Ủy ban nhân dân tỉnh quảng bình số: 1508/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 40.67 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu28.07.2016
Kích40.67 Kb.

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH QUẢNG BÌNH

Số: 1508/QĐ-UBNDCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Hới, ngày 27 tháng 6 năm 2008QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt đơn giá thiết kế các hạng mục công trình
Lâm sinh và Công nghiệp rừng
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/1l/2003;

Căn cứ Nghị định số: 116/2007/NĐ-CP ngày 16/11/2007 của Chính phủ về việc điều chỉnh mức lương tối thiểu từ 450.000 đ/tháng lên 540.000đ/tháng;

Căn cứ Thông tư số: 58/2008/TTLT-BNN-KHĐT-TC ngày 02/5/2008 của liên ngành Bộ Nông nghiệp & PTNT, Bộ Kế hoạch - Đầu tư về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số: 100/2007/QĐ-TTg ngày 06/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi một số điều của Quyết định số: 661/QĐ-TTg ngày 29/7/1998 về mục tiêu nhiệm vụ, chính sách và tổ chức thực hiện Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng giai đoạn 2007- 2010;

Căn cứ Quyết định số: 147/2007/QĐ-TTg ngày 10/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách phát triển rừng sản xuất giai đoạn 2007-2015;

Căn cứ định mức kinh tế kỹ thuật trồng rừng, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng và bảo vệ rừng ban hành kèm theo Quyết định số 38/2005/QĐ-BNN ngày 06 tháng 7 năm 2005 của Bộ Nông nghiệp & PTNT;

Căn cứ bản định mức lao động thiết kế khai thác ban hành kèm theo Quyết định số 20/2006/QĐ-BNN ngày 28/3/2006 của Bộ Nông nghiệp & PTNT;

Căn cứ Quyết định số: 07/2006/QĐ- BNN ngày 24/01/2006 của Bộ Nông nghiệp & PTNT về cơ sở tính giá quy hoạch Nông nghiệp & PTNT;

Căn cứ Quyết định số: 487/QĐ-BNN-TCCB ngày 26 tháng 02 năm 2007 của Bộ Nông nghiệp & PTNT về việc ban hành Định mức lao động trong điều tra quy hoạch rừng;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT tại Tờ trình số: 1065/SNN ngày 25 tháng 6 năm 2008,


QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt đơn giá thiết kế các hạng mục công trình lâm sinh và công nghiệp rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình như sau (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng):

1. Thiết kế trồng rừng mới: 598.745 đ/ha

2. Thiết kế giao khoán bảo vệ rừng lần đầu: 341.263 đ/ha

3. Thiết kế khoanh nuôi xúc tiến tái sinh: 423.955 đ/ha

4. Thiết kế chăm sóc rừng trồng: 394.698 đ/ha

5. Thiết kế tỉa thưa rừng thông nhựa và NDR trồng: 174.305 đ/ha

6. Thiết kế khai thác trắng gỗ rừng trồng: 24.043 đ/m3

7. TK khai thác gỗ rừng trồng theo các phương thức khác: 24.162 đ/m3

8. Thiết kế khai thác chính gỗ rừng tự nhiên: 94.422 đ/m3

9. Thiết kế khai thác tận dụng gỗ rừng tự nhiên: 97.831 đ/m3

10. Thiết kế tận thu gỗ nằm các loại rừng tự nhiên: 99.666 đ/m3

Điều 2. Đơn giá thiết kế quy định tại Quyết định này áp dụng cho các công trình, dự án phát sinh hoặc được thực hiện kể từ ngày 01/01/2008, trừ các công trình, dự án đã hoàn thành thanh lý, quyết toán trước ngày Quyết định này có hiệu lực và các dự án có quy định riêng.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và PTNT; Kế hoạch - Đầu tư, Tài Chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; UBND các huyện, thành phố; Giám đốc Trung tâm Điều tra QHTK-NLN và thủ trưởng các sở, ban, ngành, các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:

- Như điều 3;- Lưu: VT, CVNN.

TM/ ỦY BAN NHÂN DÂN

KT/ CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCHã ký)
Nguyễn Hữu Hoài

: vbpq -> vbpq qb.nsf -> 3a5945b93d06153047256f9600295f11
3a5945b93d06153047256f9600295f11 -> UỶ ban nhân dân tỉnh quảng bìNH
3a5945b93d06153047256f9600295f11 -> VĂn bản quy phạm pháp luậT (quyếT ĐỊNH, chỉ thị) do ủy ban nhân dân tỉnh ban hành từ ngàY 01/07/1989 ĐẾN ngàY 30/6/2006 liên quan đẾn lĩnh vực văn hoá, XÃ HỘI, thông tin, thể DỤC thể thao, giáo dụC, ĐỜi sống và y tế ĐÃ HẾt hiệu lựC
3a5945b93d06153047256f9600295f11 -> Ủy ban nhân dân tỉnh quảng bình số: 1140/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
3a5945b93d06153047256f9600295f11 -> TỈnh quảng bìNH
3a5945b93d06153047256f9600295f11 -> UỶ ban nhân dân tỉnh quảng bình số: 1195 /QĐ-ub
3a5945b93d06153047256f9600295f11 -> TỈnh quảng bìNH
3a5945b93d06153047256f9600295f11 -> UỶ ban nhân dân tỉnh cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
3a5945b93d06153047256f9600295f11 -> Căn cứ Luật Bình đẳng giới số 73/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006 của Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 10
3a5945b93d06153047256f9600295f11 -> Căn cứ Chỉ thị sô 22-ct/tw ngày 05 tháng 6 năm 2008 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp
3a5945b93d06153047256f9600295f11 -> UỶ ban nhân dân tỉnh quảng bình số: 1535/QĐ-ub
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương