1 kèm theo).

- Giá các loại đất khác và phân loại đường, vị trí và các hệ số tăng giảm đất ở thị xã Đồng Hới và các huyện, thị vẫn áp dụng như Quyết định số 1088/QĐ – UB ngày 21/12/1994 cảu UBND tỉnh (Phụ lục số 2 kèm theo).

- Khu vực san lấp mương Phóng Thủy có quyết định điều chỉnh riêng.

Điều 2: Giao cho Sở Tài chính vật giá chủ trì phối hợp với Sở Xây dựng, Địa chính và Cục Thuế hướng dẫn thực hiện quyết định này.

- Trong quá trình thực hiện nếu giá đất trên thị trường tăng giảm quá 10% so với giá quy định trên thì các ngành liên quan có trách nhiệm báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để điều chỉnh cho phù hợp.

Điều 3: Giá quy định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/1997. Những văn bản quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 4: Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính vật giá, Giám đốc Sở Địa chính, Sở Xây dựng, Cục trưởng Cục Thuế, thủ trưởng các ban, ngành, và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:

- Ban VGCP;

- Như điều 4;

- Lưu VT.


TM/ UBND TỈNH QUẢNG BÌNH

KT/ CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)


PHAN LÂM PHƯƠNGBẢN PHỤ LỤC SỐ 1:
Kèm theo Quyết định số 1195/QĐ – UB ngày 26/9/1997

của Ủy ban nhân dân tỉnh
I. Đất khu dân cư vùng thị xã Đồng Hới


TT

Loại đường phố

Đ.vị tính

Vị trí 1

Vị trí 2

Vị trí 3

Vị trí 4

1

Đường loại 1

1.000đ/m2

720

480

336

192

2

Đường loại 2

-

480

336

192

80

3

Đường loại 3

-

360

234

108

54

4

Đường loại 4 và các đường kiệt

-

200

120

60

30


II. Đất khu dân cư các khu vực thị trấn huyện


TT

Loại đường phố

Đ.vị tính

Vị trí 1

Vị trí 2

Vị trí 3

Vị trí 4

1

Đường loại 1

1.000đ/m2

480

180

160

64

2

Đường loại 2

-

320

176

80

32

3

Đường loại 3 và các đường kiệt

-

180

99

45

14,4

- Đất ở thị trấn Đồng Lê và Quy Đạt giảm 30% so với mức giá quy định trên.

- Giá đất quy định trên đã bao gồm giá trị đầu tư để tạo mặt bằng và ơ sở hạ tầng tối thiểu để có thể xây dựng được nhà ở theo quy hoạch cụm dân cư.
BẢN PHỤ LỤC SỐ 2
I. Đất nông nghiệp, lâm nghiệp

a) Đất trồng cây hàng năm và đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản
Hạng đất

Đ.vị tính

Xã đồng bằng

trung du

Xã miền núi

Hạng 1

đ/m2

13.200Hạng 2

-

11.000

6.900

5.600

Hạng 3

-

9.000

5.600

3.700

Hạng 4

-

6.700

4.200

2.800

Hạng 5

-

4.300

2.700

1.800

Hạng 6

-

1.700

1.100

700

b) Đất trồng cây lâu năm, đất lâm nghiệp
Hạng đất

Đ.vị tính

Xã đồng bằng

Xã trung du

Xã miền núi

Hạng 1

đ/m2

9.600

6.000

4.000

Hạng 2

-

8.200

5.100

3.400

Hạng 3

-

6.000

3.700

2.500

Hạng 4

-

3.000

1.900

1.300

Hạng 5

-

1.200

800

500


II. Đất khu dân cư ở nông thôn


Hạng đất

Đ.vị tính

Xã đồng bằng

Xã trung du

Xã miền núi

Hạng 1

đ/m2

26.400Hạng 2

-

22.000

13.800

9.200

Hạng 3

-

17.800

11.100

7.400

Hạng 4

-

13.400

8.400

5.600

Hạng 5

-

8.600

5.400

3.600

Hạng 6

-

3.400

2.100

1.400


III. Đất khu dân cư ở các vùng ven thị xã, thị trấn đầu mối giao thông chính, khu thương mại, khu du lịch, khu công nghiệp.


Hạng đất

Đ.vị tính

Vị trí 1

Vị trí 2

Hạng 1

1.000 đ/m2

250

200

Hạng 2

-

200

150

Hạng 3

-

150

80

Hạng 4

-

80

60

Hạng 5

-

60

32

Hạng 6

-

32

12

- Vị trí 1: Khu đất ở vị trí thuận lợi cho sinh hoạt có điều kiện sinh lợi, mặt chính trực tiếp với đường giao thông chính; ở trung tâm thương mại, khu du lịch, khu công nghiệp

- Vị trí 2: Khu đất ở vị trí thuận lợi cho sinh hoạt, có điều kiện sinh lợi, mặt chính trực tiếp với đường giao thông chính nhưng ở cách xa khu trung tâm thương mại, du lịch, khu công nghiệp.

IV. Phân loại đường phố và vị trí đất ở thị xã Đồng Hới và các thị trấn, huyện

1. Phân loại đường phố ở thị xã Đồng Hới.

+ Đường phố loại 1: Bao gồm các đường rộng từ 32m trở lên và đường Mẹ Suốt

+ Đường phố loại 2: Bao gồm các đường rộng từ 22m đến dưới 32 m.

+ Đường phố loại 3: Bao gồm các đường rộng từ 10m đến dưới 22m

+ Đường phố loại 4: bao gồm các đường phố còn lại và các đường kiệt.

2. Phân loại đường phố ở các thị trấn, huyện

+ Đường phố loại 1: Bao gồm các đường rộng từ 22m trở lên và đường quốc lộ đi qua.

+ Đường phố loại 2: Bao gồm các đường rộng từ 10m đến dưới 22 m.

+ Đường phố loại 3: Bao gồm các đường còn lại.

3. Phân loại vị trí:

+ Vị trí 1: Áp dụng với những lô đất liền cạnh đường phố, những lô đất có điều kiện sinh lợi cao, có giá đất thị trường trung bình cao nhất trong đô thị, thị trấn. Thuận lợi cho sản xuất kinh doanh và sinh hoạt, gần trung tâm buôn bán ở các trục đường phố chính.

+ Vị trí 2: Đất ở khu vực có điều kiện sinh lợi, có giá trị đất thị trường trung bình cao trong đô thị, thị trấn. Thuận lợi cho sản xuất kinh doanh và sinh hoạt, cách trung tâm buôn bán từ 200m trở lên trên trục phố chính.

+ Vị trí 3: Đất ở khu vực ít có điều kiện sinh lợi nhưng thuận tiện cho sản xuất và sinh hoạt.

+ Vị trí 4: Những lô đất còn lại trong đô thị, thị trấn

4. Các khu trung tâm buôn bán:

+ Ở thị xã Đồng Hới:

- Khu vực chợ Đồng Hới, chợ Ga, chợ Bắc Lý

- Ngã ban Hải Thành

- Ngã tư Bưu điện, ngã tư Cầu Rào

+ Ở các thị trấn, huyện:

- Khu vực chợ Tréo

- Khu vực chợ Ba Đồn

- Khu vực Quán Hàu

- Khu vực chợ Lý Hòa, Hoàn Lão, Thanh Khê

- Khu vực chợ Đồng Lê, Quy Đạt

V. Hệ số tăng giảm ở các vị trí lô đất

- Những lô nằm cạnh ngã 3, ngã 4 của các loại đường trên được tính thêm hệ số 1,2 (tăng 20%) sơ với mức giá quy định trên.

- Những lô đất nằm trên một trục đường nhưng thuận hướng nhà (chính Đông và Đông Nam) được tính thêm hệ số 1,1 (tăng 10%) so với mức giá quy định trên.- Trường hợp cần thiết khi xem xét giá các lô đất ở trong khu vực, tùy theo điều kiện cụ thể (cơ sở hạ tầng, điều kiện sinh lợi…) ở trong từng khu vực có thể tăng giảm theo hệ số K = 0,5 đến 0,8 lần mức giá quy định trên cho phù hợp.

: vbpq -> vbpq qb.nsf -> 3a5945b93d06153047256f9600295f11
3a5945b93d06153047256f9600295f11 -> UỶ ban nhân dân tỉnh quảng bìNH
3a5945b93d06153047256f9600295f11 -> VĂn bản quy phạm pháp luậT (quyếT ĐỊNH, chỉ thị) do ủy ban nhân dân tỉnh ban hành từ ngàY 01/07/1989 ĐẾN ngàY 30/6/2006 liên quan đẾn lĩnh vực văn hoá, XÃ HỘI, thông tin, thể DỤC thể thao, giáo dụC, ĐỜi sống và y tế ĐÃ HẾt hiệu lựC
3a5945b93d06153047256f9600295f11 -> Ủy ban nhân dân tỉnh quảng bình số: 1140/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
3a5945b93d06153047256f9600295f11 -> TỈnh quảng bìNH
3a5945b93d06153047256f9600295f11 -> TỈnh quảng bìNH
3a5945b93d06153047256f9600295f11 -> UỶ ban nhân dân tỉnh cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
3a5945b93d06153047256f9600295f11 -> Ủy ban nhân dân tỉnh quảng bình số: 1508/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
3a5945b93d06153047256f9600295f11 -> Căn cứ Luật Bình đẳng giới số 73/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006 của Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 10
3a5945b93d06153047256f9600295f11 -> Căn cứ Chỉ thị sô 22-ct/tw ngày 05 tháng 6 năm 2008 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp
3a5945b93d06153047256f9600295f11 -> UỶ ban nhân dân tỉnh quảng bình số: 1535/QĐ-ub
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương