TỈnh quảng bìNHtải về 26.77 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu25.07.2016
Kích26.77 Kb.

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH QUẢNG BÌNH


Số: 1238/QĐ-UBNDCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đồng Hới, ngày 9 tháng 6 năm 2008


QUYẾT ĐỊNH


V/v ban hành Quy định tạm thời nhiệm vụ, quyền hạn

và quản lý cán bộ thú y xã, phường, thị trấn.UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

- Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

- Căn cứ Pháp lệnh Thú y ban hành ngày 29/04/2004 và Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/03/2005 của Chính phủ, quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y;

- Căn cứ Nghị quyết số 74/2007/NQ-HĐND ngày 7/12/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình về Thông qua mức phụ cấp cho cán bộ thú y, cán bộ khuyến nông, cán bộ bảo vệ dân phố và điều chỉnh mức phụ cấp của cán bộ không chuyên trách, giáo viên mầm non ngoài biên chế ở các xã, phường, thị trấn;

- Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp & PTNT và Sở Nội vụ tại Công văn liên Sở số 664/LS-SNN-SNV ngày 23/5/2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này Quy định tạm thời nhiệm vụ và quyền hạn quản lý cán bộ thú y xã, phường, thị trấn.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức thực hiện quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Nội vụ, Sở Tài chính; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; thủ trưởng các ngành liên quan và Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.


Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Thường trực HĐND tỉnh (bc)

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

- Báo Quảng Bình;

- Đài PT-TH Quảng Bình;

- Trung tâm Công báo tỉnh;

- Lưu VT.TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
(Đã ký)

Nguyễn Hữu Hoài
ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH QUẢNG BÌNH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
QUY ĐỊNH TẠM THỜI

Nhiệm vụ, quyền hạn và quản lý cán bộ thú y xã, phường, thị trấn.

(Ban hành kèm theo Quết định số 1238/QĐ-UBND ngày 9 tháng 6 năm 2008

của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình)CHƯƠNG I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Quy định này nhằm tăng cường quản lý công tác thú y trên địa bàn tỉnh, góp phần phát triển chăn nuôi, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Điều 2: Đối tượng áp dụng tại quy định này là cán bộ thú y làm việc ở cấp xã.

CHƯƠNG II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3: Quy định nhiệm vụ và quyền hạn của cán bộ thú y xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã) như sau:

1. Tham mưu cho UBND cấp xã xây dựng kế hoạch về công tác phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm và chỉ đạo thực hiện công tác tiêm phòng định kỳ cho gia súc, gia cầm tại địa phương; phân công nhiệm vụ cho từng Thú y viên (cán bộ thú y ở các thôn, bản, tiểu khu) để thực hiện việc tiêm phòng định kỳ theo quy định;

2. Kiểm tra, giám sát tình hình dịch bệnh gia súc, gia cầm ở địa phương. Khi xảy ra dịch bệnh, cán bộ thú y cấp xã và các Thú y viên là lực lượng trực tiếp tham gia chống dịch, phun thuốc sát trùng tiêu độc, điều trị gia súc, gia cần bị bệnh... theo sự chỉ đạo của Trạm Thú y huyện về chuyên môn;

3. Tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về chăn nuôi, thú y, các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

4. Theo dõi và thực hiện công tác kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y tại địa phương dưới sự phân công của Trạm Thú y; theo dõi tình hình kinh doanh thuốc thú y và hành nghề dịch vụ thú y trên địa bàn, đồng thời phát hiện và báo cáo kịp thời các vi phạm với UBND cấp xã và Trạm Thú y để xử lý;

5. Theo dõi tình hình vận chuyển gia súc, gia cầm ở các hộ kinh doanh, hộ chăn nuôi; phát hiện gia súc, gia cầm nhập vào và xuất ra không đúng thủ tục quy định và kịp thời báo cáo UBND cấp xã và Trạm Thú y để xử lý;

6. Thực hiện đúng chế độ báo cáo định kỳ và thường xuyên về công tác thú y; báo cáo đột xuất về tình hình dịch bệnh động vật tại địa phương theo quy định của Trạm Thú y và UBND cấp xã.

Điều 4: Quy định về tiêu chuẩn sử dụng và quản lý cán bộ thú y cấp xã.

l. Tiêu chuẩn xét chọn cán bộ thú y cấp xã:

- Có trình độ trung cấp chăn nuôi, thú y trở lên. Đối với các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn chưa có cán bộ có trình độ trung cấp chăn nuôi, thú y thì tạm thời tuyển chọn trong số cán bộ Thú y viên cơ sở có năng lực và đã qua công tác thú y tại địa phương; sau 02 năm phải được đào tạo bổ sung để có trình độ trung cấp thú y trở lên.

- Có đủ sức khỏe để đảm nhận nhiệm vụ.

- Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù cải tạo không giam giữ, quản chế, đang áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

2. Cán bộ thú y cấp xã do Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn hợp đồng làm việc sau khi đã thống nhất với Trưởng Trạm Thú y cấp huyện.

Mỗi xã, phường, thị trấn được hợp đồng một cán bộ thú y cấp xã.

3. Ủy ban nhân dân cấp xã chịu trách nhiệm quản lý và sử dụng cán bộ thú y. Trạm Thú y huyện, thành phố chịu trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ.Điều 5: Chế độ phụ cấp cho cán bộ thú y cấp xã:

1. Cán bộ thú y cấp xã được hưởng phụ cấp hàng tháng bằng 1,0 của mức lương tối thiểu chung, theo quy định tại Nghị quyết số 74/2007/NQ-HĐND ngày 07/12/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh về thông qua mức phụ cấp cho cán bộ thú y, cán bộ khuyến nông, cán bộ bảo vệ dân phố và điều chỉnh mức phụ cấp của cán bộ không chuyên trách, giáo viên mầm non ngoài biên chế ở các xã, phường, thị trấn.

2. Nguồn kinh phí để chi trả chế độ phụ cấp cho cán bộ thú y cấp xã do ngân sách các huyện, thành phố đảm bảo. UBND cấp xã là đơn vị quản lý và chi trả phụ cấp hàng tháng cho cán bộ thú y làm việc tại địa phương mình.

CHƯƠNG III

KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT

Điều 6: Khen thưởng và kỷ luật cán bộ thú y cấp xã:

1. Cán bộ thú y cấp xã có thành tích trong quá trình công tác, hoàn thành tốt xuất sắc nhiệm vụ được giao thì được khen thưởng theo quy định của pháp luật.

2. Cán bộ thú y cấp xã trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình nếu có hành vi vi phạm pháp luật, không thực hiện hoặc thực hiện không đúng các qui định tại Điều 1 quyết định này thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

CHƯƠNG IV

ĐIỂU KHOẢN THI HÀNH

Điều 7: Sở Nông nghiệp & PTNT chịu trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức thực hiện quy định này, đồng thời hàng năm tập hợp báo cáo UBND tỉnh tình hình thực hiện của cán bộ thú y ở các địa phương;

Trong quá trình tổ chức thực hiện có vấn đề gì chưa phù hợp thì đề xuất để xem xét bổ sung, sửa đổi./.


TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH


PHÓ CHỦ TỊCH
(Đã ký)

Nguyễn Hữu Hoài


: vbpq -> vbpq qb.nsf -> 3a5945b93d06153047256f9600295f11
3a5945b93d06153047256f9600295f11 -> UỶ ban nhân dân tỉnh quảng bìNH
3a5945b93d06153047256f9600295f11 -> VĂn bản quy phạm pháp luậT (quyếT ĐỊNH, chỉ thị) do ủy ban nhân dân tỉnh ban hành từ ngàY 01/07/1989 ĐẾN ngàY 30/6/2006 liên quan đẾn lĩnh vực văn hoá, XÃ HỘI, thông tin, thể DỤC thể thao, giáo dụC, ĐỜi sống và y tế ĐÃ HẾt hiệu lựC
3a5945b93d06153047256f9600295f11 -> Ủy ban nhân dân tỉnh quảng bình số: 1140/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
3a5945b93d06153047256f9600295f11 -> TỈnh quảng bìNH
3a5945b93d06153047256f9600295f11 -> UỶ ban nhân dân tỉnh quảng bình số: 1195 /QĐ-ub
3a5945b93d06153047256f9600295f11 -> UỶ ban nhân dân tỉnh cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
3a5945b93d06153047256f9600295f11 -> Ủy ban nhân dân tỉnh quảng bình số: 1508/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
3a5945b93d06153047256f9600295f11 -> Căn cứ Luật Bình đẳng giới số 73/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006 của Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 10
3a5945b93d06153047256f9600295f11 -> Căn cứ Chỉ thị sô 22-ct/tw ngày 05 tháng 6 năm 2008 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp
3a5945b93d06153047256f9600295f11 -> UỶ ban nhân dân tỉnh quảng bình số: 1535/QĐ-ub
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương