UỶ ban nhân dân tỉnh quảng bìNHtải về 16.53 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu24.07.2016
Kích16.53 Kb.


UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH
Số:1041/QĐ -UB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đồng Hới, ngày 21 tháng 6 năm 2000QUYẾT ĐỊNH CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Về việc: Giao kế hoạch chuyển giao lưới điện trung áp năm 2000


UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

- Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 21/6/1994;

- Căn cứ Thông tư liên tịch số 04/TTLT-BCN-BTC ngày 27-8-1999 của Bộ Công nghiệp và Bộ Tài chính về việc: Hướng dẫn giao, nhận và hoàn trả vốn lưới điện trung áp nông thôn;

- Xét biên bản cuộc họp Ban chỉ đạo (B-04) ngày 02/6/2000;

- Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công nghiệp tại Công văn số: 267/TT-CN ngày 19-6-2000,QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Giao kế hoạch chuyển giao lưới điện trung áp nông thôn cho các huyện, thị xã năm 2000 (có phụ lục kèm theo).

Điều 2: Căn cứ kế hoạch đã được giao, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã khẩn trương triển khai, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ chuyển giao đúng kế hoạch.

Điều 3: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Công nghiệp, Hội đồng thẩm định giá tài sản, Ban chỉ đạo B-04, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:


- Như điều 3;

- CT, PCT UBND tỉnh;

- Ban KT Tỉnh ủy;

- Lưu VT, CVCN, TM.


TM/ UBND TỈNH QUẢNG BÌNH

KT/CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
(Đã ký)

Phan Lâm Phương

PHỤ LỤC


DANH SÁCH CÁC XÃ CHUYỂN GIAO LƯỚI ĐIỆN

TRUNG ÁP NĂM 2000

(Kèm theo Quyết định số: 1041 ngày 21/6/2000 của UBND tỉnh)


Huyện, Công ty

Các xã, phường, trạm...

Lệ Thủy

6


Sơn Thủy, Phú Thủy, Tân Thủy, Thị trấn Lệ Ninh, Thị trấn Kiến Giang

Quảng Ninh

3


An Ninh, Xuân Ninh, Hiền Ninh

TX Đồng Hới

2


Xã Bảo Ninh, xã Đức Ninh

Bố Trạch

7


Đại Trạch, Hoàn Lão, Vạn Trạch, Nhân Trạch, Đồng Trạch, Hưng Trạch

Quảng Trạch

7


Quảng Tân, Quảng Trung, Quảng Tiên, Quảng Hưng, Quảng Phú, Quảng Kim, Cảnh Dương

Tuyên Hóa

4


Phong Hóa, Mai Hóa, Tiến Hóa, Thị trấn Đồng Lê

Minh Hóa
Công ty thủy nông Quảng Bình

- Đường dây và trạm 320 KVA trạm bơm Hói Cùng 1,2

- Đường dây và trạm 180 KVA Hói Quan 3- Trạm biến áp 180 KVA trạm bơm Tiền Thiệp


Lưu ý: Nếu các huyện chuẩn bị hồ sơ tốt, có thể đề xuất thêm với ban -04 để bổ sung thêm KH 2000.
: vbpq -> vbpq qb.nsf -> 3a5945b93d06153047256f9600295f11
3a5945b93d06153047256f9600295f11 -> VĂn bản quy phạm pháp luậT (quyếT ĐỊNH, chỉ thị) do ủy ban nhân dân tỉnh ban hành từ ngàY 01/07/1989 ĐẾN ngàY 30/6/2006 liên quan đẾn lĩnh vực văn hoá, XÃ HỘI, thông tin, thể DỤC thể thao, giáo dụC, ĐỜi sống và y tế ĐÃ HẾt hiệu lựC
3a5945b93d06153047256f9600295f11 -> Ủy ban nhân dân tỉnh quảng bình số: 1140/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
3a5945b93d06153047256f9600295f11 -> TỈnh quảng bìNH
3a5945b93d06153047256f9600295f11 -> UỶ ban nhân dân tỉnh quảng bình số: 1195 /QĐ-ub
3a5945b93d06153047256f9600295f11 -> TỈnh quảng bìNH
3a5945b93d06153047256f9600295f11 -> UỶ ban nhân dân tỉnh cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
3a5945b93d06153047256f9600295f11 -> Ủy ban nhân dân tỉnh quảng bình số: 1508/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
3a5945b93d06153047256f9600295f11 -> Căn cứ Luật Bình đẳng giới số 73/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006 của Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 10
3a5945b93d06153047256f9600295f11 -> Căn cứ Chỉ thị sô 22-ct/tw ngày 05 tháng 6 năm 2008 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp
3a5945b93d06153047256f9600295f11 -> UỶ ban nhân dân tỉnh quảng bình số: 1535/QĐ-ub
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương