UỶ ban nhân dân tỉnh quảng bình số: 1535/QĐ-ubtải về 13.51 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu28.07.2016
Kích13.51 Kb.

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

QUẢNG BÌNH


-------------

Số: 1535/QĐ-UB


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


-------------------

Đồng Hới, ngày 04 tháng 12 năm 1997
QUYẾT ĐỊNH CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH


Phê duyệt kinh phí đền bù, hỗ trợ cho các hộ bị ảnh hưởng bởi Dự án khôi phục Quốc lộ I đoạn Vinh - Đông Hà, Dự án WB2 (đợt III)
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

- Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21/6/1994;

- Căn cứ Quyết định 41/TTg ngày 23/01/1997 của Thủ tướng Chính phủ Quyết định đầu tư khôi phục Quốc lộ I bằng vốn vay Ngân hàng thế giới;

- Căn cứ vào văn bản số 609-KTN ngày 15/02/1997 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách giải phóng mặt bằng dự án khôi phục Quốc lộ I đoạn Vinh - Đông Hà (Dự án WB2);

- Căn cứ Quyết định số 678/CGĐ ngày 20/3/1997 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải phê duyệt (kế hoạch, phương án và khải toán giải phóng mặt bằng) cho dự án khôi phục Quốc lộ đoạn Vinh - Đông Hà;

- Căn cứ văn bản số 1243/CGĐ ngày 05/5/1997 của Bộ Giao thông vận tải về việc hướng dẫn trình tự lập và trình duyệt hồ sơ đền bù, hỗ trợ trong việc tái định cư và khôi phục đời sống (GDMD) thuộc Dự án WB2 - Quốc lộ I;

- Căn cứ Tờ trình số 7187/GPMB ngày 03/12/1997 của Ban giải phóng mặt bằng tỉnh Quảng Bình về việc trình duyệt kinh phí đền bù, hỗ trợ cho các hộ bị ảnh hưởng thuộc tỉnh Quảng Bình (đợt III);

- Căn cứ kết quả kiểm kê, áp giá đền bù và danh sách tổng hợp kinh phí đền bù đợt III cho các hộ bị ảnh hưởng bởi Dự án WB2 thuộc địa phận tỉnh Quảng Bình (có bản tổng hợp danh sách kèm theo),
QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Phê duyệt kinh phí đền bù, hỗ trợ cho các hộ bị ảnh hưởng bởi Dự án khôi phục Quốc lộ I đoạn Vinh - Đông Hà (đợt III) như sau:

+ Tổng số bị ảnh hưởng: 970 hộ

+ Tổng số kinh phí: 6.967.403.600

Bao gồm:

- Đất đai: 42.511.700

- Nhà cửa: 4.974.043.900

- Công trình khác: 725.796.000

- Các khoản trợ cấp: 800.563.000

(Sử dụng nguồn vốn đối ứng)

Điều 2: Kinh phí đền bù, hỗ trợ được chi trả theo từng hạng mục và trả trực tiếp cho các hộ bị ảnh hưởng theo đúng quy định của dự án. Ban giải phóng mặt bằng tỉnh có phương án chi trả cụ thể. Ban giải phóng mặt bằng các huyện, thị xã chi trả kịp thời theo phương án được duyệt.

Điều 3: Các ông Chánh văn phòng UBND tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, Ban giải phóng mặt bằng các huyện, thị, thủ trưởng các ngành: Giao thông vận tải, Tài chính vật giá, Xây dựng, Địa chính, Cục Đầu tư và phát triển, các ngành, các cấp có liên quan căn cứ quyết định này để thi hành kể từ ngày ký./.


Nơi nhận:

- Như điều 3;

- PMU.1 (4 bản);

- Lưu VPUBND tỉnh.TM/ UBND TỈNH QUẢNG BÌNH

KT/CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)
HOÀNG VĂN KHẨN
: vbpq -> vbpq qb.nsf -> 3a5945b93d06153047256f9600295f11
3a5945b93d06153047256f9600295f11 -> UỶ ban nhân dân tỉnh quảng bìNH
3a5945b93d06153047256f9600295f11 -> VĂn bản quy phạm pháp luậT (quyếT ĐỊNH, chỉ thị) do ủy ban nhân dân tỉnh ban hành từ ngàY 01/07/1989 ĐẾN ngàY 30/6/2006 liên quan đẾn lĩnh vực văn hoá, XÃ HỘI, thông tin, thể DỤC thể thao, giáo dụC, ĐỜi sống và y tế ĐÃ HẾt hiệu lựC
3a5945b93d06153047256f9600295f11 -> Ủy ban nhân dân tỉnh quảng bình số: 1140/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
3a5945b93d06153047256f9600295f11 -> TỈnh quảng bìNH
3a5945b93d06153047256f9600295f11 -> UỶ ban nhân dân tỉnh quảng bình số: 1195 /QĐ-ub
3a5945b93d06153047256f9600295f11 -> TỈnh quảng bìNH
3a5945b93d06153047256f9600295f11 -> UỶ ban nhân dân tỉnh cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
3a5945b93d06153047256f9600295f11 -> Ủy ban nhân dân tỉnh quảng bình số: 1508/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
3a5945b93d06153047256f9600295f11 -> Căn cứ Luật Bình đẳng giới số 73/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006 của Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 10
3a5945b93d06153047256f9600295f11 -> Căn cứ Chỉ thị sô 22-ct/tw ngày 05 tháng 6 năm 2008 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương