vbpq/vbpq_qb.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/D90A4D03E3A8CDE3472570A4000DB153/$file
  Số: 49/2003/QĐ-ub đồng Hới, ngày 16 tháng 09 năm 2003
vbpq/vbpq_qb.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/DA06D77FFE07A35A472570AF002BB8E5/$file
  UỶ ban nhân dân tỉnh quang bìNH
vbpq/vbpq_qb.nsf/64f0c917e087475547256f96002869cb/D602C4F721BACCA24725772A00067FF3/$file
  Ủy ban nhân dân tỉnh quảng bìNH
vbpq/vbpq_qb.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/CF925DBA9D2A0095472577350012EFA5/$file
  Ủy ban nhân dân tỉnh quảng bình số: 1021/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
vbpq/vbpq_qb.nsf/e52e33ef82896c3b47256f960028edba/4A1C768EBA3722234725709800311D69/$file
  UỶ ban nhân dân tỉnh quảng bình số: 1024/QĐ-ub cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vbpq/vbpq_qb.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/704360C29CB374A04725744E002F1392/$file
  Ủy ban nhân dân tỉnh quảng bìNH
vbpq/vbpq_qb.nsf/64f0c917e087475547256f96002869cb/F5AF9C3049FF9745472570AF0009197B/$file
  UỶ ban nhân dân tỉnh quảng bình số: 1028/QĐ-ub
vbpq/vbpq_qb.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/6DD02EC6351F31864725789B000A617F/$file
  Ủy ban nhân dân tỉnh quảng bìNH
vbpq/vbpq_qb.nsf/64f0c917e087475547256f96002869cb/B68BE5044D03B6B74725709A000B9ACF/$file
  QuyếT ĐỊnh của uỷ ban nhân dân tỉnh v/v quy định giá một phần viện phí cho các cơ sở khám chữa bệnh do địa phương quản lý
vbpq/vbpq_qb.nsf/3a5945b93d06153047256f9600295f11/337ECB2AB9C32C46472570B9002BC241/$file
  UỶ ban nhân dân tỉnh quảng bìNH
vbpq/vbpq_qb.nsf/e52e33ef82896c3b47256f960028edba/785C7E2B623649094725709A00087AEA/$file
  QuyếT ĐỊnh của uỷ ban nhân dân tỉnh về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức
vbpq/vbpq_qb.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/ED4117D7AF5B7694472570AF00093962/$file
  UỶ ban nhân dân tỉnh quảng bình số: 1051 /QĐ-ub
vbpq/vbpq_qb.nsf/64f0c917e087475547256f96002869cb/1365D762A4245DF24725709D0033455B/$file
  UỶ ban nhân dân tỉnh cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vbpq/vbpq_qb.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/9034EF0947928F774725709A000BBF16/$file
  QuyếT ĐỊnh của uỷ ban nhân dân tỉnh v/v quy định điều chỉnh giá tính lệ phí trước bạ đối với
vbpq/vbpq_qb.nsf/64f0c917e087475547256f96002869cb/289C868C2386958C4725709A000BEF8E/$file
  QuyếT ĐỊnh của uỷ ban nhân dân tỉnh v/v ban hành bản quy định về các hình thức tổ chức quản lý dự án đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh
vbpq/vbpq_qb.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/34A10B56D90BACC34725789B000FC6A8/$file
  Ủy ban nhân dân tỉnh quảng bìNH
vbpq/vbpq_qb.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/8989CFA5C7CD48094725789D0033AB2D/$file
  Ủy ban nhân dân tỉnh quảng bìNH
vbpq/vbpq_qb.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/ADE5AFD0E2120C8A4725709D003361CC/$file
  UỶ ban nhân dân tỉnh cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vbpq/vbpq_qb.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/77CE3BDD9122D2274725709A000C108A/$file
  UỶ ban nhân dân tỉnh cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam quảng bình độc lập Tự do Hạnh phúc
vbpq/vbpq_qb.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/BC44026B04880DE34725745F0033198A/$file
  Ủy ban nhân dân tỉnh quảng bìNH
vbpq/vbpq_qb.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/5F4D6C2A4E4A15154725709800322A8A/$file
  UỶ ban nhân dân tỉnh quảng bình số: 1119/QĐ-ub cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vbpq/vbpq_qb.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/1B9C257A8974386F4725745F0033A1DB/$file
  TỈnh quảng bìNH
vbpq/vbpq_qb.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/ABEC90223BCF75AE4725772E000D92A7/$file
  Ủy ban nhân dân tỉnh quảng bình số: 1128/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
vbpq/vbpq_qb.nsf/64f0c917e087475547256f96002869cb/97E0C11298FDDFE5472572FF002ED8EE/$file
  Ủy ban nhân dân tỉnh quảng bình số: 1134/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
vbpq/vbpq_qb.nsf/3a5945b93d06153047256f9600295f11/97E0C11298FDDFE5472572FF002ED8EE/$file
  VĂn bản quy phạm pháp luậT (quyếT ĐỊNH, chỉ thị) do ủy ban nhân dân tỉnh ban hành từ ngàY 01/07/1989 ĐẾN ngàY 30/6/2006 liên quan đẾn lĩnh vực văn hoá, XÃ HỘI, thông tin, thể DỤC thể thao, giáo dụC, ĐỜi sống và y tế ĐÃ HẾt hiệu lựC
vbpq/vbpq_qb.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/80452309E34A1A81472572FF002E9C6D/$file
  UỶ ban nhân dân tỉnh quảng bình số: 1135/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
vbpq/vbpq_qb.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/D370E266EF6C7DEC472572FF002E6965/$file
  Ủy ban nhân dân tỉnh quảng bình số: 1136/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
vbpq/vbpq_qb.nsf/e52e33ef82896c3b47256f960028edba/B9793CA37A56996B472572FF002E2517/$file
  Ủy ban nhân dân tỉnh quảng bình số: 1137/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
vbpq/vbpq_qb.nsf/64f0c917e087475547256f96002869cb/45D193594DDA4D93472572FF002DF2D6/$file
  UỶ ban nhân dân tỉnh quảng bình số: 1138/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
vbpq/vbpq_qb.nsf/64f0c917e087475547256f96002869cb/A11FDAB68A0BBF26472572FF002DB629/$file
  TỈnh quảng bìNH
vbpq/vbpq_qb.nsf/3a5945b93d06153047256f9600295f11/C99EB2BF3B5957D7472572FF002D6573/$file
  Ủy ban nhân dân tỉnh quảng bình số: 1140/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
vbpq/vbpq_qb.nsf/3a5945b93d06153047256f9600295f11/F9E5833A0E47BB27472575C9005B572B/$file
  TỈnh quảng bìNH
vbpq/vbpq_qb.nsf/3a5945b93d06153047256f9600295f11/AEAF77A30A6BE558472570AF000979B4/$file
  UỶ ban nhân dân tỉnh quảng bình số: 1195 /QĐ-ub
vbpq/vbpq_qb.nsf/64f0c917e087475547256f96002869cb/765B6847C1457151472570AD00290E77/$file
  UỶ ban nhân dân tỉnh cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vbpq/vbpq_qb.nsf/64f0c917e087475547256f96002869cb/4ED6744795B3E1F3472570AF000BE309/$file
  UỶ ban nhân dân tỉnh quảng bình số: 1227 /QĐ-ub
vbpq/vbpq_qb.nsf/3a5945b93d06153047256f9600295f11/DDC72C2C82DBBA414725746D000ECFC0/$file
  TỈnh quảng bìNH
vbpq/vbpq_qb.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/124FF317F890D468472578B2002EB2E7/$file
  V/v ban hành Quy định chế độ trách nhiệm Người đứng đầu các cơ quan
vbpq/vbpq_qb.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/06D099762822A4924725746D000EF4FF/$file
  Ủy ban nhân dân tỉnh quảng bình số: 1239/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
vbpq/vbpq_qb.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/918B3303FD4F3539472574A3002C4ABF/$file
  Ủy ban nhân dân tỉnh quảng bình số: 1260/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
vbpq/vbpq_qb.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/BA2F11CFA1428679472574A3002DC9BF/$file
  Ủy ban nhân dân tỉnh quảng bình số: 1262/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
vbpq/vbpq_qb.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/4C1978B303DED974472574A3002D8F27/$file
  Ủy ban nhân dân tỉnh quảng bình số: 1267/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
vbpq/vbpq_qb.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/F23580D73F457E2D47257098003351C6/$file
  UỶ ban nhân dân tỉnh quảng bình số: 1295/QĐ-ub cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
vbpq/vbpq_qb.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/EB12D487FD31987247257480002DF3E2/$file
  Ủy ban nhân dân tỉnh quảng bình số: 1309/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
vbpq/vbpq_qb.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/234D470DEDF604FD47257098003381D8/$file
  UỶ ban nhân dân tỉnh quảng bình số: 1321/QĐ-ub cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vbpq/vbpq_qb.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/D15A001466756227472570AF000BFAEC/$file
  UỶ ban nhân dân tỉnh quảng bình số: 1324/QĐ-ub
vbpq/vbpq_qb.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/2ADDC95A75DD1EFB472574A3002CC0F5/$file
  Ủy ban nhân dân tỉnh quảng bình số: 1328/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
vbpq/vbpq_qb.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/7D3C46164E00838247257307000AF55B/$file
  Ủy ban nhân dân tỉnh quảng bình số: 1342/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
vbpq/vbpq_qb.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/ED61D7F214957A69472575E5002532AD/$file
  Về việc quy định mức chi thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giáo dục và đào tạo đến năm 2010 tại tỉnh Quảng Bình
vbpq/vbpq_qb.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/273405A1A68DC50288257FAF00285FC4/$file
  Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Văn thư lưu trữ thuộc phạm VI chức năng quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Bình chủ TỊch ủy ban nhân dân tỉNH
vbpq/vbpq_qb.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/7F2AE8D45EF0763088257FAF00288769/$file
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh quảng bình độc lập Tự do Hạnh phúc
vbpq/vbpq_qb.nsf/64f0c917e087475547256f96002869cb/00331C06C97601A9472570AD002ADCAF/$file
  UỶ ban nhân dân tỉnh cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vbpq/vbpq_qb.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/0A498F46156A999B472578CB000D094C/$file
  V/v ban hành Quy định tổ chức, hoạt động của lực lượng quản lý đê nhân dân tại các xã có đê trên địa bàn tỉnh Quảng Bình chủ TỊch ủy ban nhân dân tỉnh quảng bìNH
vbpq/vbpq_qb.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/A28500219A4AB606472570AF000C7FEA/$file
  UỶ ban nhân dân tỉnh quảng bình số: 1410/QĐ-ub
vbpq/vbpq_qb.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/BF8FF5E2356EC6DB47257B9500315819/$file
  UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh quảng bình độc lập Tự do Hạnh phúc
vbpq/vbpq_qb.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/C5AEF969FF456432472570B900357985/$file
  UỶ ban nhân dân tỉnh quảng bình số: 1417/QĐ -ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vbpq/vbpq_qb.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/3015DD27ECCD11CC472570980033F6DC/$file
  UỶ ban nhân dân tỉnh quảng bình số: 1427/QĐ-ub cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vbpq/vbpq_qb.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/9FF9DE00B1B9CBA34725709800343A2E/$file
  UỶ ban nhân dân tỉnh quảng bình số: 1438/QĐ-ub cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vbpq/vbpq_qb.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/F27AE08D09E075F5472575F2000C1396/$file
  Về việc phân bổ kinh phí do ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu cho các đơn vị thực hiện chính sách miễn thu thủy lợi phí
vbpq/vbpq_qb.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/160822B3DF715EAB472578CE000EE504/$file
  UỶ ban nhân dân tỉnh quảng bình cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vbpq/vbpq_qb.nsf/3a5945b93d06153047256f9600295f11/522F17509405571B472570AD002B1F63/$file
  UỶ ban nhân dân tỉnh cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vbpq/vbpq_qb.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/F453D6BD6A0CD0CD472570AD002B5878/$file
  UỶ ban nhân dân tỉnh cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vbpq/vbpq_qb.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/5EA2CDE86072DC3847257E65000B46A7/$file
  Căn cứ Luật Tổ chức HĐnd và ubnd ngày 26/11/2003
vbpq/vbpq_qb.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/045F2A137B0ABA5C47257FBC002FE390/$file
  Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở y tế tỉnh Quảng Bình chủ TỊch ủy ban nhân dân tỉnh quảng bìNH
vbpq/vbpq_qb.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/90A15434193CEFD747257A320012581F/$file
  UỶ ban nhân dân tỉnh quảng bình số: 1504 /QĐ-ct cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
vbpq/vbpq_qb.nsf/3a5945b93d06153047256f9600295f11/4688CEB33D2F29F84725747B000E97FB/$file
  Ủy ban nhân dân tỉnh quảng bình số: 1508/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
vbpq/vbpq_qb.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/0B85C29AABEEEED6472575E70014E246/$file
  QuyếT ĐỊnh phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển mạng lưới giáo dục trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đến năm 2015
vbpq/vbpq_qb.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/E8AA0EE34728ACA047257480002E5DDE/$file
  Ủy ban nhân dân tỉnh quảng bình số: 1513/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
vbpq/vbpq_qb.nsf/3a5945b93d06153047256f9600295f11/1410E010889CAC51472575EB00354A6B/$file
  Căn cứ Luật Bình đẳng giới số 73/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006 của Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 10
vbpq/vbpq_qb.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/F70F077041F1882E472574A500110061/$file
  Ủy ban nhân dân tỉnh quảng bình số: 1521/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
vbpq/vbpq_qb.nsf/3a5945b93d06153047256f9600295f11/7B4C9E262E412DCF472575F800113255/$file
  Căn cứ Chỉ thị sô 22-ct/tw ngày 05 tháng 6 năm 2008 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp
vbpq/vbpq_qb.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/B508F3E3F0E6C2F44725709D0033DBF6/$file
  UỶ ban nhân dân tỉnh cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vbpq/vbpq_qb.nsf/3a5945b93d06153047256f9600295f11/C838B0D94B499A14472570AF000CA593/$file
  UỶ ban nhân dân tỉnh quảng bình số: 1535/QĐ-ub
vbpq/vbpq_qb.nsf/3a5945b93d06153047256f9600295f11/DD6F75D5EBB83861472574A50010D16C/$file
  Ủy ban nhân dân tỉnh quảng bình số: 1552/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
vbpq/vbpq_qb.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/9743A667D2C765F2472570AE0018BFF7/$file
  QuyếT ĐỊnh củA Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Thành lập Hội đồng thi tuyển công chức Ngành Giáo dục Đào tạo tỉnh Quảng Bình
vbpq/vbpq_qb.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/1888A119C37AD29D47257FC6002AE1B0/$file
  Áp dụng tại cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Bình chủ TỊch ủy ban nhân dân tỉnh quảng bìNH
vbpq/vbpq_qb.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/2173105D1DC91F3A472570B50028540D/$file
  QuyếT ĐỊnh của uỷ ban nhân dân tỉnh v/v thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, thầy thuốc ưu tú của tỉnh lần thứ 5
vbpq/vbpq_qb.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/C7D017F1E8A11C8D47257FC6002B17C0/$file
  Áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Bình chủ TỊch ủy ban nhân dân tỉnh quảng bìNH
vbpq/vbpq_qb.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/44BBBE0441CD9F6C472579C20027C447/$file
  V/v quy định nội dung chi, mức chi thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính của tỉnh Quảng Bình
vbpq/vbpq_qb.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/B82EABA671C7CE8A472578D5000B033C/$file
  Ủy ban nhân dân tỉnh quảng bình cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
vbpq/vbpq_qb.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/75937EFBDCB26DCB472578E2002D6A86/$file
  Ủy ban nhân dân tỉnh quảng bình số: 1680 /QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
vbpq/vbpq_qb.nsf/64f0c917e087475547256f96002869cb/F6FC8FE82B9800B7472570B0003315FB/$file
  UỶ ban nhân dân tỉnh quảng bình s
vbpq/vbpq_qb.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/FEA7816B7BA4F0F74725740100334F54/$file
  Ủy ban nhân dân tỉnh quảng bình số: 1735/QĐ-ub cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
vbpq/vbpq_qb.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/694B9163002744D4472578FB000D91B4/$file
  Vấn đề "sức khỏe" vị thành niên, thanh niên (vtn/TN) đang trở thành sự quan tâm chung tại Việt Nam cũng như nhiều quốc gia trên thế giới
vbpq/vbpq_qb.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/A756BE705CE95332472578EA000D44F2/$file
  CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập-Tự do-Hạnh phúc
vbpq/vbpq_qb.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/8DE18C41A054E7D4472570B000334537/$file
  UỶ ban nhân dân tỉnh quảng bình s
vbpq/vbpq_qb.nsf/3a5945b93d06153047256f9600295f11/B5D8EA1BE3D9BBEE472574A50010535B/$file
  Ủy ban nhân dân tỉnh quảng bình số: 1786/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
vbpq/vbpq_qb.nsf/64f0c917e087475547256f96002869cb/5D0578CDAEE6996947257775000ECB69/$file
  Ủy ban nhân dân tỉnh quảng bình số: 1810/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
vbpq/vbpq_qb.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/0C63084C725F15F6472578E7002FC310/$file
  CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập-Tự do-Hạnh phúc
vbpq/vbpq_qb.nsf/3a5945b93d06153047256f9600295f11/FF82FE804197B3E2472576070013AF54/$file
  QuyếT ĐỊnh ban hành tiêu chí, định mức phân bổ vốn thực hiện Chương trình phát triển kinh tế xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi năm 2001 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
vbpq/vbpq_qb.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/1FDB7B7667F4AC6347257A61000A4947/$file
  Về việc quy định giá thuê thuyền tham quan Động Phong Nha Đệ nhất
vbpq/vbpq_qb.nsf/64f0c917e087475547256f96002869cb/2BB251C283C1F0B44725760A0011517F/$file
  V/v phê duyệt định mức hỗ trợ thực hiện dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135 giai đoạn 2006 2010
vbpq/vbpq_qb.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/A49DF3683C6C8970472574AD00359FA0/$file
  Ủy ban nhân dân tỉnh quảng bình số: 1904/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
vbpq/vbpq_qb.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/418A7DA54627FBD1472570AD002C51CD/$file
  UỶ ban nhân dân tỉnh cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vbpq/vbpq_qb.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/BB93441F65C3584C472570F300208A11/$file
  UỶ ban nhân dân tỉnh cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vbpq/vbpq_qb.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/F307CD4B5B47E474472570B40031D3BC/$file
  UỶ ban nhân dân tỉnh cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vbpq/vbpq_qb.nsf/64f0c917e087475547256f96002869cb/5D263C49408FB211472574B300264D0F/$file
  Ủy ban nhân dân tỉnh quảng bình số: 2075/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
vbpq/vbpq_qb.nsf/64f0c917e087475547256f96002869cb/0AD467FB17C4794D4725761700285805/$file
  Về việc hỗ trợ lương thực cho các hộ nghèo của các thôn bản thuộc khu vực giáp biên giới
vbpq/vbpq_qb.nsf/64f0c917e087475547256f96002869cb/D30FF0A478A711E34725763A00071191/$file
  Ủy ban nhân dân tỉnh quảng bình số: 2195/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
vbpq/vbpq_qb.nsf/64f0c917e087475547256f96002869cb/1C19D4C9173A3BF5472576390027E27B/$file
  Căn cứ Quyết định số 30/QĐ-ttg ngày 10 tháng 1 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007- 2010
vbpq/vbpq_qb.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/7FC1BFEB7E9717CA4725763B0013DFF1/$file
  Căn cứ Quyết định số 30/QĐ-ttg ngày 10 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007- 2010
vbpq/vbpq_qb.nsf/3a5945b93d06153047256f9600295f11/EA46FBF06BF25C6E4725763A000947B3/$file
  Căn cứ Quyết định số 30/QĐ-ttg ngày 10 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Đơn giản hoá thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 2010
vbpq/vbpq_qb.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/DC71B4E0F76F394C472573F6003489F7/$file
  Về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực an ninh quốc phòng, tài chính, tổ chức bộ máy, văn hóa xã hội do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành từ ngày 01/7/2006 đến ngày 30/6/2007 đã hết hiệu lực
vbpq/vbpq_qb.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/2D0DE641833AD49D472576D900140418/$file
  Ủy ban nhân dân tỉnh quảng bình số: 264/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vbpq/vbpq_qb.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/5605B0A5763D9123472576DB00124C10/$file
  Căn cứ Quyết định số 30/QĐ-ttg ngày 10 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý Nhà nước giai đoạn 2007- 2010
vbpq/vbpq_qb.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/33F93B2BFD5B2930472570AD002835CE/$file
  QUẢng bình độc lập Tự do Hạnh phúc
vbpq/vbpq_qb.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/2AF22B36E819F9224725709A00094440/$file
  Độc lập Tự do Hạnh phúc Đồng Hới, ngày 08 tháng 05 năm 1995 quyếT ĐỊnh của uỷ ban nhân dân tỉNH
vbpq/vbpq_qb.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/8DC72B096B9594F14725709A000967B0/$file
  UỶ ban nhân dân tỉnh quảng bình số: 298/QĐ-ub
vbpq/vbpq_qb.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/9433A099A4901DD288257FA4001F7E61/$file
  QuyếT ĐỊnh v/v Ban hành Quy định cước vận tải hàng hóa bằng phương tiện ô tô
vbpq/vbpq_qb.nsf/3a5945b93d06153047256f9600295f11/6C979A4771CC4E1C47257694000B94A5/$file
  V/v phê duyệt Quy hoạch các điểm đấu nối với các tuyến Quốc lộ
vbpq/vbpq_qb.nsf/e52e33ef82896c3b47256f960028edba/131F58433AA1E33747257099003445C0/$file
  HĐnd tỉnh quảng bình cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam uỷ ban nhân dâN Độc lập Tự do Hạnh phúc
vbpq/vbpq_qb.nsf/e52e33ef82896c3b47256f960028edba/3E28BCE763798C8B472574BA0036E46A/$file
  Ủy ban nhân dân tỉnh quảng bình số: 12/2008/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
vbpq/vbpq_qb.nsf/3a5945b93d06153047256f9600295f11/DF0FC5CE822FBC3B47257417000DCD72/$file
  Căn cứ Chương trình hành động số 13-ctr/tu ngày 10 tháng 9 năm 2007 của Tỉnh uỷ Quảng Bình thực hiện Nghị quyết 09-nq/tu của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khoá X) về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020
vbpq/vbpq_qb.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/53793F2041700B5C472579B30026FFDD/$file
  Ủy ban nhân dân tỉnh quảng bình số: 354/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
  Ủy ban nhân dân tỉnh quảng bình cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
vbpq/vbpq_qb.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/225CC40BED9E129547257252000A53E2/$file
  Phụ lục số 01 chỉ tiêu dự toán thu nộp ngân sách năM 2007 CÁc doanh nghiệp nhà NƯỚC
vbpq/vbpq_qb.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/95C6437C63B003C147257558002926F2/$file
  Ủy ban nhân dân tỉnh quảng bình số: 25/2008/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
vbpq/vbpq_qb.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/107E72ECB0498FF44725709D00321798/$file
  Về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện chương trình giải quyết việc làm tỉnh giai đoạn 1999 2000
vbpq/vbpq_qb.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/08A7360F1D39BCFE4725709A0005B911/$file
  QuyếT ĐỊnh của uỷ ban nhân dân tỉnh v/v ban hành quy định hoạt động khoa học và phát triển
vbpq/vbpq_qb.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/17369A06F04C4B6047257417000C9494/$file
  Căn cứ Nghị định số 107/2004/NĐ-cp ngày 01/4/2004 của Chính phủ quy định số lượng Phó Chủ tịch và cơ cấu thành viên Ủy ban nhân dân các cấp
vbpq/vbpq_qb.nsf/64f0c917e087475547256f96002869cb/CE3451695623D2E94725784E002F5E35/$file
  Căn cứ Quyết định số 14/2010/QĐ-ttg ngày 12/02/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức làm việc vào ngày thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính
vbpq/vbpq_qb.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/678B34BF16177B7047257855002BAF4C/$file
  Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-cp ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính
vbpq/vbpq_qb.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/A368EDDAB8FEDA4F472570AE0003E6DC/$file
  QuyếT ĐỊnh củA Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Quy định giá lưới điện trung áp nông thôn
vbpq/vbpq_qb.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/6972AD87229633B2472570AE0013AF65/$file
  UỶ ban nhân dân tỉnh quảng bình số: 478/QĐ-ub
vbpq/vbpq_qb.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/3596F2CD8D07908E472570AE0013E48E/$file
  UỶ ban nhân dân tỉnh quảng bình số: 493 /QĐ-ub
vbpq/vbpq_qb.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/8E985920A502D6C64725758900137074/$file
  Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2002; Nghị định số 60/2003/NĐ-cp ngày 6/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước
vbpq/vbpq_qb.nsf/64f0c917e087475547256f96002869cb/13E9233A3E798409472576E90033BD34/$file
  Ủy ban nhân dân tỉnh quảng bình cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
vbpq/vbpq_qb.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/4F1D3E84DFE0E706472576E90033DB31/$file
  Ủy ban nhân dân tỉnh quảng bình cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
vbpq/vbpq_qb.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/A2AE97539BC5BB89472575890026F7B1/$file
  Về việc quy định giá bán vacxin tiêm phòng bệnh cho gia súc năm 2009 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
vbpq/vbpq_qb.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/FF83237F448F72B247257098002F9D1F/$file
  UỶ ban nhân dân tỉnh quảng bình số: 509/QĐ-ub cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vbpq/vbpq_qb.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/0CF0E318F6ABA4354725741E0033B90E/$file
  Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-cp ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
vbpq/vbpq_qb.nsf/3a5945b93d06153047256f9600295f11/FB3A96BCE661E6E44725741E0033CCB5/$file
  V/v hợp nhất Sở Công nghiệp với Sở Thương mại và Du lịch thành Sở Công thương; chuyển chức năng và tổ chức về du lịch của Sở Thương mại và Du lịch vào Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
vbpq/vbpq_qb.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/46A4F6E51B6AB73F4725741E003410B0/$file
  Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-cp ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
vbpq/vbpq_qb.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/BBD6CDC98FAD1E7C472570B4000C78EF/$file
  UỶ ban nhân dân tỉnh quảng bình số: 537/2000/QĐ -ub cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vbpq/vbpq_qb.nsf/3a5945b93d06153047256f9600295f11/4E94AF45A9F6543A4725742000343CB5/$file
  Năm trăm bảy sáu nghìn năm trăm bốn tám phẩy hai bốn ki lô gam
vbpq/vbpq_qb.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/58A885166990612588257F76000F4E19/$file
  Ủy ban nhân dân tỉnh quảng bình số: 557/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
vbpq/vbpq_qb.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/5ABF6E9277B3D7A588257F76000FA071/$file
  QuyếT ĐỊnh về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Môi trường
vbpq/vbpq_qb.nsf/3a5945b93d06153047256f9600295f11/ACA561801D242326472575930033E28C/$file
  Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2002; Nghị định số 60/2003/NĐ-cp, ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách
vbpq/vbpq_qb.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/F3B764C4A7D76DC2472570AE00266B84/$file
  Ủy ban nhân dân tỉnh quảng bình số: 609/QĐ-ub cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
vbpq/vbpq_qb.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/AA778F2949CB6C46472570AE0035417D/$file
  QUẢng bình số: 610/QĐ-ub cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
vbpq/vbpq_qb.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/D2EB29361101AECF472577220033CAD9/$file
  Ubnd tỉnh quảng bình sở giáo dục và ĐÀo tạO
vbpq/vbpq_qb.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/545288E50294CB734725789A000AF495/$file
  Số: 639/QĐ-ubnd
vbpq/vbpq_qb.nsf/0/4580E9B0E42992A44725742800122304/$file
  Căn cứ Luật Tổ chức HĐnd và ubnd ngày 26 tháng 11 năm 2003
vbpq/vbpq_qb.nsf/e52e33ef82896c3b47256f960028edba/C6FB212B9124E3F5472570980030B1B1/$file
  UỶ ban nhân dân tỉnh quảng bình số: 668/QĐ-ub cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vbpq/vbpq_qb.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/85B82170B551E81647257B670032751C/$file
  Ủy ban nhân dân tỉnh quảng bình số: 674/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
vbpq/vbpq_qb.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/2BA989F05EA4AEE9472570B4000CF744/$file
  UỶ ban nhân dân tỉnh quảng bình số: 685/2000/QĐ -ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vbpq/vbpq_qb.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/B0B6B570C4AF12A1472570B4000D160E/$file
  UỶ ban nhân dân tỉnh quảng bình số: 687/2000/QĐ -ub cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vbpq/vbpq_qb.nsf/64f0c917e087475547256f96002869cb/D6C20B55DA04F35F4725770C000DEFA3/$file
  Ủy ban nhân dân tỉnh quảng bình số: 693/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vbpq/vbpq_qb.nsf/e52e33ef82896c3b47256f960028edba/734608D52833B0894725709A000670A0/$file
  QuyếT ĐỊnh của uỷ ban nhân dân tỉnh v/v Quy định phạm VI bảo vệ đê điều
vbpq/vbpq_qb.nsf/64f0c917e087475547256f96002869cb/80DA47070388E38B4725747B001104E5/$file
  1. Nhiệm vụ phát triển kinh tế Phấn đấu đạt mức tăng trưởng kinh tế (gdp) bằng và cao hơn kế hoạch 2008. Tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ
vbpq/vbpq_qb.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/16ECB8ED155397D047257099003535DA/$file
  QuyếT ĐỊnh của uỷ ban nhân dân tỉnh v/v quy định danh mục các trục đường thuộc tỉnh quản lý
vbpq/vbpq_qb.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/6CEA10A89E8EDC0C4725786C00184B8F/$file
  Ủy ban nhân dân tỉnh quảng bình số: 743/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
vbpq/vbpq_qb.nsf/3a5945b93d06153047256f9600295f11/C8569CCB0EBA56C0472570AF000515F3/$file
  UỶ ban nhân dân tỉnh quảng bình số: 772/QĐ-ub
vbpq/vbpq_qb.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/5D19FCC252C7E0F7472570B9002BFA40/$file
  UỶ ban nhân dân tỉnh quảng bình số: 1226/QĐ -ub cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vbpq/vbpq_qb.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/CE3BC56A9D879585472570AF00053728/$file
  UỶ ban nhân dân tỉnh quảng bình số: 796 /QĐ-ub
vbpq/vbpq_qb.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/F1A1156C6F09FA5E472575B6002B75AB/$file
  Căn cứ Nghị định số 71/2003/NĐ-cp ngày 19/6/2003 của Chính phủ về phân cấp quản lý biên chế hành chính, sự nghiệp Nhà nước
vbpq/vbpq_qb.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/8CE0A2F614C327BF472570AD0028AD03/$file
  Về việc điều chỉnh giá tính thu lệ phí trước bạ đối với một số loại xe hai bánh gắn máy
vbpq/vbpq_qb.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/8CC32575759F241D472570980030EF43/$file
  UỶ ban nhân dân tỉnh quảng bình số: 821/QĐ-ub cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
vbpq/vbpq_qb.nsf/64f0c917e087475547256f96002869cb/2E9A8C48E6C7BDEF47257447002BDCCB/$file
  Căn cứ Thông báo số 1345/KHĐt-th ngày 26 tháng 12 năm 2007 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thông báo giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2008
vbpq/vbpq_qb.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/3E6BB967518AC71047257441002F8CAF/$file
  Về việc quy định tạm thời mức thu phí thuê thuyền tham quan động Phong Nha
vbpq/vbpq_qb.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/6DC422996E99DFBC472570B4000E76D3/$file
  UỶ ban nhân dân tỉnh quảng bình số: 849/2000/QĐ -ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vbpq/vbpq_qb.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/52102A5C95E06B32472570B4000EA448/$file
  UỶ ban nhân dân tỉnh quảng bình số: 851/2000/QĐ -ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vbpq/vbpq_qb.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/2E8967B69B19AFBB472570B4000EC02E/$file
  UỶ ban nhân dân tỉnh quảng bình số: 852/2000/QĐ -ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vbpq/vbpq_qb.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/DDBC3243F1575903472570AD0028D4B7/$file
  Về việc điều chỉnh nâng mức trợ cấp cho các đối tượng thuộc diện hưởng chính sách theo Thông tư số 11/nv ngày 29/9/1966
vbpq/vbpq_qb.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/DF160B61C5ED746A472570AF000555A9/$file
  UỶ ban nhân dân tỉnh quảng bình số: 873 /QĐ-ub
vbpq/vbpq_qb.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/E6C6107E0EB1E637472570AF00058069/$file
  UỶ ban nhân dân tỉnh quảng bình số: 877 /QĐ-ub
vbpq/vbpq_qb.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/AD81BC1F4B6AEFBF472570AF00059909/$file
  UỶ ban nhân dân tỉnh quảng bình số: 878 /QĐ-ub
vbpq/vbpq_qb.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/BCEDAA5364AAD872472570AF0005B1E5/$file
  UỶ ban nhân dân tỉnh quảng bình số: 894 /QĐ-ub
vbpq/vbpq_qb.nsf/64f0c917e087475547256f96002869cb/B058325DB72BCA44472575AF002D00D1/$file
  Căn cứ Quyết định số 40/2006/QĐ-ttg, ngày 15/02/2006 của Thủ tướng Chính phủ về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức nhà nước
vbpq/vbpq_qb.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/77B31A41A35309C54725788B002D62B5/$file
  QuyếT ĐỊnh ban hành Chương trình Bảo vệ trẻ em tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2011 2015
vbpq/vbpq_qb.nsf/3a5945b93d06153047256f9600295f11/C86977D2BA142430472570AF0008825F/$file
  UỶ ban nhân dân tỉnh quảng bình số: 918 /QĐ-ub
vbpq/vbpq_qb.nsf/e52e33ef82896c3b47256f960028edba/335116D6FE5E34E74725709A00043B24/$file
  QuyếT ĐỊnh của uỷ ban nhân dân tỉnh v/v thành lập Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường
vbpq/vbpq_qb.nsf/64f0c917e087475547256f96002869cb/19F89EEAC6F777E7472570AF0008A27E/$file
  UỶ ban nhân dân tỉnh quảng bình số: 931 /QĐ-ub
vbpq/vbpq_qb.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/94C7830FD79B08F44725709A0006CD3A/$file
  QuyếT ĐỊnh của uỷ ban nhân dân tỉnh v/v quy định mức và suất học bổng cho các học sinh trường chuyên và học sinh các trường dân tộc nội trú
vbpq/vbpq_qb.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/FE4FFBB7D2574DFA472575B30011B0F8/$file
  V/v cấp Bằng công nhận xã đạt Chuẩn Quốc gia về y tế năm 2008
vbpq/vbpq_qb.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/7E14CA6F39AC05B188257F8B001134B3/$file
  Về việc công bố các thủ tục hành chính trong lĩnh vực Lao động thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Bình chủ TỊch ủy ban nhân dân tỉnh quảng bìNH
vbpq/vbpq_qb.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/44D88DA75F617363472570AF0008BDBF/$file
  UỶ ban nhân dân tỉnh quảng bình số: 950 /QĐ-ub
vbpq/vbpq_qb.nsf/64f0c917e087475547256f96002869cb/02EBA7F7BBE9AB9B4725709D0032A659/$file
  Về việc thành lập Hội đồng Định giá bán đấu giá tài sản sung công quỹ Nhà nước
vbpq/vbpq_qb.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/65C76A117E217EAD4725709A000B5C9A/$file
  QuyếT ĐỊnh của uỷ ban nhân dân tỉnh v/v nâng mức trợ cấp cho các cô giáo ngoài biên chế
vbpq/vbpq_qb.nsf/64f0c917e087475547256f96002869cb/D2EB29361101AECF472577220033CAD9/$file
  Ủy ban nhân dân tỉnh quảng bình số: 969/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
vbpq/vbpq_qb.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/47CC26D120CCB5CF472578A1002E6019/$file
  Căn cứ Chỉ thị số 02/1998/ct-ttg ngày 07 tháng 01 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
vbpq/vbpq_qb.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/5EE0654F30736B1B472571840015E15B/$file
  THÔng báo về việc điều chỉnh phân công nhiệm vụ của thành viên ubnd tỉnh nhiệm kỳ 2004 2009
vbpq/vbpq_qb.nsf/e52e33ef82896c3b47256f960028edba/88E8A5D29B3003284725756100368773/$file
  V/v Quy định danh mục các loài cây mục đích, đối tượng rừng và tiêu chí
vbpq/vbpq_qb.nsf/4b438b320dbf1cda4725719a0012432c/F7CABA3BF752CDD147257B6600360A57/$file
  Phụ lục I bảng giá các loại xe ô tô dùng để tính lệ phí trước bạ trên địa bàn
directory vbpq vbpq qb.nsf  
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương