Căn cứ Chỉ thị sô 22-ct/tw ngày 05 tháng 6 năm 2008 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệptải về 48.04 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu28.07.2016
Kích48.04 Kb.

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNHSố: 1523/QĐ-UBNDCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đồng Hới, ngày 29 tháng 6 năm 2009


QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Kế hoạch triển khai Chỉ thị số 22-CT/TW

ngày 05/6/2008 của Ban Bí thư Trung ương Đảng


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Chỉ thị sô 22-CT/TW ngày 05 tháng 6 năm 2008 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 1129/QĐ-TTg ngày 18 tháng 8 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 05 tháng 6 năm 2008 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 29/TTr-SLĐTBXH-CSLĐ ngày 15 tháng 6 năm 2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 05 tháng 6 năm 2008 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp.

Điều 2. Căn cứ nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch này các sở, ban ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện và định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở, ban ngành liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.


Nơi nhận:

- Văn phòng Chính phủ;

- Bộ Lao động - TB và XH;

- TT Tỉnh ủy;

- TT HĐND tỉnh;

- CT, các PCT UBND tỉnh;

- Các sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh;

- UBND các huyện, TP;

- Các BQL khu CN tỉnh;

- Các doanh nghiệp (có trên 50 LĐ);

- Lưu VT, NCVX.


TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
(Đã ký)
Trần Công Thuật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
KẾ HOẠCH

Triển khai Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 05/6/2008 của Ban Bí thư

Trung ương Đảng về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1523/QĐ-UBND ngày 29/6/2009

của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình)


Thực hiện đường lối đổi mới của Đảng và Nhà nước, trong thời gian qua kinh tế của tỉnh ta đạt được nhiều kết quả đáng kể, vốn đầu tư của xã hội vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh ngày càng nhiều; nhiều khu công nghiệp, khu kinh tế cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đã được xây dựng và đi vào hoạt động, các doanh nghiệp ngoài quốc doanh ngày càng tăng về số lượng và quy mô; hàng năm đã tạo việc làm mới cho hàng vạn lao động, thu nhập đời sống của người lao động trong các doanh nghiệp ngày càng được cải thiện, từng bước đã hình thành quan hệ lao động lành mạnh giữa người lao động và chủ doanh nghiệp.

Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn nhiều doanh nghiệp chưa thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật lao động, chưa quan tâm đúng mức đến quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động; vẫn còn nhiều lao động chưa được ký hợp đồng lao động bằng văn bản, chưa được tham gia đầy đủ về BHXH bắt buộc, BHYT; chưa được thực hiện đầy đủ các chế độ làm đêm, làm thêm giờ, thời giờ nghỉ ngơi v.v... Thời gian gần đây đã xuất hiện hiện tượng khiếu tố, khiếu nại của người lao động ở một số doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp ngoài quốc doanh mà nguyên nhân chủ yếu là những vấn đề liên quan đến tiền lương, tiền công, BHXH, thời giờ làm việc, nghỉ ngơi của người lao động.

Để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp trên cơ sở quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ giữa người sử dụng lao động và người lao động, đồng thời đảm bảo môi trường đầu tư và trật tự xã hội, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 05/6/2008 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp như sau:I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa ổn định và tiến bộ giữa người sử dụng lao động và người lao động ở doanh nghiệp nhằm cải thiện môi trường lao động, nâng cao năng suất lao động, nâng cao hiệu quả trong sản xuất kinh doanh, thu nhập và đời sống cho người lao động và cho doanh nghiệp;

- Hạn chế đến mức tối đa các tranh chấp về quyền và lợi ích giữa người sử dụng lao động và người lao động, không theo trình tự của pháp luật, đảm bảo môi trường đầu tư thuận lợi và trật tự xã hội.

2. Yêu cầu:

- Việc xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp phải được xây dựng từ các đơn vị cơ sở, khuyến khích các doanh nghiệp có những thỏa ước có lợi hơn về quyền, lợi ích cho người lao động tại các doanh nghiệp so với quy định của pháp luật.

- Những thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động phải xuất phát từ tình hình thực tế, phù hợp với điều kiện cụ thể của doanh nghiệp nhằm nâng cao trách nhiệm giữa người sử dụng lao động và người lao động đối với các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

- Người lao động và người sử dụng lao động phải có trách nhiệm tự giác thực hiện các thỏa thuận, các quy tắc ứng xử trong doanh nghiệp, những khả năng nâng cao môi trường văn hóa của doanh nghiệp, tiến đến xây dựng mối quan hệ lâu dài, hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp.II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Tiến hành rà soát lại việc thực hiện Bộ luật Lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành ở các doanh nghiệp, hướng dẫn các doanh nghiệp tiến hành tự kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật lao động, việc thực hiện các cam kết đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, nội quy lao động ở các doanh nghiệp.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu, đề xuất UBND tỉnh thành lập Hội đồng trọng tài lao động giúp UBND tỉnh giải quyết vướng mắc trong quan hệ lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; kiện toàn và nâng cao năng lực của bộ máy Thanh tra lao động.

- Hướng dẫn thành lập Hội đồng hòa giải lao động cơ sở ở các doanh nghiệp và hòa giải viên lao động ở các huyện, thành phố theo quy định tại Thông tư số 22/2007/TT-BLĐTBXH ngày 23/10/2007 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn hoạt động của Hội đồng hòa giải lao động cơ sở và hòa giải viên lao động, kịp thời giải quyết các tranh chấp giữa người sử dụng lao động và người lao động tại các doanh nghiệp.

- Phối hợp với Liên đoàn lao động tỉnh hướng dẫn các doanh nghiệp sớm thành lập công đoàn cơ sở theo quy định tại Nghị định số 96/2006/NĐ-CP ngày 19/4/2006 của Chính phủ.

- Phối hợp với Liên đoàn lao động tỉnh và các ngành liên quan thường xuyên tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật Lao động một cách phù hợp đến doanh nghiệp nhằm nâng cao nhận thức pháp luật lao động của người sử dụng lao động và người lao động. Các vấn đề có tính chất chuyên sâu như nội quy lao động, thỏa ước lao động, hợp đồng lao động, tiền lương, tiền công, BHXH, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, công tác an toàn vệ sinh lao động, bảo hộ lao động thông qua việc tổ chức tập huấn cho người sử dụng lao động, người làm công tác nhân sự tiền lương và Chủ tịch Công đoàn trong doanh nghiệp.

- Thực hiện tốt công tác đào tạo nghề, tư vấn, định hướng nghề nghiệp cho người lao động;đồng thời phát huy năng lực của các cơ sở dạy nghề, Trung tâm giới thiệu việc làm để góp phần nâng cao tay nghề của người lao động và thông tin về lao động, việc làm cho người sử dụng lao động cũng như người lao động.

- Chủ trì, phối hợp với Liên đoàn lao động tỉnh và các ngành liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra tình hình thực hiện pháp luật lao động ở các doanh nghiệp. Xử lý kiên quyết, kịp thời những doanh nghiệp cố tình vi phạm pháp luật lao động và công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.2. Sở Kế hoạch và đầu tư

- Chủ trì phối hợp với các ngành liên quan tổ chức thẩm định tốt các dự án đầu tư; cần quan tâm đến các nhà đầu tư nước ngoài sử dụng nhiều lao động, các dự án đầu tư vào vùng sâu, vùng xa.

- Thẩm định kỹ hồ sơ thành lập doanh nghiệp trước khi cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; thường xuyên kiểm tra tình hình hoạt động của các doanh nghiệp để tránh tình trạng nhiều doanh nghiệp thay đổi địa điểm hoặc dừng hoạt động nhưng ngành chức năng không nắm được.

3. Sở Công thương

- Có kế hoạch gặp gỡ, làm việc với các chủ doanh nghiệp, người sử dụng lao động, đặc biệt là các doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện chính sách theo pháp luật Lao động hiện hành, trong đó có vấn đề thực hiện đúng chế độ chính sách theo pháp luật lao động hiện hành, trong đó có vấn đề thực hiện đúng chế độ chính sách đối với người lao động.

- Nghiên cứu xây dựng các mô hình quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp, khen thưởng kịp thời các doanh nghiệp xây dựng quan hệ lao động tiến bộ và phổ biến để áp dụng rộng rãi trong cộng đồng doanh nghiệp.

4. Sở Xây dựng

- Chủ trì phối hợp với Sở Tài nguyên - Môi trường, Ban Quản lý các Khu công nghiệp, khu kinh tế và các ngành liên quan nghiên cứu xây dựng đề án phát triển nhà ở cho công nhân lao động; xây dựng các công trình văn hóa, cơ sở phúc lợi xã hội tại các khu công nghiệp.

- Tổ chức lập, rà soát điều chỉnh quy hoạch các khu dân cư, khu tái định cư ở các khu đô thị mới, phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong từng thời kỳ.

5. Công an tỉnh

Tăng cường công tác nắm tình hình, ngăn chặn kịp thời các đối tượng thù định lợi dụng nhắm chống phá, gây mất ổn định tình hình chính trị xã hội; có biện pháp xử lý nghiêm minh các phần tử xúi giục, kích động, đe dọa, lôi kéo công nhân lao động, khiếu nại, tố cáo, đình công, lãn công trái quy định của pháp luật.6. Sở Nội vụ

- Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét đề nghị UBND tỉnh tăng cường biên chế thanh tra lao động phù hợp với sự phát triển của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tham mưu, đề xuất UBND tỉnh thành lập Hội đồng trọng tài lao động tỉnh.

7. Sở Thông tin - Truyền thông, Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Bình, Báo Quảng Bình

- Tăng cường công tác tuyên truyền về pháp luật lao động và những chính sách mới của Nhà nước. Có kế hoạch tuyên truyền những nội dung triển khai thực hiện Quyết định số 1129/QĐ-TTg ngày 18/8/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 05/6/2008 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp.

- Chỉ đạo việc đưa tin trên các phương tiện thông tin đại chúng đảm bảo tính chính xác, tránh việc đưa tin không đầy đủ, thiếu chính xác gây hiểu lầm, kích động khiếu nại, lãn công, đình công...

8. Ban quản lý các khu kinh tế tỉnh

- Chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động trong các doanh nghiệp trên địa bàn phụ trách; đặc biệt là các doanh nghiệp ngoài quốc doanh, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

- Giải quyết các tranh chấp lao động tập thể xảy ra ở các doanh nghiệp trên địa bàn phụ trách theo đúng quy định của pháp luật lao động, thông báo kịp thời cho tổ công tác Liên nghành của tỉnh để phối hợp giải quyết.

9. UBND các huyện, thành phố

- Kiện toàn và bổ sung cán bộ quản lý lao động trên địa bàn, kịp thời giải quyết các tranh chấp lao động tập thể xảy ra ở các doanh nghiệp trên địa bàn huyện, thành phố theo đúng quy định của pháp luật lao động, thông báo kịp thời cho tổ công tác Liên ngành của tỉnh để phối hợp giải quyết.

- Quyết định công nhận và miễn nhiệm hòa giải viên lao động huyện, thành phố để kịp thời giải quyết các tranh chấp lao động ở các doanh nghiệp trên địa bàn theo quy định tại Thông tư số 22/2007/TT-BLĐTBXH ngày 23/10/2007 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn hoạt động của Hội đồng hòa giải lao động cơ sở và hòa giải viên lao động. Triển khai thác hiện hoàn thành trước tháng 9/2009.

- Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực lao động trên địa bàn.10. Đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh có kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện Quyết định số 1129/QĐ-TTg ngày 18/8/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 05/6/2008 của Ban Bí thư trong đó tập trung vào một số lĩnh vực:

- Chỉ đạo, đẩy mạnh việc thành lập các tổ chức công đoàn tại doanh nghiệp, làm đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động tại doanh nghiệp đặc biệt là các doanh nghiệp ngoài quốc doanh;

- Triển khai các giải pháp cụ thể để tuyên truyền, phổ biến giáo dục chính sách, pháp luật lao động cho người lao động đồng thời phối hợp với các biện pháp liên quan giải quyết các vấn đề phát sinh trong quan hệ lao động tại các doanh nghiệp.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh, Ban Quản lý các khu kinh tế, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện Kế hoạch này đến các doanh nghiệp và người lao động trên địa bàn tỉnh.

- Ban quản lý các khu kinh tế tỉnh phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh chỉ đạo xây dựng thí điểm mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp ở 2-3 đơn vị. Rút kinh nghiệm và triển khai ra các đơn vị khác.

- Giám đốc các doanh nghiệp phối hợp với Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở tổ chức thực hiện việc xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp; thực hiện việc báo cáo định kỳ, hoặc đột xuất về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định./.TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊNH
(Đã ký)
Trần Công Thuật
: vbpq -> vbpq qb.nsf -> 3a5945b93d06153047256f9600295f11
3a5945b93d06153047256f9600295f11 -> UỶ ban nhân dân tỉnh quảng bìNH
3a5945b93d06153047256f9600295f11 -> VĂn bản quy phạm pháp luậT (quyếT ĐỊNH, chỉ thị) do ủy ban nhân dân tỉnh ban hành từ ngàY 01/07/1989 ĐẾN ngàY 30/6/2006 liên quan đẾn lĩnh vực văn hoá, XÃ HỘI, thông tin, thể DỤC thể thao, giáo dụC, ĐỜi sống và y tế ĐÃ HẾt hiệu lựC
3a5945b93d06153047256f9600295f11 -> Ủy ban nhân dân tỉnh quảng bình số: 1140/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
3a5945b93d06153047256f9600295f11 -> TỈnh quảng bìNH
3a5945b93d06153047256f9600295f11 -> UỶ ban nhân dân tỉnh quảng bình số: 1195 /QĐ-ub
3a5945b93d06153047256f9600295f11 -> TỈnh quảng bìNH
3a5945b93d06153047256f9600295f11 -> UỶ ban nhân dân tỉnh cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
3a5945b93d06153047256f9600295f11 -> Ủy ban nhân dân tỉnh quảng bình số: 1508/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
3a5945b93d06153047256f9600295f11 -> Căn cứ Luật Bình đẳng giới số 73/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006 của Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 10
3a5945b93d06153047256f9600295f11 -> UỶ ban nhân dân tỉnh quảng bình số: 1535/QĐ-ub
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương