UỶ ban nhân dân tỉnh cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 12.19 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu28.07.2016
Kích12.19 Kb.

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


QUẢNG BÌNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 1470/QĐ-UBND Đồng Hới, ngày 21 tháng 9 năm 1998


QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH

Về việc thành lập Hội đồng thẩm định phương án đền bù giải phóng

mặt bằng các công trình của huyện, thị xã khi Nhà nước

có quyết định thu hồi đất
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

- Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi) ngày 21/6/1994;

- Căn cứ Chương VI Nghị định số 22/1998/NĐ-CP ngày 24/4/1998 của Chính phủ về việc quy định đền bù thiệt hai khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng;

- Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá tại Tờ trình số 260/TTr-TCVG-BG ngày 23/7/1998,


QUYẾT ĐỊNHĐiều 1: Nay thành lập Hội đồng Thẩm định phương án đền bù (đất và tài sản trên đất) giải phóng mặt bằng các công trình ở các huyện, thị xã khi Nhà nước có quyết định thu hồi đất như sau:

1. Đại diện lãnh đạo Sở Tài chính - Vật giá Chủ tịch Hội đồng,

2. Đại diện Sở Địa chính uỷ viên,

3. Đại diện Sở Xây dựng uỷ viên,

4. Chủ dự án (Chủ sử dụng đất) uỷ viên,

5. Đại diện UBND huyện, thị xã uỷ viên.

- Mời đại diện UBND các xã, phường, thị trấn và hộ gia đình (nếu là đất thuộc quyền sử dụng của cá nhân đã được cấp thẩm quyền giao quản lý) sở tại có liên quan tham gia dự họp (nếu cần thiết).

Điều 2: Khi nhận được phương án đền bù của Hội đồng đền bù giải phóng mặt bằng huyện, thị gửi đến; Sở Tài chính - Vật giá có trách nhiệm thẩm tra lại và mời Hội đồng thẩm định, có báo cáo bằng văn bản để trình UBND tỉnh xem xét quyết định.

Điều 3: Hội đồng thẩm định hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm. Chi phí cho Hội đồng thẩm định do chủ dự án chi theo quy định của Nhà nước và được hạch toán vào chi phí giải phóng mặt bằng của công trình.

Điều 4: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá, Giám đốc Sở Địa chính, Giám đốc Sở Xây dựng, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và Thủ trưởng các Ban ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký.

TM/UỶ BAN NHÂN DÂN

Nơi nhận: KT/CHỦ TỊCH

- Như Điều 4; PHÓ CHỦ TỊCH

- Ban Vật giá Chính phủ; (Đã ký)

- UBND các huyện, thị xã; Phan Lâm Phương- Lưu VT, CV:XDCB.


: vbpq -> vbpq qb.nsf -> 3a5945b93d06153047256f9600295f11
3a5945b93d06153047256f9600295f11 -> UỶ ban nhân dân tỉnh quảng bìNH
3a5945b93d06153047256f9600295f11 -> VĂn bản quy phạm pháp luậT (quyếT ĐỊNH, chỉ thị) do ủy ban nhân dân tỉnh ban hành từ ngàY 01/07/1989 ĐẾN ngàY 30/6/2006 liên quan đẾn lĩnh vực văn hoá, XÃ HỘI, thông tin, thể DỤC thể thao, giáo dụC, ĐỜi sống và y tế ĐÃ HẾt hiệu lựC
3a5945b93d06153047256f9600295f11 -> Ủy ban nhân dân tỉnh quảng bình số: 1140/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
3a5945b93d06153047256f9600295f11 -> TỈnh quảng bìNH
3a5945b93d06153047256f9600295f11 -> UỶ ban nhân dân tỉnh quảng bình số: 1195 /QĐ-ub
3a5945b93d06153047256f9600295f11 -> TỈnh quảng bìNH
3a5945b93d06153047256f9600295f11 -> Ủy ban nhân dân tỉnh quảng bình số: 1508/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
3a5945b93d06153047256f9600295f11 -> Căn cứ Luật Bình đẳng giới số 73/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006 của Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 10
3a5945b93d06153047256f9600295f11 -> Căn cứ Chỉ thị sô 22-ct/tw ngày 05 tháng 6 năm 2008 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp
3a5945b93d06153047256f9600295f11 -> UỶ ban nhân dân tỉnh quảng bình số: 1535/QĐ-ub
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương