TỈnh quảng bình độc lập Tự do Hạnh phúctải về 24.38 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích24.38 Kb.
#24105
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH QUẢNG BÌNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 641/UBND-KTTH Quảng Bình, ngày 15 tháng 6 năm 2015

V/v đính chính mục II và mục IV phụ lục

kèm theo tại Quyết định số 905/QĐ-UBND

ngày 08/4/2014 của UBND tỉnh
Kính gửi:

- Các Sở: Tài chính, Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường;

- UBND huyện Quảng Ninh; - UBND các xã: Vĩnh Ninh, Gia Ninh.
Ngày 08/4/2015, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 905/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất cụ thể để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại các xã: Hàm Ninh, Võ Ninh, Vĩnh Ninh và xã Gia Ninh, huyện Quảng Ninh để tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất.

Do sơ suất của cơ quan tham mưu trong quá trình soạn thảo văn bản đã đánh nhầm số tờ bản đồ địa chính tại thứ tự số 20 đến thứ tự 24, Mục II, xã Võ Ninh và số tờ bản đồ địa chính tại thứ tự số 11 đến thứ tự số 13, Mục IV, xã Gia Ninh của Phụ lục kèm theo Quyết định số 905/QĐ-UBND của UBND tỉnh.

Để tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình tổ chức bán đấu giá, UBND tỉnh đính chính lại số tờ bản đồ địa chính của các lô đất ở trên tại Phụ lục kèm quyết định số 905/QĐ-UBND ngày 08/4/2015 của UBND tỉnh như sau:

( Có phụ lục chi tiết kèm theo )

Các nội dung khác tại Quyết định số 905/QĐ-UBND ngày 08/4/2015 của UBND tỉnh không thay đổi.

UBND tỉnh thông báo để các sở, ngành, đơn vị liên quan biết và thực hiện./.


Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VT, KTTH.


TL. CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG


Đã ký

Trương An Ninh


PHỤ LỤC CHI TIẾT

( Kèm theo Công văn số 641/UBND-KTTH ngày 15 tháng 6 năm 2015

của UBND tỉnh Quảng Bình )


STT

Số tờ bản đồ địa chính

Theo Quyết định số 905/QĐ-UBND ngày 08/4/2015Số tờ bản đồ địa chính

Đính chỉnh lạiThửa đất

Tờ bản đồ

Thửa đất

Tờ bản đồ

II

xã Võ Ninh

20

1643

7

1643

12

21

1644

7

1644

12

22

1645

7

1645

12

23

1646

7

1646

12

24

1647

7

1647

12

IV

xã Gia Ninh

11

162

12

162

27

12

163

12

163

27

13

164

12

164

27

Каталог: 3cms -> upload -> qbportal -> File -> VBPQ -> 2015
2015 -> UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh quảng bình độc lập Tự do Hạnh phúc
2015 -> Ủy ban nhân dân tỉnh quảng bình số: 113/bc-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
2015 -> UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh quảng bình độc lập Tự do Hạnh phúc
2015 -> Ubnd tỉnh quảng bình ban chỉ ĐẠO 1237
2015 -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do – Hạnh phúc
2015 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh quảng bình độc lập – Tự do – Hạnh phúc
2015 -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
2015 -> Sở Lao động Thương binh và Xã hội
2015 -> VĂn phòng số: 1026 /vpubnd -tcd v/v báo cáo tình hình thi hành pháp luật về tiếp công dân CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
2015 -> Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh áp dụng tại các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Quảng Bình chủ TỊch ủy ban nhân dân tỉNH

tải về 24.38 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương